Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tiểu luận: Lạm phát của Việt Nam từ 2005 đến nay

Tiểu luận: Lạm phát của Việt Nam từ 2005 đến nay

Ratings: (0)|Views: 1,000 |Likes:
Published by Mr Vui

More info:

Published by: Mr Vui on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

 
 1
 
z
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
CVINH
KHOA KINH T
 ---------------
TI
Ể 
U LU
 Ậ
N MÔN KINH T
Ế 
Ĩ
L
M PHÁT C
A VI
T NAM T
Ừ 
 N
Ă
M 2005
ĐẾ
N NAY
 
 
 2
M
c l
c
N
i dung Trang
Ph
n I: TÓM T
T
I. L
ờ 
i m
ở 
 
đầ
u............................................................……………………………….11. Lý do ch
n
đề
tài ……………………………………………………………..12. Nhi
m v
nghiên c
u……………………………………………........................23.C
ơ 
s
ở 
ph
ươ 
ng pháp lu
n và ph
ươ 
ng pháp nghiên c
u……………………………3II. Dàn bài n
i dung nghiên c
u……………………………………………………3
Ph
n II: N
I DUNG
I. Lý lu
n chung v
l
m phát………………………………………….....................31. L
m phát là gì……………………………………………………………………32. L
m phát
đượ 
c tính nh
ư
th
ế
nào?..........................................................................53. Phân lo
i l
m phát……………………………………………………………….6II.TH
Ự 
C TR 
 NG L
M PHÁT
VI
T NAM HI
 N NAY………………………..71. L
ch s
c
a l
m phát
ở 
Vi
t Nam .........................................................................72. Th
c tr 
ng c
a n
n kinh t
ế
Vi
t Nam khi x
y ra l
m phát....................................7
III.
CÁC TÁC
ĐỘ
 NG C
A L
M PHÁT………………………………………...13
 
1. Tác
độ
ng
đế
n l
 ĩ 
nh v
c s
n xu
t…………………………………………….......132.
Đố
i v
ớ 
i l
 ĩ 
nh v
c l
ư
u thông……………………………………………………...143. Tác
độ
ng
đế
n cán cân ngân sách – chính sách tài chính c
a nhà n
ướ 
c………....144.
Đố
i v
ớ 
i l
 ĩ 
nh v
c ti
n t
,tín d
ng………………………………………………..14IV. NGUYÊN NHÂN GÂY L
M PHÁT
VI
T NAM………………………...151. V
ph
ươ 
ng pháp tính............................................................................................162.
Đ
i
u ti
ế
t v
 ĩ 
kém .............................................................................................163. Cung
ng ti
n t
c
a Ngân hàng Nhà n
ướ 
c .........................................................164. Do c
u kéo ...........................................................................................................175. Do chi phí
đẩ
y…………………………………………………………………...176. Do tâm lý dân chúng ............................................................................................18V. GI
I PHÁP KI
M CH
L
M PHÁT C
A VI
T NAM………………..……181.
Đị
nh h
ướ 
ng v
l
m phát và t
ă
ng tr 
ưở 
ng kinh t
ế
trong th
ờ 
i gian t
ớ 
i…………….182. Gi
i pháp ki
m soát l
m phát
ở 
VN hi
n nay…………………………………..192.1. Gi
i pháp tình th
ế
………………..……………………………………………19
 
 
 32.2. Gi
i pháp chi
ế
n l
ượ 
c………………………………………………………..20
 
2.3. Các bi
n pháp ch
y
ế
u ch
ng l
m phát
ở 
Vi
t Nam………………………..202.3.1
Đ
i
u hành chính sách ti
n t
, tín d
ng.........................................................212.3.2 Gi
m thâm h
t ngân sách nhà n
ướ 
c ………………………………………212.3.3 Cân
đố
i cung c
u trong n
n kinh t
ế
………………………………………..222.3.4
n
đị
nh giá c
th
tr 
ườ 
ng…………………………………………………..225.
Đẩ
y m
nh xu
t kh
u
để
gi
m nh
 p siêu……………………………………….236. Chính sách t
giá h
i
đ
oái và bi
n pháp thu hút USD trong vi
c gi
m l
m phát………………………………………………………………………………237. L
m phát và v
n
đề
x
lý l
m phát c
a m
t s
n
ướ 
c trên th
ế
gi
ớ 
i, h
c t
 pvà áp d
ng vào Vi
t Nam………………………………………………………..24
T LU
 N………………………………………………………………………28DANH M
C TÀI LI
U THAM KH
O………………………………………...30

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Bành Thảo liked this
Hien Do liked this
Lan Chi liked this
Pe Tyny Love liked this
Lan Chi liked this
Heo Lùn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->