Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ajurvedske Biljke i Njihova Primena

Ajurvedske Biljke i Njihova Primena

Ratings: (0)|Views: 227|Likes:
Published by Nada Parag

More info:

Published by: Nada Parag on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

 
 1
 
E-zine Mahariši Ajurveda Beograd – Centar za prevenciju stresa
Ajurvedske biljke injihova primena
Isceljuju
ć
a mudrost prirode sastoji se u delikatnoj ravnoteži koja je prisutna ubiološkoj inteligenciji cele biljke - ne u pojedina
č
nom jedinjenju
"Celina je bolja od zbira delova."
Mahariši herbalne formule nisu pojedina
č
nisastojci ili hranljivi kokteli u kojima susjedinjeni poslednji zdravstveni hirovi. Naševaidje (ajurvedski eksperti) smatraju da je uherbalnoj formuli bolje koristiti više od jednog sastojka kako ne bi došlo do stvaranjaneravnoteže u jednom aspektu vašeg uma itela dok se u isto vreme trudite dauravnotežite drugi aspekt uma i tela. Upravoiz tog razloga ajurvedski tekstovi opisujuprecizne kombinacije biljaka.Svaka naša formula predstavlja preciznukombinaciju biljaka koje su pažljivo izabranei kombinovane kako bi se formula na razli
č
itena
č
ine oja
č
ala:1. Osnovne biljke ciljaju na posebnuoblast zdravlja, kao što su um,imunitet ili energija.2. Biosposobne biljke pove
ć
avaju snaguformule poboljšavaju
ć
i sposobnosttela da asimilira i iskoristi hranljivesastojke.3. Herbalni kofaktori uklanjaju ne
č
isto
ć
ei rezultate slabog varenja,ishranjivanja i stresa koji mogu dablokiraju punu korisnost biljke.4. Balansiraju
ć
e biljke spre
č
avaju bilokakve potencijalne neugodnosti ilisporedne efekte koji se mogu pojavitizajedno sa pozitivnim efektimaodre
đ
ene biljke.
Preko 5000 godina klini
č
kog istraživanja
Mahariši ajurveda herbalne formule nisuopšte dopune bazirane na poslednjimzdravstvenim ludostima. One ve
ć
hiljadamagodina pomažu ljudima da poboljšaju svojezdravlje. Doktori medicine i zdravstveniradnici iz celog sveta preporu
č
uju našeherbalne formule.
Ubiranje punog potencijala
Potencijal biljke zavisi od godišnjeg doba,mese
č
evih mena i doba dana. Svaku biljkuberemo u idealno vreme, što biljku možeu
č
initi 100 puta snažnijom.
Trostruko testiranje kvaliteta
U svakoj svojoj herbalnoj formuli MAPIkoristi visoko kvalitetne biljke. Za testiranjeteških metala, bioloških zaga
đ
iva
č
a ihemijskih taloga koriste se visoko tehnološkiskeneri. Svaka biljka koja ne pro
đ
e našestroge standarde kvaliteta biva odba
č
ena.Sastojci se testiraju tri puta: pre nego štonapravimo formule, nakon proizvodnje i
 
 2ponovo u nezavisnim laboratorijama, kako bismo prošli rigorozne ameri
č
ke standarde.
Savremena nau
č
na istraživanja sudokazala da su efikasni
Postoji mnogo nau
č
nih prou
č
avanja Maharišiajurveda herbalnih formula. Njih predvodenezavisni univerziteti i objavljuju se uuvaženim žurnalima.Pored toga, postoji na hiljade objavljenihizveštja o pojedina
č
nim biljkama koje sekoriste u našim formulama.
AMALAKI
Latinski:
 Emblica officinalis Gaertn.,Phyllanthus emblica, Terminaliaemblica
 
Sanskritski:
Amalaki
 
Hindi:
Amla
 
Srpski:
Ogrozd
 Delovi koji se koriste:
Suvo vo
ć
e, zrelo vo
ć
e, semenke, liš
ć
e, koren,kora i cve
ć
e. Svaki deo ima razli
č
ituterapeutsku vrednost i mora se pripremiti naposeban na
č
in radi maksimalne dobiti.Amalaki vo
ć
e zahteva pedantan proces koji sesastoji od 21. koraka na tihoj vatri radiodržavanja snage vitamina i minerala kao ibiološke inteligencije ove izuzetne biljke.
Tradicionalna ajurvedska primena:
Balansira sve tri doše (Vatu, Pitu iKafu), naro
č
ito Pitu.
 
Sadrži pet od šest ukusa, što je veomaretko i dragoceno svojstvo zato što jesama ova biljka sposobna da balansirasve zakone prirode koji deluju u umu itelu.
 
Zbog njenih dobro poznatihpodmla
đ
uju
ć
ih i revitalizuju
ć
ihsvojstava. Amalaki je sama po sebisnažna Rasajana (koja služi zaprodužavanje dugove
č
nosti). Zbogtoga se
č
esto koristi sama
č
ak i uMahariši ajurveda zdravstvenomsistemu, koji obi
č
no preporu
č
ujeprimenu biljaka samo u veštimkombinacijama. Kao Rasajana,amalaki pomaže u obrazovanju punogpotencijala uma i tela.
 
On je najkoncentrisaniji izvorvitamina C u carstvu biljaka, avitamin C poseduje posebnu formuzbog
č
ega ga organizam lakoapsorbuje. Kao dodatak tome, vitaminC u amalaki plodu dragoceno je vezanza tanine koji ga štite od toplote isvetlosti.
 
Amalaki je dobro poznat po svojojsposobnosti da poja
č
a biosposobnost iapsorpciju kalcijuma za zdravije kosti,zube, kosu i nokte.
 
Tako
đ
e poboljšava asimilaciju gvož
đ
aza zdravu krv.
 
Posebno je hranljiv za o
č
i, srce ivarenje.
 
Amalaki je tako
đ
e izuzetno efikasanza balansiranje stoma
č
nih kiselina.
 
Amalaki ima posebno dejstvo upoboljšavanju snage i slabe miši
ć
nemase kada se koristi u ishrani bogatojproteinima i kvalitetnim hranljivimsastojcima.
 
Naj
č
ć
e se koristi uz bibitaki iharitaki kao sastojak u popularnojajurvedskoj formuli poznatoj kao
Tonik za varenje
, koji pomaže uvarenju i prehranjivanju svih telesnihtkiva (Datue).
Triphala
tako
đ
e delujekao laksativ, pomaže u
č
ć
enjudebelog creva, i potpomaže delovanjeostalih sastojaka u bilo kojoj dobroizbalansiranoj formuli.
 Najbolje su kombinacije
Ajurvedski lekari Mahariši ajurvede nepreporu
č
uju koriš
ć
enje pojedina
č
nih biljaka usamostalnoj primeni iz nekoliko važnihrazloga (videti popis u delu o ajurvedskimbiljkama radi detalja).Jedna od specijalnosti ajurvede je nauka okombinovanju biljaka koja je usavršavana
 
 3hiljadugodišnjom klini
č
kom praksom. Iz teajurvedske perspektive, prou
č
avanje biljakana osnovu nau
č
nih istraživanja koja subazirana na formulama koje se sastoje od jednog sastojka nije naro
č
ito prakti
č
no. To jeiz razloga što biljka može da ispolji brojnerazli
č
ite efekte u zavisnosti od ostalih biljakasa kojima je u kombinaciji kao i od ostalihrazli
č
itih faktora kao što su doziranje, obradabiljke, itd. Ako se fokusiramo samo narezultate dobijene iz prou
č
avanja samo jednogsastojka, koliko god oni bili zanimljivi, ipakne daju poptuni uvid u kompletni opsegefekata koji su dostupni iz te pojedina
č
nebiljke.
AR
Đ
UNA
Latinski:
 
Terminalia arjuna
 
Sanskritski:
Arjuna
 
Hindi:
Arjun
 
Srpski:
Ar
đ
una ogrozd
 Delovi koji se koriste:
Kora (unutrašnja kora je potentan deo, alimnoge kompanije koriste suv nedelotvornispoljašnji deo kako bi pove
ć
ali zaradu. MAPIkoristi samo unutrašnji deo i štiti drvoskidaju
ć
i samo onu koli
č
inu koju drvo možeda nadoknadi.)
Tradicionalna ajurvedska primena:
Ar
đ
una je veoma veliko drvo. Kora sekoristi u odre
đ
enim herbalnimkombinacijama kao snažan, umiruju
ć
itonik za srce. Dobra je i za fizi
č
kosrce kao miši
ć
, kao i za emocijepovezane sa srcem.
Ar
đ
una biljka se koristila protivose
ć
anja usamljenosti, tuge iuznemirenosti. Ja
č
a emocije kako bise smanjile suvišne reakcije na stres itraumu.
Pomaže u ja
č
anju prirodnih telesnihprocesa podmla
đ
ivanja, podspešuju
ć
izamenu mrtvih ili slabih sa svežim,vitalnim
ć
elijama.
U pravilnim kombinacijama, ar
đ
unapomaže u stabilizovanju nepravilnograda srca.
Ar
đ
una poma
đ
e u balansiranju sve tridoše odjednom (Vata, Pita i Kafa),retko, ali veoma dragoceno svojstvo.
Ova drvenasta biljka nosi isto ime kaoi Ar
đ
una, sin Pandua - veliki heroj izBhagavad-gite. Gita je dragocenapoema iz vedske epike nazvaneMahabharata.
AŠVAGANDA
Latinski:
 
Witania somnifera
 
Sanskritski:
Ashwagandha
 
Hindi:
Asgandh
 
Srpski:
Zimska trešnja
 Delovi koji se koriste:
Koren i listovi. Svaki deo ima posebnulekovitu vrednost i mora se pripremiti naposeban na
č
in radi maksimalne koristi. Ovajgrm obi
č
no raste u Mumbaiju (Bombaj) izapadnoj Indiji a, tu i tamo, se može prona
ć
i iu Bengalu.
Tradicionalna ajurvedska primena:
Ašvaganda ima mnoge zna
č
ajnekoristi, ali je najpoznatija po svojimsnažnim adaptogenim svojstvima, štozna
č
i da pomaže umu i telu da se boljeprilagode stresnim situacijama.Prehranjuje nerve i poboljšava nervnisistem kako bi se tokom stresnihsituacija zadržala smirenost.
Tako
đ
e je dobra za ljude koji se bavefizi
č
kim radom ili koji puno vežbaju,pomažu
ć
i telu da se prilagodifizi
č
kom stresu.
Ona je snažna Rasajana, što zna
č
i dadeluje kao celokupan tonik za boljuvitalnost i dugove
č
nost.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MECAYU liked this
krunija liked this
mafko liked this
Mata Hari liked this
krunija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->