Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kombinatorikos, Tikimybių Teorijos ir Matematinės Statistikos Pradmenų Žinynas (1995) by Cloud Dancing

Kombinatorikos, Tikimybių Teorijos ir Matematinės Statistikos Pradmenų Žinynas (1995) by Cloud Dancing

Ratings: (0)|Views: 679|Likes:
Published by Martynas.S.
Knygoje pateiktos trumpos teorinės žinios. Pagrindinių faktų, formulių taikymą praktikoje iliustruoja daug pavyzdžių su išsamiais jų sprendimo komentarais. Leidinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų ir vyresnių klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams.
Knygoje pateiktos trumpos teorinės žinios. Pagrindinių faktų, formulių taikymą praktikoje iliustruoja daug pavyzdžių su išsamiais jų sprendimo komentarais. Leidinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklų ir vyresnių klasių moksleiviams ir matematikos mokytojams.

More info:

Published by: Martynas.S. on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

 
Vaidotas MockusKOMBINATORIKOS,TIKIMYBIŲ TEORIJOS IRMATEMATINĖS STATISTIKOS PRADMENŲŽINYNAS
moksleiviams
Trumpa teorinė medžiaga iruždavinių sprendimo pavyzdžiai
Vaidotas Mockus
KOMBINATORIKOS,TIKIMYBIŲ TEORIJOS IRMATEMATINĖS STATISTIKOS PRADMENŲŽINYNAS
moksleiviams
Trumpa teorinėmedžaga irdaviniųsprendimo pavyzdžai
Scanned
Шу
Cloud Dancing
Šauliai, 1995
 
UDK
51
(075.:
UDK
M
0
-09
Leidinio autorius
-
Vaidotas Mockus, Šauliųpedagoginioinstituto dėtytojas.Recenzentai: P.Grebeničnkaitė Šauliųmiesto"Salduvė " vidurinė mokyklos mokytoja ekspertėV.Tamašuskas, Šauliųmiesto Didždvariovidurinė mokyklos vyresnysis mokytojas,D.Jurgaitis, Šauliųpedagoginio institutomatematikos ir informatikos katedros doccntas,matematikos mokslųdaktaras.
ISBN
9986
-
406
-
86
-
2 © Šauliųpedagoginis institutas, 1995
© Vaidotas MockusPRATARMĖ
Nuo 1993/94 m.m. kombinatorikos, tikimybiųteorijos irmatematinė statistikos pradmenys įraukti įbendrojo lavinimo viduriniųmokyklųmatematikos programą Šųklausimųnėa mokykliniuosematematikos vadovėiuose. Mokyklose stokojama literatūos, skirtosšoms temoms dėtyti. Uždaviniųsprendimo metodika nenagrinėama.Todė šs žnynas dalies pildys šąspragąŠame leidinėyje pateikta medžaga apima visąmokyklinęprogramą Kombinatorikos, tikimybiųteorijos ir matematinė statistikospradmenys knygelėe išdėtyti nesiremiant aibiųteorija,
-
kaip tai daromaaukšųųmokyklųstudentams skirtose mokymo priemonėe. Žnynepateiktos trumpos teorinė žnios. Pagrindiniųfakformuliųtaikymąpraktikoje iliustruoja daug pavyzdžųsu išamiais jųsprendimokomentarais.Leidinys skirtas bendrojo lavinimo mokyklųmoksleiviams irmatematikos mokytojams. Kadangi į1995/96 m.m. baigiamojomatematikos egzamino tematikąplanuojama įraukti uždavinįknygelėenagrinėamųtemų tai šs žnynas turėųbūi naudingas ir 12 klasiųmokiniams, kurie jame ras šųtemųuždaviniųsprendimo pavyzdžus.Autorius
 
I skyrius. KOMBINATORIKΑ.!.Bendrieji kombinatorikos
dėniai.
I skyriusKOMBINATORIKA
Kombinatorika yra matematikos sritis,nagrianti ,kiek skirtingųkombi-nacijųtenkinančųtam tikras sąygas,galima sudaryti išbaigtinio skaičaus turimųobjektų
l.Bcudrieji kombinatorikos dėsniai
Kombinatorikos uždaviniai remiasi dviem taisyklėmis;
1
.Kombinatorine sudėies taisykJei kuriam nors objektui Ai pasirinktiyra n, dųobjetui A
2
pasirinkti yra n
:
dų...,objektui A
k
pasirinkti yra n
k
dųtai pasirinkti arba Ai ,arba A
2
,...,arba A
n
yra n,+n
2
+...+n
k
būdųDviejųobjekA ir B atveju.kombinatorinėsuies taisyklėformuluojama taip:jei objektui A parinkti yra n būdųo objektui B parinkti yra m būdųtaipasirinkti A arba B yra n+m bū1 pavyzdys. Jei vienoje dėžėe yra 20 skirtingųgeltonųkamuoliukųkitoježėe yra 10 skirtingąraudonųkamuoliukųo trečoje-5 skirtingi mėyni kamuo-liukai,tai pasirinkti vienągeltonąkamuoliukąyra 20 dųvienąraudonąka-muoliuką-10 būdųvienąmėyną- 5 dai.1 kamuoliukągeltonąraudonąarbamėyną galima pasirinkti
20+10+ 5
=35 būdais.2 pavyzdys. Parduotuvėe yra 6 rūšųšokoladiniųsaldainiųir 4 šųkaramelė.Keliais būdais galima nusipirkti vienos rūšes(arba šokoladiniųarbakaramelė) saldainiųSprendimas. Šokoladiniųsaldainiųgalima nusipirkti 6 dais, o karamelė
-
4 būdais.Remiantis kombinatorine sudėies taisykle,vienos rūšes saldainiųarbašokoladiniųarba karamelė) galima nusipirkti 6+4=10 3 pavyzdys. Knygųlentynoje yra 20 skirtingųalgebros knygų7 skirtingostikimybiųteorijos knygos ir 25 skirtingos grožnė literatūos knygos.Keliaisdais galima iširinkti vienąmatematikos knygąSprendimas. Vienąalgebros knygąpasirinkti galima 20 būdųpasirinktivienągeometrijos knygągalima 12 dųo pasirinkti vienątikimybiųteorijosknygągalima 7 dais.Pagal sudėies taisyklęvienąmatematikos knygą(arbaalgebros,arba geometrijos,arba tikimybiųteorijos)galima pasirinkti 20+12+7==39 dais.2 .Kombinatorinėdaugybos taisyklė Jei kuriam nors elementui pasirinktiyra ki būdas,elementui X
2
pasirinkti yra k
2
dai.ėementui Xj - k
?
dai,taielementųrinkinįxi,x
2
,x
3
,...,x
n
) galime pasirinkti k, -k,
-k
3
-...
k
n
dais.4
I skyrius. KOMBINATORIKA.!.Bendrieji kombinatorikos dėniai.
Dviejųelementų
χ ir y atveju
aštoji taisyklėformuluojama taip:jeigu kuriam nors elementui
χ pasirinkti yra k
dųo elementui y - mdųtai elementų
χ ir y
porą(x,y) galima pasirinkti k
m būdais.1 pavvzdvs. Valgyklos meniu yra 3 pirmieji 4 antrieji ir 2 tretiejipatiekalai.Keliais būdais galima sudaryti 3 skirtinpatiekalui
1
pirmasis.lantrasis ir
1
trečasis) rinkinįpietums?Sprendimas. Pirmąįpatiekalągalime parinkti 3 būdais , antrąįpatiekalągalime parinkti 4 dais,o trečąį
-
2 būdais.Remiantis kombinatorine daugybostaisykle ,3 skirtingųpatiekalųrinkinį(įjįįina 1 pirmasis,1 antrasis,l trečasispatiekalai) galime sudaryti 3-4-2 = 24 dais.2 pavyzdvs. Vienas studentas turi 7 skirtingas matematikos knygas,o kitas
-
9.Keliais būdais studentai gali pasikeisti knygomis(kiekvienas studentas gauna povienąkito studento knygą?Sprendimas. Pirmasis studentas pasikeitimui knygomis turimų7matematikos knygųvienąknygągali pasirinkti 7 būdais,o antrasis
-
išturimų9skirtinmatematikos knygųvienąknygągali pasirinkti 9 dais.Remiantiskombi-natorine daugybos taisykle,knygųporą(pirmoji yra pirmojo studento.oantroji
-
antrojo) galima sudaryti 7-9=63 dais .Vadinasi studentai pasikeistiknygomis gali 63 dais.3 pavvzdvs. Parduotuvėe yra 6 šųšokoladiniųsaldainiųir 4 šųkaramelė.Keliais būdais galime sudaryti pirkinįkuriamc būųvienos rūšessaldainiųir vienos rūšes karamelė?Sprendimas. Vienos rūšes šokoladiniųsaldainiųgalime nusipirkti 6dais.o vienos rūšes karame
-
4 būdais.Pagal daugybos taisyklępirkinįkurįįitųvienos šes šokoladiniai saldainiai ir vienos šes karameiėgalime su-daryti
6 -4
= 24 dais.
* * *
Kartais pasitaiko,kad antrojo elemento pasirinkimo būdųskaičus priklausonuo pirmojo elemento pasirinkimo,trečojo elemento pasirinkimo būskaičuspriklauso nuo pirmųųdviejųelementųpasirinkimo ir t.t.Pavyzdžui, iei du elementai renkami išketuriųelementųrinkinio a,b,c,d suyga,kad greta esantys elementai turi būi skirtingi,tai pirmąįelementąketuriųelementųgalime pasirinkti 4 dais.o antrąįelementąpo pirmojoelemento pasirinkimo galime pasirinkti tik 3 būdais,nes antrasis poros elementasnegali sutapti su pirmuoju.Tokiais atvejais,sprendžant uždavinius,dažnai remiamasi apibendrintąakombinatorine daugybos taisykle, kuri formuluojama taip:jei kuriam nors objektui a, pasirinkti yra mi būdųo po kiekvieno tokio pasi-rinkimo objektąa
2
galima pasirinkti m
2
dųpo kiekvienųtokiųdviejųpasirinkimųobjektąa
3
galima pasirinkti m, būdų...,po tokiųk pasirinkimųobjektąa
k
galima pasirinkti m
k
dųtai objektųrinkinįa, ,a
2
a
k
) galimepasirinkti m
t
гть ... m
k
dais.5

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Martynas.S. liked this
Martynas.S. liked this
Martynas.S. liked this
Algelis Pempė liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->