Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
i. Stiinta Politica_obiect, Paradigme, Functii

i. Stiinta Politica_obiect, Paradigme, Functii

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Tripon Bogdan

More info:

Published by: Tripon Bogdan on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2012

pdf

text

original

 
I.
Ş
TIIN
Ţ
A POLITIC
Ă
:OBIECT, PARADIGME, FUNC
Ţ
II
 Anton CARPINSCHI & Gabriela CARPINSCHI
 
Ce este politica?
Din antichitate
ş
i pân
ă
ast
ă
zi cercet
ă
torii politicului au c
ă
utat s
ă
-
ş
i explice cum aluat na
ş
tere societatea, cum s-a instituit politicul ca factor organizator al acesteia
ş
i în ceraporturi se afl
ă
omul cu institu
ţ
iile
ş
i activitatea politic
ă
. Au ap
ă
rut, astfel, o serie deteorii care au încercat s
ă
explice natura uman
ă
în corela
ţ
ie cu geneza
ş
i finalitatea politicului. Preciz
ă
m, de la început, c
ă
între termenii de
 politic
 
ş
i
 politic
ă
 
exist
ă
odistinc
ţ
ie semnificativ
ă
. Astfel, termenul de
 politic
se refer 
ă
la o component
ă
peren
ă
 a naturii umane
ş
i la o caracteristic
ă
general
ă
a vie
ţ
ii sociale. Acest lucru îl avea, probabil, în vedere
ş
i W. J. M. Mackenzie atunci cînd scria c
ă
 
ş
tiin
ţ
a politic
ă
nu trebuies
ă
înceap
ă
neap
ă
rat printr-o defini
ţ
ie, "ci printr-un postulat metodologic conform c
ă
ruiatoate societ
ăţ
ile umane prezint
ă
un aspect ce poate fi considerat într-un anumit sens politic. Noi suntem în mod intuitiv siguri c
ă
în toate societ
ăţ
ile exist
ă
structuri referitoarela rela
ţ
iile de rudenie, limbaj
ş
i tehnici; nu este tot atât de sigur faptul c
ă
toate societ
ăţ
ilecomport
ă
un aspect politic. De aceea se poate visa la o societate apolitic
ă
. Dar reflec
ţ
ia nearat
ă
imediat c
ă
însu
ş
i acest vis con
ţ
ine o aspira
ţ
ie de ordin politic"
1
. Aceasta deoarece
 politicul este puterea în societate
, manifestarea raportului dintre conduc
ă
tori
ş
i condu
ş
i,iar conduc
ă
torii
ş
i condu
ş
ii constituie împreun
ă
rela
ţ
ia de putere, o component
ă
inerent
ă
 naturii umane
ş
i vie
ţ
ii sociale organizate. Termenul de
  politic
ă
, în schimb, se refer 
ă
la formele dinamice, concret-istorice de exprimare a intereselor 
ş
i op
ţ
iunilor individuale
ş
ide grup în leg
ă
tur 
ă
cu puterea
ş
i conducerea societ
ăţ
ii.
 politic 
politicul este puterea în societate 
Prin politic
ă
"în cel mai larg sens – arat
ă
Andrew Heywood –, se în
ţ
elege activitatea prin care oamenii fac, ap
ă
ă
 
ş
i amendeaz
ă
regulile generale sub care tr 
ă
iesc"
2
.Activitate esen
ţ
ialmente social
ă
, politica este legat
ă
, pe de o parte, de existen
ţ
a
1
W. J. M. Mackenzie,
 La science politique
, în volumul:
Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humaines
, Première partie: sciences sociales, Mouton-Unesco, Paris, La Haye,mcmlxxl, pp. 201-202.
2
Andrew Heywood,
 Politics
, Macmillan, 1997, p. 4.
 
diversit
ăţ
ii
ş
i a conflictului de interese iar, pe de alt
ă
parte, de voin
ţ
a cooper 
ă
rii
ş
iac
ţ
iunii în vederea tran
şă
rii intereselor de grup
ş
i a rezolv
ă
rii problemelor colectivit
ăţ
ii, prin de
ţ
inerea legitim
ă
a puterii politice.
Într-un sens mai restrâns, politica este definit
ă
în diferite modalit
ăţ
i: "exercitarea puterii, exercitarea autorit
ăţ
ii etatice, elaborarea deciziilor colective, alocarea resurselor, practica în
ş
el
ă
ciunii
ş
i manipul
ă
rii
ş
.a."
3
. A
ş
adar, politica este o activitate multiform
ă
 
ş
idinamic
ă
presupunând
 gestiunea
,
 strategia
 
ş
i
 judec
ăţ 
ile de valoare
. Politica apare ca actde gestiune atunci când se refer 
ă
la un domeniu precis de activitate: politica agrar 
ă
, politica energetic
ă
, politica de personal etc. Politica în calitate de gestiune presupuneg
ă
sirea modalit
ăţ
ilor de rezolvare a problemelor ce apar în respectivele domenii: alocarearesurselor, distribu
ţ
ia
ş
i redistribu
ţ
ia valorilor 
ş
i recompenselor etc. Ca act destrategie, politica implic
ă
 dimensiunea subiectiv
ă
a activit
ăţ
ii umane confruntat
ă
– pe termenscurt, mediu sau lung –, cu un areal foarte larg de problemecomplexe. Vorbim, în acest sens, despre politica unui anumit partid, politica unei anumite personalit
ăţ
i, politica guvernului etc. Dac
ă
  primele dou
ă
aspecte – de gestiune
ş
i strategic –, sunt descriptive,al treilea aspect, ce vizeaz
ă
definirea politicii ca judecat
ă
de valoare,ca acceptare sau neacceptare a unei
func 
ţ 
ional,structural, spiritual gestiune, strategieudec 
ăţ 
i de valoare
anumite situa
ţ
ii sau atitudini, este unul normativ. Politica este un ansamblu de activit
ăţ
ivizând, din punct de vedere
 func
 ţ 
ional 
, organizarea
ş
i conducerea societ
ăţ
ii globale, din punct de vedere
 structural 
, rela
ţ
iile politice institu
ţ
ionalizate dintre agen
ţ
ii individuali
ş
icolectivi, iar din punct de
 spiritual 
, ideile, concep
ţ
iile
ş
i mentalit
ăţ
ile agen
ţ
ilor politici, precum
ş
i eforturile de analiz
ă
 
ş
i teoretizare a universului politic.
Sintetizând, am putea afirma c
ă
politica este
organizarea
 ş
i conducerea general 
ă
a societ 
ăţ 
ii prin distribuirea
 ş
i redistribuirea valorilor de câtre puterea politic
ă
legitim
ă
.
3
 
 Ibidem
.
 
Diversitatea perspectivelor în studierea politicului
Diversitatea perspectivelor asupra naturii activit
ăţ
ii politice se prelunge
ş
te îndiversitatea concep
ţ
iilor asupra
ş
tiin
ţ
ei politice
ş
i a modalit
ăţ
ilor studierii politicului
4
.Dintr-o perspectiv
ă
tradi
ţ
ional
ă
,
ş
tiin
ţ
a politic
ă
este v
ă
zut
ă
ca un domeniu aflat laconfluen
ţ
a filosofiei, istoriei
ş
i dreptului, un discurs explicativ-interpretativ prin care areloc studierea principiilor de organizare
ş
i conducere ale societ
ăţ
ilor omene
ş
ti.Socrate (470-399), (Platon (427-347 î.H.)
ş
i Aristotel (384-322 î.H.) suntidentifica
ţ
i ca fondatori ai acestei tradi
ţ
ii. Tema central
ă
a lui Platon, dedescrierea cet
ăţ
ii ideale condus
ă
de filosofii-regi. Reflec
ţ
iile politice alefilosofilor din toate timpurile au avut în vedere rela
ţ
ia dintre natura uman
ă
 
ş
i rostul comunit
ăţ
ii politice. De la modelul etico-politic unde problemeleguvern
ă
rii se raportau în permanen
ţă
la ideea realiz
ă
rii binelui public, a drept
ăţ
ii, ordinii
ş
i armoniei în cetate, s-a trecut în Evul Mediu la
modelul teologico-politic
, reprezentat în primul rând de Augustin (354-430)
ş
i Toma d'Aquino (1225-1274). Acum, politicul estev
ă
zut ca o capacitate de organizare a comunit
ăţ
ilor omene
ş
ti dup
ă
legea drept
ăţ
ii inspiratede divinitate. Problema central
ă
pentru organizarea politic
ă
a lumii cre
ş
tine a fost aceea araportului dintre autoritatea laic
ă
 
ş
i cea ecleziastic
ă
. Prin Niccolo Machiavelli (1469-1527)
ş
i Thomas Hobbes (1588-1679) s-a produs ruptura de modelul teologico-politic
ş
ideschiderea cunoa
ş
terii
ş
i ac
ţ
iunii politice spre realitatea faptelor. A ap
ă
rut, astfel,
 paradigma ra
 ţ 
ionalist-contractualist 
ă
specific
ă
modernit
ăţ
ii politice. Acum,suveranitatea poporului este v
ă
zut
ă
ca fundament al autorit
ăţ
ii politice legitime, problema
ă
m
ă
nând aceea a justei reprezent
ă
ri a poporului în institu
ţ
iile puterii. pild
ă
, a fost
Originile cercetãrii politicului sunt aflate în filosofia politic
ă
a antichit
ăţ
ii grece
ş
ti, în
modelul etico-politic
 
ş
i preocup
ă
rile de factur 
ă
normativ
ă
reflectând, în mod preponderent,c
ă
ut
ă
rile fiin
ţ
ei umane spre
ceea ce
 
ar trebui s
ă
fie
 
ş
i
cum ar trebui s
ă
fie
. Filosofia politic
ă
se refer 
ă
la om ca fiin
ţă
ra
ţ
ional
ă
 
ş
i moral
ă
tr 
ă
ind sub semnul valorilor 
ş
i aflându-se mereu înrela
ţ
ie cu puterea
ş
i statul.
modelul teologico-politic modelul etico-politic  paradigma ra
ţ 
ionalist- contractualist 
ă
 
Ş
tiin
ţ
a politic
ă
. Rela
ţ
ii interdisciplinare
4
A se consulta: Anton Carpinschi & Cristian Bocancea,
Ş 
tiin
 ţ 
a politicului. Tratat 
, vol. I, Editura
Universit 
ăţ 
ii "Al.I.Cuza" Ia
 ş
i
, 1998, pp. 106-149.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->