Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
CWalk Love Story

CWalk Love Story

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by SwaggerChic
Love comes when you least expected. ' This story may be experienced by other girls or maybe boys do. Sana po mainspired kayo. It love beybe. :D Don't hate. Just appreciate. xx
Love comes when you least expected. ' This story may be experienced by other girls or maybe boys do. Sana po mainspired kayo. It love beybe. :D Don't hate. Just appreciate. xx

More info:

Published by: SwaggerChic on Sep 05, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Uzgjjlv EmneEZgck Ciql Uxiv~.RVIRLVX^ IA4mxxr4))zzz.zgxxrgh.eio)|ulv)UzgjjlvEmneRclgul kllr nx rvnqgxl.Anvux uxiv~ ki ri. L`di~'
Hn ki ri u|vl k|`j ogj|j|ux|mg` `n~i. Hi`„x mgxl d|ux grrvlengxl.–Umg. G`j jzgri `n~g xgcgjg `|9 Mgg~. Ugvgr x|ci~ x|ogofg~ `j jg`nxi rgjun~g g`j kgmgvgr.‟ ― Ugfn ki. G`hnxi kgun kgon `jg~i` ug eiqlvlh zgck `j uemiic.Cgjn kgon hnxi `n Umg x|zn`j 6452# 5 rg kun `l}x ecguu `gon` l. lkugkxi `gog` jg`|`hn` `g ivgu x|ogxgofg~ un Ev|um' L hgxn`j rzluxi `gug mgvgr ki un~g.–Gcgo oi @neg k|`j Nel Evlgo cg`j un VD `gx|`gz `g ~g` ug xnxnj oi. Ogm|cn kg~g` l.‟ ― Umg–L mn`hn ~g` xgjgc `g `gxn`j jn`gjgzg xi l hn `gog` xg~i `gm|m|cn. Xlkg `jgQgcl`xn`lu `g ug Avnhg~ hn fg# Un`i kghgxl oi9‟–Gu |u|gc un Ug`hll# Un`i rg `jg fg.‟ ―Umg.–Mgg~. L gki 5~lgvu `j og~ qgcl`xn`lu g`j eiccljl cnal ki zgcg rg hn` gki`gkgkghgxl' Ug`g `gog` un VD xmnu ~lgv. ––@gki xl. Og`jgvgr kg `g `jg cg`j g`j xggu xggu rg. – ― Umg.Ezgck Ciql Uxiv~
 
Uzgjjlv Emne–Cnfvl cg`j og`jgvgr# og`gjn`nr kg mgfg`j jnun`j. CgcgcgI jg`hg `jkg`xg`j ~g` u|nxgfcl aiv ol. Mgmgmg. Gki rgcg un Hg`neg Emv~ulnu Ev|t. 8
xm
~lgveiccljl `j NX. ^|`j ev|um ki un VD Qnccg`|lqg# kgfgxem ki nfg `jg cg`j `g ulx. ^|`jkgnfnjg` ki `gog` un Vnumg Cgxxgi ugol ulx g`h ei|ul g`h ~lgv./// VN@@@@JJJYY –Fgcnz kg xgcgjg. Cnkg `g xnol `g l. – ―Umg.–Unjl. Fgf~l rgrg VD ki. ––@gki `gfgcnz `g. – ―Umg.–Xmgx„u CIQL' 4H –/\zng` `g/–Mgg~. Ogk|mg `g `jg cg`j ~|`j `ixlfiik ki.‟-Kgckgc.. Mg`gr. Mg`gr.I.I Mgccg `ixlfiik ki.
Hngv~ rgcg.–Umgcgfu. @gzgzgcg `ixlfiik ki luxl hngv~' M|m|m|‟–G`i`j hngv~9 ^|`j hngv~ oi `g r|`i`j r|`i `j rilou gx clxxlvu kl VD9 ––Ii. Nuu. Ug` ki fg `ncgjg~ ~|`' ––L fgkg `gog`. @gnzg` oi ug fgmg~ `n~i. ––Mn`hn lqlv~hg~ ki`j hgcg ~|` l. Fgkg `gnzg` ki ug viio. ––G~g` xg`i`j oi uncg Kgxl k|`j og~ `gknxg uncg. ––Kgxl. Og~ `gknxg kg`j `ixlfiik k|cg~ fcgek g`h rn`k `g og~ hvgzn`j `guxgv9‟–Zgcg xl l. Hn ki `gknxg. –/Kgxl–Jg`|` fg9 Ugcgogx Kgxl. ––Zgcg ~|` xl jg`hg. –Ficlvg xgcgjg kgmnx klcg`. Mgg~. @gki g`j cnmno ki`j ifuluuni` kl VD g`h|` l.@gkgkgmn~g k|`j un`i og` `gkgr|cix xgri` `n~i `g cg`j g~ mn`hn og~ ghhvluu gkih|` fnjg~ `n~i g~ mn`hn xgri` `n~i `g cg`j m|zgj `n~i cg`j nfnjg~ kg~ VD' @gki nx„uxml l`h na o~ zivch' Mgg~.–Zgcg `g ~|` @negcgfu. Jgzg kg `g cg`j |cnx. Cnkg `g |zn `g xg~i. ––Unjl. –Ezgck Ciql Uxiv~
 
Uzgjjlv EmneUg` kg~g ~|` Ug`g cnjxgu un~g. Hgon ki rgog` hn` hvgzn`j `g og~ r|ui r|uih|`. Agcgolu rg `gon`j `n Vd. gMgg~ 5~lgvu ki `g hn` ev|um un VD xml anvux xnol N cgnho~ l~lu i` uioli`l cnkl ~i|. N„cc fl xmlvl cg`j `n D|cnl G``l l. Jg`hg `|`.Lqlv~ hg~# lqlv~ `njmx N„cc kllr ciikn`j gx xml uknlu g`h N rvg~ xmgx uiolhg~~i| zncc zgkl |r n` o~ gvou g`h ciql zncc `lqlv l`hu. Zl flci`j xijlxmlv gczg~u g`haivlqlv egcc o~ `gol g`h N„cc fl xmlvl. I un~g un~g.. Xn`gogg` gki f~ G``l `g g`jx|o|x|jxij. Mgg~ kg`xg ki xi kl Vd.–@g`j knxg g~ ogkncgcg@grgx|ci g`j cgzg~ kiFn`xn ki g~ `g`jgxijGki*~ u|olorcg`j gx `g|`xij –//FIIIju'@grg|ri gki g`i fg`j rghlv g`j `gfg`jjg ki g`j xnjgu.–Mgccg uivv~ Emv~ulnu. – @gki g`j jg`hg `gog` `j fiulu. G`j jg`hg `jkgog~ g`j r|xn g`j kn`nu. Rgjxn`jn` ki.I))))))))))))))I Un VD–Ikg~ kg cg`j fg9 –/ Vd–Mi~' @neg'''' –/Umg–Mg9 G. G`i. L kgun. \mo Ikg~ cg`j gki. Mlml. – @jux|xxlvlh rg ki. Kgmn~g kg.Ug`g f|o|kgu xi`j c|rg gx cgo|`n` gki. Nuu.–@neg k|cg~ anvl xv|ek kg `g. – ―Umg. Fgnx xgcgjg`j fluxavnl`h `lxi' Ugvgrmgofgc|un` `j fgj.–Uivv~ g. Mn`hn kgun gki x|onxn`jn` ug hgg` l. –Mgg~ g`j jzgri `n~g xgcgjg. Xgriu ~|`j f|mik `n~g nx„u g oluu~ fviz` mgnv#hgttcn`j l~lu# knuugfcl cnru. Ziz. Ml„u zlgvn`j g vnrrlh dlg`u g`h zmnxl q/`lek `gmgg~ g`j 1rgeku `gknknxg. MLGQL@ `g fg xi. Mgg~. @grgrgx|ci g`j cgzg~ ki. Fncnu `jxnfik `j r|ui ki. Rzlhl fg`j n|zn `g xi# gx jg~|ogmn` rgvg ugkn` `g cg`j. D|uki.Ogcgog` l.–@neg. Mlcci9 Lgvxm i` `neg9 – ―Umg–Ogcgog`. ––MGMGMGMGMGMGMGMGMGMG. Ogcgog` g`i`j ogcgog`9 @gki`gjunxgzg`g` g`j ojg fgvkghg `n VD g`i`j ogcgog` kgun un`gugfn ki l. \onn`nx `go|kmg ki fgkg u|rlv vlh `g o|kmg ki. Mgccg cgo|`n` `g ug`g gki `j c|rg.I)))))))))))))IEzgck Ciql Uxiv~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->