Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
78999059 Tainele Initiatilor Vechiului Egipt Vol 2

78999059 Tainele Initiatilor Vechiului Egipt Vol 2

Ratings: (0)|Views: 165 |Likes:
Published by MAGIC

More info:

Published by: MAGIC on Sep 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
PrologCONCEPŢIA EZOTERICĂ
Concepţia ezoteri(sau transcedental-ezoterică) îşi are originea încunoaşterea unor persoane desemnate adesea prin formula
specialişti ai sacrului.Specialiştii sacrului 
sunt acele persoane care, de-a lungul timpului, aureuşit să se conecteze la aspectele "ascunse" sau "nevăzute" ale cosmosului- la ceea ce noile paradigme ale ştiinţei au desemnat prin termenul de"Ordine înfăşurată". într-o formă sau alta, explicit ori implicit, uneori fragmentar, concepţiaezoterică a reuşit, asemenea unei avalanşe, să se propage din cele mai vechitimpuri şi până în ziua de astăzi, fiind continuu îmbogăţită şi împrospătată.Mai mult decât atât, ea a fost permanent adaptată concepţiilor specifice unuimoment istoric sau altuia, astfel încât, de-a lungul timpului, a îmbrăcat diferiteforme de expresie. în noul Ev care a început o dată cu naşterea MântuitoruluiIisus Hristos, concepţia ezoterică a îmbrăcat o nouă formă de expresie, fiindaltoită pe fundamentul teologiei creştine. în acest sens se poate vorbi despreun aspect ezoteric al creştinismului.
 
La baza concepţiei ezoterice se află
 paradigma principală:
Dumnezeucare este Unul, este creatorul cerului şi al pământului, atât a celor văzute, cât şi a celor nevăzute.
Prima paradigmă este conţinută în
Crezul creştin.
Dumnezeu Unicul,deşi este Absolut şi Fără Formă, se manifestă (şi) ca Persoană, aşa cum afost descris de marele specialist al sacrului Moise în primul capitol alVechiului Testament. La rândul său, Noul Testament face o altă specificaţieimportantă, afirmând că Dumnezeu Unicul se manifestă ca Trinitate (SfântaTreime), prin trei Persoane distincte: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, careeste Iisus Hristos şi Sfântul Duh.
Iisus Hristos nu este un simplu profet sau un om îndumnezeit(„iluminat"), aşa cum încearcă să sugereze, nu tocmai dezinteresat, uniicomentatori din epoca actuală, ci este Fiul lui Dumnezeu, „Dumnezeuadevărat din Dumnezeu adevărat, Lumidin Lumi"
- aşa cumspecifică Crezul creştin.
Iisus Hristos s-a încarnat în trup material acumaproape 2000 de ani în Palestina, a murit pe cruce şi a înviat a treia zi,devenind Mântuitorul tuturor oamenilor. După moartea pe cruce şi după înviere, Iisus Hristos a continuat se manifeste în
Trupul de slavă
(încare a apărut în faţa Apostolilor), pentru a împlini cele ce a spus:
"ToatăPuterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ... Şi iată, Eu sunt cu voi întoate zilele, până la sfârşitul veacurilor".
Naşterea, crucificarea, moartea, învierea a treia zi şi înălţarea, patruzecide zile mai târziu, a lui Iisus Hristos reprezintă punctul central al istoriei lumii,astfel încît se poate vorbi despre două epoci distincte: epoca de dinainte de întruparea Sa şi epoca de după. Acest aspect este definitoriu în ceea cepriveşte descifrarea tainelor vechilor iniţiaţi ai Egiptului.
 A doua paradigmă
a concepţiei ezoterice, care derivă, firesc, din prima,este aceea
universul, creaţia Unicului Dumnezeu, nu se reduce doar la aspectul material.
Universul are două aspecte distincte: un aspect
văzut,
material, perceptibil prin simţuri, şi un aspect
nevăzut,
spiritual, ortoexistenţial(şi această paradigmă este conţinută în primul verset din Crez). Primulaspect, cel văzut, material, poate fi definit drept
existenţial -
acest aspect estedesemnat de promotorii noilor orientări din fizica cuantiprin expresia„Ordinea desşura". Al doilea aspect, nezut, poate fi definit drept
ortoexistenţial 
- acest aspect este desemnat de promotorii noilor orientări dinfizica cuantică prin expresia „Ordinea înfăşurată". Aspectul ortoexistenţial saunezut al cosmosului este îmit în mai multe paliere sau planuri.Principalele paliere ortoexistenţiale ale cosmosului sunt următoarele: PalierulDivin sau al Luminii Divine, palierul spiritual, palierul mental, palierul astral,palierul eteric, palierul infraeteric. Aceste paliere au fost desemnate, învechile scrieri, prin intermediul unor denumiri care, în ziua de astăzi, par fanteziste: cer, infern, purgatoriu etc.
 A treia paradigmă
a conceiei ezoterice are la baconstatareamajoriţii specialiştilor sacrului , pe palierele ortoexisteiale alecosmosului, se manifestă şi deci pot fi contactate prin mijloace pshotronicetrei mari categorii de fiinţe. Prima categorie este formată din fiinţele îngereşti;a doua categorie este formată din spiritele naturii, iar a treia categorie este
 
formată din fiinţele omeneşti decorporate, adică din oameni care au trecutprin poarta morţii ("spiritele morţilor"). Specialiştii sacrului afirmă că atât îngerii, cât şi spiritele naturii sunt structuraţi pe grade şi pe funcţii într-o vastăorganigramă, menţionată în antichitate sub denumirea de "panteon", iar înepoca modernă sub titulatura de "ierarhie". Cele trei categorii de fiinţe - îngereşti, spirite ale naturii şi omeneşti -, care se mnaifestă pe nivelurileortoexistenţiale ale cosmosului (pe palierul astral, eteric, infraeteric) pot fi împărţite în două categorii: bune (luminoase) şi rele (întunecate). Aceastăclasificare ţine cont de modul în care este respectată Ordinea divină, instituităde către Dumnezeu. Prima categorie de fiinţe, desemnată prin formula FiiiLuminii, respectă Ordinea cosmosului, stabilită de către Dumnezeu, Creatoruluniversului. A doua categorie, desemnată prin sintagma Fiii întunericului, nurespectă Ordinea cosmosului.Concepţia creştină, promovată de-a lungul secolelor de diferiţi specialiştiai sacrului creştini, este foarte clară în această privinţă. La începuturi, înaintede crearea lumii materiale şi a oamenilor, Dumnezeu a creat pturile îngereşti (înger: sol sau trimis).
bunătatea Dumnezeiască
- afirmă SfântulGrigorie Teologul -,
nu s-a mulţumit să se contemple pe Sine însuşi. Trebuiaca ea să se reverse şi să răspăndescă binele, ca mai mulţi să aibă parte deel şi asta este propriu celei mai mari bunătăţi. El, mai întâi, i-a zămislit peîngeri şi duhurile îngereşti. ndul era o faptă ită de Cunt,desăvârşită de Duh. In felul acesta au fost create luminile secunde, careslujeau pe Cea Dintâi Lumină" 
(86).La ndul u, (Pseudo)Dionisie Areopagitul afirma în lucrarea safundamentală,
Despre Ierarhiile cereşti,
că îngerii se împart în trei ordine saugrupări. Primul ordin este format din Serafimi, Heruvimi şi Tronuri; al doileaordin este format din Domnii, Stăpâniri şi Puteri, iar al treilea ordin este formatdin încetori, Arhangheli şi îngeri. Toate aceste pturi îngereşti suntdesemnate în limbajul obişnuit prin termenul generic de „îngeri". Îngerii, potrivit, scrierilor creştine, sunt făpturi „trupeşti", au chip şi înfăţişare specifice, însă trupurile lor sunt necorporale, imateriale. SfântulMacarie cel Mare afirma că îngerii au chip şi înfăţişare la fel cum sufletulomului (duhul) are chip şi înfăţişare. La ndul u, Sfântul IgnatieBrianceaninov adăuga că îngerii au
 „corpuri subtile, eterice, spre deosebirede trupurile oamenilor, care sunt foarte materiale şi grosiere".
Evident, SfântulIgnatie Brianceaninov se referă la aspectele ortoexistenţiale ale oamenilor, lasuflete sau la duhuri, care au aceeaşi natură cu „trupurile nemateriale" ale îngerilor. La fel ca sufletele sau duhurile oamenilor, trupurile nemateriale ale îngerilor au mâini, picioare, păr. La fel ca sufletele oamenilor, îngerii ausimţuri: văz, auz, simţul tactil, simţul olfactiv, dar atrage atenţia Sfântul IgnatieBrianceaninov, materialitatea din care sunt plăsmuite atât duhurile oamenilor,t şi trupurile îngerilor este mai „subţire det materialitatea trupuluiomenesc", motiv pentru care, duhurile sunt mult mai dezvoltate încapaciţile lor", fiind capabile de acţiuni directe asupra materiei, deteleportări etc. (86)Potrivit scrierilor creştine, într-un anumit moment al istoriei cosmosului, oparte dintre îngeri, „luminile cereşti secundare", a ales însă să se despartă de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->