Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
14Activity
P. 1
Tuyển tập đề thi ngân hàng Giangblog

Tuyển tập đề thi ngân hàng Giangblog

Ratings: (0)|Views: 1,822 |Likes:
Published by Cu Huynh

More info:

Published by: Cu Huynh on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
 1 
M
C L
C
L
B
t
CH
P V
K
CH
P V
CH
P V
CH
P V
K
CH
P V
K
M
CH
P V
t
 
TUY
N T
ẬP ĐỀ
THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG PH
N 1
 – 
TR
C NGHI
M
2 
K
CH
P V
CH
N 2
I T
CH
P V
K
N 3
CH
ƢƠ
NG 2: BÀI T
P NGHI
P V
K
TOÁN NGÂN HÀNG ...................................................
N 5
PH
L
C SÁCH
..........................................................................................................................
PH
L
C 1: CÁC KÝ HI
U TOÁN H
ỌC VÀ ĐƠ
 N V
 
ĐO LƯỜ
 NG
..
Error! Bookmark not defined.
 
PH
L
C 2: B
ẢNG CÂN ĐỐ
I K
TOÁN C
A DOANH NGHI
ỆP (QĐ 48/2009/BTC)
.......................PH
L
C 3: B
NG K
T QU
KINH DOANH C
A DOANH NGHI
ỆP (QĐ 48/2009/BTC)
..............PH
L
C 4: BÁO CAO L
Ƣ 
U CHUY
N TI
N T
 
 – 
PP TR
Ự 
C TI
ẾP (QĐ 48/2009/BTC)
....................
PH
L
C 5: BÁO CÁO L
Ư 
U CHUY
 N TI
 N T
 
 – 
PP GIÁN TI
ẾP (QĐ 48/2009/BTC)
.....................
 
 3 
L
ỜI NÓI ĐẦ
U
Ch
c h
n r
ng có r
t nhi
u b
ạn đã từ
ng ho
ặc đang thi tuyển vào ngân hàng để
tìm chomình m
t công vi
c v
ớ 
i m
ức lƣơng
cao, m
t công vi
ệc năng độ
ng, m
ột môi trƣờ 
ng chuyên nghi
p
… hay chỉ
 
để
th
s
c mình. N
hƣng có
nh
ng
ngƣời thành công và cũng có những ngƣời chƣathành công. Điề
u này r
t d
hi
u b
ở 
i nhân s
 
đầu vào cho lĩnh vự
c ngân hàng ngày m
ột đông đả
o
nên cơ hộ
i ch
dành cho s
ít nh
ững ngƣờ 
i có lòng kiên trì và s
c
g
ng.Ngay t
th
ờ 
i sinh viên, vi
c tìm tài li
ệu sách báo liên quan đế
n chuyên ngành tài chínhngân hàng là m
ột điều khó khăn
 
đố
i v
ớ 
i tôi. S
phát tri
n c
a công ngh
thông tin và s
chia s
 sâu r
ng thông tin tài chính ngân hàng
ngày càng đƣợ 
c m
ở 
 
ra đã dầ
n kh
c ph
c nh
ững khó khăntrƣớ 
c kia. M
c dù r
t b
n v
ớ 
i công vi
c
nhƣng mỗi ngày tôi đề
u dành ra m
t chút th
ời gian để
tìmtòi và vi
ế
t sách, m
t cu
ốn sách mà ban đầ
u tôi ch
 
nghĩ đơn giả
n tôi vi
ế
t cho chính mình, chonh
ững điều tôi chƣa biế
t và
“tìm hoài không thấy”.
 C
m
i ngày m
t vài trang, cu
n sách
đã dầ
n hoàn
thành và tôi nghĩ có thể
có nh
ng
ngƣờ 
i khác ngoài tôi c
ần đế
n nó. Cu
n sách có t
ựa đề
 
“TUYỂ
N T
ẬP ĐỀ
THI VÀO CÁC NGÂN
HÀNG” đƣợ 
c t
ng h
ợ 
p t
h
àng trăm đề
thi
mà tôi đã đọc, đã làm. Điều đặ
c bi
ệt hơn cả
trongcu
ốn sách là đa số
các câu h
ỏi đều đƣợ 
c gi
ải đáp cụ
th
, b
t ngu
n t
nh
ng tr
i nghi
m c
a tôi,nh
ng l
ờ 
i gi
i mà tôi cho là ng
n g
n và xúc tích nh
t.N
i dung c
a cu
ốn sách đƣợ 
c chia thành 6 ph
n
, cũng giống nhƣ khi bạ
n thi ph
n thi vi
ế
tt
i các ngân hàng, g
m có:
Ph
n 1
 – 
Tr
c nghi
mPh
n 2
 – 
Câu h
i t
ự 
lu
nPh
n 3
 – 
Bài t
pPh
n 4
 – 
IQ và GMATPh
n 5
 – 
Ti
ế
ng AnhPh
n 6
 – 
Tin h
c
trong m
i ph
n c
a cu
n sách, tôi
đề
u phân câu h
i theo t
ng nghi
p v
chuyên môn,g
m có: Nghi
p v
tín d
ng, nghi
p v
k
ế
toán, nghi
p v
thanh toán qu
c t
ế
... C
th
 
nhƣ phầ
nM
c l
c c
a cu
n sách này.Ph
n câu h
ỏi liên quan đế
n Nghi
p v
tín d
ng là nhi
ều hơn cả
 
nên đƣợ 
c tôi c
th
hóathành 2 m
c l
ớ 
n là A
 – 
Ki
ế
n th
c v
Lu
t và B
 – 
Ki
ế
n th
c Nghi
p v
.Cu
ốn sách “TUYỂ
N T
ẬP ĐỀ
 
THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG” đƣợ 
c vi
ế
t trong th
ờ 
i gianng
n, b
ở 
i
“lượ 
ng nhân s
ự 
ít
i
,
 
và cũng là cuốn sách đầ
u tiên c
a tôi nên không tránh kh
inh
ng sai sót. M
i ý ki
ến đóng góp và phả
n h
i xin các b
n hãy g
i mail v
 
cho tôi theo đị
a ch
:
Trân tr
 ng!

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
Iris Hoàng liked this
maitrang3tck10 liked this
1 hundred reads
Hùng Godi liked this
tellme_2008 liked this
Duy Lê liked this
tellme_2008 liked this
Certain Ricardo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->