Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Viswanath2SekharKammula GSR TSI

Viswanath2SekharKammula GSR TSI

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Naresh Nunna
Senior Journalist, Writer, G S Ram Mohan has written it for The Sunday Indian- Telugu- latest edition...
Senior Journalist, Writer, G S Ram Mohan has written it for The Sunday Indian- Telugu- latest edition...

More info:

Published by: Naresh Nunna on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2012

pdf

text

original

 
42
5
>d T
 
2012
42
 <
 
d +&
 
 +& j TH
5
>d T
 
2012
43
 <
 
d +&
 
 +& j TH
X‚
KsYnìï |ò  ü+ø£å≈£ î qqTï  \Tdü ÷Ôñ+{≤&É T ø±˙ Hê‘√ dæìe÷ #˚ TeT+fÒ e÷Á‘·+  T&ÉT... Ç~ nøÏ ÿH˚ì Hê>±s¡ T®q e÷≥. ˝…  ’  t áCŸ ã÷´{Ï  ü ⁄˝Ÿ   Ä&ç ÷ Ä$wü ÿs¡D düuÛ  Ñ˝À ìqï>±ø£   TTqï #Ó|æ Œqe÷≥ Ç~. Hê>±s¡ T®q @<√ ô|’ ô|’øÏe÷{≤¢ñ+{≤s¡ì nqTø√qø£ ÿπ   T. ì»+>±H˚ ø√≥¢   ÷bÕj· T\ ¬seT÷´qπ  swürdü T≈£îH˚  q≥T\T ≈£ L&Ü bÕ]‘√wæø£+‘·–Z+#· T≈£ îì X‚KsY‘√ ˇø£ìe÷ nsTTHê #˚ ÷\ì ñã˝≤≥|ü&É&É+ düVü ≤»+. Á|ü‹ »qπswüHé˝Àq÷ ˇø£s√ Ç<ä›s√ <ä Ù≈£î\T+{≤s¡ T. yês¡T ôdŒwü˝Ÿ , j· T÷ìø˘, ø±¢dt  nì|æ+#· T≈£ î+{≤s¡ T. V” ≤s√\T yê] dæìe÷˝À ˇø£ÿ<ë+{À¢  ’ q{Ï+#ê\ì ø√s¡ T≈£ î+{≤s¡T. @<√ &ÉãT“\ ø√dü+ Ç{§#êÃ+ ø±˙ y˚T+≈£L&Ü ø±¢e÷à nì|æ+#· Tø√yê\ qT≈£ î+{≤s¡T. u≤ø±‡|ò  ”dtã<ä  ›\e⁄‘· Tqï  s√E˝À¢∫s¡+J$ Ä|ü<들+<Û  äe⁄&É T,
ø£fi≤‘·àø£ ‘êeTsê≈£î qT+∫ns¡“Hé n]{≤≈£î ô|’øÏ...
 «j·T+ø£ èwæ, s¡TÁ<äMD #˚j·T&É+ n+<ä T˝À uÛ≤>∑ T. 90\≈£ î eTT+<äT $X¯«Hê<∏é≈£îqï Çy˚ TCŸ ì Ç|ü ⁄&ÉT X‚KsY ø£eTTà\ uÛ  ÑØÔ#˚düTÔqï≥T¢ ø£ì|æ TÔqï~. nsTT‘˚  ÑØÔÁ|üÁøÏj·T |üP]Ôø±ø£eTT+<˚ X‚KsY‘·q >∑T]+∫ ‘êqT m≈£ îÿe }Væ≤+#· T≈£îqï≥Tº ≈£ L&Ü ns¡  úeTe⁄‘√+~. ªªÇø£eTT+<ä T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚yꬠ se¬s’Hê ©&ÉsY≈£ î eTT+<äT Ä ‘·sê«‘·nì e÷{≤¢ T ≈£ î+{≤s¡ T...µµ ©&ÉsYdæìe÷ Ä&çjÓ ÷ ]©CŸ |òü+ø£  åHé dü+<äs¡“¤+>± <äs¡Ù≈£ î\T X‚KsY ø£eTTà\ nqïe÷≥*$.e÷eT÷\T>± X‚KsY dæ>∑  Z]. bı<ä T|ü ⁄>± e÷{≤¢&˚ n\yê≥Tqï yê&É T. &Éu≤“ ø=≥Tº≈£îH˚ u≤|ü‘· T yê&É T ø±<ä T. eT÷&√ s√CÒ&Éu≤“\T ‹]>=∫ÃHê{°M dü ÷º ÷\ ø=∫à yÓ TTø£eT+‘ê qe⁄«\T |ü ⁄\TeTT≈£îì á dæìe÷qTÇ+‘·{Ï ÷|üsYVæ ≤{Ÿ q Áù|ø£  åø£  <˚e⁄fi¯  ¢øÏø£è‘·»„‘·\T nH˚ u≤|ü‘· T ø±<ä T. nsTTq|ü Œ{Ïø° n+‘·≈£îeTT+<ä T ‘Ó\T>∑T dæìe÷ yꬠ ses¡ ÷  Tq+‘·{Ï kÕVü≤dü+ #˚XÊ&ÉT. #ê˝≤ ô|<ä  ›e÷≥ nH˚XÊ&ÉT. n+‘· (n‹) Ä‘·à$XÊ«dü+ ø£\>∑&ÜìøÏ  ø±s¡D+ n‘·ìø=∫Ãq bÕ|ü⁄˝≤]{°.#ê˝≤ ‘=+<äs¡>± ô|<ä›>∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îqï <ä Ù≈£ î&ÉT X‚KsYø£eTTà\. $X¯ «Hê<∏  ééeTTô|’ Œ¤@fi¯  ¢ø£ èwæ ‘·sê«‘· ø±˙ n+<äTø√ì >∑T]Ô+|ü⁄ì X‚KsY  <˚fi¯¢˝Àù| n+<ä Tø√>∑*>±&É T. n+<äT≈£ î X‚KsYdü«j· T+ø£èwæ‘√ bÕ≥T ìe÷ s¡+>∑+˝Àq÷ ãj· T{≤ e∫Ãq e÷s¡ TŒ\T |üì#˚XÊsTT. n+‘·ø£+fÒ eTTK´+>± {°M |üì#˚dæ+~.+ø£sêuÛ  Ñs¡D+ ‘·sê«‘· >±˙ $X¯ «Hê<∏  é≈£ î Á|ü‘˚ ´ø£>∑ T]Ô+|ü ⁄ sê˝Ò<ä T. ìe÷˝À eTq |üøÏÿ+{ÏeTìwæ ˝≤+{ÏV” ≤s√ n+‘·]+∫ n‘·H=ø£  Á|ü‘˚ ´ø£C≤‹>± ne‘·]dü TÔqï ø±\+˝À $X¯ «Hê<∏  éé‘·qø£+≥÷ y˚ πs Çy˚ TCŸ ì  ÁøÏ T{Ÿ #˚düTø√>∑*>±&É T. ‘Ó\T>∑ T ìe÷ dü«s¡  í TT>∑+ qT+∫ ÇqT|ü>∑C…  ®\ ‘·ø±\+˝ÀøÏ  Á|ü ÷DÏ TÔqï dü+~Ûø±\+˝Àì yê&É T $X¯ «Hê<∏  é  é. |ü˝…  ¢\ qT+∫ |ü≥ºD≤\≈£î e\dü\T eTTeTàs¡ TÆq <än~. n~ Äs¡+uÛ  ÑyÓTÆq ‘=*<äX¯˝À n+fÒ70˝À¢  #ê˝≤ dæìe÷\T Ä B∏ T‘√e#êÃsTT. ñeTà&ç≈£î≥T+ã+$∫äqïeTe⁄‘· T+<äqï u…+>∑qT Á>±MTD düe÷»|ü⁄ ø√D+ qT+∫ ÷|æ+#êsTT. k˛<äs¡ T\+‘ê‹+&çe÷H˚≈£ îìøÏô|{Ϻq≥Tºn+fÒ b˛*ø£ u≤>√<˚ ÷ ø±˙ q\T>∑ T  ¬  s’ T>∑ Ts¡ T |æ\¢\Tqï Ç+{À¢n+‘ê eT≥qT HÓ‘· TÔ T #˚ˇø£ì ~$kÕÔ T. n‘·qT |ü≥ï+˝À  Te⁄≈£ î+≥÷ ø£˝…ø£  ºs√ &Üø£  ºs√ nsTT´ nø£ ÿ&˚ô|~›+{Ï Äj· Tq ≈£L‘· Ts¡ TqT ô|[¢ T≈£î+{≤&É T. Ä Ä&É_&É  ¶Äj· TqTï |ü P]Ô>± e÷π  sÃdæ  n‘·ì ≈£î≥T+u≤ìøÏñ|üjÓ÷>∑  ≈£ î+&Ü #˚ TÔ+~. s¡ ÷s¡˝Ÿ ns¡ “Hé  ˝…’  tôdºsTT˝Ÿ  ‡ eT<Û  ä ´ |ò  ü Ts¡ ¸DqT Hê≥ø° T+>± s¡ ÷s¡˝Ÿ u…+{Ÿ Ä|òt 
ñqï‘·esêZ\ Áù|ø£   å≈£ î*ï ñ<˚›•+∫q~>± #Ó|ü Œã&˚ª‘Ó\T>∑ T ø±¢dtdæìe÷µ eTTô|’Œ¤@fi¯  ¢ bÕ≥T>± #˚düTÔ qï Á|ü ÷D+ MT<äÁ|üeTTK bÕÁ‹πøj·TT\T, s¡#·sTT‘·
 
õ.mdt. sêyÓ  ÷àVü≤Hé 
 
ì•‘·Mø£åD+, $X‚  ¢wüD+!
$X¯ «Hê<   éqT+∫ X‚KsYø£eTTà\ es¡≈£ L...
$X¯«Hê<∏é   é eTTô|’ Œ¤@fi¯  ¢ ø£èwæ ‘·sê«‘·ø±˙ n+<äTø√ì >∑T]Ô+|ü  ⁄ì X‚KsY |üfi¯  ¢˝Àù| n+<ä Tø√>∑*>±&É T. n+<äT≈£î X‚KsY dü «j·T+ø£ èwæ‘√ bÕ≥T dæìe÷ s¡+>∑+˝Àq÷ ãj·T{≤ e∫Ãq e÷s¡TŒ\T |üì#˚XÊsTT. n+‘·ø£+fÒeTTK´+>± {°M |üì#˚dæ+~
 TÆ+&é‘√ #· ÷|æ+#·+ ÄqyêsTTr. n|ü Œ{ÏøÏ+ø± Áù|ø£  å≈£ î˝À¢m≈£ îÿeuÛ ≤>∑+ ; ø±¢dtd”ø±¢dt yêfi‚  ¢. Ç|ü Œ{≤¢ Äs¡Tø±¢düT\ $uÛ  Ñ»q ˝Ò<ä T. |ü≥ï+˝À  ô|<ä›bÕغ»s¡T>∑T‘· T+&É>± ‘·+Á&ç  kıs¡ø±jÓ ÷, #˚|ü˝À ‘ÓùdÔ$dæ πsj·T&É+ ‘·ì |üìeTìwæ>± |ü]#· T+  T&É+ ˝≤+{Ï$ ø=\¢\T. Çø£ ÿ&ç  qT+∫ eT<Û  ä´˝À e´edüú ô|’  ‹s¡ T>∑Tu≤≥T #˚ ùd ¬  sã˝Ÿ V” ≤s√ nH˚  ‘ê‘êÿ*ø£ù|òCŸì |üø£ ÿqu…&ç‘˚ ô|<ä  ›   ¬  >+‘· T(‘√) V” ≤s√ sö&û\qT ∫‘·ø£‘· ï   π  ø. ô|ò  ’{Ÿ  ‡, ôdº|ü\T nH˚ ø=‘·Ôø£+   Õs¡ Tà˝≤ Á|ü•+#êø£n+<ä T˝À  ¬  s’{°\ ø√dü+ ‹|üŒ\T |ü&Éy˚T  ÁøÏj˚T{Ï${° nsTTb˛sTT+~. ˇø£&ÉT~eT+~ì ø=&ç‘˚Ç+ø√ V”≤s√e+<äeT+~ì ø={≤º*. ˇø£&ÉT ø±\TøÏ+<äô|≥º≈£ î+&Ü n+<äØï >±*˝ÀH˚  ø=fÒº ùdÔÇ+ø=ø£&ÉT ø£fi¯¢≈£î >∑+‘·\T ø£≥Tº≈£îì ø={≤º*. Ä ‘·sê«‘·{≤{≤düTyÓ÷\qT #˚‘√Ô‹s¡ π  >j· T&É+,  ¬s’fi¯  ¢qT #˚sTT≈£ L&Ü ô|≥º≈£ î+&ÜH˚ ø£+{Ï#·÷|ü ⁄‘√ Äù|j· T&É+ Ç˝≤ ‘Ó\T>∑ T dæìe÷ #ê˝≤ <ä ÷s¡y˚ T  Á|ü ÷DÏ+∫+~. dæìe÷˝À ôdì‡_*{°dt n+‘·]düTÔqï ø±\+˝À˝Ò{Ÿ ôdyÓ+{°dt˝À ≈£î≥T+ã ø£<∏  ë ∫Á‘ê\T n+‘·]+∫ á s¡ø£yÓTÆq ø=‘·Ô  ø£+ V”≤s√ ne‘·]+#ê&É T. eT<Û  ä´ ‘·s¡>∑‹ bÕÁ‘·\T b˛sTT ˇ+{Ï‘√Ô  y˚\eT+~ì eT{Ï  ºø£]|æ+#˚V” ≤s√ ne‘·]+#ê&É T. á |ü]D≤e÷ìøÏ  +πø‘ê\T>± ¬s+&É T ∫Á‘ê\Tø£ì|ækÕÔsTT. Vü ‰©e⁄&éøöu≤jY T ø±|”ø±{Ÿ  ÷dü>±fi¯¢≈£î yÓ ÷dü>±&É T ˇø£ø£+>± yÓ  ºsYï |ü+<∏  ë #· ÷|æ‘˚  U…  ’B eTs√s¡ø£+>± &ÜHé‡ ô|ò  ’{Ÿ  ‡ Á&Üe÷ m*yÓT+{Ÿ qT y˚ Tfi¯$+∫ Væ≤{Ÿ   ø={Ï  º+~. Áù|ø£  å≈£ î&É T ‘·qqT ‘êqT ◊&Ó+{Ïô|ò  ’düTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT nì Ç+&ÉÁd”ºô|<ä  ›\T ne>±Vü ≤q≈£î edüTÔqï <äX¯.]j· ÷*{°, ˝≤õø˘ nH˚$ nedüs¡+ ˝Ò T, ‘Ós¡MT<ä e÷eT÷\T eTìwæì ø±≈£î+&Ü ˝≤s¡  ®sY<ëHé˝…  ’  t Çy˚TCŸ ì  ÷|æ+∫Hê Áù|ø£å≈£ î&É T ‘êqT  T˝Òì <ëìï ‘·q #· T≥÷ºñqï  yêfi¯ó¢#˚j·T˝Òì <ëìï ˇø£ n<äT“¤‘·+  ÷dæ  æq≥Tº#·÷&É>∑\&ÉT nì >∑ T]Ô+∫q <ä. V” ≤s√sTTHé, ø£<∏ä   ¬  s+&É÷ ∫øÏÿb˛‘·Tq ï <ä. dæìe÷ V” ≤s√ ôd+Á{Ïø˘>± e÷s¡ T‘·Tqï <äX¯.ìe÷ yê´bÕsê‘· àø£ø£fi¯Hê ø£fi≤‘· àø£ yê´bÕs¡e÷ nH˚ |üìøÏe÷*q #· Ã≈£ î eTT–+|ü ⁄ |ü*øÏ Ç~ |ü∫à j·÷bÕs¡+ u≤ãj· ÷, Çø£ ø£fi¯n+{≤sê, ÄyÓ Tes¡ T u≤ãj· ÷ nì Á|ü•ï+#˚    ú‹øÏ #˚ T≈£ î+≥Tqï <äX¯. dæìe÷ n+fÒø£fi¯ ø±ì~ $\TyÓ  ’q~ nì >∑ T]ÔdüTÔqï <äX¯. dæìe÷s¡+>∑+˝ÀøÏ  sêe&ÜìøÏ@<√ Äø£s¡¸D√ yÓ ÷CÀ nedüs¡+ ˝Ò<äT π  øe\+ ˝≤uÛ ≤s¡  ®q ø√dü+ Ç‘·s¡ Á‘ê yê´bÕsê˝≤¢ π  >  ÷&=#· Tà nì &ÉãT“‘√ |ü⁄*dæq yês¡ T >∑ T]Ô+∫q <äX¯. u§&É T¶MT<ä   ÷|æ˝Ÿ |üfi¯ ó¢ T&É+ ˇø£ ø£fi≤s¡ ÷|ü+>± e÷s¡ T‘· Tqï <ä. dæìe÷\T n+<ä$V”≤q+>±V” ≤q+>± e÷s¡T‘·THêïj· Tì ø±¢dt |”|ü⁄˝Ÿ e>∑ T y˚fi¯yêfi¯  ¢ì π  ø≥sY ùd \øå  ±´ìï uÛÑ TC≤q y˚dü T≈£ îqïyê&É T ø±oHê<Û  ä Tì $X¯ «Hê<∏é Û  é. Á>±e÷˝À¢ì es¡  í+dü ÿè‹ì ñqïrø£]+∫  ÷|ü&É+, n|ü&É &˚ |ü{≤ï\≈£ î e\düb˛sTTqyê] H√kÕºø˘   ”*+>¥ ‡ì dü+‘· è|æ  Ô|üs¡ Ã&É+ nH˚¬  s+&ÉT \øå  ±´\qT uÛ  ÑTC≤쬠 ø‘·TÔ≈£ îqïyê&ÉT $X¯ «Hê<∏  é. eTÚ*ø£+>± #·÷ùdÔ  kÕVæ ≤‘·´+˝À $X¯ «Hê<∏  ää≈£î m˝≤+{Ï  n_Û ÁbÕj· ÷\THêïjÓ ÷ dæìe÷ $X¯ «Hê<∏  ä T&çøÏ ny˚ñ+{≤sTT. ø±ø£b˛‘˚$X¯«Hê<∏ä Û  ä eTØ $<ä T´‘Y   Á|üy˚XÊìï, ¬  s’fi¯  ¢Á|üy˚XÊìï ≈£ L&Ü e´‹πsøÏ+#·>∑*–q+‘·  ê+<ädü T&É T. dæìe÷$X¯«Hê<∏  ä T&ÉT e÷Á‘·+ >∑‘·ø±\eTT y˚ T\T e#· TÃø±\eTT ø£+f…  nì H˚s¡T>± nq≈£î+&Ü ñ|ü]‘·\ ]bò  ÕsY à s¡ ÷{Ÿ rdü T≈£ îHêï&ÉT. ˇø£ ø£+>± $y˚ø±q+<ä dü ÷ÿ˝Ÿ  bıŒ#· TÃ. ≈£ î\+ b˛yê* nq ≈£L&É<ä T. ∫qï ≈£î˝≤\T ô|<ä  ›≈£ î˝≤\ Ä~Û|ü‘ê´ìï ~Ûø£ ÿ]+#·≈£ L&É T. ø£ÿ]+#·&ÜìøÏnø£ÿ&É  nHê´j·TeTdü˝Ò ˝Ò T. n+<ä ÷ me] <Ûäsêà\T yês¡ T bÕ{Ï ÷Ôø£*dæ   T*dæø±|ü ⁄s¡+ #˚düTø√yê*. Ä#·s¡D ‘·me¬  s’Hê Áu≤Vü≤à\ yÓ T|ü  bı+<=#·TÃ. yê]øÏ>∑  Zs¡e«#· TÃ. n~ dü|ü  Ô~ nsTTHê, dü ÷Á‘·  ës¡T˝…  ’Hê, dü«j· T+ø£ èwænsTTHê, X¯ óuÛÑ+ø£\Œ+
m&ÉeT: X‚KsYø£eTTà\, (ÇHé ôd{Ÿ ˝À):  ¬  ø.$X¯ «H±<Û   é
qe‘·+
ø° ]Ô¬ø s¡+
 
44
5
>d T
 
2012
44
 <
 
d +&
 
 +& j TH
5
>d T
 
2012
45
 <
 
d +&
 
 +& j TH
nsTTHê #Ó ù|Œ~ Ç<˚. ˇø£#√≥ n~ j·÷<äe⁄\y=«#· TÃ. Ç+ø=ø£#√≥  \T ≈£ î≥Tº≈£ îH˚[‘·T\e«e#· TÃ. eTs=#√≥ C≤\s¡  ¢y=«#· TÃ. qTe⁄«   äs¡àe÷s¡  ZeTTe\¢ø±˙ #· Te⁄e\¢  ø±˙ yê´bÕs¡+e\¢ø±˙ ñqï‘·T&ÉyÓ’   Áu≤Vü≤à\ düs¡q #√≥T dü+bÕ~+#· T ø√e#· TÃ. #· Te⁄ e\¢ñqï‘· T&É T ø±e&É+ dü ÷Á‘·<Ûës¡ T˝À¢q÷, yê´bÕs¡+ e\¢ñqï‘· T&É T ø±e&É+ dü«j· T+ø£èwæ  ˝Àq÷ ø£q|ü T‘·T+~. <Û  ä à+ nH˚~ nìï dæìe÷˝À¢q÷ n+‘·dü÷‡Á‘·+>±ñ+≥T+~. <Û  ä àe÷s¡  ZeTH˚ <ëìøÏ dü+Á|ü<ëj· T $~Û$<ÛëHê\qT bÕ{Ï+#· T e÷s¡  ZeTT nì Çø£ ÿ&É ns¡  ú+. @+ #˚ôd’Hê nìï ∫qï∫qïbÕj· T\T  ’~ø£ <Ûä àeTH˚düeTTÁ<ä+˝À ø£\yê*. ˇø£ ÿ eTTø£ ÿ˝À Ç~ dü+düÿs¡Dyê<ä+>± ø£ì|ædü÷Ô  Ñ ÷kÕ«eT´ $\Te\qT ñqïrø£]+∫ #· ÷ù| e´eVü ‰s¡+. Ç+{Ïô|<ä›, }] ô|<ä›j·÷E\T >±]˝≤H˚ñ+&Ü*. Ç+{ÏÄ$&É  k˛$T<˚eeTà ˝≤π  > ñ+&Ü*. Ä&Éyêfi¯ ó¢  mø£ÿ&Éñ+&Ü˝À nø£ÿ&Éñ+&Ü*.eTØ nedüs¡yÓ TÆ‘˚ Ç+{Ïô|<䛑êH√  T≥Tº~– ‘·≈£ îÿe ≈£ î\+ ne÷àsTTì Bj· Te#· TÃ. n~ yê] Wqï‘· ´+. ø±˙ eTVæ≤fi¯\T ‘êeTT n˝≤+{Ï~ø√s¡ T≈£ îì eTT+<ä&ÉT>∑ T y˚ T≈£L&É<ä T. e÷s¡ TŒ ñqï‘·dæú‹˝À ñqïyê]  W<ës¡ ´+ e\¢sêyê* ‘·|æ Œ‘˚ ø±ÿs¡eTT e\¢sê<ä T. bıs¡ã&ç  dü+Á|ü<ëj· ÷ìï ~Ûø£ ÿ]ùdÔ]yÓHÓ ï\˝À eT÷HéeT÷Hé ùdHé≈£ î |ü  ºq >∑‘˚  T‘· T+~. bÕÁ‘·ns¡  ú+‘·s¡+>± n+‘·eTe⁄‘·T+~. dæ>∑ ¬  s{Ÿ ‘êπ  > n\yê≥Tqï (k˛àøÏ+>¥qT Äs√>∑´+nHês√>∑´+ #·s¡Ã˝À¢ø±≈£î+&Üø±ÿs¡+, dü+Á|ü<ëj· T sêVæ ≤‘·´+  Ã˝À uÛ ≤>∑+>± #·÷&É+˝ÀH˚   äs¡àdü ÷Á‘·+ ñ+~.) Ç+ø± X¯Øs¡+   Ñs¡Ô≈£î e÷Á‘·y˚ T n|ü Œ–+#·e˝…qH˚    ’‹ø£‘·qT bÕ{Ï+#·ì ‘·qqT <Û  ä àeTT, dü+Á|ü<ëj· TeTT ÁbÕDeTT\T>± ≤$+#˚ ˇø£ ø£fi≤ø±s¡T&É T <˚e‘·˝≤>±  ÷&É+‘√ q÷´q‘·˝À |üÄyÓ T Ä‘· àVü≤‘· ´ #˚düT≈£ î+≥T+~. <Û  äs¡ày˚T XÊX¯«‘·+, bÕÁ‘·\T ø±<ä T. kÕ>∑  dü+>∑eT+˝À ≈£ L&Ü mìï düìïy˚XÊ\T >∑  Zs¡>± e∫ÃHê |ü Œs¡+ Äø£s¡¸D,  Áù|eT ñHêï ø£eT˝Ÿ  ‰dü, »j·TÁ|ü<ä ÄKs¡ T<ëø± |ü$Á‘·+>± ñ+{≤s¡ T. nìï Hê≥´Ø‘· T\qT ø±∫ e&Éb˛dæqV” ≤s√ @yÓ TÆHê #˚kÕÔ T ø±˙ ÄyÓ T ≈£î+≈£ îeT u§≥Tºes¡¸+˝À ‘·&ÉTdü TÔ+fÒ e÷Á‘·+ #· ÷&É˝Ò T. Ç˝≤+{Ï  ñ<ëVü≤s¡D\T ø=\¢\T>± #ÓbıŒ#· TÃ. ∫es√¢ø£eT˝Ÿ Vü‰düHéqT, »j· TÁ|üqT #·+ù|ùd ã<äT\T yê]ì ø£*ù|dæô|[¢ #˚j·Te#· TÃ. ø±˙ $X¯ «Hê<∏  ä Ûäyê] +Á|ü<ëj·T+ nqTeT‹+#· T. +Á|ü<ëj·÷ìï |ü]s¡øÏ  å+#˚ u≤<Ûä ´‘·qT ˇø£ ‘·sêìï+∫ eTs√ ‘·sêìøÏ n+~+#·&É+ nH˚~ ≈£L&Ü $X¯ «Hê<∏  é  é ìe÷˝À¢ã\+>± ø£ì|æ+#˚ n+X¯+. kÕ>∑dü+>∑eT+˝À dü+Á|ü<ëj·÷ìï  |ü]s¡øÏ  å+#˚u≤<Û  ä´‘·qT ø£eT˝Ÿ Vü‰dü qT+∫ Äj· Tq •wüß´sê\T XË  ’ rdü T≈£ î+≥T+~. X¯+ø£sêuÛ  Ñs¡D+˝À k˛eTj· ÷E\T qT+∫ ‘· T\dæ  rdü T≈£ î+≥T+~. dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ   Á|ürø£\T>± Äj· Tq rdü T≈£îqï  s¡÷bÕ\T n+‘·]+∫b˛‘· Tqï qè‘· ´ +^‘·Ø‘· T\T. yêdü  ÔyêìøÏÄ s¡÷bÕ\T Äs¡+uÛ  Ñ+˝À Áu≤Vü ≤àDÒ‘·s¡ T\ nsTTHê 20e X¯‘ê_›‘=*Hêfi¯  ¢˝À yê{Ïì yês¡ T ∫qï∫qï e÷s¡ TŒ\‘√zHé T≈£ îHêïs¡ T. Ä s¡ø£+>± n$ ø±¢dt ø£fi≤s¡÷bÕ\T>± mkÕºwt  nj· ÷´sTT. Á>±MTD yê‘êes¡D+˝Àø±¢dt n+fÒ kÕ+dü ÿè‹ø£+>± ô|’qTqï  yê] e´eVü ‰sê˝Ò. nB ø£<∏  ä. Ä  ¬  s+&ÉT ø£fi≤s¡ ÷bÕ\T »HêuÛ≤˝À ◊<ä T XÊ‘·+ ≈£L&Ü ˝Òì ˇø£ ≈£ î\+˝Àìø=+<ä]˝À ÁbÕ#· Ts¡ ´+ bı+~q$. –\ø£u≤$, u≤<ä+ #Ó≥Tºe+{Ïeqï  e÷≥. yê{Ïì πøe\+ qè‘·´, dü+^‘· s¡÷bÕ\T>±H˚ ø±ø£ dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ ÷∫ø£\T>± mkÕºwt T&É+˝À nì‘·kÕ<Û  äT´&É T $X¯ «Hê<∏  é. n$  Á|ü<Ûëq+>± ø=+<ä]π  ø |ü]$T‘·yÓ TÆ Ä ø=+<äs¡T dü+düÿèr dü+Á|ü<ëj·÷\T ìs¡ «∫+#·>∑*–q dæú‹˝À ñqïyês¡ T. @ s¡+>∑+˝ÀHÓ  ’Hê Ä~Û‘· ´ dü+dü ÿè‘˚  +düÿè‹>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ï  ºn~ eTq+<ä] eTôVAqï‘· dü+dü ÿè‹ nì  Á|ü#ês¡+ #˚ T&É+˝À ô|<ä›\+‘ê b˛{°|ü T‘·÷ ñ+{≤s¡ T. Ç|ü ⁄&É T $<˚XÊ˝À¢u≤>± dæú|ü&ç kı+‘·  +düú\T q&É T|ü ⁄≈£ î+≥Tqï ¬  s+&É T  SÁ<änÁ>∑≈£ î˝≤\≈£ î s¡ ÷{Ÿ‡ nqT≈£ îqï|ü&É˝≤¢dü+Á|ü<ëj· T qè‘· ´+ >∑ Ts=Ô TÔ+~. s¡M+Á<ä ≤s¡‹˝À   ü˝≤Hê mHéÄsY◊ ne÷àsTT ≈£L∫|ü P&ç Hê≥´Á|üs¡Ùq s¡ ÷|ü+˝À ãj·T≥|ü T‘· T+~. eTq dü+Á|ü<ëj· ÷ìï |ü]s¡øÏå+#· Tø√yê*‡ nedü+ m+<ä T≈£î+<√ <ëìï @&˚&ÉT düeTTÁ<ë\ø£e‘·\ ñ+&ç ≈£ L&Ü <ëìï  ‘êyÓ T{≤¢Ä#·]dü TÔHêïyÓ ÷ yês¡ T eTq≈£î ñ|üq´dæ+#·>∑\s¡T. n{≤¢  <ëìø=ø£j·÷+{Ïø˘yê\÷´ ñ+~. <ëìï Á|ü<Ûëqeqs¡ T>± rdü T≈£ îì ‘êqT #Ó Œ<ä\T#· T≈£îqï~ #Ó|æ Œq yê&É T $X¯«Hê<∏ä T&É T. n{≤¢}]πø  Œ<ä\T#· T≈£îqï~ #Ó|ü Œ&É+ e\¢  e÷Á‘·y˚T >∑ T]Ô+|ü ⁄ sê<ä T. m˝≤ bÕŒ˝À ‘Ó*ùdÔedü TÔ+~. Ä f…øÏ ïø˘  ‘Ó*dæqyê&É T $X¯«Hê<∏é. e÷qe dü+ã+<Ûë\T, n+<äT˝À ñ<˚ «>±\T‘Ó ô|’øÏ  ÔeT+‘·+>± Ä$wü ÿ]+#·>∑\  Œ]. m+‘· H˚ Œ] n+fÒÄj· Tq   Ñ TC≤q¬  ø‘· TÔ≈£ îqï $\Te\qT e´‹πsøÏ+#˚ yês¡ T ≈£ L&Ü dæìe÷  ÷dænπ  s uÛÑ˝ÒrXÊ&˚nqT≈£ îH˚+‘·  Œ]. u≤\#·+<äsY, eTDÏ‘· ï+˝≤+{Ï   Á|ü‹uÛ ≤e+‘· T&Ó  ’q f…ø° ïwæ THé. ø±ø£b˛‘˚u≤\#·+<äsY˝À e´ed”úø£ è‘·  $\Te\ô|’ø±ÿs¡+ ñ+≥T+~. $X¯ «Hê<∏  ä Ûä˝À kÕeTs¡dü ´+ ñ+≥T+~. es¡ø£≥ï+ ˝≤+{Ïn+<äs¡÷ ªu≤Vü ‰≥+>±µ e´‹πsøÏ+#˚u…®ø˘ºì eTT≥Tº≈£ îHêï $eTs¡ Ù ø£≥Te⁄>± ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É&É+ ø√dü+ ø±yÓ T&û dæ ‘˚˝ÒÃkÕÔ T. $X¯ «Hê<∏  éìe÷ Á>±eTsY 
dü+Á|ü<ëj·÷ìï ]s¡øÏ   å+#˚ u≤<Û  ä´‘·qT ˇø£‘·sêìï+∫eTs√ ‘·sêìøÏn+~+#·&É+ nH˚~≈£ L&Ü $X¯«Hê<∏é   édæìe÷˝À¢ã\+>±ø£ì|æ+#˚ n+X¯+
‘Ó*dæqyê&É T. eTÚq+ $\Te ‘Ó*dæqyê&É T. e÷≥\ ø£+fÒ   èXÊ´\‘√ m≈£ îÿe e÷{≤¢&çùdÔ n~ X¯øÏ  ÔeT+‘·+>± ñ+≥T+~ nì m]–qyê&É T. »j· TÁ|ü<ä y˚π  s yê] ∫Á‘ê˝À¢Ä e÷~] eTÚqy˚ T\H√sTTn+fÒn~ ã÷‘· T nsTTb˛j˚ T~. $X¯ «Hê<∏  éms√{Ïø±>±H˚$T–˝≤Ãs¡ T. kÕ<Ûës¡D yÓ T˝ÀÁ&Üe÷>± ‘˚*b˛j˚T d”qT¢≈£ L&Ü $X¯ «Hê<∏  éé#˚‹˝À |ü&ç‘˚  ø£fi≤‘· àø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£ î+{≤sTT. ‘·ÄdüŒÁ‹ u…MT<ä eTs¡DÏdü÷Ô  ñ+fÒ≈£ îe÷s¡T&É T |ü Pqø£+ e∫Ãq≥Tº  &ÜHé ‡ #˚j·T&É+ Ç+ø=ø£] #˚‘· T˝À¢  ’‘˚ nuÛ ≤düTbÕ\j˚T´~. Á|ü‘˚ ´øÏ+∫ $\qT¢, V” ≤s√\T n+≥÷ mes¡÷ñ+&És¡ì ¬  s+&É ÷ eTqy˚ Tqì   äs¡àdü ÷ø£  å à+ m]–qyê&ÉT $X¯ «Hê<∏  é Ûé. dü÷Á‘·  ës¡ T˝À¢ø=~›>± $\Héùw&é  ñHêï nø£ ÿ&ÉÄ bÕÁ‘·qT dæ+|ü ⁄˝Ÿ>± ]bò  Õs¡ à+ #˚dæ |ü&˚kÕÔ T. kÕe÷õø£    ú‹>∑‘· T\ >∑T]+∫ ne>±Vü ≤q ñqï  yês¡+‘ê eT+∫ #Ó ÷ y˚ πs«s¡T>± ñ+&Éeì >∑ T]ÔkÕÔ T. ø±ø£b˛‘˚ ì»yÓ TÆq e÷s¡ TŒqT ø√s¡ T≈£îH˚yês¡T Ä eTìwæ&ÉT>± e÷s¡&ÜìøÏñqï |ü]   ú‘· T\qT ìs¡÷à*ùdÔ‘· Œ düe÷»+ e÷s¡ì nqT≈£ î+{≤s¡ T. $X¯«Hê<∏é Û  é ˝≤+{Ïyês¡T düTìï‘·+>± #Ó|æ‘˚≈£ L&Ü e÷s¡ TŒ kÕ<Ûä ´eTì qeTàã\T≈£ î‘ês¡T. Ä e÷s¡ TŒ ≈£L&Ü eTT+<ä T≈£ î ø±≈£ î+&Ü yÓqøÏÿ #· ÷|ækÕÔ T. <Ûäs√à  ø£å‹ s¡øÏ  å‘·: nqT≈£ î+{≤s¡ T. nB ‘˚&Ü. $X¯«Hê<∏édüTìï‘·+>± ø±≈£î+&Üø±dü  Ôã+&É>± #Ó Œq dü+<ä “¤+ ˇø£ÿfÒ. n~ dü «s¡  íø£eT\+. n+<ä T˝À y˚<ä+&ç‘· T˝…’q |ò  üTHêbÕ]ƒ\≈£î ˝ÖøÏø£ |üyÓTÆq Ä|ò  ”dü T˝À¢‘·–q >ös¡e+ Çe«ø£b˛e&É+ô|’+ø£XŸ   #ê˝≤ Äy˚|ü&É‘ê&É T. ]»π  s«wüq¢≈£ î e´‹π  sø£+>± ∫qïbÕ{Ïñ|üHê´dü+ ≈£ L&Ü ñ+≥T+~. $X¯ «Hê<∏  é ø£&ÉT|ü⁄ ∫+#·T≈£ îì ‘·q ÄÁø√XÊìï  ‘·q n_Û ÁbÕj· ÷\qT dü÷{Ï ø√|ü+>± #Ó|æŒ+~ ãVü QXÊ Ç<˚ +<äs¡“¤+˝ÀH˚ ÷. dæìe÷≈£ î ¬  øô|º  nsTTq <ä Ù≈£î&çÁ|ü‹uÛÑbÕÁ‘·<Û  ës¡ T\ m+|æø£˝Àq÷ {°yéT m+|æø£˝Àq÷ ãj· T≥|ü&ÉT‘·T+~.$X¯ «Hê<∏  é yÓ TC≤]{°  ìe÷˝À¢ì#˚q q{°q≥T\T, e÷≥\ s¡sTT‘·\T, bÕ≥\s¡#·sTT‘·\T, Ç‘·f…ø° ïwæj·THé‡ Äj·÷ s¡+>±˝À¢+&ç‘·T\T.  ≤yêìøÏ ‘·>∑  Z  ”˝Ÿ Çe«>∑\ H˚s¡ Œs¡ T\T. dæìe÷ πøe\+ &ÉãT“, ù|s¡ T dü+bÕ~+∫ ô|fÒ  ºkÕ<Û  äq+ ø±<ä T, n~ ø£fi≤‘·àø£kÕ<Û  äq+ ≈£ L&Ü nH˚ms¡ Tø£ ñ+&É+, eT+∫ f…ø° ïwæ THé ø±e&É+, M{Ï‘√ bÕ≥T>± ø=ìï ã\yÓTÆq n_Û ÁbÕj· ÷\T ø£*– ñ+&É+ $X¯ «Hê<∏  ä Ûäã\+. á \ø£åD≤\T »$T*>± ñqïyê¬se¬  s’  Á|ü‹uÛ≤e+‘·yÓTÆq <ä Ù≈£ î&ç>± ù|s¡ T ‘Ó#·TÃ≈£ î+{≤s¡T. $X¯ «Hê<∏  é yês¡ T&ç Ç|ü ⁄&É T eTq+ #Ó|ü≈£î+≥Tqï X‚KsY  ø£eTTà\≈£ î ≈£ L&Ü Ä ∫e]~ ‘·|üŒ $T–*q \ø£åD≤\T ø=<√›>=b˛ŒñHêïsTT. Ä ∫e] \ø£  åD+˝Ò≈£ î+&Ü ≈£ L&Ü Á|ü‘˚´ø£ TÆq >∑ T]Ô+|ü ⁄ ‘Ó#·TÃø√>∑\>∑&É+ nH˚~ 90\ ‘·sê«‘·  e÷]q kÕe÷õø£yê‘êes¡D+ e\¢  kÕ<Û  ä ´yÓ TÆ+~. kÕs¡+ ø£+fÒ ÷|ü+ eTTK´yÓTÆb˛sTTq <äø£<ë! &Ü\sY Á&ûyéT‡˝≤+{Ïu≤˝≤]cÕº\qT ø£ ÿqu…‘˚ X‚KsY‘·q sêø£qT   üTq+>± #ê{Ï+~ Äq+<é‘√fÒ. nsTT‘˚Ç‘·ì dæìe÷\T #· ÷dæ  q|ü ⁄&É T eTqøÏø£*π  > Ç+Áô|wüHé‡ @+≥ì n&ç–‘˚ e÷Á‘·+ ‘· TeTT ø√≈£î+&Ü »yêãT #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. ø°  ¢Hé, ôdì‡ãT˝Ÿ ... nì eT÷&√ |ü+ ø√dü+ ˙fi¯ ó¢qeT˝≤*‡+<˚. Ä ¬  s+&É T e÷Á‘·+ #Ó|ü Œ&Üìπø ˝Ò<ä T. X‚KsY s¡+>∑+ MT<ä≈£ î <ä ÷düTø=#˚ Ãdü]øÏ ns¡ “HÓ’wüHéø°\ø£yÓTÆq <äX¯≈£ î s¡T≈£ î+~. ns¡ “Hé$T&ç˝Ÿø±¢dt  ˇø£ô|<ä  ›ø±¢dt>± ne‘·]+∫+~. Ç+≥¬  sï{Ÿ |ü⁄D´e÷ nì es¡˝Ÿ   ¶  mø˘ ‡b˛»sY e∫Ã+~. eT©º ô|¢ø˘ ‡\T ≈£ L&Ü e#˚ ÃXÊsTT. ôV≤*ø±|òü  º T¢,  TyÓ ÷\T ˝Ò|ü≈£ î+&Ü e÷eT÷\T eTqTwü ß\‘√ e÷eT÷\T ˝§πøwü ‡˝À ˇfi¯ ó¢<ä>∑  Z ô|≥Tº≈£ îì ã&Ó  ®{Ÿ n<äT|ü⁄˝À ñ+#· T≈£îì dæìe÷ rùdÔô|{Ï  ºq ãT“\T ‹]>=kÕÔj·TH˚qeTàø±ìï  á ø=‘·  Ôe÷¬sÿ{Ÿ Ç∫Ã+~. B+‘√ ø±dü  Ô Te⁄≈£ îqïyês¡ T, dæìe÷ MT<äì»+>± Áù|eT ñqïyês¡ Tsêe&ÜìøÏ e÷s¡  Z+ düT>∑eTyÓ TÆ+~. á yê‘êes¡D+ <˚eT+‘ê ñ+~. ~˝Ÿ #êVt ≤‘êôV’ ≤ ‘·sê«‘· Væ≤+B˝Àmìï eT+∫ Á|üj·T‘êï\T »s¡ T>∑ T‘· THêïjÓ ÷ #Ó|ü Œ˝Ò+. 70\T, 80 eTq˝≤π  > yêfi¯  ¢≈£ î ÇqT|ü<ä  nsTTq|ü Œ{Ïø° Äj·÷ ø±˝≤*ï |ü  º+#˚ dæìe÷\T Á|ü‹<ä˝Àq÷ ñHêïsTT.  ùwà ã<ä T›sYHÓÁVü A$j·THéÄ]úø£  $<Û  ëHê\ ø±˝≤ìï ø£fi¯  ¢≈£ î ø£‘˚~˝Ÿ   #êVt ≤‘êôV’ ≤ 90\ ‘·sê«‘·e÷]q  ≤s¡‘êìï #· ÷|ü⁄‘√+~. eTq dæìe÷ ìï |ü{Ï  ºdüTÔ+~ n+fÒ|üŒ&É+ ø£wüº+. Ç~ y˚\T, Ç~ ø±\T eT&ç ùdÔ e*#˚kÕÔ˙ ‘√\T e+{Ïã+&É&Ó’˝≤>∑ T\‘√ $dü T¬  >‹Ôb˛sTT ñqï  ns¡“Héø±¢dt Áù|ø£  å≈£ î\qT {≤¬  sZ{Ÿ  düT≈£ îì Çyêfi¯X‚KsY ˝≤+{Ï ø=‘·  Ô<äs¡ Ù≈£î˝§dü TÔHêïs¡ T. ø=‘·Ô>±* Mk˛Ô+~. ø±ø£b˛‘˚‘Ó\T>∑ T˝À Ç˝≤+{Ïìe÷\≈£ î &ç Ádæ  ºã÷´wü  düeTdü ´. ~∏j˚ T≥s¡¢eTdü´˝…  ’‘˚ ñHêïsTT. n$+ø± ô|<√›fi¯  ¢˝ÀH˚  ñHêïsTT. @<√ ‹|ü Œ\T |üˇø£  dæìe÷qT Væ≤{Ÿ nì|æ+#·T≈£ î+fÒ ‘· Œ á Vü ≤]¶˝ŸqT ø=+‘·es¡ ¬  ø’ <ë≥˝Ò T. Äq+<é‘√ Ä Vü ≤]¶˝Ÿ   <ëfÒXÊ&É T X‚KsY. Ä ‘·sê«‘·  n˝≤+{ÏÁ|üj·T‘êï\≈£ î {≤ìø˘˝≤>± ì#˚+~ á dæìe÷. ôdì‡_˝Ÿ  nH˚ eTTÁ<äb˛≈£ î+&Ü á Væ ≤{Ÿ nH˚   ÁãVü ≤à|ü<ësêúìï #˚s¡ Tø√e&ÜìøÏ  ø=‘·  Ô‘·s¡+ <ä Ù≈£ î\T #ê˝≤ $Hê´kÕ˝Ò  düTÔHêïs¡T. @<√ ˇø£ ø£eT]¸j·T˝Ÿ   m*yÓ T+{ŸqT CÀ&ç+#·yÓ÷ ˝Òø£  ø£eT]¸j· T˝Ÿ yê\÷´ ñqï q{°q≥T\qT ÄÁX¯sTT+#·&ÉyÓ ÷ #˚ TÔHêïs¡ T. &çÁdæºã÷´wüHé, ~∏ T≥s¡¢eTdü´\T sê≈£ î+&Ü ñ+&É+ ø√dü+ |ò  ü˝≤Hê u≤ãT>±]H√ yê] yês¡ T\H√ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ T. ‘·eT Ábıô|ò  ’˝Ÿ ˝À Ç˝≤+{Ïìe÷\T ≈£ L&Ü ˇø£Áf…+&É T ñ+&Ü\ì yês¡ T ø√s¡ Tø√e&É+ e\¢  ø=+<ä]øÏ neø±X¯+ \_Ûk˛Ô+~. X‚KsY@+ #˚XÊ&ÉT? ‘Ó\T>∑T dæìe÷˝À ø£s¡yÓ  ’b˛sTTq H˚{Ï${°ì ≥Tºø=#êÃ&É T. e÷eT÷\T>± m+‘·  ‘·  Ô‘·$Tfi¯ìe÷ #· ÷dæq n~ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ nì ‘Ó*dæb˛‘· T+~. ø±˙ ‘Ó\T>∑ T dæìe÷˝À ‘Ó\T>∑ T q+ nH˚~ <äT]“¤D°‹øÏ ø£ì|æ+#· T. ‘Ó\T>∑ T<äHêìøÏ 
(m&ÉeTqT+∫≈£ î&ÏøÏ ): ©&ÉsY q{°q≥T\‘√X‚KsY ø£eTTà\,$X¯ «H±<∏   é  Ûé∫Á‘·+ kÕ>∑s¡+>∑eT+˝Àø£eT˝Ÿ   ≤düHé, X‚KsY ø£eTTà\∫Á‘±˝À¢ì <ä XÊ´\T

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->