Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23608, 4.9.2012]

Oslobođenje [broj 23608, 4.9.2012]

Ratings: (0)|Views: 188 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 4. 9. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.608Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Lagumd`ija kod ^ovi}a u Mostaru
Foto: Senad GUBELI]
DANAS PRILOG
O smjenamanakon izbora
2. strana
DAN RADOSTI I ZEBNJE
Oglasilo se {kolsko zvono
28. strana
DR@AVA UNI[TAVA POLJOPRIVREDU
Blokada grani~nih prelaza i cesta
EKONOMSKIFORUM UKRYNICAMA
Oslobo|enje strate{kipartner konferencije uPoljskoj
23. strana6-7. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
4.
septembar/rujan2012.
2
U @I@I
VIJESTI
VANREDNA SJEDNICA VLADE FBiH
Pripremljena odluka o novomzadu`enju kod MMF-a
Federalna Vlada ju~er je na vanrednoj telefonskoj sje- dnici pripremila pri jedlog odluke o prihvatanju zadu`e- nja FBiH po IV stand by aran`manu sa Me|unarodnim monetarnim fondom ko ja treba biti usvo jena u Parla- mentu FBiH, a razmatrani su i informaci ja o pomenu- tom kreditnom zadu`enju, tehni~ki memorandum o ra- zumi jevanju i pismo namjere. Zadu`enje iznosi do SDR 225.466.667 (oko 534.416.876 KM), odnosno dvi je tre}ine od ukupno odo- brenih sredstava za BiH u iznosu od SDR 338.200.000 (oko 801.625.314 KM), ko je }e se koristiti za podr{ku bud`etu FBiH u cilju finansiranja bud`etskog deficita i unapre|enja srednjoro~ne fiskalne odr`ivosti, o~uva- nja kontinuiteta aran`mana valutnog odbora, uz isto- vremeno usva janje politika za rje{avanje fiskalnog de- balansa, ja~anja finansijskog sektora i provo|enja do- govorenih fiskalnih reformi. Rok otplate je pet godina, s grace periodom od tri godine, po~ev{i od dana dozna~avanja svake tran- {e i promjenjivom kamatnom stopom, ko ju odre|uje MMF za SDR (trenutno 1,08 posto godi{nje). Sred- stva kredita }e se dozna~iti bud`etu FBiH u periodu od tri godine u tran{ama, od ko jih }e svaka biti ut- vr|ena i dozna~ena nakon ocjene MMF-a o uspje- {nosti provo|enja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriteri ja izvr{enja i struktur- nih reformi. Vlada je ju~er doni jela i odluku o zadu`enju FBiH pu- tem emisi je obveznica, u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM.
Lideri HDZ-a BiH Dragan ^o vi} i SDP-a Zlatko Lagumd`i ja na ju~e- ra{njem sastanku u Mostaru su se usuglasili kako }e proces rekonstru- kci je Vlade FBiH i Vi je}a minista- ra biti “zamrznut” ti jekom rujna i to zbog predizborne kampanje za predsto je}e lokalne izbore. ^o vi} i Lagumd`i ja su kazali kako ne `ele da se u predizborno vri jeme name- }u teme ko je mogu izazvati turbu- lenci je u politi~kom `i votu zemlje.
Ko je u {estorki?
- Razgo varali smo o rekonstrukci-  ji Vlade FBiH i {to je realno o~eki-  vati od tog procesa s obzirom na ambi jent u ko jem se nalazimo. Inormirao sam Lagumd`i ju o amandmanima na usta ve BiH i FBiH, ko je smo predali za jedno s HDZ-om 1990, te u ko joj mjeri tajpri jedlog odstupa od onoga {to smo za jedno predlagali, rekao je ^o vi} nakon sastanka. Lider HDZ-a BiH je istaknuo kako je s Lagumd`i jom razgo varao i o smjeni ministara SDA u Vi je}u ministara. - Stav HDZ-a je da bi bilo mudroru jan osta viti za kampanju, uz ja- san naglasak da `elimo nasta viti procese ko je smo zapo~eli pri je dva ili tri mjeseca. Bo jim se kako bi se u suprotnom sve to moglo koris- titi u svrhu predizborne kampanje, a to `elimo izbje}i. Ipak, `elimo ri-  je{iti pitanje unkcioniranja Vlade FBiH, izja vo je ^o vi}.Lagumd`i ja je, pak, istaknuo ka- ko {estorku, odnosno koalici ju {est stranaka na razini BiH danas ~ine SNSD, SDS, dva HDZ-a, SDP i SBB,te kako se SDA gr~e vito dr`i vlasti. - Mi nastaljamo razgo varati o re- alizaci ji onoga {to je {estorka rani-  je dogo vorila, ali bez SDA. Sada imamo ovu koalici ju {est spomenu- tih stranaka i no vu koalici ju ko ja je  ve} nazvana DT - koalici ja, odno- sno koalici ja ko ju ~ine Dodik i Ti- hi}. Ta koalici ja jo{ ni je do kra ja ja- sna, ali ona evidentno posto ji. O~i- gledno da u ovom trenutku Tihi} poku{a va SDA vratiti u {estorku. Njega ne zanima ko je ta {estorka niti {ta je njen posao, nego ga zani- ma vlast, izja vio je Lagumd`i ja. Razlika izme|u SDP-a i SDA je utome, smatra Lagumd`i ja, da SDA koristi svaku proceduralnu mo- gu}nost da barem dan dulje osta- ne u vlasti. SDP-u, tvrdi, ne treba-  ju nikakve procedure da ih odr`e na  vlasti. Tako|er, Lagumd`i ja je rekao kako je s ^o vi}em razgo varao i o re- balansu ederalnog prora~una “ko-  ji je nu`no uraditi zbog aran`ma- na s MMF-om”.- @elimo do}i do rebalansa pro- ra~una ko ji }e odra`a vati politi~ku  volju no ve parlamentarne ve}ine u FBiH, a to su dva HDZ-a, SBB i SDP.Mi `elimo da rebalans bude odraz potreba ko je ima ju na{u za jedni~ku podr{ku. Ovo {to sada u Federaci-  ji radi njen predsjednik @iv ko Bu- dimir je zaista ne{to {to je politi~ki i moralno nedopusti vo. ^etiri spo- menute stranke ima ju ve}inu u Federaci ji, a predsjednik Federaci-  je ne dozvolja va da se ta parlamen- tarna ve}ina realizira. Isto vremeno, on se ba vi radnjama ko je nema ju  veze s kr{enjem Usta va, nego s kr{enjem osno vnih moralnih nor- mi i to zbog pomilo vanja odre|enih ljudi. U predizborno vri jeme krimi- nalci i ubice se vra}a ju na ulice. Predsjednik FBiH je vr{io pomilo-  vanja ko ja su u suprotnosti s moral- nim principima i u neskladu s onim {to su stru~ne komisi je pre- dlagale, kazao je ~elnik SDP-a.
Nepravilnosti
On je istaknuo i kako su ga ~lano-  vi SDP-a iz HN@-a inormirali o “ve- likim nepra vilnostima u radu ja vnih poduze}a ko ja ima ju sjedi{te u Mostaru, ali i s nepra vilnostima ko-  je se ti~u kriminala u oblasti poti- ca ja za poljopri vredu”. - Tim se stvarima treba stati ukraj. Oni ko ji nisu dio ove parla- mentarne ve}ine bezo~no fnanci- ra ju svo je predizborne kampanje  ja vnim nocem. Oni svo je zadnje dane u vlasti koriste da ja vne pare prebace u d`epo ve svo jih pri jate- lja i rodbine, rekao je Lagumd`i ja.
J. GUDELJ
O smjenamanakon izbora
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izja vio je ju~e da su tvrdnje o koaliranju njego ve stranke sa SDA apsolutno neta~ne. On je op- tu`io lidera SDP-a BiH Zlatka Lagu- md`i ju da takvim izja vama poku- {a va da odbrani sebe. U izja vi medi jima u RS-u us- tvrdio je i da s Lagumd`i jom “ima pre{utni dogo vor o ru{enju BiH”, prenosi Fena.
La`ni demokrata
- I SNSD i SDA ima ju svo je razlo- ge protiv pona{anja i politike ko ju  vodi lider SDP-a Zlatko Lagumd`i-  ja. Iskreno go vore}i, s Lagumd`i jom imam pre{utni dogo vor o ru{enju BiH, a ne s Tihi}em i SDA, us- tvrdio je Dodik i dodao da mu je“drago {to se ru{enju BiH pridru`io i Lagumd`i ja, te da niko nema na- mjeru da ga u tome spre~a va. Dodik je kritizirao izja vu lidera SDP-a Zlatka Lagumd`i je kako ne- ma mirnog razlaza u BiH, ustvrdiv - {i da ona “predstav lja pri jetnju i po- ziv na oru`je i ne mo`e se prav da- ti ~injenicom da je izre~ena na predizbornom skupu”. - Ona najbolje odslika va militan- tnost la`nog demokrate, ko ji svo-  je stvarne namjere vi{e ne mo`e ni da sakri je. Svima u BiH, osim ostra- {}enom Lagumd`i ji, potpuno je ja- sno da BiH ne mo`e da egzistira, jer da mo`e on bi danas mogao da od- go vori na najprosti je pitanje ko je sebi postalja ju svi u BiH, ko je da- nas vlast u FBiH, u onom istom di- jelu BiH za ko ji je svo je vremeno sa- mou vjereno tvrdio da }e biti kao Zapadna Njema~ka, ustvrdio je Dodik i dodao da je od ‘dr`a ve za ~o vjeka’ ostala fkci ja zvana BiH, ko joj samrtni udarac zada je upra-  vo Zlatko Lagumd`i ja i njemu sli- ~ni avanturisti, ko ji la`no brane}i BiH u stvari ru{e temelje na ko jima se ona klima.Nakon Dodiko ve izja ve oglasio se Zlatko Lagumd`i ja, predsje- dnik SDP-a BiH. - Tvrdnja da Mi-lorad Dodik ima bilo kakav dogo-  vor sa mnom, pogoto vo pre{utni,  jeste na jobi~ni ja glupost, istakao je Lagumd`i ja. - Najbolji dokaz apsurdnosti Do- diko ve izja ve le`i u ~injenici da s je- dne strane tvrdi kako sa mnom imadogo vor, a s druge strane me bru- talno u kontinuitetu napada iz svih raspo lo`i vih oru`ja. Za{to me na- pada ukoliko sam mu ja, kako ka- `e “sa veznik u ru{enju BiH”. Re}i }u  vam: napada me zato {to u meni, kao predsjedniku SDP-a, vidi naj-  ve}u prepreku u ostvari vanju svo-  jih cilje va. I ja }u ostati njego va naj-  ve}a prepreka, kazao je Lagumd`i-  ja.
Tihi} - Dodik koalicija
- Sve ovo {to se de{a va poslje- dnjih dana vrlo jasno pokazu je da  je na sceni ta no va Tihi} - Dodik ko- alici ja ~i ji je cilj razdru`i vanje BiH. @elim jasno re}i ono {to sam odu-  vi jek go vorio i {to }u uvi jek go vori- ti: nema nikakvog razdru`i vanja BiH ve} samo posto je procesi ko ji }e voditi ka daljn jem udru`i vanju na normalnim euroatlantskim i ci vilizacijskim osno vama, katego- ri~an je Lagumd`i ja. Po jasnio je da ve} sada svima tre- ba biti jasno da do, ~ak i poku{a ja razdru`i vanja zemlje, posebno ze- mlje kao {to je BiH, ne mo`e pro-}i bez nasilja.
Predsjednik RS-a Milorad Dodik tvrdi
Tvrdnja da s Dodikom imam bilo kakav dogovor, pogotovo pre{utni, jeste najobi~nija glupost tvrdi Lagumd`ija
Lagumd`ija kod ^ovi}a u Mostaru
Proces rekonstrukcije Vlade FBiH i Vije}aministara bit }e “zamrznut” tijekom rujna
SA LAGUMD@IJOM IMAM
DOGOVOR O RU[ENJU BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
4.
septembar/rujan2012.
3
VLADA KANTONA SARAJEVO PRED SMJENOM
Raste nezadovoljstvo
Nakon {to je upu}ena inici jativa za izglasavanje ne- povjerenja Vladi KS-a, po~eo je otkucavati rok od 30 dana u ko jem je predsjedava ju}a Skup{tine KS-a Mir-  jana Mali} du`na sazvati sjednicu. Nezadovoljni radom  Vlade su zastupnici SDA Kemal Ademovi}, Haris Ali}, Eldar ^omor, D`evad Hod`i}, Elmedin Konakovi}, Amor Ma{ovi} i Amir Zuki}, te Stranke za BiH Besim Mehme- di}, Mirsad Pind`o, Sabahudin Hod`i} i Fikreta Mulao- smanovi}, kao i Esed Radelja{, zastupnik BOSS-a, i nezavisni zastupnik Enes Zekovi}. Konakovi} je kazao da u Skup{tini KS-a posto ji i vi- {e nego dovoljno ruku da se izglasa nepovjerenje Vla- di, ali i dodao da o~eku je opstrukci je prilikom saziva- nja sjednice.- O~eku jemo da }e biti opstrukci ja prilikom saziva- nja sjednice, ali Poslovnik predvi|a i druga rje{enja. Mislimo da }e SDP raditi kao i do sada, izbjegavati pra- vila, zakone i Poslovnik da bi {to du`e ostali na vlas- ti. Ali, u skladu sa zakonom iskoristit }emo sve mo- gu}nosti da bi se procedura zavr{ila do kra ja, rekao  je on. Kada se, sada je ve} izvjesno, Vlada smi jeni, Kan- ton ne}e ostati bez izvr{ne vlasti. - Ni jedan dan Kanton ne}e biti bez Vlade. S obzi- rom na sva de{avanja, potpunu politi~ku anarhi ju ko-  ju je demonstrirao SDP na svim nivoima vlasti, sigur- no je da SDP-ova Vlada u tehni~kom mandatu ne bi najbolje radila. Nakon izglasavanja nepovjerenja i}i }e se {to je br`e mogu}e sa imenovanjem nove, po-  jasnio je Konakovi}. O imenima ~lanova nove Vlade, prema njegovim ri-  je~ima, ni je bilo pregovora. - Vo|eni su razgovori o nekim konceptima i ovo je trenutak u ko jem su sva kola krenula nizbrdo. Mora-  ju se precizirati rokovi za rje{avanje problema, istakao  je. Nova ve}ina, prema Konakovi}evim ri je~ima, veoma  je ~vrsta.
S. H.
BUDIMIR SA MAJKAMA SREBRENICE I @EPE
RS treba obe{tetiti`rtve genocida
Predsjednik Federaci je BiH @ivko Budimir primio je  ju~er predstavnice udru`enja Majke enklava Srebre- nica i @epa, ko jim je dao potporu za odlazak u Stra- sbourg, gdje }e Evropskom sudu za ljudska prava bi- ti predata tu`ba za po~injeni genocid, javlja Fena. Predstavnice udru`enja Munira Suba{i} i Kada Ho- ti} informirale su predsjednika Budimira o klju~nim pro- blemima prognanih Srebreni~ana, pored ostalog, o ne- mogu}nosti odr`ivog povratka i ostvarenja osnovnih prava, za {to optu`u ju aktuelnu vlast u oba entiteta i na razini BiH. Posebno su istakle indolenci ju vlasti u Federaci ji BiH, ko je su ih, kako su kazale, prevarile. Budimir je tokom razgovora, pored ostalog, po- novio svoj rani ji stav o pitanju civilnih `rtava rata, a ko je su uvedene u pravo kao stradali vojnici s na- kanom rje{avanja statusa obitelji, ~ime je otvore- na mogu}nost promjene kategori je optu`nica od- govornih za te zlo~ine, saop}eno je iz Ureda za odno- se s javno{}u Predsjednika FBiH. On smatra da je potrebno dopuniti posto je}a zakonska rje{enja o ci- vilnim `rtvama rata s posebnim odnosom prema `rtvama genocida. - Na taj na~in bila bi stvorena pretpostavka za obe- {te}enje tih `rtava od Republike Srpske, ~i je su pos- trojbe i politika odgovorni za genocid u Srebrenici, kazao je predsjednik Federaci je BiH @ivko Budimir.  Advokat Axel Hagedorn, ko ji zastupa udru`enja pre`ivjelih Srebreni~ana u tu`bama protiv UN-a i Ho- landi je, izjavio je u ek skluzivnom razgovoru za Ana- doli ju da }e u oktobru ove godine tu`ba protiv UN- a i Holandi je biti predata Evropskom sudu za ljud- ska prava u Strasbourgu. Hagedorn podsje}a da po- sljednjih pet godina poku{ava dokazati da je UN od- govoran {to ni je spri je~io genocid u Srebrenici.
Za danas je zakazana 10. van- redna sjednica Doma naroda Parlamenta Federaci je BiH, na ko joj bi se trebali rasprav ljati materi jali ~i ji usva janje je uslov  za dobi vanje ~et vrte tran{e kre- dita MMF-a. Na rani je na jav lje- nom dne vnom redu bile su pre- dvi|ene samo dvi je ta~ke i to pri jedlog izmjena i dopuna ovo- godi{njeg ederalnog bud`eta (rebalans) i pri jedlog izmjena i dopuna zakona o iz vr{enju ovo- godi{njeg ederalnog bu`eta - obje po hitnom postupku. Sazna-  jemo da je ederalni premi jer Nermin Nik{i} ju~er zatra`io do- punu dne vnog reda sa jo{ dvi je ta~ke ko je se odnose na ~et vrtu tran{u kredita MMF-a.
Rok MMF-a 7. septembar
Nakon {to je na ju~era{njoj van- rednoj teleonskoj sjednici Vlada FBiH pripremila dokumente neop- hodne za ~et vrtu tran{u kredita MMF-a, premi jer Nik{i} je u Domu naroda Parlamenta FBiH zatra- `io da se na dne vni red, osim reba- lansa i izmjena i dopuna zakona o iz vr{a vanju ovogodi{njeg bud`e- ta, sta ve i pri jedlog odluke o prihva- tanju zadu`enja Federaci je BiH po ~et vrtom stand by aran`manu sa MMF-om, te pri jedlog izmjena i dopuna Zakona o Agenci ji za bankarstvo.- Uslov za sklapanje aran`ma- na s MMF-om je usva janje u Par- lamentu FBiH rebalansa bud`e- ta FBiH za 2012. i Zakona o izmje- nama i dopunama Zakona o  Agenci ji za bankarstvo FBiH, a rok da se ovo uradi ko ji je daoMMF je 7. septembar 2012. godi- ne, po ja{njeno je ju~er iz Vlade FBiH nakon vanredne sjednice. No vo zadu`enje kod MMF-a iznosi oko 534.416.876 KM sarokom otplate pet godina i grejs periodom od tri godine, a koris- ti}e se, ugla vnom, za fnansiranje bud`etskog defcita. Kredit }e biti dozna~en u periodu od tri go- dine i to po tran{ama, ali tek na- kon ocjena MMF-a.
Pove}anje prihoda irashoda za 3,9 posto
Rebalansom su planirani uku- pni ja vni prihodi i primici od 1.999,1 miliona KM i ve}i su u odnosu na ovogodi{nji bud`et za 75,3 miliona KM ili 3,9 posto. Ukupni rashodi i izdaci rebalan- som su po ve}ani za isti iznos. Pla- nirano je smanjen je sredsta va za pla}e i naknade za 8,4 miliona KM, a 100.000 KM manje na po-zici jama teku}e rezer ve, kao i 14,8 miliona manje na teku}im transerima. U pri jedlogu reba- lansa sto ji da je iz vr{eno po ve}a- nje na pozici jama izdataka za materi jal i usluge, kapitalne tran- sere, izdatke za kamate, nabav - ku stalnih sredsta va, pozajmlji-  van je i u~e{}e u dionicama te ot- platu dugo va u ukupnom iznosu od 98,7 miliona KM.Na otplatu duga planiran je po vrat dodatne emisi je trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 59,2 milion a KM. Prihodi od poreza na dobit po jedinaca i po- duze}a rebalansom su neizmi je- njeni i iznose 64,9 miliona KM, a planira se smanjen je prihoda od indirek tnih poreza za 50,3 mili- ona KM. Po ve}anje se o~eku je u neporeznim prihodima i to za 342,4 miliona KM, primici su planirani u visini od 466,6 mili- ona KM, od ~ega su 58,7 miliona KM sredstva Evropske komisi je, 157,9 miliona KM sredstva stand by aran`mana MMF-a. Od dugo- ro~nih ob veznica primici su 130 miliona KM, a 120 miliona KM primici od trezorskih zapisa.
M. \UROVI] RUKAVINA
Danas zasjeda Dom naroda Parlamenta FBiH
Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH raspravljat }e o rebalansu ovogodi{njegfederalnog bud`eta, odluci za novu tran{u kredita MMF-a i izmjenama i dopunamaZakona o Agenciji za bankarstvo FBiH
Odbijen Zuki}evprijedlog 
[ef Kluba delegata iz reda bo- {nja~kog naroda Amir Zuki} u pro{li petak je uputio zvani~ni pri jedlog da se dana{nja sjedni- ca otka`e.- Uputio sam dopis ko jim sam predlo`io da sukladno Ustavu i Po- slovniku bude otkazana sjednica,  jer prethodno ni je odr`ana sjedni- ca Predstavni~kog doma o istim ta~kama dnevnog reda, jer je, ka- ko znamo, otkazana nakon odlu- ke Ustavnog suda FBiH. Propisi ka- `u da Dom naroda u pravilu zasje- da nakon Predstavni~kog doma. Ovako }emo opet nakon Predsta- vni~kog doma morati u vezi sa is- tim stvarima zasjedati u Domu na- roda, ka`e Zuki}. Sekretar Doma naroda Izmir Had`iavdi} kazao je da su tele- fonski kontaktirani ~lanovi Kole- gi ja Doma naroda, u ko jem ju~er ni je bilo ve}ine da se sjednica ot- ka`e do zasjedanja Predstavni- ~kog doma.
Vanredno o rebalansui kreditu MMF-a
Premijer tra`io dopunu dnevnog reda
FINANSIRANJE DEFICITA U BUD@ETUNo vo zadu`enje kod MMF-a iznosi oko 534.416.876 KM sa rokom otpla te pet godina i grejs periodom od tri godine, a koris ti}e se, ugla vnom, za finansiranje bud`etskog defici ta

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->