Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề Cương Đường Lối Cách Mạng ĐCSVN (16 câu hỏi) ĐHBKHN

Đề Cương Đường Lối Cách Mạng ĐCSVN (16 câu hỏi) ĐHBKHN

Ratings: (0)|Views: 1,262|Likes:
Published by Hoàng Thế Thái

More info:

Published by: Hoàng Thế Thái on Sep 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
Câu 1: Vai trò c
a t
Nguy
n Ái Qu
c trong vi
c chu
n b
thành l
ập Đả
ng C
ng S
n Vi
t Nam?Câu 2: Hoàn c
ảnh ra đờ 
i, n
ội dung cơ bản và ý nghĩa lị
ch s
c
ủa Cương lĩnh chính trị
 
đầ
u tiên c
a
Đả
ng c
ng s
ản Viêt Nam đượ 
c thông qua
ở 
H
i ngh
h
ợ 
p nh
t ngày 3/2/1930?
Câu 3: Tình hình đất nướ 
c và ch
 
trương chuyển hướ 
ng ch
 
đạ
o chi
ến lượ 
c các m
ng c
ủa Đả
ng c
ngs
ản Đông Dương trong thờ 
i kì 1939 -
1945. Ý nghĩa và kế
t qu
c
a ch
 
trương đó?
 Câu 4: Hoàn c
ảnh đất nướ 
c và ch
 
trương "Kháng chiế
n - Ki
ế
n qu
c" ngày 25/11/1945 c
a Trung
ương Đả
ng?Câu 5: Hoàn c
nh l
ch s
v
n
ội dung đườ 
ng l
i kháng chi
ế
n ch
ng th
ực dân Pháp xâm lượ 
c 1946 -1954?
Câu 6: Đặc điểm nướ 
c ta sau khi ký Hi
ệp định Giơ ne vơ 1954 và đườ 
ng l
i chi
ến lượ 
c c
a cáchm
ng Vi
t Nam th
ờ 
i kì 1954 - 1975?Câu 7: K
ế
t qu
ả, ý nghĩa, hạ
n ch
ế
và nguyên nhân c
a ch
 
trương công nghiệ
p hóa xã h
i ch
 
nghĩa
th
ờ 
i kì 1960 -
1985. Nói rõ đặc trương cơ bả
n c
a công nghi
p hóa th
ờ 
i kì này.Câu 8: M
ục tiêu, quan điểm và định hướ 
ng công nghi
p hóa, hi
ện đạ
i hóa c
a
Đả
ng c
ng s
n Vi
t
 Nam trong giai đoạ
n hi
n nay?Câu 9: N
ội dung cơ bả
n c
ủa định hướ 
ng xã h
i ch
 
nghĩa củ
a n
n kinh t
ế
th
 
trường mà Đạ
i h
i toànqu
c l
n th
X c
ủa Đảng (4/2006) đề
ra.
Câu 10: Muc tiêu và các quan điểm cơ bả
n v
hoàn thi
n th
ch
ế
kinh t
ế
th
 
trường định hướ 
ng xã h
ich
 
nghĩa do Đảng đề
ra..Câu 11: M
ục tiêu và quan điểm cơ bả
n v
xây d
ng h
th
ng chính tr
th
ời kì đổ
i m
ớ 
i c
ủa Đả
ng c
ngs
n Vi
t Nam.Câu 12: Ch
 
trương của Đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam v
xây d
ựng Nhà nướ 
c pháp quy
n xã h
i ch
 
nghĩa Việ
t Nam.
Câu 13: Quan điể
m ch
 
đạ
o v
xây d
ng và phát tri
n n
ền văn hóa của Đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam.
Câu 14: Quan điể
m v
gi
i quy
ế
t các v
ấn đề
xã h
i c
ủa Đả
ng c
ng s
n Vi
t NamCâu 15: M
c tiêu, nhi
m v
 
và tư tưở 
ng ch
 
đạ
o v
 
công tác đố
i ngo
i c
ủa Đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam
trong giai đoạ
n hi
n nay.Câu 16: Ch
 
trương, chính sách lớ 
n v
m
ở 
r
ng quan h
 
đố
i ngo
i, h
i nh
p qu
c t
ế
c
ủa Đả
ng c
ngs
n Vi
t Nam.
 
Câu 1: Vai trò c
a t
Nguy
n Ái Qu
c trong vi
c chu
n b
thành l
ập Đả
ng C
ng S
n Vi
t Nam?
Tr
l
ờ 
i:
a, Tìm đườ 
ng c
ứu nướ 
c:
 
-
5/6/1911 Bác ra đi tìm đườ 
ng c
ứu nước, chon cách đi, hướng đi đúng đắ
n.
 
-
1917 CMT10 Nga thành công, ngườ 
i theo CMVS
 
-1919 Gia nh
ập Đả
ng xã h
i Pháp
 
-1919 G
i h
i ngh
Vecxay B
n yêu sách c
ủa ND An Nam đòi quyề
n t
i thi
u cho VN
 
-
7/1920 đọ
c B
ản sơ thả
o lu
ận cương lầ
n I c
a LêNin v
v
ấn đề
Dân t
c và thu
ộc đị
a->Tìm th
ấy con đường đúng đắn, con đườ 
ng CMVS, g
n li
ền độ
c l
p dân t
c v
ớ 
i CNXHb, Chu
n b
v
 
tư tưở 
ng
 
-Truy
n bá CN Mác LêNin vào VN, vi
ế
t sách, tác ph
ẩm: Ngườ 
i cùng kh
, B
n án ch
ế
 
độ
th
cdân Pháp...
 
-Xây d
ng t
ch
c CM: 11/1924 Bác v
Qu
ng Châu, 6/1925 thành l
p h
i Vi
t Nam cáchm
ng thanh niên v
ớ 
i m
ục đích làm CM dân tộ
c, CM th
ế
gi
ớ 
i ti
ế
n t
ớ 
i CN c
ng s
ản, đoàn kế
tgiai c
p vô s
n, phong trào cách m
ng th
ế
gi
ớ 
i.
 
-1925-
1927 đào tạ
o cán b
qua các l
ớ 
p hu
n luy
n chính tr
.
 
-1928 ch
 
trương "vô sản hóa" đưa hộ
i h
i viên vào nhà máy truy
n bá sâu r
ng ch
 
nghĩa
Mác LêNin vào t
ng l
ớ 
p ND.
 
-G
ửi thanh niên đi đào tạ
o t
ại nước ngoài (Đạ
i h
ọc Phương Đông, lụ
c quân Hoàng Ph
).c, Chu
n b
v
chính tr
 -1927 Xu
t b
n tác ph
ẩm Đườ 
ng kách m
nh th
hi
ện đườ 
ng l
i cách m
ạng, đề
c
p v
ấn đề
 
cơ bả
n c
am
ột cương lĩnh chính trị
:
 
+th
nh
ất, xác đị
nh rõ tính ch
t, nhi
m v
c
a cách m
ng VN là CM gi
i phóng dân t
c ti
ế
nlên CNXH
 
+th
hai, m
c tiêu cách m
ạng là đem lại độ
c l
p t
do, h
nh phúc cho toàn th
ND
 
+th
ba, l
ực lượ 
ng CM: s
nghi
p CM là c
a qu
n chúng-
>đoàn kế
t toàn dân
 
+th
 
tư, lãnh đạo CM: do Đảng lãnh đạ
o theo ch
 
nghĩa Mác LêNin
 
 
+th
 
năm, đoàn kế
t qu
c t
ế
: kh
ẳng đị
nh CM VN là b
ph
n CM th
ế
gi
ớ 
i
 
+th
sáu, v
 
 phương pháp CM: ai làm CM cũng phả
i giác ng
và t
ch
c qu
n chúng CM,hi
u rõ m
ục đích CM, đồ
ng tâm h
ợ 
p l
c.d, Chu
n b
v
t
ch
c
 
-Cu
i 1924 NAQ t
Liên Xô v
Qu
ng Châu - Trung Qu
c ho
ạt đông CM
 
 
-6/1925 l
p h
i VN CM thanh niên, nòng c
t là c
ng s
ản Liên Đoàn.
 ->V
ớ 
i ho
ạt độ
ng tích c
c c
a t
ch
c thanh niên, phong trào CN phát tri
n m
nh m
, t
t
phát sangt
 
giác, người yêu nướ 
c tr
ở 
 
thành ngườ 
i CM
 
-
VN, 3 t
ch
c c
ng s
ản ra đời: Đông Dương CS Đảng, An Nam CS Đả
ng,
Đông DươngCS Liên Đoàn.
 
 
-
>Ưu điểm: thúc đẩ
y phong trào CM phát tri
n r
ng kh
p.
=> 3-7/2/1930 t 
i C 
ửu Long, Hương Cả
ng, TQ di
ễ 
n ra h
i ngh
h
ợ 
 p nh
ất các Đả
ng thành m
ột Đả
ngl
ấy tên là Đảng CS VN thông qua chính cương vắ 
n t 
ắt, sách lượ 
c v
ắ 
n t 
ắt, chương trình và điề 
u l
v
ắ 
n
ắ 
t c
ủa Đả
ng.
Câu 2: Hoàn c
ảnh ra đờ 
i, n
ội dung cơ bản và ý nghĩa lị
ch s
ử 
c
ủa Cương lĩnh chính trị
 
đầ
u tiênc
ủa Đả
ng c
ng s
ản Viêt Nam đượ 
c thông qua
ở 
H
i ngh
h
ợ 
p nh
t ngày 3/2/1930?
Tr
l
ờ 
i:
 Hoàn c
ảnh ra đờ 
i:
 
-S
chia r
c
ủa các Đả
ng
ở 
 
VN đã dẫn đế
n vi
c ph
i h
ợ 
p nh
t, th
ng nh
ất đoàn kế
t các t
 ch
ức Đảng thành Đả
ng duy nh
t.
 
-H
i ngh
thành l
ập Đả
ng do NAQ ch
trì, h
i ngh
 
thông qua các văn kiện: Chính cương vắ
nt
ắt, Sách lượ 
c v
n t
ắt, Chương trình tóm tắt, Điề
u l
v
n t
t do NAQ so
n th
o h
ợ 
p thành
Cương lĩnh chính trị
 
đầ
u tiên c
ủa Đả
ng c
ng s
n Vi
t Nam.
 N 
i dung:
 
-
Phương hướ 
ng chi
ến lượ 
c CMVN: TS dân quy
n, CM th
 
địa đi tớ 
i xã h
i c
ng s
n.
 
-Nhi
m v
:+Chính tr
ị: Đánh đổ
Pháp, PK, ti
ế
n t
ớ 
i Vi
ệt Nam độ
c l
p, chính ph
công nông binh,t
ch
ức quân độ
i công nông.+KT: th
tiêu qu
c trái, t
ch thu tài s
n, ru
ộng đất ĐQ, đị
a ch
, vi
t gian chia cho dâncày nghèo, gi
ảm sưu thuế
, áp d
ng ngày làm 8 gi
ờ 
.+VH-XH: ND t
do t
ch
c, nam n
 
 bình đẳ
ng, giáo d
c theo công nông hóa.
 
-L
ực lượ 
ng CM: CN và nông dân là l
ực lượng cơ bả
n, là g
ốc; ngoài ra có tư sả
n v
a và nh
,trung ti
ểu đị
a ch
.
 
-
Lãnh đạ
o CM: Giai c
p VS
 
-M
i quan h
CMVN và CMVS TG: CMVN là b
ph
n c
a CMTG, ph
i tranh th
CMTG.
Ý nghĩa cương lĩnh chính trị
 
đầ
u tiên:
 
-
Là cương lĩnh
gi
i phóng dân t
ộc đúng đắ
n và sáng t
ạo theo con đường CM mà HCM đã lự
ach
n.
 
-
Xác định đúng con đường GPDT theo CMVS là cơ sở 
 
để
 
Đả
ng CSVN n
m ng
n c
ờ 
 
lãnh đạ
oPTCM.
 
-Gi
i quy
ế
t tình tr
ng kh
ng ho
ng v
 
đườ 
ng l
i CM, giai c
ấp lãnh đạ
o.
 
-M
ở 
 
ra con đườ 
ng
hướ 
ng phát tri
n m
ới cho đất nướ 
c VN.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
ẤmSứt added this note
de cuong duong loi
Toan_Dao93 liked this
ẤmSứt liked this
Nguyen Duc New added this note
vãi nhọ..viết tắt nhiều vãi
1 thousand reads
1 hundred reads
Tran My liked this
Linh Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->