Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Food Adulteration kerala Milk

Food Adulteration kerala Milk

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Siyad Siddique
Food Adulteration kerala Milk - Malayala Manorama
Food Adulteration kerala Milk - Malayala Manorama

More info:

Published by: Siyad Siddique on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2012

pdf

text

original

 
Close
§Èß ÉùÏÞÈÞ
μ
ßÜ, ÉÞWçÉÞæÜ ÖáiæÎK
'ÎÞÏÞ"ÌØÞV ê 3 D ÄÏÞùÞAßÏÄí: ¼ÏX çÎçÈÞX, ¼ß¼ß çÉÞZ, ¦V.
μ
 ã×íÃøÞ¼í, ÎçÙ×í ·áÉíÄX.ØCÜÈ¢: ¼ß¼à×í
μ
âGÞÜß¿.ÄÎßÝí ÈÞGßæÜ ¨çùÞÁßW ÈßKá ÈÞÜá çÜÞùß
μ
{ßW ÌÞ¢±âøßæÜJß‚ÎÞÏ¢
μ
ÜVJßÏ ÉÞW
μ
ÜÞÖßÉÞ{ÏÏßW æÉÞÜàØí Éß¿ßæ‚¿áJÄá
μ
ÝßEÏÞÝíºÏÞÃí. çÄÈßA¿áJí ¦IßMGßÏßW ÉÞÜßW ÎÞÏ¢
μ
ÜVJÞX æ
μ
ÞIáÕK ÎÞZçGÞÁ
μ
 íØíxøßX ®K øÞØÕØíÄá Éß¿ß‚Äᢠ¥ÄßÈá ÉßKÞæÜÏÞÃí. §çMÞZ ç
μ
ø{JßÜᢠ§Jø¢ Ø¢ÍÕBZÕÞVJÏÞÏßæAÞIßøßAá
μ
ÏÞÃí. ÉÞÜßæÜ ÎÞÏæJAáùß‚í ¥çÈb×ß‚ ÎçÈÞøΠآ¸JßÈá ÜÍß‚Äáæ¾GßAáK ÕßÕøBZ.ç
μ
ø{JßæÜ ÉÞÜßW ÉÜçMÞÝᢠ¥ÈáÕÆÈàÏÎÞÏÄßÜáÎÇß
μ
¢
μ
à¿ÈÞÖßÈß ØÞKßÇc¢
μ
æIJÞùáIí.ææÕçAÞÜßW ÈßKá¢
μ
ÞÜßJàxÏßW ÈßKᢠÉÖáÕßæa ©UßæÜJáK
μ
à¿ÈÞÖßÈß ÉÞÜßÜá¢
μ
ÜøáKÄáØbÞÍÞÕß
μ
¢.§çMÞZ ÕßÉÃßÏßW ÜÍßAáK ®ÜïÞ dÌÞXÁí ÉÞAxí ÉÞÜá
μ
{ᢠØVAÞøßæa ùà¼ÈW ¥ÈÜxßAW ÜÞÌßWÉøßçÖÞÇß‚á. ÎßWÎ ¥¿AÎáU ºßÜ dÉÎᶠdÌÞXÁá
μ
Z ²Ýßæ
μ
ÎßAÕÏᢠÈßÜÕÞø¢
μ
áùEÄÞæÃKáÎÞdÄÎÜï, øIá
μ
OÈß
μ
{áç¿Äí ¦çøÞ·cJßÈá ÙÞÈß
μ
øÎÞæÃKÞÃá
μ
æIJW.
¼Á¢ ØâfßAáKÄá çÉÞæÜ ÉÞÜá¢
¼Á¢ ¥Ýá
μ
ÞæÄ ØâfßAÞX ©ÉçÏÞ·ßAáK çËÞVÎÞÜßX ®K øÞØÕØíÄá ÉÞÜßW
μ
æIJßÏÄí¨Ïßæ¿ÏÞÃí. ÎHáJßÏßæÜ æÕxùßÈùß ØVÕ
μ
ÜÞÖÞÜ æÉÞÄá¼ÈÞçøÞ·c ÕßÍÞ·¢ È¿JßÏ ÉÞWÉøßçÖÞÇÈÏßÜÞÃí ¨
μ
æIJW.
μ
 cÞXØV çÉÞÜáU ·áøáÄø çøÞ·BZAí §¿ÏÞAáKÄÞÃáçËÞVÎÞÜßX. èÌ
μ
ÞVÌçÃxá
μ
Z, ØíxÞV‚í, ÉFØÞø, ÏâùßÏ, ØâfíμàÕß
μ
Z ®KßÕÏᢠÉÞÜßÜáUÄÞÏßÉøßçÖÞÇÈÏßW
μ
æIJß. ¿ÞCV çÜÞùß
μ
{ßW ¯æù Æâø¢ æ
μ
ÞIáçÉÞ
μ
áçOÞZ ç
μ
¿Þ
μ
ÞÄßøßAÞÈÞÃáçËÞVÎÞÜßX çºVAáKÄí. ÕX
μ
 ß¿ ËÞÎá
μ
{ßW ÉÖáA{áæ¿ çÆÙJí ¨‚
μ
{ᢠdÉÞÃß
μ
{á¢ÕKßøßAÞÄßøßAÞX ÉÖáÕßæÈ
μ
Ýá
μ
áK æÕUJßW
μ
à¿ÈÞÖßÈß Ä{ßAÞùáIçdÄ. §Äá ÉÖáÕßæaÖøàøJßæÜJáæÎKáùMí.ÉÞÜßW çØÞÁÞAÞø¢ç
μ
ø{JßW 64 §È¢ dÌÞXÁÁí ÉÞÜá
μ
Z ÕßÉÃßÏßÜáIí. fàøÕß
μ
ØÈ Õ
μ
áMßæa ¥d 
μ
Áßçx×X ©UÜÞÌßW
μ
ÝßE æØÉíx¢ÌV ÎÞØJßW ÎÞdÄ¢ ÉøßçÖÞÇß‚Äá ÕßÕßÇ dÌÞXÁá
μ
{áæ¿ 1058 ØÞ¢Éß{á
μ
Z.§ÄßW 384 ØÞ¢Éß{á
μ
{ᢠ·áÃÈßÜÕÞø¢
μ
áùEÄÞÏßøáKá. ¥ÄÞÏÄá ç
μ
ø{JßæÜ ÕßÉÃßÏßÜáU ÉÞÜßW36 ÖÄÎÞÈÕᢠÈßÜÕÞøÎ߈ÞJÄí.
μ
ÝßE ÖÌøßÎÜ ØàØÃßW ÉJÈ¢ÄßG ¼ßˆÏßæÜ ÉÞW dÌÞXÁá
μ
{áæ¿ ØÞ¢Éß{á
μ
Z ®¿áJfàøÕß
μ
ØÈ Õ
μ
áMá
μ
Þæø æ¾GßAáKÄÞÏßøáKá ÉøßçÖÞÇÈÞ ËÜBZ. ¯Ýá dÌÞXÁá
μ
{áæ¿ ÉJá ØÞ¢Éß{ßW ¦æùHJßÈᢠÈßÜÕÞøÎáIÞÏßøáK߈. §ÄßW øIá ØÞ¢Éß{ßW çØÞÁÞAÞøJßæa ¥¢Ö¢
μ
æIJß.çØÞÁÞAÞø¢ ¥æÜïCßW
μ
ÞØíxß
μ
 í çØÞÁ (çØÞÁßÏ¢ èÙçdÁÞ
μ
 íèØÁí) ÉÞÜßW ®BæÈ ÕøáKá? øIá
Story Dated: Saturday, April 7, 2012 8:31 hrs IST
Page 1 of 4Manorama Online - Print08/04/2012http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/manoramahome/conte...
 
ÕßÇJßW Ø¢ÍÕßAÞ¢. æÁÏùßÏßW ÉÞW Ø¢Øí
μ
øÃJßÈí ©ÉçÏÞ·ßAáK ©É
μ
øÃBZ çØÞÁÞAÞø¢æ
μ
ÞIá
μ
Ýá
μ
áK ÉÄßÕáIí. §BæÈ
μ
Ýá
μ
 ßÏÄßÈá çÖ×¢ É‚æÕUÕᢠºâ¿áæÕUÕᢠæ
μ
ÞIá
μ
Ýá
μ
 ß©ÃAâ. §Äá ÕãJßÏÞÏßGÜï 溇áKæÄCßW ÉÞÜßW çØÞÁÞAÞø¢
μ
ÜøÞ¢.øIÞÎæJ ØÞÇcÄ ÉÞW ÉßøßÏÞÄßøßAÞX çØÞÁÞAÞø¢ çºVAá
μ
æÏKÄÞÃí. §Äá çºVJÞW ÆßÕØBç{Þ{¢ ÉÞW ç
μ
¿Þ
μ
ÞÄßøßAá¢. ¯xÕá¢
μ
â¿áÄW ÉÞW ÕßWÉÈ È¿AáK ÖÌøßÎÜ ØàØÃßW ÉJÈ¢ÄßG¼ßˆÏßW ®Jß‚ dÌÞXÁá
μ
{ßW çØÞÁÞAÞø¢
μ
IÄí ¥ÌiJßW Ø¢ÍÕß‚ÄÞæÃKá ºßLßAÞXÈcÞÏÎßÜï. ¥É
μ
¿¢: çØÞÁßÏ¢ èÙçdÁÞ
μ
 íèØÁí ¥ÎßÄÎÞÏß ÖøàøJßæÜJßÏÞW ÕÏùß{AÎáZæMæ¿ÏáU ¥Øá~BZ ©IÞ
μ
Þ¢. ÍÞÕßÏßW ¥ZØùßÈá¢
μ
ÞøÃÎÞ
μ
Þ¢.
dÉÄßçøÞÇçÖ×ß
μ
áùÏAáK ÉÞW
ÎÜÏÞ{ßæÏ Ø¢Ìtß‚ß¿çJÞ{¢ ÉÞW ØÎà
μ
 ãÄÞÙÞøÎÞÃí. ®KÞW, ÉÞW
μ
á¿ß‚ÞW dÉÄßçøÞÇçÖ×ß
μ
áùÏáçÎÞ? ÎHáJß æÕxùßÈùß ç
μ
Þ{¼ßæÜ ·çÕ×
μ
Ø¢¸¢ ÉÞÜAÞ¿í ¼ßˆÏßæÜ 20 ÉÖáA{ßW È¿JßÏÉÀÈJßW æÄ{ßÏáKÄá
μ
áùÏáæÎKÞÃí. çøÞ·ºß
μ
 ßrÏíAÞÏß ÉÖáAZAá ÈW
μ
áK ØZËÞÁßÎßÁßX®K ¦aßÌçÏÞGßAÞÃá Õ߈X. ÉÖáAZAí ¥Øá~¢ ÎÞùáæÎCßÜᢠæºùßÏ ¥{Õí ¦aßÌçÏÞGß
μ
 íÉÞÜßÜâæ¿ ÉáùæJJáKá. ÎÈá×cÖøàøJßW ®JáK ÆáVÌÜÈÞÏ ¦aßÌçÏÞGßAßæÈÄßæø ÈNáæ¿ÌÞ
μ
 í¿àøßÏ
μ
Z dÉÄßçøÞÇçÖ×ß çÈ¿áKá. ËÜçÎÞ, çøÞ·¢ ÕøáçOÞZ ¦aßÌçÏÞGß
μ
 í
μ
Ýß‚ÞÜᢠËÜÎ߈.
ÕcÞÉ
μ
¢,
μ
ãdÄßÎææJø
ÄãÖâV ¼ßˆÏßæÜ ÉÞÕùGßÏßW
μ
 ãdÄßÎÎÞÏß èÄøí ©WÉÞÆßMßAáK ç
μ
dwJßW È¿K æùÏíÁßWÉß¿ßæ‚¿áJÄá ÜÞ
μ
 íxß
μ
 í ¦ØßÁí. ÉÞÜßW æÕUÕᢠÜÞ
μ
 íxß
μ
 í ¦ØßÁᢠçºVJÞÃí
μ
 ãdÄßÎèJøí©IÞAáKÄí. §ì èÄøßæa ÉÄßÕÞÏáU ©ÉçÏÞ·¢ ©ÆøçøÞ·BZAß¿ÏÞAá¢.
 
ÉÞGèJøí ®K çÉøßW ÈàÜ ƒÞØíxß
μ
 í ¿ßKá
μ
{ßW ¥ÈcØ¢ØíÅÞÈB{ßW ÈßKÞÃá ÉÜçMÞÝá¢ÕcÞ¼èJøí §ùAáKÄí. ÎßWÎÏáæ¿ èÄøßæÈAÞZ
 
¥Fᢠ¦ùᢠøâÉ ÕßÜ
μ
áù‚á
μ
 ßGáæÎKÄßÈÞW ÉÜçÙÞGÜá
μ
{ᢠç
μ
xùß¹í ÏâÃßxá
μ
{ᢠ¨ èÄøÞÃí ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí.
 
ÕcÞ¼ææJøí ²øá ÜàxùßÈí ¥FáøâÉçÏÞ{ÎÞÃá ÈßVÎÞÃæ‚ÜÕí. ÉÞÜßW ÈßKá èÄøáIÞAÞX ºáøáBßÏÄí 25 øâÉÏÞ
μ
á¢.
μ
 ãdÄßÎææJøí®dÄ
μ
ÞÜÎßøáKÞÜᢠç
μ
¿Þ
μ
á
μ
ÏáÎ߈. ²øá ÎÃßAâV æ
μ
ÞIá øÞØÎßdÖßÄ¢ èÄøÞÏß ÎÞùá¢.ÜÞ
μ
 íxß
μ
 í ¦ØßÁí ÉÄßÕÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚ÞW ¦LøÞÕÏÕBæ{ÏᢠÆÙÈÕcâÙæJÏᢠdÉÄß
μ
âÜÎÞÏßÌÞÇßAá¢.
μ
 cÞXØùßÈá Õæø ØÞÇcÄÏáIí. ÕcÞ¼èJøá ÕßWAáK
μ
‚Õ¿AÞVAá Ößf øIáÕV×¢ÕæøÏÞÃí.
 
ÎßWÎ çÉÞÜáU ¥¢·à
μ
 ãÄ
μ
OÈß
μ
{ßW ÈßKá èÄøá ÕÞBÞÈÞÃí ¦çøÞ·cÕ
μ
áMßæa ÈßVçÆÖ¢.ÉÞÏíAxßW çÜÌW, ÈßVÎÞà ØíÅÞÉÈJßæa çÉøí, ÈßVÎß‚ ÄàÏÄß §ÕæÏÞæAÏáæIKí©ùMáÕøáJÃæÎKᢠ¥ÕV ÈßVçÆÖßAáKá. ÈßVÎÞÃ
μ
OÈßÏáæ¿ çÉçøÞ ÕßÜÞØçÎÞ ù¼ßØíçd¿×X ÈOçøÞÉÞAß¹í ÄàÏÄßçÏÞ §ÜïÞæÄ ÍfcÕØíÄáAZ ÕßWAáKÄá ÈßÏÎÉøÎÞÏß æÄxÞÃí.
§ˆJá ÈßKßùBß, ¥NÞJ ®JßÏ߈
ÉáÄáÄÞÏß ÈßÜÕßW ÕK ÍfcØáøfÞ ÈßÏÎJßæa ¥ÕØíÅÏßÄÞÃí.
μ
ÝßE ³·Øíxí ¥Fá ÎáÄW ç
μ
ø{JßW ÎÞÏ¢ çºVAW Ø¢Ìtß‚í ²øá ç
μ
ØáçÉÞÜᢠù¼ßØíxV æºÏíÄßG߈. ¥ÕÖcØÞÇÈ ÈßÏÎJßæaÉøßÇßÏßW 1992W ÈßÜÕßW ÕK ®¢®¢Éß²92 dÉ
μ
ÞøÎÞÃí §LcÏßW ÉÞÜßæaÏᢠÉÞÜáWÉKB{áæ¿ÏᢠآÍøÃ, Ø¢Øí
μ
øÃ, ÕßÄøâ È¿KáÕKßøáKÄí. fàøÕß
μ
ØÈ Õ
μ
áMßæÜ ¥EâçùÞ{¢ ÕøáK ØÞçCÄß
μ
 
Page 2 of 4Manorama Online - Print08/04/2012http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/manoramahome/conte...
 
ÕßÆ·íÇVAÞÏßøáKá ÉÞÜßæa ·áÃçÎz ©ùMáÕøáçJIÄßæa ºáÎÄÜ. ³çøÞ ¼ßˆÏßW ÈßKᢠºáøáBßÏÄí25 ØÞ¢ÉßZ ¥ÕV ÎÞØ¢ ÉøßçÖÞÇÈÏíæA¿áAá¢.·áÃÈßÜÕÞø¢
μ
áùE dÌÞXÁá
μ
ZAí ¥çMÞZ ÄæK çÈÞGßØí æ
μ
Þ¿áAá¢. ºßÜV
μ
áùÕá
μ
Z ÉøßÙøßAá¢.Îxá ºßÜ æÁÏùß
μ
Z ¥Õ·ÃßAá¢. Éçf, §Jø¢ dÌÞXÁá
μ
Z ç
μ
ø{JßW ÕßWAáKÄá ÈßçøÞÇßAÞÈá¢fàøÕß
μ
ØÈ Õ
μ
áMßÈá ØÞÇßAáÎÞÏßøáKá.®KÞW, ËáÁí çØËíxß ¦XÁí ØíxÞXçÁVÁíØí ¦
μ
 í¿í È¿MÞAßÏçÄÞæ¿ ¨ Ø¢ÕßÇÞÈBZ Ä
μ
 ß¿¢ÎùßEá. ËáÁí çØËíxß
μ
Nß×Ãùáæ¿
μ
àÝßW ËáÁí §XØíæÉ
μ
 í¿VÎÞVAÞÃá
 
¦ÙÞø ÉÆÞVÅB{áæ¿ ØÞ¢ÉßZ çÖ~øÃJßæaÏᢠÉøßçÖÞÇÈÏáæ¿ÏᢠºáÎÄÜ. Éçf, ÉÞW ©WÉKB{áæ¿ÏᢠÕßÕßÇ dÌÞXÁá
μ
{áæ¿ÏᢠÉøßçÖÞÇÈ §çMÞZ È¿AáKßÜï.ç
μ
ø{JßW ù¼ßØíxV æºÏíÄßøßAáKÄí 24 æÁÏùß ƒÞaá
μ
{ÞÃí. fàøÕß
μ
ØÈ Õ
μ
áMßæa
μ
àÝßW 152ç†ÞAá
μ
{ßÜÞÏß 3513 fàøØ¢¸BZ ù¼ßØíxV æºÏíÄßGáIí. dÉÄßÆßÈ¢ 70 Üf¢ ÜàxV ÉÞW ÕßÉÃȢ溇áK Ø¢ØíÅÞÈJá
μ
ÝßE ³·ØíxßÈá çÖ×¢ ÜÍßAáKÄá ÉøßçÖÞÇßAæM¿ÞJ ÉÞW ©WÉKB{ÞÃí®KÄá æ¾GßAáK ÏÞÅÞVÅc¢.
³
μ
Øßç¿ÞØßÈßæa çÆÞ×BZ
³
μ
 íØßç¿ÞØßX
μ
áJßÕ‚ ÉÖá ºáøJáK ÉÞÜßæa Äá¿V‚ÏÞÏ ©ÉçÏÞ·¢ ØídÄà
μ
{áæ¿ ·VÍÇÞøÃçÖ×ßÄ
μ
øÞùßÜÞAáæÎKí ¦d· ØVÕ
μ
ÜÞÖÞÜÏßæÜ ÜàÁí ùßØV‚V çÁÞ. dÉ
μ
ÞÖí ºdw È¿JßÏ ÉÀÈJßWÕc
μ
 íÄÎÞÏßGáIí. æÉY
μ
áGß
μ
Z Õ{æø çÈøçJ ÄæK `ÄáÎÄß
μ
μ
ÞX
μ
ÞøÃÎÞ
μ
áKÄÞÏᢠÎáùßÕßWø
μ
 íÄ¢
μ
GÉß¿ßAÞÈáU çÖ×ß §ˆÞÄÞAáKÄÞÏá¢
μ
æIJßÏßGáIí.
μ
ùÕÎÞ¿á
μ
{ßW ²Þ
μ
 íØßç¿ÞØßX
μ
áJßÕÏíAá
μ
ÏÞÃá æÉÞÄáÕÞÏ øàÄß. ·á{ß
μ
øâÉJßÜᢠÜÍßAá¢. ÕßÜ Õ{æø
μ
áùÕí. ²KßÈí ²øá øâÉ ÎáÄW øIáøâÉ Õæø ÎÞdÄ¢. Îã·Bç{Þ¿áU d 
μ
âøÄ Ä¿ÏÞX 1960W ©IÞAßÏÈßÏÎJßÜᢠËáÁí ¦XÁí ¥ÁZçd¿×X dÉßÕX×X ¦
μ
 í¿ßÜᢠ²Þ
μ
 íØßç¿ÞØßæa ©ÉçÏÞ·¢ ÈßÏdLß‚ßGáIí.¦çøÞ·cæJ ·áøáÄøÎÞÏß ÌÞÇßAáK çÙÞVçÎÞÃá
μ
Z
 
ÉÞÜßW ©æIKá ÉøßçÖÞÇÈÏßW æÄ{ßEßGáIí.ÄÎßÝíÈÞGßæÜÏᢠ¦dtÏßæÜÏá¢
μ
VÃÞ¿
μ
ÏßæÜÏᢠæÁÏùß
μ
{ßW ÕcÞÉ
μ
ÎÞÏ ²Þ
μ
 íØßç¿ÞØßX ®KçÙÞVçÎÞY §çMÞZ ç
μ
ø{JßÜᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí. ÎáÜMÞW
μ
áùÕÞÏ ¥NÎÞVAá çÁÞ
μ
 í¿VÎÞV
μ
áùß‚áæ
μ
Þ¿áAáK æ×ÁcâZ ®‚í ÕßÍÞ·JßW æÉ¿áK çÙÞVçÎÞY ¦Ãí ²Þ
μ
 íØßç¿ÞØßX. dÉØÕ¢ ®{áMÎÞAÞÈᢠÎÈá×cøßÜᢠÎã·B{ßÜᢠ§ì çÙÞVçÎÞY ©ÉçÏÞ·ßAáKáIí. ·VÍÞÖÏJßæa ÎØßÜá
μ
æ{ ©çJ¼ßMß‚ÞÃá dÉØÕ¢ ®{áMÎÞAáKÄí. ÉÞW ºáøJáK d·sß
μ
æ{ ©çJ¼ßMßAÞÈáU
μ
ÝßÕᢧÄßÈáIí.
μ
ùAáçOÞZ
μ
áEßÈáUÄá
μ
øáÄßÕ‚çÖ×çÎ ÉÖá ÉÞW ºáøJÞùáUâ. ®KÞW, ²Þ
μ
 íØßç¿ÞØßXÈW
μ
 ßAÝßEÞW ÉÖá ¥ùßÏÞæÄ ÉÞW ºáøJáKá. ²øßAW ÈW
μ
 ßAÝßEÞW çÙÞVçÎÞY §ˆÞæÄ ÉÖáÉÞW ºáøJÞùáÎ߈.
ÎÈá×cÞÕ
μ
ÞÖ
μ
Nß×X §¿æÉ¿áKá
Page 3 of 4Manorama Online - Print08/04/2012http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/ep/manoramahome/conte...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->