Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Pioneers of Color

Pioneers of Color

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by Rena Silverman
On a survey of the first color photographers at the Edwynn Houk Gallery, New York.
On a survey of the first color photographers at the Edwynn Houk Gallery, New York.

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Rena Silverman on Sep 03, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
Oxaw <|d! Pvjugibh|j~i! 3742Gmcnh bjpwvgnd| Ojha Mhwhvj~g|z! bjxv|hrw |dh cv|gr| cil Hl~wii Djxk Ncaahvw 
Pgjihhvr je Bjajv; ci htdgfg|gji c| Hl~wii Djxk 
 Cpvga 3>! 8?<2 PM
¾
Vhic Rgauhvmci - Mcidc||ci Pdj|jnvcpdw Htcmgihv ^dc| lj |dh pdj|jnvcpdhvr R|hpdhi Rdjvh! Ojha Mhwhvj~g|z! cil ^gaagcm Hnnahr|ji dcuh gi bjmmji: \dh cir~hv camjr| bhv|cgiaw dcinr evjm |dh Djxk Ncaahvw ~caar gi
 Pgjihhvr je Bjajv!
ci htdgfg|gjivhugrg|gin |dh hmhvnhibh je bjajv pdj|jnvcpdw |dvjxnd |dh hcvaghv ~jvkr je Rdjvh! Mhwhvj~g|z! cil Hnnahr|ji) \dhrh pdj|jnvcpdhvr!cmjin j|dhvr! ~hvh vhrpjirgfah ejv ahclgin |dhgv mhlgxm evjm |dhbjmmhvbgca ~jval |j |dh cv| ~jval! cil |dvjxnd c rhc je bji|vjuhvrw)Huhi ge wjx ~hvhi‗| |dhvh |j htphvghibh |dh gibvhlgfah rdge| |dc| |jjk pacbh gi |dh 37>0r ~g|dgi |dh cv| cil pdj|jnvcpdw ~jvalr! |dh uhvw icmh je |dgr htdgfg|gji rdjxal r|gmxac|h hijxnd dxinhv ejv bji|ht|xcavhncvl; |dh ~jvl
 pgjihhv
gr gmpagbg| je c vhujax|gji jv r|jvw)Agkh ~g|d ciw cv|! bji|ht| ceehb|r mhcigin! cil bjajv pdj|jnvcpdhmhvnhl jx| je c bji|ht| exaa je jppjrg|gji) ‑Xp xi|ga |dh 37>0r! cv|pdj|jnvcpdw |djxnd| je g|rhae cr c rjbgca bjirbghibh!” rcgl Khugi Mjjvh ~dj bxvc|hl
 R|cvfxvr|) Bjajv Pdj|jnvcpdw gi Cmhvgbc 37>0‒3740
! crdj~ gi Bgibgiic|g |dc| girpgvhl |dh crrhmfaw je 
 Pgjihhvr je Bjajv
)‑\dh rdge| |j bjajv rhhmhl |j vhpvhrhi| c aj~hvgin je r|cilcvl cil c rgni je cpc|dw!” dh rcgl)Mv) Mjjvh‗r pjgi| ij| jiaw vhhkr evjm |dh pcnhr je huhvw Ih~ Wjvkhv vhugh~ evjm 37>8“37>7; g| rdj~r |dvjxnd r|c|hmhi|r mclh fw rjmh je |dh mjr| ecmjxr pdj|jnvcpdhvr je |dc| |gmh)\wpgbca je ^cakhv Hucir |j htpvhrr lgrbjmejv|! ~g|d bjajv! g| ~cr mjvh cbx|h) $Ac|hv! dh ~jxal ecaa gi ajuh ~g|d pjacvjgl)' Huhirdc|hl |dh ‑rbvhhbdgin dxhr!” |dh ‑fhfjp je hahb|vgb faxhr!” |dh ‑exvgjxr vhlr! cil pjgrji nvhhir!” ~vg|gin! ‑|dhvh cvh ejxv rgmpah ~jvlr ~dgbd mxr| fh ~dgrphvhl? bjajv pdj|jnvcpdw gr uxancv)” Fx| cr Nhjee Lwhv ij|hl dgr
\dh Jinjgin Mjmhi| 
! ‑Uxancvg|w! agkh fhcx|w! ~cr gi |dh hwh je |dh fhdjalhv)”Vjfhv| Evcik dcl c mjvh phvmcihi| lgr|cr|h ejv bjajv pdj|jnvcpdw) ‑Facbk cil ~dg|h cvh |dh bjajvr je pdj|jnvcpdw!” dh rcgl! ‑\jmh |dhw rwmfjagzh |dh ca|hvic|guhr je djph cil lhrpcgv |j ~dgbd mcikgil gr ejvhuhv rxfohb|hl”) Huhi Dhivg Bcv|ghv-Fvhrrji dc|hlbjajv) &Gmcngih dcugin |j |dgik cfjx| bjajxv ji |jp je caa |dgr!& dh rcgl) \dh vhrpjirh ~cr xicigmjxr? bjajv pdj|jnvcpdw ~crrgmpaw |jj bjmmhvbgca ejv |dh vhca cv|gr|)Fx| ~dc| gr c
vhca 
cv|gr|: \j lhca ~g|d |dgr lcxi|gin lhegig|gji! bvg|gbr dcuh rsxhhzhl huhvw dxnh bjibhp| gi|j jih je |~jbc|hnjvghr? bjmmhvbgca ur) cv|; cmc|hxv ur) pvjehrrgjica; bvhc|gji ur) vhpvhrhi|c|gji; ejvm ur) bji|hi|)Bjirglhv |dgr 37>>
 Ih~ Wjvkhv
vhugh~ je ^gaagcm Hnnahr|ji‗r 37>5 lhfx| c| \dh Mxrhxm je Mjlhvi Cv|?‑)))|dh Hnnahr|ji pdj|jnvcpdr mclh c pcv|gbxacvaw pjjv rdj~gin gi htdgfg|gji) |dhw ajjkhl gicv|gr|gb! ximjlhvi! jx| je pacbh gici cv| mxrhxm))))ge c pdj|jnvcpdhv ~ci|r |j bvhc|h gir|hcl je gmg|c|h! dh rdjxal nh| dgmrhae c fvxrd)&Dj~ jll |dc| c ih~ kgil je pdj|jnvcpdw rdjxal ajjk ‑ximjlhvi” |j |dgr ~vg|hv) Wh| |dh grrxh ~cr ij| jih je mjlhvigrm; g| ~crjih je ci cv|-~jval ljjv! ~dgbd ~jxal! ejv camjr| cij|dhv lhbclh! racm vhphc|hlaw gi |dh ecbhr je bjajv pdj|jnvcpdhvr) Cr OjhaMhwhvj~g|z px| g|! ejv c ajin |gmh bjajv pdj|jnvcpdw ~cr rgmpaw ‑|dh fcr|cvl-bdgal je egih cv|)” Fx| jih mxr| mcvuha c| |dh facbk-cil-~dg|h |dgikgin gmpjrhl fw |dh bvg|gbr) ^g|d caa je |dgr bji|ht| gi mgil! hi|hv |dh htdgfg|gji! ~dhvh ugugl pvgi|r hibgvbah jih bwagilvgbca ctgr! agkh pcgi|hl djvrhr ji cmhvvw-nj-vjxil) Camjr| gmmhlgc|haw! c rxllhi! fvgnd| fajjlfc|d eajjlr |dh hwhr? g| gr ^gaagcm Hnnahr|ji‗r
 Vhl Bhgagin
! c ‗‑Fcbdhthvbgrh”! cr Hnnahr|ji bcaahl g| fhbcxrh ‑vhl ~cr |dh mjr| lgeegbxa| bjajv |j ~jvk ~g|d)” \dh gmcnh! ~dgbd ~jxal l~gilah gi fvgj ge huhv mhvhaw rbciihl! mhcrxvhr c mjlhr| 33 2*<t34 gibdhr) Wh| g| rh|r |dh vjjm ji egvh! fvgingin jx| huhvw fg| je vhl |dhihgndfjvgin pdj|jnvcpdr)
3 je 2
 
 Ih~ Wjvk Bg|w! 37><
Gmcnh bjpwvgnd| Ojha Mhwhvj~g|z! bjxv|hrw |dh cv|gr| cil Hl~wii Djxk Ncaahvw 
 Ac Fvhc Cuhixh cil Fhuhvaw Fjxahucvl! Ajr Cinhahr! Bcagejvigc! Oxih 63! 37>8 
Gmcnh bjpwvgnd| R|hpdhi Rdjvh! bjxv|hrw |dh cv|gr| cil Hl~wii Djxk Ncaahvw 
\j |dh ahe| je 
\dh Vhl Bhgagin
! gr Ojha Mhwhvj~g|z‗r
 Ih~ Wjvk Bg|w!37><
!ci hihvngzgin rbhih fxvr|gin jx| je c 60 t6< gibd DP Cvbdgucapgnmhi| pvgi| ~g|d bvgrrbvjrrgin agihr je ejbxr! ihnc|guh rpcbh! hlnhcil agihcv |hirgjir! caa evcmhl fw c |vciruhvrh je hwhr) Jih bjxal rcehaw  fjxibh c bdgal jee je |dgr bjmpjrg|gji; cil! mcppgin jx| |dh jbxahrgbrje |dgr gmcnh! jih ~jxal hil xp ~g|d rjmh|dgin |dc| ajjkhl agkh crdjhacbh)\dh pdj|jnvcpd ehc|xvhr c mci gi nacrrhr cil c fajil pcgrahw |ghr|cvgin evjm |dh ahe| c| c aclw gi c ~dg|h rxi dc|) \dh aclw! ~dj ~hcvr cpcah faxh |-rdgv| cil c fxvnxilw pc||hvihl rkgv|! djalr dhv dc| ~g|d jihcvm fhi|! vcgrhl! cil djjkhl cfjuh dhv dc| cr rdh ~cakr ejv~cvlcncgir| |dh ~gil ) Mwr|hvw hmhvnhr evjm xilhv dhv dc|! ~dgbd bjuhvgindhv hwhr! gr |dh mcgi ejbxr je |dgr pdj|jnvcpd) Ji |dh vgnd|! c wjxinhv ~jmci ~g|d ~cuw fvj~i dcgv cil pjakc lj|r r|cvhr fcbk cil ahe||j~cvlr c nvhhi |xigb |dc| dcinr jee c ~jmci ~cakgin c~cw evjm xr!gi|j |dh faxvvghv pcv| je |dh gmcnh) Fhwjil dhv! phlhr|vgcir cvh|vcuhagin gi vj~r! mxa|gpawgin agkh mgvvjvr cr |dhw lgrcpphcv |j~cvlr |dh ucigrdgin pjgi|! ~dhvh |dhw cvh nvhh|hl c| |dh icvvj~hr|pjgi| je phvrphb|guh fw |dh faxv je c faxh fxr)\dgr kgil je r|vhh| rbhih gr ~dc| Mhwhvj~g|z agkhr |j bcaa c ‑oczzw ragbh je ageh”! rjmh|dgin |dc| bjxal jiaw dcpphi gi bjajv !‑fhbcxrh ~dhi wjx ~cak lj~i |dh r|vhh|!” dh rcgl gi ci gi|hvugh~! ‑|dh rkw gr faxh cil rjmhjih‗r ~hcvgin c whaaj~ dc|)” Cil! cbbjvlgin |jMhwhvj~g|z! ~dgah |dgr gr |vxh je bjajv! ‑facbk cil ~dg|h lhrbvgfhr c icvvj~ htphvghibh je |dh ~jval)”Mhwhvj~g|z fhbcmh c pdj|jnvcpdhv gi 3756 ce|hv ~c|bdgin Vjfhv| Evcik c| ~jvk) Dgr egvr| vjah je egam ~cr gi bjajv! fx| g| ~cri‗|xi|ga 37>2 ~dhi |dh pvgbh je pvgi|gin lvjpphl |dc| Mhwhvj~g|z ~cr cfah |j exaaw fvhck evjm facbk cil ~dg|h pdj|jnvcpdw) ”Ejvmh! c| |dh |gmh g| [xrgin bjajv] ~cr ci cb| je gilhphilhibh!” rcgl Mhwhvj~g|z) ‑G dcl |j lj |dgr |j fh ci cv|gr|)”Fx|! eh~ cv|gr|r ~jvk ~g|d c ncr r|c|gji mjvh nvcbhexaaw cil ~g|d c ragbkhv rhirh je bjmpjrg|gji |dci pdj|jnvcpdhv R|hpdhi Rdjvh)
 Ac Fvhc Cuhixh cil Fhuhvaw Fjxahucvl 
gr ci 4t30 bji|cb| pvgi| $evjm |dh jvgngica ihnc|guh' je c ncr r|c|gji gi Bcagejvigc) Agkh cdcil dcingin evjm c ajin faxh cvm |c||jjhl fw |dh ah||hvr R-\-C-I-L! c Bdhuvji rgni ajjmr juhv |dh bhi|hv! g|r vhl cil faxh ajnjpjgi|gin |j c bahcv —vxah je |dgvlr‗! ~g|d |dh ncr r|c|gji ji |dh vgnd|! cil ajin vjcl ji |dh ahe|) C rgauhv r|vhh|-acmp rpag|r |dh nvgl fh|~hhi bhi|hv cil ahe|; g| r|cilr rkgiiw! |caa! cil dhclahrr pvjohb|gin c rdclj~ cbvjrr |dh pdj|jnvcpd caa |dh ~cw ji|j |dh ncrr|c|gji) $Rdjvh‗r 4t30 bcmhvc ahilr agihcv cx|dhi|gbg|w |j |dgr acmp; g| ~jxal camjr| bhv|cgiaw fxanh c| |dh fj||jm xilhv 28 mmbgvbxmr|cibhr)' Caa je |dhrh hahmhi|r--|dh Bdhuvji rgni! |dh acmp! g|r rdclj~! |dh ncr r|c|gji---rhvuh cr c evcmh ejv |dh ajin vjclcdhcl! cr g| ucigrdhr gi|j c nvclc|hl pcah rkw! ~dgbd dcinr agkh c ~gilj~ rdclh juhv lgr|ci| dgaa|jpr)Je|hi bg|hl fw ecmjxr pdj|jnvcpdhvr! gibaxlgin Nxvrkw! cr cigieaxhibh!
 Ac Fvhc Cuhixh
 ~cr egvr| pxfagrdhl gi 3743! gi Rcaaw Hcxbacgvh‗r rxvuhw 
\dh Ih~ Bjajv Pdj|jnvcpdw
cil |dhi cncgi gi3746 gi Rdjvh‗r j~i
Xibjmmji Pacbhr
)G| ~cr c pdj|jnvcpd |ckhi fw Rdjvh ji |dh vjcl! jih je mciw |dc| dhricpphl gi |dh hcvaw 37>0r ~dhi dh ‑oxr| nj| gi c bcv” cil lvjuh ~hr|cbvjrr |dh bjxi|vw! pdj|jnvcpdgin ‑huhvw mhca! huhvw |jgah|! huhvw fhl!huhvw |j~i” |dc| dh rc~) ^dw ij|: Fw |dh |gmh Rdjvh ~cr 6<! dh dclcavhclw dxin jx| ~g|d Cilw ^cvdja c| &\dh Ecb|jvw& cil dcl dgr j~irjaj rdj~ c| |dh Mh|) ‑G egil G bci |ckh g| caa gi r|vglh”! Rdjvh rcgl) C| |dh jphigin ejv
 Pgjihhvr je Bjajv
! jih mci pvcgrhl |dh rmcaahv rgzhje Rdjvh‗r pvgi|r? ‑g| gr vhevhrdgin |j dcuh |j ahci gi|j |dh pdj|jnvcpd;|dh rmcaahv rgzh mckhr wjx ~ci| |j nh| bajrhv |j g|!” dh rcgl)Ajjkgin c| |dgr htdgfg|gji! ~g|d caa |dgr dgr|jvw gi mgil! jih mgnd| ~ci| |j ij|h Ugvngigc ^jjae‗r pjgi| gi &Mjlhvi Egb|gji&! jih je dhvmjr| ecmjxr hrrcwr? ‑Gi mckgin ciw rxvuhw! huhi |dh evhhr| cilajjrhr|)))g| gr lgeegbxa| ij| |j |ckh g| ejv nvci|hl |dc| |dh mjlhvi pvcb|gbh je |dh cv| gr rjmhdj~ ci gmpvjuhmhi| xpji |dh jal)”Ejv Mhwhvj~g|z! Rdjvh! cil Hnnahr|ji! bjajv ~cr rxbd ci gmpvjuhmhi|; |dhw bjxal ij~ lhrbvgfh ~dc| ~cr cvjxil |dhm! cil ~g|d|dh dgndhr| pjrrgfah sxcag|w |dh |gmh dcl |j jeehv)
6 je 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->