Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
kader,insan iradesi ve kader ilişkisi-106s-Tuba.Altuncu

kader,insan iradesi ve kader ilişkisi-106s-Tuba.Altuncu

Ratings: (0)|Views: 779 |Likes:
Published by AdemBaba1

More info:

Published by: AdemBaba1 on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2012

pdf

text

original

 
T.C.
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ
 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
 
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠANABĠLĠM DALI
 
KELAM BĠLĠM DALI
 
ĠNSAN ĠRADESĠ VE KADER ĠLĠġKĠSĠ
 
(YÜKSEK LĠSANS TEZĠ)
 
DANIġMAN HAZIRLAYAN
 
Prof. Dr. Temel YEġĠL
YURT Tuba ALTUNCU
ELAZIĞ – 
2012
 
 
T.C.
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ
 
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
 
TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI
 
KELAM BĠLĠM DALI
 
ĠNSAN ĠRADESĠ VE KADER ĠLĠġKĠSĠ
 
(
YÜKSEK LĠSANS TEZĠ)
 
DANIġMAN
HAZIRLAYAN
Prof. Dr. Temel YEġĠLYURT Tuba ALTUNCU
 
Jürimiz, 17.02.2012 tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonunda bu yüksek lisans /doktora tezini oy birliği / oy çokluğu ile baĢarılı saymıĢtır.
 
Jüri Üyeleri:
 
1. Prof. Dr. Temel YEġĠLYURT
 2. Prof. Dr. Adem TUTAR
3. Doç. Dr. Mehmet ATALAN
 
4.Doç. Dr. Selim ÖZARSLAN
 
5. Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÜNALAN
 
F.Ü.
Sosyal Bilimle
r Enstitüsü Yönetim Kurulunun …………….... tarih ve …….sayılı kararıyla bu tezin kabulü onaylanmıĢtır.
 
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
 
 
 II
ÖZET
 
Yüksek Lisans Tezi
 
Ġnsan Ġradesi Ve Kader ĠliĢkisi
 Tuba ALTUNCU
Fırat Üniversitesi
 Sos
yal Bilimler Enstitüsü
 
Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 
Kelam Bilim Dalı
 
Elazığ– 
2012; Sayfa: X + 95
Kader konusu, Ġslam düĢünce sistemi içerisinde en çok tartıĢılan konulardan birisidir.Diğer toplum ve inançlarda da üzerinde düĢünülen kader konusu hakkında oldukça farklıfikirler ileri sürülmüĢtür.Kader konusu birçok kavramla birlikte ele alınmıĢtır. Bu kavramların enönemlilerinden birisi ise iradedir. Kaderin insan iradesine bir etkisinin olup olmadığıdüĢünülmüĢ ve bunun hakkında farklı fikirler ileri sürülmüĢtür. Bazıları insanın kader karĢısında herhangi bir Ģekilde hareket alanının olmadığını, kiĢinin bütün fiillerinde mecbur olduğunu söylerken kaderin olmadığını, bazıları da insanın fiillerinde tamamen özgür olduğunu söyleyen görüĢler ortaya çıkmıĢtır. Halbuki Allah‘ın ilminde bulunan bilgilerininsanlar tarafından bilinmemesi, herhangi bir zorlayıcılığı ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte, insan iradesinin ve fiillerinin güç yetiremeyeceği durumlar da meydana gelmektedir.
 
Kader hakkında Kur‘an ve sünnete uygun olarak ortaya çıkan görüĢlerin tutarlılığı akılve mantık açısından da oldukça uygundur. Diğer aĢırı görüĢlerin ise aslında siyasi kargaĢaortamından beslendiği görülür. Kader konusunun insan iradesi açısından ele alınması konunun
a
nlaĢılmasına oldukça fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelime
ler: Kader, Ġrade, Fiil,
Cebriyye, Kaderiyye

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->