Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noua Fisa de Evaluare cadre didactice sept.2012

Noua Fisa de Evaluare cadre didactice sept.2012

Ratings:
(0)
|Views: 1,986|Likes:
Published by Sebastian Alexandru
Noua fisa de evaluare a cadre didactice valabila din sept.2012 ce solicita masiv utilizarea TIC in proiectarea curriculara invatare si evaluare precum si in relatia cu parintii.
Noua fisa de evaluare a cadre didactice valabila din sept.2012 ce solicita masiv utilizarea TIC in proiectarea curriculara invatare si evaluare precum si in relatia cu parintii.

More info:

Published by: Sebastian Alexandru on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUALPENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................Specialitatea .............................................................................Perioada evaluării..........................................Calificativul acordat......................................Domenii ale evaluării Criterii deperformanţăIndicatori de performanţăPunctaj maximPunctaj acordatValidareaC.P.
 AutoevaluareEvaluarecomisieEvaluareC.A
1. Proiectareaactivităţii.15p
1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborarea documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei.
1.1.a. Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliulcadrului didactic.
1
1.1.b. Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei învigoare până la termenul stabilit.
1.1.c. Întocmirea plroiectelor unităţilor de învăţare conformlegislaţiei şi cerin’elor metodologice în vigoare (cel puţin douămodele de proiecte de unitate de învăţare)
1
1.1.d. Proiectarea didactică întocmită pe baza evaluării iniţiale şiparticularităţilor de vârstă/nevoi ale elevilor.
1
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionalela nivelul unităţii.
1.2.a. Întocmirea proiectării ofertei educaţionale (C.D.Ş.-programăşcolară aviăate de inspectorul de specialitate, planificarecalendaristică etc.)
1
1.2.b. Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia înoferta educaţională la nivelul unităţii.
1
1.3. Folosirea TIC în activitateade proiectare.
1.3.a. Realizarea proiectării activităţii în format electronic.
1
1.3.b. Utilizarea TIC în alcatuirea de proiecte didactice/materialdidactic propus pentru a fi utilizat la susţinerea orelor (cel puţin 5materiale pe semestru: fişe de evaluare, materiale de pe Internetfolosite în proiectare etc.)
1
1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cuobiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii.
1.4.a. Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cudocumentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri etc.).Elaborarea planificării activităţilor cu părinţii (graficul şedinţelor,lectoratelor, consilierilor saptamânale, întâlnirilor )Informarea periodică a părinţilor despre situaţia elevilor.
1.4.b. Proiectarea activităţilor comisiilor metodice şi comisiilor delucru în conformitate cu documentele unităţii(PDI, plan managerial, strategii, proceduri etc.).
1.4.c. Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şiextracurriculare în conformitate cu documentele unităţii, cu
 
particularităţile de vîrstă şi dorinţele elevilor.(plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.).
TOTAL 15 p.2. Realizareaactivităţilor didactice25p
2.1.Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formareacompetenţelor specifice.
2.1.a. Parcurgerea ritmică a materiei
1
2.1.b. Întocmirea unei liste bibliografice cu manualele, auxiliarelelucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei; selectareaacestora în predare-învăţare pentru formarea competenţelor specifice.
0,5 
2.1.c. Selectarea şi accesibilizarea conţinuturilor de predare – învăţare (dupa vârstă, obiective, particularităţi ale elevilor) şivalorificarea partii aplicative, concrete.
0,5 
2.1.d. Există concordanţă între competenţele specifice-obiectiveleoperaţionale-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode didactice-mijloace didactice.
1
2.1.e. Conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cunivelul achiziţiilor anterioare, pt. ameliorarea rezultatelor sau/şiobţinerea performanţei elevilor 
1
2.1.f. Aplicarea în lecţie a metodelor activ-participative
1
2.1.g. Construirea de materiale didactice şi materiale suportcorelate metodelor activ-participative selectate
1
2.1.h. Demersul didactic vizează instruirea diferenţiată/centrată peelev/elevii cu C.E.S/ particularităţile de vârstă ale elevilor 
 
1
2.1.i. Activitate suplimentară pentru performanţă/ activitateremedială.
1
2.1.j. Realizarea unor lecţii din perspectiva transdisciplinară.
1
2.2. Utilizarea eficientă aresurselor materiale din unitateade învăţământ în vedereaoptimizării activităţilor didacticeinclusiv TIC.
2.2.a. Utilizarea eficientă, în cadrul orelor de curs a materialelor didactice existente: manuale şcolare / oferta bibliotecii/ auxiliarecurriculare/ materiale didactice preluate de pe Internet.
1
2.2.b.Elaborarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale,specifice disciplinei.
1
2.2.c. Folosirea Internetului şi a softurilor educaţionale în învăţare
1
2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.
2.3.a. Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/lanivelul comisiei metodice, cercuri pedagogice etc.
1
2.3.b. Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare.
1
2.3.c. Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/exemple de bună practică.
1
 
2.3.d. Disiminarea rezultatelor pozitive la învăţătură / activ. did., act.extracurriculare prin material postarea unor materiale pe site-ulşcolii.
1
2.4. Organizarea şi desfăşurareaactivităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni devoluntariat.
2.4.a. Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii.
1,5 
2.4.b. Organizarea unor activităţi de voluntariat.
0,5 
2.4.c. Participarea la unele activităţi extracurriculare-de voluntariatla nivelul şcolii.
1
2.4.d. Activităţi propuse şi realizate în cadrul programului„Săptămâna altfel”
1
2.4.e. Implicare în organizarea unor proiecte/activităţi definitoriipentru şcoală (Simpozionul Naţional Kreatikon, Spectacolul deCrăciun etc)
2.4.f. Încheierea unor parteneriate şi colaborari cu instituţii publiceşi private pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare.
1
2.5. Formarea deprinderilor destudiu individual şi în echipă învederea formării /dezvoltării competenţei de ,,a învăţa săînveţi‘’.
2.5.a. Promovarea studiului individual sau în echipă în rezolvareaunor sarcini de lucru.
1
2.5.b.
 
 Activităţi integrate în structura lecţiei ce vizează îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi de înţelegere a textuluide către elevi.
1TOTAL 25 p.3. Evaluarearezultatelor învăţării.20p
3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor deevaluare.
3.1.a. Comunicarea către elevi a planificării activităţilor deevaluare, criteriilor, modalităţilor de evaluare şi a baremelor denotare pentru toate probele elaborate şi aplicate
1
3.1.b. Elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentrufiecare competenţă, potrivit standardelor curriculare deperformanţă, pentru cel puţin o activitate de evaluare pe semestru
1
3.1.c. Asigurarea permanentă a feed-back-ului în evaluare, prinfolosirea secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluărilor.
1
3.1.d.
Notarea ritmic a elevilor si trecerea notelor
ă
 finale în catalog. Informarea elevului cu notele dincatalogul cu evalurile pariale
ă ţ
. Argumentrea notei.
1
3.2. Aplicarea testelor  predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor.
3.2.a.
Proiectarea instrumentelor de evaluare –continuă /sumativă în vederea stabilirii nivelului de pregătire al elevilor,conform standardelor naţionale în vigoare (plan de evaluare)
1
3.2.b. Conceperea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială pe bazamatricei de specificaţie şi a competenţelor 
1
3.2.c. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării,conţinuturile evaluării şi standardelor de performanţă.
1
3.2.d. Interpretarea rezultatelor testelor iniţiale, realizarea situaţiilor 
1

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florina Nanea liked this
Rodica Richiteanu liked this
Coryna Radu liked this
Victoria Principal liked this
Firan Claudiu C liked this
Bosneag Daniel liked this
Deac Raluca liked this
Lena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->