Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
P. 1
Historia Dominicana y El Caribe

Historia Dominicana y El Caribe

Ratings:
(0)
|Views: 12,565|Likes:
Published by Elvis Hernández

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elvis Hernández on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
 
Tehi L. Ci Eka`ahèi kaca`lic de ci l{ci de [i`ta Dahl`ja9.9 Ci fÿ{yuedi de ava
E` ec ~vlhev wlioe# e` 94<6. Kvl{tûfic Kacû` | {u{ bahfve{ {e clhltiva` i er~caviv cil{ci | ka`akev {u{ vlyuezi{ `ituvice{. Ka` ec {eju`da wlioe de Kacû`# e` 94<;. [e l`lklûci ka`yul{ti | kaca`lziklû` de `ue{tvi L{ci.E` u` ~vl`kl~la# ci eka`ahèi kaca`lic e{tuwa ke`tvidi e` ci er~catiklû` dec ava. ^iviecca gueva` utlclzida{ ca{ l`dla{ til`a{. E` 95>; gue kveida ec {l{tehi de
e`kahle`di{#
hedli`te ec kuic ca{ l`dèje`i{ gueva` ve~ivtlda{ e`tve ca{ e{~iùace{ ~ivi dedlkiv{e i cifÿ{yuedi dec ava | i ca{ kuctlwa{.Ca{ e`kahe`deva{ defèi` div fue` tvita# iclhe`tiklû` | gavhiklû` vecljla{i i ca{l`dla{. Ca{ e{~iùace{ `u`ki kuh~cleva` ka` e{ti afcljiklû`. ^av atva cida# ci lcu{lû` dee`ka`tviv jvi`de{ ki`tldide{ de ava {e de{wi`eklû ~va`ta. E` Ci E{~iùaci `a bifèijvi`de{ ki`tldide{ de ava.
9.6 Ci ~vadukklû` iukiveviBikli 956>#
ec ava gue {u{tltulda ~av ci kiùi de izÿkiv
#
e{ti ~ci`ti de avlje` bl`dÿ {eidi~tû hu| fle` i `ue{tva kclhi | i `ue{tva {ueca. ^ivi {u ~vadukklû` {e `eke{ltifihi`a de afvi e` jvi`de{ ki`tldide{# ~eva ca{ til`a{ bifèi` lda huvle`da deflda i cier~catiklû` i yue gueva` {ahetlda{. ^ivi kah~e`{iv ci gicti de
hi`a de afvil`dèje`i
# ca{ e{~iùace{ eh~eziva` i tviev
e{kciwa{ igvlki`a{.
Ec ìrlta de ci
~vadukklû` iukivevi
dl{hl`u|û kui`da de{de ci ~e`è`{uci {e veduoa ciccejidi de fivka{ i `ue{tvi l{ci. Kaha E{~iùi te`èi u` e{tvlkta ha`a~acla {afve {u{kaca`li{# `l`jÿ` fivka de atva ~iè{ ~adèi we`lv i `ejakliv e` `ue{tvi l{ci.
Ca{ bifl(ti`te{ de Ci E{~iùaci
`a tuwleva` hé{ vehedla yue vekuvvlv i ka`tvifi`da ~ivi ~adev
 
we`dev {u{ ~vadukta{ | idyulvlv ci{ hevki`kèi{ yue `eke{ltifi`. 
9.; Ec iuje ji`ideva
Ioi`da ec ha`a~acla e{~iùac blza gviki{iv ci ~vadukklû` de izÿkiv# ca{ biflti`te{ de CiE{~iùaci {afvewlwleva` dedlkida{ i ci
ji`idevèi.
Ci ~vadukklû` de ji`ida wiku`a {e bifèi l`lklida ou`ta ka` ci ~vadukklû` izukivevi#~ue{ evi `eke{ivla# ti`ta ~ivi ci iclhe`ti
va`
de ca{ e{kciwa{# kaha ~ivi tvi`{~avtiv cikiùi | hawev ca{ tvi~lkbe{. I ca{ fivka{ de ca{ ka`tvifi`dl{ti{ yue ccejifi` i `ue{tvil{ci ce{ L`teve{ifi hukba ci kah~vi de kiv`e{ | kueva{# ~av ca ti`ta e{te kahevkla~va{~evû vé~ldihe`te.E kahevkla de kiv`e{ | kueva ~va{~evû# {afve tada# e` ci ~ivte hé{ iceoidi de [i`taDahl`ja# ci ~ivte @avte de ci L{ci. Iccè ec ka`tvac evi e{ki{a |# ~av ca ti`ta# ecka`tvifi`da ~adèi div{e {l` ka`tvitleh~a{.
9.4 Ka`tvifi`da | Dewi{tikla`e{
E` 97>5 | 97>7 ci Kava`i te`èi de{kuldidi ci l{ci# yue e{tifi itviwe{i`da u`i guevtekvl{l{ eka`ûhlki# gvuta dec gviki{a de ci l`du{tvli izukivevi. Ca{ ~afcidave{ tuwleva`yue fu{kiv atva{ hedla{ oe {uf{l{te`kli | gueva` e{tifcekle`da u`
kahevkla lcejic
del`tevkihfla de ~vadukta{ ka` iwe`tuveva{ de atva{ ~iè{e{ euva~ea{.
 
 
^ivi dete`ev e{ti iktlwldid {e ~vaduoa e` ci l{ci ca yue ci bl{tavli ka`ake kaha ci{
&dewi{tikla`e{ de A{avla&.
Ec e`ta`ke{ jafev`idav de ci l{ci# I`ta`la A{avla# blza u`tvi{cida gavza{a de tadi ci ~afciklû` de ci vejlû` `avte de ci l{ci. Dewi{tû | de{tvu|ûca{ ~afcida{ de Ha`te Kvl{tl# ^uevta ^citi# \ijui`i | Fi|ioé |
{e kveiva` ca{ `uewa{~afcida{ de Ha`te ^citi | Fi|ijui`i
Ka` e{ti ikklû` fu{kifi ka`tvaciv e{te kahevkla lcejic# ic kuic ccihû &ka`tvifi`da&#yue {a{te`èi` ca{ ~afcidave{ de ci l{ci# ka` ca{ ~lviti{ l`jce{e{# gvi`ke{e{ | baci`de{e{yue {e
e{tifcekleva` lcejiche`te e` ci l{ci Tavtuji
| va`difi` ci{ ka{ti{ dec hivKivlfe. Kahevkliclzifi` kiv`e{ | kueva{ yue l`tevkihflifi` ka` ca{ ~afcidave{# yue i{u wez idyulvèi` ~vadukta{ yue ce{ evi` `eke{ivla{ ~ivi {afvewlwlv. Ec ke`tva ~vl`kl~icde e{te l`tevkihfla kahevklic {e de{ivvaccifi e` ci{ kludide{ de ^uevta ^citi | Ha`teKvl{tl. E{te kahevkla e{tifi guevi de ci ce|# ~av ca kuic `a ka`tifi ka` ec i~a|a de ciKava`i.E{ti{ dewi{tikla`e{ tvioeva` kaha ka`{ekue`kli yue jvu~a{ de glclfu{teva{# ~lviti{ |fuki`eva{# ~vawe`le`te{# e` {u hi|avèi# de Gvi`kli# {e e{tifceklevi` e` ci ~ivte Ae{te deci l{ci# de{ivvacci`da {u{ ~va~la{ i{e`tihle`ta{. E{ti{ aku~ikla`e{ ©cejice{# ~eva {l``l`jÿ` tl~a de ka`tvac ~av ~ivte de ci{ iutavldide{ e{~iùaci{# kveiva` ci{ fi{e{ de u`igutuvi dlwl{lû` ~acètlki | idhl`l{tvitlwi de ci l{ci# yue ~vawakû ci gu`diklû`# e` ~vlhevcujiv# de da{ kaca`li{ |# ~a{tevlavhe`te# de da{ ~iè{e{ ka` kiviktevè{tlki{ cl`jóè{tlki{#kuctuvice{# viklice{# eka`ûhlki{ | {aklice{ dlgeve`te{? ci Ve~ÿfclki Dahl`lki`i | ciVe~ÿfclki de Biltè.
& E` ec ka`tvifi`da i ca{ wekl`a{ de ci l{ci ce{ lfi heoav# ~ue{ {ejÿ` ec kva`l{tiTavve{# ca{ ertvi`oeva{ ~ijifi` heoav ~vekla ~av ci{ hitevli{ ~vlhi{ yue ca{ ka(hevkli`te{ de [ewlcci | Hedl`i "..., Ec `ejakla e{tifi ti` ivviljida e` ec e{~èvltu de ci ~afciklû`# yue ca{ wekl`a{# e` e{~eklic ca{ de ci{ fi`di dec @avte | Ae{te# {uhl`l{tvi(fi` i ca{ fivka{ ertvi`oeva{ ci{ gekbi{ de ccejidi de ci ivhidi e{~iùaci | kui`da#{av~ve{lwihe`te# {e ~ve{e`tifi u` fivka e{~iùac# ca{ biflti`te{ {e e`kivjifi` deccewiv i atva{ ~uevta{ ca{ tvl~uci`te{ de ca{ `iwla{ ka`tvifi`dl{ti{ ~ivi e{ka`devca{...
– 
  Gvi`m
^eùi ^ìve I`ta`la A{avla. Ha`a~acla# ka`tvifi`da | de{~afciklû`

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Stephany Javier Bautista liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Katty Paulino liked this
Pamelva Rosabel Paulino Nuñez liked this
Cynthia C. Pozo liked this
Marcos R. Taveras liked this
Marcos R. Taveras liked this
Marcos R. Taveras liked this
Marcos R. Taveras liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->