Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

P. 1
[YRC] Thực trạng thực hiện hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

[YRC] Thực trạng thực hiện hợp đồng chuyển giao nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Ratings:
(0)
|Views: 186|Likes:
Published by YRCFTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU
Đề tài tham dự cuộc thi SVNCKH 2012 Đại học Ngoại thương YRC FTU

More info:

Published by: YRCFTU on Sep 01, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/01/2012

 
5
[y`mb u~å {yìmj jỗg mjảq fgmj {Ằ u~ổh {Ằ, håh k`emj mbjgỂq fjûmb mjỠmb qjẨgu~em {éc ĕẰm hûmb {åh {Ở hjủh xẨm z~Ắ{, fgmj k`emj cá hùm qjẨg u~em {éc ĕẰm tgỂh zéw kỵmb, iẨ` tỂ, u~Ẩmb iå ĕỈ mémb he` ~w {ãm {jƱƥmb jgỂ~ hỢe cìmj-
 
[jƱƥmb jgỂ~ lá wẰ~ {ổ u~em {yểmb lác mïm bgå {yỆ hỢe cỗ{ k`emj mbjgỂq- Hømjgễ~ ĕỆmj mbjħe fjåh mje~ tễ {jƱƥmb jgỂ~, mjƱmb hø {jỈ møg {jƱƥmb jgỂ~ hỢe cỗ{ k`emj mbjgỂq ĕƱỨh jìmj {jámj iỐg mjgễ~ {jámj {ổ {j~ỗh {ág xẨm tû jìmj, mjƱ mjèmjgỂ~, fgỈ~ kåmb hûmb mbjgỂq, xåmb hjẰ, bgẨg qjåq jỠ~ ãhj, ~w {ãm hỢe k`emj mbjgỂq,jìmj Ẩmj hỢe k`emj mbjgỂq․ [y`mb håh {jámj {ổ tỦe mï~ {jì mjèm jgỂ~ lá {jámj {ổ u~em {yểmb mjẮ{, mø lá håh kẮ~ jgỂ~ {åh ĕỗmb {yỵh {gẰq ĕẰm bgåh u~em hỢe mbƱồg {gï~k÷mb, mjƱ mjìm {jẮw *hẮ~ {yÿh {Ủ mbỠ, cá~ xẠh, jìmj fjổg․ hỢe mjèm jgỂ~', mbjn {jẮw*håhj qjå{ éc mjèm jgỂ~', lgïm {ƱỐmb ĕẰm *ó mbjħe hỢe mjèm jgỂ~, tã kỮ? j`e jƱỖmb kƱƥmb ‘ 
 
 x~mdl`rny, åmj kƱƥmb ‘ 
 
 x~mlgbj{․'-
 
 Mjèm jgỂ~ ĕổg tỖg k`emj mbjgỂq u~em {yểmb mjƱ tảw, {jẰ mjƱmb tẦm hùm hø yẮ{ mjgễ~ {yƱỖmb jỨq håh k`emj mbjgỂq cẠh qjẨg xeg xø{ {y`mb tgỂh bgẨg u~wẰ{ håh tẮm ĕễ lgïm u~em ĕẰm mjèm jgỂ~- [y`mb hûmb {yìmj bjgïm hủ~ kƱỖg ĕéw, hjÿmb {ûg xẳ ĕg xé~
 qjém {ãhj
tá bgẨg u~wẰ{ 
h
åh tẮm ĕễ lgïm u~em ĕẰm
 
“ mjèm jgỂ~–,ĕẲh igỂ{ lá tgỂh hj~wỈm bge` tá hj~wỈm u~wễm xợ kỮmb mjèm jgỂ~-
 
 
9
HJƩơMB G?
 
Hơ Xờ 
LÓ L^ 
 Ậ 
 M T 
 ề 
ứQ độ
 MB HJ^W 
 ỉ 
 M BGE@U^W 
 ề 
 M X
ờ 
ử 
^ HÛMB MBJG 
 Ễ 
 Q
 đố
 G T 
ở 
 G MJÈM JG 
 Ễ 
5-
 
Mj
Ỡ 
mb t
Ắm ĕễ
 
hƥ iẨ
m t
u~w
m x
Ố 
j
Ỡ 
~ hûmb mbjg
Ểq ĕổ
g t
Ỗ 
g mjèm jg
~
 MjƱ hjÿmb {e ĕè igẰ{, le` ĕỗ
mb xemb {
` lá c
{ {y`mb mj
Ỡmb ĕẲ
h {ãmj h
e l`ág
mbƱồg , h`m mbƱồ 
g c~
m {
m {
g tá` qjå{ {yg
m {jì qj
g b
m lg
m t
Ỗg le` ĕỗ
mb tá
{y`mb u~å {yìmj le` ĕỗmb ĕø j`ấ{ ĕỗ
mb xåmb {
ấ` lá ĕgễ
~ fjûmb {j
{jg
~- I
Ố 
g l
 
h`m mbƱồ 
g l~ûm c~
m {ìc c
ểg håhj ĕỈ
{
g {jg
~ jøe x
ủh le` ĕỗ
mb tá hjg qjã {
`ye {jámj qj
ầc ĕỘ
mb {j
ồg hŧmb c~ổ
m {
` ye mj
mb x
m qj
c mbáw hámb j`ám{jg
Ểm jƥm-
M
Ằ~ mjƱ håh mễ
m fgmj {
{y~w
m {j
mb hj
w
~ k
e tá` x
ủh le` ĕỗ
mbc
{ mb~
m x
m hø lá {ág mb~wïm {jgïm mjgïm {jì {y`mb m
m fgmj {
{yg {j
hjg
m mew, fj`e j
h hûmb mbj
l
g lá w
~ {
u~w
Ằ{ ĕỆmj ĕổ
g t
Ỗg ĕá {Ĉmb {yƱỐ 
mbfgmj {
h
e c
{ u~
h bge {y`mb kág j
m , jew møg håhj fjåh fj`e j
h hûmb mbj
 lá w
~ {
u~em {y
mb {
` ye x
{j
Ệmj tƱỨ 
mb tá h~mb h
q mb~
Ộm mĈmb lƱỨ 
mb hj`x
qjå{ {yg
m h
e c
ỗ{ ĕẮ{ mƱỖ 
h- C
{ fjåh, mj
mb x
m qj
c fj`e j
h hûmb mbj
 
cá h`m mbƱồ 
g xåmb {
` ye l
g fjûmb bg
mb t
Ỗ 
g mj
mb t
{ qj
ầc fjåh- đø lá
mj
mb t
{ qj
c tû jìmj cá i
Ẩm {jém mbƱồ 
g xemb {
` ye mø fjûmb {j
hjg
cj
~ ygïmb hj` i
m {jém cìmj , hjÿmb y
{ k
i
hjg
Ằc ĕ`ấ
{ x
k
Ữmb- đø hŧmb lá
c
{ {y`mb mj
mb mb~wïm mjém hj` l~
{ x
Ố 
j
~ {yã {~
 
ye ĕồ 
g mj
c i
` t
{jámju~
h
e håh j`
ấ{ ĕỗ
mb xemb {
ấ` h`m mbƱồ 
g- tá u~w
m x
Ố 
j
~ hûmb mbjg
q lá c
{i
qj
m h
e l~
{ x
Ố 
j
~ {yã {~
mj
c i
` t
u~w
m l
Ứ 
g h
e mj
Ỡmb mbƱồ 
g j`
{
ĕỗmb {y`mb lħmj tỵh ĕẲ
h ig
Ể{ hø ó mbjħe zè jûg tá fgmj {Ằ
u~em {y
mb máw-
 
8
Håh ĕổg {ƱỨ 
mb h
e u~w
m x
Ố 
j
~ hûmb mbjg
q ie` b
c? xåmb hj
, fg
~ kåmbh
mb mbjg
q, {jg
{ f
i
{yã c
hj {ãhj j
Ứ 
q iåm k
m, mjèm jg
Ể~, {ïm {jƱƥmb cấ
g,hj
k
Ầm ĕỆ
e ló tá iã c
{ fgmj k`emj-Xåmb hj
, fg
~ kåmb hûmb mbjg
q, {jg
{ f
i
{yã , mjèm jg
~ tá hj
k
Ầm ĕỆ
e
ĕƱỨ 
h qjåq l~
{ i
` j
i
ẵmb tĈm iẵ
mb i
` j
-[y`mb x
 
håh ĕổg {ƱỨ 
mb h
e u~w
m x
Ố 
j
~ hûmb mbjg
q {jì mjèm jg
Ể~ lá ĕổ
g
{ƱỨmb ĕƱỨ 
h u~em {éc mjg
~ mj
{- Tg
h x
m qj
c h
e c
{ k`emj mbjg
q hø iåmhj
ấw ĕƱỨh fjûmb, hø ĕƱỨ 
h x
 
Ʊe hj~ỗ
mb h
Ợe mbƱồ 
g {gï~ k÷mb jew fjûmb qj
 {j~
h y
{ mjg
ễ~ tá` ĕỗ
{gm h
w h
e mjèm jg
Ể~ ĕø- Fjåh tỖ 
g håh {ág x
m j
~ jìmj,fjg hj
x
Ố 
j
~ fjeg {jåh tá x
k
mb hjÿmb {jì c
{ j
u~
{
{ w
~ fç` {jn` láx
{gï~ je` tá h
m fg
{ {jì {ág x
m xemb {
` {yã {~
 
fjg ĕƱỨ 
h fjeg {jåh tá x
k
mb{jì fjûmb mj
mb fjûmb i
bg
c xÿ{ t
x
 
lƱỨ 
mb tá hj
Ắ{ lƱỨ 
mb cá bgå {y
h
e {ágx
Ẩm ĕø hùm ĕƱỨ 
h mémb he`-
đẲ
h ig
{, t
Ỗ 
g mjèm jg
~ {jì c
{ mjèm jg
~ x
hámb {y
Ố 
mïm m
g {g
mb tá hø bgå {y
 fjg qj
c tg x
k
mb h
Ợe mø ĕƱỨ 
h c
Ố 
y
mb-
[yƱỖ 
h j
{, hjÿmb {e h
m {ìc jg
~ t
mjèm jg
~ {y`mb m
g k~mb u~w
m x
Ố 
j
~hûmb mbjg
Ểq {jn` u~w ĕỆ
mj h
e qjåq l~
{ Tg
{ Mec-
5-5
 
 Fjåg mg
 c mjèm jg
~
Mjèm jg
Ể~ ĕømb teg {yù u~em {yể
mb {y`mb x
qjå{ {yg
m h
e m
m fgmj {
{j
 
{yƱồmb tá {jƱƥmb ceg u~ổ
h {
- Mjèm jg
~ mb`ág hj
ủh mĈmb hjãmj lá qjém igỂ
{jámb jøe k
hj t
h
e håh mjá x
m z~
{ fjåh mje~ {yïm {j
 
{yƱồ 
mb, h~mb h
qmj
mb {jûmb {gm t
x
m qj
ầc hj` mbƱồ 
g {gï~ k~mb {y`mb tg
h l
e hj
m hùm láig
~
{ƱỨ 
mb hj` jìmj
mj tá kemj {g
mb h
e k`emj mbjg
q, lá w
~ {
u~w
Ằ{ ĕỆ
mj{ãmj h
mj {yemj h
e jámb jøe , k
hj t
{yïm {j
 
{yƱồ 
mb tá lá c
{ {ág x
m fgmjk`emj hø bgå {y
 
ĕẲ
h ig
{-[jn` fj`
Ẩm 54 đgễ
~ ; L~
{ x
Ố 
j
~ {yã {~
Ể, “Mjèm jgỂ
~ lá k
~ jg
Ể~ k÷mb ĕỈ
jémig
{ jámb jøe k
hj t
h
e håh {
hj
ủh, hå mjém fjåh mje~–-
 Mjèm jg
Ể~ {jƱồ 
mb lá håh k
~ jg
Ể~ mjƱ cỗ
{ {
, mb
*c
{ h
c {
', jìmj
mj,ig
Ỉ~ {ƱỨ 
mb, lû bû, j`
h x
f
{ j
Ứ 
q håh w
~ {
 
máw ĕƱỨ 
h x
k
mb {yïm jámb jøe

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->