Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Historia Dominicana y El Caribe

Historia Dominicana y El Caribe

Ratings:
(0)
|Views: 10,218|Likes:
Published by Elvis Hernández

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elvis Hernández on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
 
Tehi L. Ci Eka`ahèi kaca`lic de ci l{ci de [i`ta Dahl`ja9.9 Ci fÿ{yuedi de ava
E` ec ~vlhev wlioe# e` 94<6. Kvl{tûfic Kacû` | {u{ bahfve{ {e clhltiva` i er~caviv cil{ci | ka`akev {u{ vlyuezi{ `ituvice{. Ka` ec {eju`da wlioe de Kacû`# e` 94<;. [e l`lklûci ka`yul{ti | kaca`lziklû` de `ue{tvi L{ci.E` u` ~vl`kl~la# ci eka`ahèi kaca`lic e{tuwa ke`tvidi e` ci er~catiklû` dec ava. ^iviecca gueva` utlclzida{ ca{ l`dla{ til`a{. E` 95>; gue kveida ec {l{tehi de
e`kahle`di{#
hedli`te ec kuic ca{ l`dèje`i{ gueva` ve~ivtlda{ e`tve ca{ e{~iùace{ ~ivi dedlkiv{e i cifÿ{yuedi dec ava | i ca{ kuctlwa{.Ca{ e`kahe`deva{ defèi` div fue` tvita# iclhe`tiklû` | gavhiklû` vecljla{i i ca{l`dla{. Ca{ e{~iùace{ `u`ki kuh~cleva` ka` e{ti afcljiklû`. ^av atva cida# ci lcu{lû` dee`ka`tviv jvi`de{ ki`tldide{ de ava {e de{wi`eklû ~va`ta. E` Ci E{~iùaci `a bifèijvi`de{ ki`tldide{ de ava.
9.6 Ci ~vadukklû` iukiveviBikli 956>#
ec ava gue {u{tltulda ~av ci kiùi de izÿkiv
#
e{ti ~ci`ti de avlje` bl`dÿ {eidi~tû hu| fle` i `ue{tva kclhi | i `ue{tva {ueca. ^ivi {u ~vadukklû` {e `eke{ltifihi`a de afvi e` jvi`de{ ki`tldide{# ~eva ca{ til`a{ bifèi` lda huvle`da deflda i cier~catiklû` i yue gueva` {ahetlda{. ^ivi kah~e`{iv ci gicti de
hi`a de afvil`dèje`i
# ca{ e{~iùace{ eh~eziva` i tviev
e{kciwa{ igvlki`a{.
Ec ìrlta de ci
~vadukklû` iukivevi
dl{hl`u|û kui`da de{de ci ~e`è`{uci {e veduoa ciccejidi de fivka{ i `ue{tvi l{ci. Kaha E{~iùi te`èi u` e{tvlkta ha`a~acla {afve {u{kaca`li{# `l`jÿ` fivka de atva ~iè{ ~adèi we`lv i `ejakliv e` `ue{tvi l{ci.
Ca{ bifl(ti`te{ de Ci E{~iùaci
`a tuwleva` hé{ vehedla yue vekuvvlv i ka`tvifi`da ~ivi ~adev
 
we`dev {u{ ~vadukta{ | idyulvlv ci{ hevki`kèi{ yue `eke{ltifi`. 
9.; Ec iuje ji`ideva
Ioi`da ec ha`a~acla e{~iùac blza gviki{iv ci ~vadukklû` de izÿkiv# ca{ biflti`te{ de CiE{~iùaci {afvewlwleva` dedlkida{ i ci
ji`idevèi.
Ci ~vadukklû` de ji`ida wiku`a {e bifèi l`lklida ou`ta ka` ci ~vadukklû` izukivevi#~ue{ evi `eke{ivla# ti`ta ~ivi ci iclhe`ti
va`
de ca{ e{kciwa{# kaha ~ivi tvi`{~avtiv cikiùi | hawev ca{ tvi~lkbe{. I ca{ fivka{ de ca{ ka`tvifi`dl{ti{ yue ccejifi` i `ue{tvil{ci ce{ L`teve{ifi hukba ci kah~vi de kiv`e{ | kueva{# ~av ca ti`ta e{te kahevkla~va{~evû vé~ldihe`te.E kahevkla de kiv`e{ | kueva ~va{~evû# {afve tada# e` ci ~ivte hé{ iceoidi de [i`taDahl`ja# ci ~ivte @avte de ci L{ci. Iccè ec ka`tvac evi e{ki{a |# ~av ca ti`ta# ecka`tvifi`da ~adèi div{e {l` ka`tvitleh~a{.
9.4 Ka`tvifi`da | Dewi{tikla`e{
E` 97>5 | 97>7 ci Kava`i te`èi de{kuldidi ci l{ci# yue e{tifi itviwe{i`da u`i guevtekvl{l{ eka`ûhlki# gvuta dec gviki{a de ci l`du{tvli izukivevi. Ca{ ~afcidave{ tuwleva`yue fu{kiv atva{ hedla{ oe {uf{l{te`kli | gueva` e{tifcekle`da u`
kahevkla lcejic
del`tevkihfla de ~vadukta{ ka` iwe`tuveva{ de atva{ ~iè{e{ euva~ea{.
 
 
^ivi dete`ev e{ti iktlwldid {e ~vaduoa e` ci l{ci ca yue ci bl{tavli ka`ake kaha ci{
&dewi{tikla`e{ de A{avla&.
Ec e`ta`ke{ jafev`idav de ci l{ci# I`ta`la A{avla# blza u`tvi{cida gavza{a de tadi ci ~afciklû` de ci vejlû` `avte de ci l{ci. Dewi{tû | de{tvu|ûca{ ~afcida{ de Ha`te Kvl{tl# ^uevta ^citi# \ijui`i | Fi|ioé |
{e kveiva` ca{ `uewa{~afcida{ de Ha`te ^citi | Fi|ijui`i
Ka` e{ti ikklû` fu{kifi ka`tvaciv e{te kahevkla lcejic# ic kuic ccihû &ka`tvifi`da&#yue {a{te`èi` ca{ ~afcidave{ de ci l{ci# ka` ca{ ~lviti{ l`jce{e{# gvi`ke{e{ | baci`de{e{yue {e
e{tifcekleva` lcejiche`te e` ci l{ci Tavtuji
| va`difi` ci{ ka{ti{ dec hivKivlfe. Kahevkliclzifi` kiv`e{ | kueva{ yue l`tevkihflifi` ka` ca{ ~afcidave{# yue i{u wez idyulvèi` ~vadukta{ yue ce{ evi` `eke{ivla{ ~ivi {afvewlwlv. Ec ke`tva ~vl`kl~icde e{te l`tevkihfla kahevklic {e de{ivvaccifi e` ci{ kludide{ de ^uevta ^citi | Ha`teKvl{tl. E{te kahevkla e{tifi guevi de ci ce|# ~av ca kuic `a ka`tifi ka` ec i~a|a de ciKava`i.E{ti{ dewi{tikla`e{ tvioeva` kaha ka`{ekue`kli yue jvu~a{ de glclfu{teva{# ~lviti{ |fuki`eva{# ~vawe`le`te{# e` {u hi|avèi# de Gvi`kli# {e e{tifceklevi` e` ci ~ivte Ae{te deci l{ci# de{ivvacci`da {u{ ~va~la{ i{e`tihle`ta{. E{ti{ aku~ikla`e{ ©cejice{# ~eva {l``l`jÿ` tl~a de ka`tvac ~av ~ivte de ci{ iutavldide{ e{~iùaci{# kveiva` ci{ fi{e{ de u`igutuvi dlwl{lû` ~acètlki | idhl`l{tvitlwi de ci l{ci# yue ~vawakû ci gu`diklû`# e` ~vlhevcujiv# de da{ kaca`li{ |# ~a{tevlavhe`te# de da{ ~iè{e{ ka` kiviktevè{tlki{ cl`jóè{tlki{#kuctuvice{# viklice{# eka`ûhlki{ | {aklice{ dlgeve`te{? ci Ve~ÿfclki Dahl`lki`i | ciVe~ÿfclki de Biltè.
& E` ec ka`tvifi`da i ca{ wekl`a{ de ci l{ci ce{ lfi heoav# ~ue{ {ejÿ` ec kva`l{tiTavve{# ca{ ertvi`oeva{ ~ijifi` heoav ~vekla ~av ci{ hitevli{ ~vlhi{ yue ca{ ka(hevkli`te{ de [ewlcci | Hedl`i "..., Ec `ejakla e{tifi ti` ivviljida e` ec e{~èvltu de ci ~afciklû`# yue ca{ wekl`a{# e` e{~eklic ca{ de ci{ fi`di dec @avte | Ae{te# {uhl`l{tvi(fi` i ca{ fivka{ ertvi`oeva{ ci{ gekbi{ de ccejidi de ci ivhidi e{~iùaci | kui`da#{av~ve{lwihe`te# {e ~ve{e`tifi u` fivka e{~iùac# ca{ biflti`te{ {e e`kivjifi` deccewiv i atva{ ~uevta{ ca{ tvl~uci`te{ de ca{ `iwla{ ka`tvifi`dl{ti{ ~ivi e{ka`devca{...
– 
  Gvi`m
^eùi ^ìve I`ta`la A{avla. Ha`a~acla# ka`tvifi`da | de{~afciklû`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->