Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Природни науки и техника. Тематско_1

Природни науки и техника. Тематско_1

Ratings: (0)|Views: 885|Likes:
Published by Sashko Stefanovski

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Sashko Stefanovski on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
 
ТЕМАТСКО – ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ
Училиште . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОУ ,,Никола Карев,, - Кочани
Наставен предмет
. . . . . . . . . . . . Природни науки и техника Одд. VI
Учебна
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 / 2013 година
Наставник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сашко Стефановски
Време на реализација . . . . . . . . . .
од 03.09.2010г. до 12.10.2012г.
 Тема бр.1ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА ВО ВСЕЛЕНАТА 
 
Ред.бројна часСТРУКТУРА НА ТЕМАТАВРЕМЕ НАРЕАЛИЗАЦИЈА
месецнеделачас
1
Вовед - Запознавање со целите,содржините и начинот на реализација напланираните активности
 
IX
11
2
Вселена (Космос)-/- 12
3
Повторување ( вежба ) за Вселената-/-13
4
Сонцето како наша најблиска ѕвезда-/- 21
5
Сончев систем
-/-
22
6
Повторување за Сонцето и Сончевиотсистем-/-23
7
Соѕвездија-/- 31
8
Галаксија ( Млечен пат Кумова слама )-/-32
9
Повторување за соѕвездија и Галаксија-/-33
10
Месечина и месечеви мени-/- 41
11
Комети и метеори ( Халеева комета )-/-42
12
Повторување ( вежба ) за природнитесателити и другите небески тела воВселената-/-43
13
Човекот и Вселената
X
11
14
Систематизација на постигањата затемата:(контролен тест и оценување )-/-12 
*Наставникот го задржува правото на измени во текот на реализација на темата
 
Час 1. Вовед - Запознавање со целите, содржините и начинот на реализација напланираните активности Цели
(ученикот/ученичката):
 
-
да се запознае со целите на наставната програма по природните науки и техника(зошто ќе учи), содржините (што ќе учи), начинот на работа ои упатства ќе гидобива, преку кои активности ќе учи (постапки, низ кои ќе ги усвојува знаењата и ќесе здобие со потребните способности и вештини); 
-
да осознае како, кога и со кои активности, инструменти и критериуми ќе бидеоценувано неговото знаење и напредување;
-
Да се запознае со наставните средства: учебник, компјутер и другите извори назнање, како и начините како ќе ги користи; Наставникот ги запознава учениците со учебникот, електронските содржни одЕдубунту и другите наставни средства што ќе ги користат во наставата.
Наставни средства и помагала
-
Учебник, компјутер, електронски апликации, глобус, географска карта, слајдови,слики. 
Проверка, примена на знаењето и оценување
Воведниот час се користи и за запознавање на учениците со динамиката,постапките и активностите за реализација на проверка на постигањата и примената назнаењата. Преку контролен тест, есеј, дијалог или ИКТ постапки се утврдуваатпостигањата и описно оценуваат учениците за нивните постигања од реализиранататема.
Час 2. Вселена ( Космос )Цели
(ученикот/ученичката):
 
- да има веќе стекнато основни знаења за поимот Вселена или Космос;- да умее со свој зборови да го опишува вселенскиот простор;- да има престава за големината на вселенскиот простор;- да умее да ги разликува и класифицира небеските тела во Вселената.
Наставни средства и помагала
Учебник, компјутер, лцд проектор, атлас, електронски апликации Целестија и К-старс,слики и др.
Активности
- Учениците и наставникот интерактивно дискутират за Вселената.- Наставникот ги запознава учениците со новите електронски апликацииЦелестија и К-старс.- Практичната примена на апликацијата Целестија во функција на наставата содржинасо приказ на демо виртуелното движење низ Вселената.- Учениците самостојно ги користат алатките од апликациите Целестија иК-старс.- Интерактивно се дискутира за големината на Вселената и небеските тела кои гипрепознале учениците.- Читање на текстови и разгледување на научни списанија за Вселената.
Проверка, примена на знаењето и оценување
- Учесниците самостојно, во парови или групи се запознаат со елементите наапликацијата Целестија за препознавање на вселенскиот простор.- Визуелната нагледнос, повеќе ги мотивира учениците за осознавање навселенскиот простор.
*Наставникот го задржува правото на измени во текот на реализација на темата
 
-
Наставникот реализира проверка на постигањата на учениците усно, писмено илипреку ИКТ.
Час 3. Повторување ( вежба ) за Вселена ( Космос )Цели
(ученикот/ученичката):
 
- да се реализира проверка на постигањата со различни предходно планираниактивности од страна на наставникот;- да умее ученикот самостојно или со помош на електронските апликации даобјаснува за состојбите и објектите во Вселената.
Наставни средства и помагала
Учебник, компјутер, лцд проектор, атлас, електронски апликации Целестија и К-старс,слики и др.
Активности
- Интерактивна дискусија на наставникот со учениците за поимот Вселена- Учениците имаат задача користејки ги електронските апликации да ги прикажатосновните движења на работната површина од нивните компјутери, и да користатподатоци и параметри поврзани со Вселената или Коамосот.- Наставникот и учениците прават приказ на елементи од работната површина наелектронската или пишаната апликација.
Час 4. Сонцето како наша најблиска ѕвездаЦели
(ученикот/ученичката):- да умее да го препознава Сонцето како наша најблиска ѕвезда;- да објаснува за големината и физичките карактеристики на Сонцето;- да дискутира како Сонцето влијае за животот и изгледот нанашата планетата;- да умее да направи проценка како сончевиот сјај има влијание на климатскитепромени на Земјата.
Наставни средства и помагала
Учебник, компјутер, лцд проектор, атлас, електронски апликации Целестија и К-старс, слики и др.
Активности
- Интерактивна дискусија на наставникот со учениците за поимот Сонце.- На прашањето на наставникот „Зошто велиме Сонцето е наша најблиска ѕвезданеколку ученици поединечно усно одговараат.- Со помош на цртежи или слајдови наставникот објаснува за внатрешната градба наСонцето.- Наставникот интерактивно објаснува за настанокот и големината на Сонцето.- Учениците имаат задача, користејки ги електронските апликации да проценат зоштоголем број, други небески тела се движат по одредени патеки окулу Сонцето.
Проверка, примена на знаењето и оценување-
Наставникот реализира проверка на постигањата на учениците усно, писмено илипреку ИКТ.- Примена на визуелната нагледнос, за градбата и големината Сонцето, самостојно одстрана на одделен ученик.
*Наставникот го задржува правото на измени во текот на реализација на темата

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->