Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Telugu Katha Anath TSI

Telugu Katha Anath TSI

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Naresh Nunna
An analytical overview on present day Telugu Short story.
An analytical overview on present day Telugu Short story.

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Naresh Nunna on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2012

pdf

text

original

 
46
2
 d|+sT
 
2012
46
 <
 
d +&
 
 +& j TH
2
 d|+s T
 
2012
47
 <
 
d +&
 
 +& j TH
kÕ Væ  ≤ ‘·  ´ +
Ç~ ø£<∏  ä
Ç
|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑ T kÕVæ ≤‘ê´ìøÏø£<∏  ˚ 
vanguard
.
‘Ó\T>∑ T ø£<∏  ä≈£ î\T dü+|ò  üT{Ï‘· 
ãè+<ä+— ø£e⁄\˝≤>± ndü+|ò  ü T{Ï‘·+ ø±<äT. n+fÒø£e⁄\≈£ î
ñqï 
cardholderism, political afliation
nqï n+XÊ\T ø£<∏  ä≈£ î\øÏ|ü ⁄Œ&É T
mandate
@ e÷Á‘·eT÷ ø±<ä T. Ç~ >∑‘·fi¯ fl˝À e∫Ãq eT+∫ e÷s¡TŒ.
eT+∫ - m+<äTø£+fÒ è»q |ü]~Û, <äèø£ Œ<∏  ä$dü  Ô è‹ eT]+‘·$XÊ\+ nsTT´+~ ø£qTø£. n˝≤ ne«ø£b˛e&É+|ü≥¢eTq≈£î øÏqTø£ e⁄+~ ø£qTø£. ø£$‘ê«ìø°, ø£<∏ä≈£ L b˛*ø£m+<ä Tø£+fÒfi¯ fl eTT+<äT á Á|ü ÁøÏ T\ eT<Û  ä ´ b˛{°, øÏ+∫‘Y  ’eT÷ e⁄HêïsTT ø£qTø£. sê»ø° T <äèø£ Œ<∏  ä+ ˝Òì dü è»q ˝Ò˝Ò<ä T, e⁄+&É<äT. ô|’>± e÷≈£î @ sê»ø°j· T  èø£ Œ<∏  äeT÷ ˝Òì @ dü è»qø±s¡ T\sTTHê n+fÒ e÷Á‘·+ #Ó˝≤eTD°˝À e⁄qï ˝Ò e´eVü ‰s¡+˝À e⁄qï 
(
statusquo
- j· T<∏  ë‘·<∏  ä) <ä èø£Œ<∏  ä+‘√ dü<äs¡ T ãè+<ëìøÏ @ ù|N˝ÒqfÒº!nsTT‘˚π  øe\+ sê»ø° T <äèø£ Œ<∏  äy˚T ‘·q+‘·ø£ è»q ø±˝Ò<äT, ø±<äT ≈£ L&Ü.
Ç|ü ⁄Œ&É T ø£<∏  ä q&ÉTdü TÔqï yê‘êes¡D+ #ê˝≤ Äs√>∑´, ÄVü ‰¢ø£s¡yÓ TÆq~ nì
e÷>± #Ó Œ>∑\qT. m+<ä Tø£+fÒÇ|ü ⁄Œ&ÉT yÓ TTH√bı© <ä èø£ Œ<∏  ë\ ø£ Ã&Ü\qT ø£<∏  ä <ëfÒdæ+~. n+fÒÄ ø£#·Ã&Ü\T ø£<∏  äì <ë≥˝Ò T dü] ø£<ë, ø£˙dü+ ‘êø£˝Òì ns¡  ú+. n+<ä Tπ  ø Ç~ eT+∫ |ü]D≤eT+. |ü≥TºeTì |ü~-|ü<Ó’ T ˝…  ’ø£$‘·Á|ü#· Ts¡Dπ  ø H√#· Tø√ø£, ~q, yês¡ Á‹ø£\˝À¢kÕVæ ≤‘· ´+
space
u≤>± ‘·–Zb˛sTT+<äì
fi¯  ¢eTT+<äT qT+N u≤<Û  ä&ܶ+ n+‘ê. nsTT‘˚ nìï  |üÁ‹ø£˝À¢kÕVæ ≤‘ê´ìøÏ ≤≈£ îÿ>± e⁄+&Ü*‡q á
space
ìø£<∏  ä ~+‘·\T ô|+∫+~. Ç~ ø£<∏  ä nH˚ì&ç$ m≈£ îÿe
e⁄qï Á|ü ÁøÏj· T $»j· T+ e÷Á‘· T ø±<ä T, yÓ TT‘·  Ô+>± ‘Ó\T>∑ T
kÕVæ ≤‘· ´ $»j· T+. e÷¬  sÿ{Ÿ $»j· T+ ≈£L&Ü. ˝Ò<ë ø£<∏  ä  #˚dü T≈£ î+≥Tqï e÷¬  sÿ{Ï+>¥$»j· T+ ≈£ L&Ü. Ç+ø± #Ó_‘˚ 
ø£<∏  äÇ|ü⁄Œ&É T q&É TdüTÔqï~ ˇø£ø£ TÆq
sponsored ambi-ance
˝ÀH˚.
 Á|üC≤kÕ«eT´+˝À  è»q≈£î e⁄+&Ü*‡q
 public
rs¡  Ãì u≤ø°
n
q+‘Y>± (‘Ó\T>∑ T kÕVæ≤‘· ´  Á|ü|ü+#·+˝À) n+<ä]ø°‘Ó*dæq ∫+‘·nq+‘·Tì ø£$, s¡sTT‘·, $eTs¡ Ù≈£ î&É T, >± T≈£ î&É T, bÕÁ‹πøj· TT&É T, kÕe÷õø£ø±s¡ ´ø£s¡Ô... nì eè‹Ô,
 Á|üeè‹Ôs¡yÓ TÆq \T $X‚cÕD≤\‘√ |æ\e&É+
ø£+fÒ, n‘·ìï ˇø£ ªu≤ø°|üq yê&É Tµ>± >∑T]Ô+#·&Éy˚ T düããT. n<Ó˝≤>∑+fÒ, kÕ<Ûës¡D+>± (Ä<Û  ä Tìø£ ) kÕVæ ≤‘·´#Ó  ’‘·Hê´\ ñ‘êúq|ü‘·Hê\T
sine curve
˝≤ ñ+{≤sTT. @<√
 ô|<ä›ñ|ü Á<äyêìï >∑ T]Ô+∫, ñ‘ꌑêìï ìyê]+#˚ Äsꓤ≥+ #˚dü÷Ôì|ü\T
∫eTTà≈£ î+≥÷ ì+–¬ø–dæq ‘·+ ø=+‘·ø±˝≤ìøÏ HÓ‘· TÔs¡Tø£≈£ îÿ≈£ î+≥÷ H˚\sê*b˛‘· T+~. <ë+‘√ ªn+‘ê nsTTb˛sTT+~,µ ªn+<äs¡÷b˛j· ÷s¡TµnH˚~>∑T˝À¢+∫, >∑‘·  ü Tqø° TÔ\T ‘·\Tdü ÷Ô, es¡  Ôe÷q
 ô|qT|ü‘·Hê\≈£ î e>∑dü÷Ômes√ ˇø£ »\dü ÷Á‘·+ ªÄXÊ«kÕ+‘·+µ sêùdkÕÔ T.
eTs√‘·+ yÓ ÷düTø=#˚ Ã ø=‘·ÔÄX¯\‘√, #˚ùd ø=+>=‘·  Ôu≤dü\‘√ Á>±|ò  t  eT∞¢ô|’øÏ˝ÒdüTÔ+~. nsTT‘˚, Ç<˚MT j· ÷+Á‹ø£+ ø±<ä T, $~Û*œ‘·+ ø±<äT, ª#·]Á‘·|ü⁄qsêeè‘·+µø±e&É+ ˝≤+{Ï~ ≈£ L&Ü ø±<ä T. ‘Ó\T>∑ T Ä<Û  ä Tìø£ 
kÕVæ ≤‘· ´+ $wü ÷ìø=ùdÔ, 1970\˝À |ü⁄{Ï  ºq (1990 ~«rj· ÷s¡  ú+˝À s¡#·q
 ÁbÕs¡+_Û+∫q) s¡sTT‘·\ ‘·sêìøÏ+~q ˇø±H=ø£ÄXÊB|ü+`nq+‘Y. n≥Te+{ÏÄXÊB|ü+ qT+∫ yÓ\T>∑ T Ä•+#·≥+ düVü≤»+. ø±ã{Ϻ, Ä•+∫q+‘·\T>∑ T Á|üdü]+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢n‘·qT bÕsƒ¡ø£Á|ü+#êìøÏ  u≤ø°qyê&ÉT. ‘·q ‘·+˝À n‹ ‘·≈£ îÿeeT+~ &=ø£ ÿX¯ ó~∆ñqï yê]˝À ˇø£&Ée≥+ e\¢≈£L&Ü nq+‘Yu≤>± u≤ø°|ü&ܶ T. ‘·q ø±+f…+|üs¡sY ‡‘√ b˛\TÃ≈£ î+fÒsêdæ˝À ‘·≈£ îÿe>± s¡q\T #˚j· T&É+e\¢≈£ L&Ü eT]+‘·  u≤ø°|ü&ܶ T. ‘·q sê‘·\T ‘·q kÂU≤´q+<ä+ ø√dü+ nqT≈£îH˚yê&Ó  ’‘˚, u≤ø° nqï Á|ü π  øÔsê<ä T. ø±˙, nq+‘YÁ|ü|ü+#· u≤<Ûä‘·q u≤<Û  ä #˚dü T≈£ îH˚ø£$T{Ÿ yÓT+≥T, düe÷»+|ü≥¢m+|ür ñqïyê&É T. ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  äøÏ  ‘êqT ÄbÕ~dü TÔqï $»j·÷\T, dü ÷∫dü TÔqï <ës¡ T\T... m+‘·es¡≈£î dü « ø£<∏äø£ »HêyÓ ÷<ä ÷>±´˝À ‘Ó*j· T<ä T. ø±˙, Ç{°e\ ‘·\ø√q˝À ø£<∏  ë sTT‘·\ ¬  s+Á&√E\ düe÷y˚+˝À bÕ˝§Zqï dü+<ä “¤+>± sêdæq á yê´dü+ ‘·q u≤ø°$wü T+ ‘·qøÏ>∑ Ts¡TÔ T&É+‘√ bÕ≥T, es¡  Ôe÷q ø£<∏  ä  MT<ä ÃøÏ<ë]rdü TÔ+<äì e÷ ÄX¯.
  Ïmdt
m&ç ≥sY  
Ç~ ø£<∏   ëHêeT  XÊã› +
space
ì ø£<∏  ä]D≤e÷‘·àø£+>±H˚ø±<ä T,
>∑TD≤‘· àø£+>± ≈£L&Ü kÕ~Û+∫+~, ô|+∫+~, b˛wæk˛Ô+~ >∑‘·<˚fi¯ ófl>±. @ C≤‹ nsTTHê
 π  s ø£<∏  ä\‘√ dü+uÛ ≤wæ+#˚‘·‘ê«ìï n\
es¡ T≈£î+≥T+<ä+fÒÄ C≤‹ n_Ûe´øÏ  Ô>∑yêøå  ±\T $XÊ\eTe⁄‘· THêïj· Tì ˝…ø£ ÿ. ÇB ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  ä, ø£<∏ä≈£î\T kÕ~Û+∫q |ò  ü Tq $»j· T+. ø£<∏  äsêùdÔ#ê\T- n~ eT+∫<äsTTHê, ø±ì<äsTTHê düπ  s eTT+<ä T yÓ\T>∑ T  ÷ùd yÓ T\Tu≤≥TqT ‘Ó\T>∑T ø£<∏  ä≈£ î˝Òø£wæ  º+∫ ø£*Œ+#· T≈£ î+≥THêïs¡ T. ˇø£s¡ø£+>±
_‘˚, Ç|ü ⁄Œ&É T ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  äeø£b˛‘˚‘Ó\T>∑T kÕVæ ≤‘· ´+, J$‘·+
miss
 
ne⁄‘· TqïfÒ  º. Ç~ ô|’øÏ
sweeping statement
>± nì|æ+∫Hê Ç<˚yêdü  Ôe+. ‘Ó\T>∑ T kÕe÷õø£  Ö‹ø£ yêdü  Ô$ø£‘·qT Á|ü‹_+_düTÔqï ã\yÓTÆq, $XÊ\yÓ TÆq,
@¬  ø’ø£‘Ó\T>∑ T kÕVæ≤‘·´ Á|üÁøÏ T Ç|ü⁄Œ&É T ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  ä e÷Á‘· T. J$‘·+‘√ +ã+<Ûä+ ‘Ó–b˛sTTq ñ<ä ´e÷\T q&É Tdü TÔqï ø±\+˝À edü TÔqï yêdüÔ$ø£ 
ø£<∏ä*$. ñ<ä ´e÷\‘√ Á|ü‘· ´ø£å+ã+<Û  ä+, nqTã+<Û  ä+ ˝Òì ø£<∏  ä≈£ î\T dü èwæºdüTÔqï  ìø±s¡ ‡sTTq J$‘ê\T Ç$. Ç˝≤
social concerns, social
 
 protests, dy-namics of life and aesthetics of living
ì ‘Ó\T>∑Tø£<∏  äÁ|ü‹|ò  ü*+#·+ ˇø£ìX¯Ùã›$|ü¢ey˚T. Ç|üŒ{Ï ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä˝À
chronicling, commenting
bÕfi¯ óflø=+#Ó+ m≈£îÿy˚. Ç+<ä T˝À π  øe\+ ìy˚q
 place reporting – 
reporting the
 
unreported
 ),
documentation(for the sake of documen
tation
 ), ndü ŒèX¯´ Jeq
Ä$wüÿs¡D ( 
exploring the unexplored
 ) ˝≤+{Ï \ø£åD≤\T‘Ó\T>∑ T ø£<∏  ä\≈£î ø=‘·  Ô\T>∑T\T Ç#êÃsTT, ‘Ó#êÃsTT.
nsTT‘˚á \ø£  åD≤\ e\¢qMq J$‘·|òü Ts¡ ¸D, e÷]q dü+|ò  üTs¡ ¸D≤‘· àø£ kÕe÷õø£+ã+<Û  ë\ Ä$wü ÿs¡D »s¡>∑e\dæq+‘·ìs=àVü ≤e÷≥+>± ‘Ó\T>∑ T
ø£<∏  ä˝À¢»s¡>∑˝Ò<ä T. nsTT‘˚Ä J$‘ê\, Ä |ò  ü Ts¡¸D\ >∑ T]+∫q ø=‘·Ô$esê\T e÷Á‘·+ $]$>± ‘Ó*kÕsTT. Ç<˚+ ‘·≈£îÿe>± #˚dæ ÷&Ü*‡q $wü T+ ø±H˚ø±<äT. ˇø£ø£+>± ø£<∏  ä
journalistic/featuristic genre
ì≈£L&Ü ã\+>± ˇø£ Á|üÁøÏ T>± eTT+<ä T≈£ î rdü T≈£ îe∫Ã+~. Ç˝≤+{Ï\ø£  åD+ e⁄qï ø£<∏  ä\T á 20 @fi¯ fl˝À #ê˝≤H˚e#êÃsTT. á e÷≥˝ÒM ∫qï#· ÷|ü⁄‘√ n+≥Tqï$ ø±e⁄. á s¡HêXË  ’\T\T ≈£L&Ü ø£<∏ä≈£ L, ø£<∏  ä≈£ î\≈£ L #ê˝≤ nedüy˚T. ø±˙ Ç+<ä T˝À ≈£ L&Ü ‘·eTqT ‘êeTT ‘·ØŒ¤ T #˚ Tø√˝Òì(#˚ Tø√˝Òø£b˛‘· Tqï) sTT‘·˝Ò m≈£ îÿe>± ‘êC≤>± ‘ês¡\T¢‘· THêï]|ü ⁄Œ&ÉT.
ìC≤ìøÏ 
 journalistic/featuristic
Hê XË  ’* ≈£ L&Ü ø£<∏  ë ø£<∏äq +$<Û  ëHêìï 
enhance
 ùd ˇø£ã\yÓ TÆq
tool
>± yê&É T≈£ îHêïs¡ T #ê˝≤
XÊ˝À¢ø£<∏ä≈£ î\T. nsTT‘˚ø£<∏  ä≈£ î Ç~ ≈£L&Ü eTs=ø£q>∑nì #Ó_‘˚ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚    ú‹˝À #ê˝≤ eT+~ ‘Ó\T>∑T ø£<∏  ë s¡#·sTT‘·\T ˝Òø£b˛e&É+ yÓqTø£ø=~›eT+~
ø£<∏  ä≈£ î\ <ë<ë–Ø ø£ì|æk˛Ô+~. Ç~ <ä Ts¡ èwü  ºø£s¡ T. ô|’>± yêfi¯ fl s¡q\T
 
 journalistic/featuristic
>± e⁄Hêïj·Tì øÏ‘êãT ÇùdÔn~ ‹≥Tº>± uÛ≤$+#˚  sTT‘·˝Ò #Ó˝≤eTD°ne⁄‘·T+&É≥+ ø=+#Ó+ bÕsƒ  ¡≈£ î\qT øÏ+#·s¡#· T. ø£<∏  äq XË  ’*øÏ dü+ã+~Û+∫q Ç˝≤+{Ïbıs¡\T es¡  Ôe÷q ø£<∏ë s¡#·sTT‘·\T
‘Ó\Tdü T≈£ î+fÒedü TÔe⁄≈£î dü+ã+~Û+∫q #ê˝≤ bıs¡\T ‘·eT+‘·≥ ‘êy˚ T ‘Ós¡ T#· T≈£ î+{≤sTT. á e÷≥ Ç|ü Œ{Ï ø£<∏ä≈£ î\T qeTàø£b˛e#·TÃ. m+<ä Tø£+fÒ 
ø£<∏  ä≈£ î\ |ü⁄≥Tºø£, –≥Tºø± e÷¬  sÿ{Ÿ ìsê∆  ∆]k˛Ô+~|ü ⁄Œ&˚.
M{Ïì >∑‘·+˝À ‘Ó*j· TC… Œ, #·]Ã+∫ ì>∑TZ‘˚*Ãq ø£<∏ë $eTs¡Ù Ç|ü ⁄Œ&É T <ë<ë|ü⁄ ¬  >’sêΩ»π  s. ◊ø£ ´sê»´ $T‹˝À qyÓ ÷<ä T nsTTq, Ç+ø± ø±ì @ <˚X¯kÕVæ ≤‘· ´ ]Á‘·˝ÀHÓ  ’Hê kÕVæ ≤‘· ´ $eTs¡ Ù eTs¡D+ ø£<∏  ä≈£ î\≈£ î
k˛bÕqeTe⁄‘·T+<˚ ÷ ø±˙ ø£<∏  ä≈£ î e÷Á‘·+ ø±<ä T. ‘Ó\T>∑T˝À ø£<∏ë $eTs¡ Ù
 
total absence
e˝Ò  ¢ì ø£(<∏  ˚ )
compartmentalize
nsTT´+~.
ˇø£ $|ü  ¢eø±sê ø£<∏  ä˝À <ä[‘· ŒèVü ≤ e⁄qï bÕÁ‘·qT, n+fÒ≈£ î\ $eø£  å  >∑ T]+∫q #· Ã #˚ ùd bÕÁ‘·qT }Væ≤+#·˝Ò+. ˝Ò<ë z eTTdæ  ¢+ yê<ä ŒèVü≤
e⁄qï ø£<∏  ä˝À <ä[‘·ÁøÏwæ  º THé‘·\qT #· ÷&É˝Ò+. b˛˙ z ô|ò$Tìdt  º‘·q ø£<∏  ä˝À  ùd Äs¡ TZ ´yÓ T+fÒwü˝À
social ubbringing
˝À C…+&ÉsYm˝≤ eT>∑‘·q+, Ä&É‘·q+ nsTTb˛sTT $&çb˛‘√+<√ nqï dü ŒèVü ≤ ˝Ò$T u≤>± ø£ì|æ TÔ+~. á
avoidance
˝À ø=+#Ó+ nC≤„q+‘√ ≈£ L&É T≈£îqï u… T≈£î e⁄+~. |ò  ü˝≤Hê yê<ä+ |ò  ü˝≤Hê yêπ  s #· ÷düT≈£ î+{≤s¡T, eTq¬  ø+<ä T≈£ î nqï≥Tºq&É TdüTÔ+{≤sTT
#ê˝≤ ø£<∏  ä˝À¢bÕÁ‘·\T. Bì e\¢Ä J$‘· dü+|ò  üTs¡ ¸D, Ä$wü ÿs¡D ôdHê‡sY  nsTTb˛‘·÷ e⁄+~. á
compartmentalization
b˛yê\+fÒ ø£<∏  ä≈£î\T
‘· ÷ ø£\TdüTø√e&É+ ø±≈£ î+&Ü ø£<∏  ä≈£ î\ Ä˝À#·q\T ø£\TdüTø√yê˝ÒyÓ÷. Ä +>∑eT düú*˝ÀH˚, Ä Ç∫Ã|ü ⁄#· TÃø√e&É+˝ÀH˚ø£<ë ø£<∏ä$dü  Ô]+#˚~, ø£<∏ä≈£ î\T ]DÏ‹ #Ó+<˚~.
Identity polemics
ˇø£ãè+<ëìøÏ 
assertion
 
Çe«&É+‘√ bÕ≥T
Ç‘·s¡ T\
identity
‘ê\÷≈£î J$‘êìï #·÷&É≈£î+&Ü ø£≥ºk˛Ô+~. n+<äTπ  ø á
specialized
sTT‘·\ s¡#·q\T ns¡  úVæ≤‘ê˝Òø±<ä T ns¡  ∆s¡Væ ≤‘ê\T ≈£L&Ü.
á
compartmentalization
ì ‘·eT
specialization
nqT≈£îH˚ sTT‘·\T m≈£ îÿee⁄‘· THêï]|ü ⁄Œ&É T. ô|’>± ‘·eT ≈£ î≥T+ã+, ‘·eT }s¡ T,
eT‘·+, ≈£î\+, ‘·eT yê‘êes¡D+ ‘·|üŒ, ‘êeTT #·÷dæq J$‘·+ ‘·|üŒ Ç+π  ø~ sêdæHê bÕ|ü TnqT≈£ î+{≤s¡ T á ‘·s¡ ‰ ø£<∏  ä≈£ î\T. m+<äTø£+fÒMfi¯ ófl ‘·eTì
‘êeTT
outsiders
nì nqT≈£îì Ä–b˛sTT n<˚‘·eT XË  ’*nì ≈£ L&Ü
nqT≈£ î+≥THêïs¡ T. á <Û  √s¡DÏ ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  ä≈£ î #ê˝≤ #Ó  ¶#˚dæ+~, #˚k˛Ô+~. ‘êeTT #·÷dæq J$‘·$esê\ ∫Á‘·D≈£ î |ü]$T‘·+ ø±e&É+˝À ‘· ù|Œ$÷ ˝Ò T. ø±˙ Ç‘·J$‘·∫Á‘·D, n<Û  ä ´j· Tq+ ø=s¡e&ç‘˚Çø£ø£\Œq≈£î ( 
friction
 ), } ≤≈£ î ( 
imagination
 ) ‘êyÓø£ ÿ&Ée⁄+≥T+~. ndü\T ˇø£ìy˚~ø£≈£ î, ø£<∏  ä≈£L e⁄qï ‘˚&Ü n+‘ê n+<ä T˝Àì ø£\Œq, }Vü ≤ e˝Ò  ¢edü TÔ+~ nqï $wü ÷ìï 
eTs¡∫b˛‘˚m˝≤? Ç|ü ⁄Œ&ÉT #ê˝≤ ø£<∏ä˝À¢ø=s¡e&ç+~ á ø£\Œq, }Vü ≤
nì ã\+>± #Ó Œ>∑\qT. Ç$ ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò  ¢#ê˝≤ ø£<∏ä\T ã\V” ≤q+>± ‘· ÷s¡j·÷´sTT. Ä<Ûä Tìø£‘·eTq eT÷˝≤\qT
uproot
 TÔ+~. ñ<√´>∑+, ñbÕ~Ûm|ü ⁄Œ&É ÷ e\dü\H˚ø£+≥T+~. á Ä<Ûä Tìø£‘˚‘Ó\T>∑T Ä<Û  ä Tìø£<∏ä˝À¢$kÕÔs¡+>± |ü T#·T≈£ îì e⁄+~. á
displacement
qT+∫ e∫Ãq dü è»q ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  äqT düTdü+|üqï+ +~, #˚k˛Ô+~, #˚ ÷* ≈£ L&Ü. á n+X¯ T Ç|ü ⁄Œ&É T ‘Ó\T>∑ T ø£<∏  äqT ˇø£ã\yÓ TÆq, #·s¡ Ã#˚j· T≈£ î+&Ü e⁄+&É˝Òì kÕVæ ≤‘· ´ Á|üÁøÏ T>± ì\u… T‘·÷ e⁄+~.
>√¢ã˝…  ’CÒwüHénH˚ø£≥Tº»&Éã+<Û  ä+˝À Ä<Û  äTìø£‘·, n_Ûeè~∆ èwæ  º+∫q
;uÛ  Ñ‘ê‡ìï ‘Ó\T>∑ T ø£<∏ä#·s¡ Ã #˚ TÔqï+‘·>± y˚ T˝…  ’q yÓ T‘· T≈£ î\‘√ |ü{Ï  ºÇk˛Ô+<ë
nH˚~ e÷Á‘·+ Á|üXÊïs¡  úø£y˚ T. Ä<Û  ä Tìø£‘·‘√ |ü ⁄s¡ T&É T b˛dü T≈£îqï e\dü\T, eT÷˝≤\qT ø√˝ÀŒe&É+, Ä<Û  äT˙ø£]+#·ã&É≥+ nH˚‘·‘·+>∑+ n+‘ê eTq ◊∫äø£‘·‘√ dü+ã+<Û  ä+ ˝Ò≈£ î+&Ü »]–b˛‘·Tqï ˇø£nìyês¡´ kÕe÷õø£  ]D≤eT+ nqT≈£î+≥T+{≤+. nsTT‘˚eTq J$‘ê\T ˇø£ T>± kÕe÷õø£ 
]D≤eT Á|üÁøÏ T˝Àì ˝≤õø£˝Ÿ m+&é≈£î HÓ{Ϻj·Tã&É T‘· THêïj·T˙, Ä u≤≥˝À eTq+ @ kÕe÷õø£ìs¡Hê ‘Ó\T|ü≈£ î+&Ü Á|ü ÷DÏ TÔqï π  øe\ u≤≥kÕs¡ T\T>±
$T–*b˛‘· THêïeT˙ eTq ø±fi¯ fl≈£ î eT]+‘· ã\+>±, s¡fi¯+>± ‘Ó\T>∑T˝À
ms¡ Tø£ Tk˛Ô+~ ø=+#Ó+ ‘·≈£ îÿe‘Ó*$‘√qsTTHê ø£<∏änH˚Á|üÁøÏ T e÷Á‘· T.
ìC≤ìøÏá |üì kÕe÷õø£ yê´düq,
 polemical writing
‘Ó\T>∑ T˝À
 ÷Ôe⁄+&Ü*‡+~. ø±˙ Ä
 polemics
ì ≈£ L&Ü ø£<∏  ˚‘·q   Ñ TC≤q  ùddü Tø√yê*‡q
nq+‘Y 
‘Ó \T> T kÕe÷õø£    Ö‹ø£yêdü   Ô$ø£‘·qT  Á    |ü ‹_+_dü TÔqï ã\  TÆq, $XÊ\yÓ TÆq, @¬   ø’ø£‘Ó \T> T kÕVæ  ≤‘·  ´  Á    |ü Á   øÏ T Ç  ⁄Œ&É T ‘Ó \T> T ø£<∏   äe÷Á   ‘· T

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->