Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
99Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình xúc tác dị thể Tác giả : Hồ Sĩ Thoảng

Giáo trình xúc tác dị thể Tác giả : Hồ Sĩ Thoảng

Ratings: (0)|Views: 3,572 |Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Giáo trình này trình bày những kiến thức cơ bản của lĩnh vực xúc tác dị thể. Nội dung của giáo trình bao gồm những vấn đề lý thuyết của xúc tác dị thể, những kiến giải về cơ chế của các phản ứng xẩy ra trên các chất xúc tác rắn với sự tham gia của dịch chuyển điện tử và dịch chuyển proton để mở ra con đường mới cho phản ứng có thể diễn biến với năng lượng hoạt hóa thấp hơn con đường không có chất xúc tác thông qua sự hình thành các hợp chất trung gian bề mặt. Trong giáo trình, ngoài hai chương đầu tiên trình bày một cách cô đọng các quan điểm (lý thuyết) cơ bản về hấp phụ và xúc tác dị thể, các chương tiếp theo trình bày khái quát mối tương quan giữa thực nghiệm và lý thuyết đối với một số phản ứng có tầm quan trọng lớn trong công nghiệp và đời sống như crackinh xúc tác, refominh xúc tác, oxi hóa ...là những phản ứng xẩy ra trên các chất xúc tác kim loại, oxit kim loại chuyển tiếp và các axit rắn (xúc tác axit). Giáo trình cũng đề cập đến những thành tựu mới nhất cũng như hướng phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu xúc tác dị thể, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực xúc tác nano (nanocatalysis) như là một sự tiếp diễn và phát triển logic các ý tưởng tiên phong đã được các nhà hóa học bậc thầy đưa ra trong những thời điểm khác nhau của tiến trình lịch sử phát triển bộ môn Hóa học xúc tác. Mục đích của người viết giáo trình là muốn cung cấp những kiến thức ở dạng súc tích nhưng tương đối đầy đủ mà một học viên cao học hay nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành có liên quan đến môn học Hóa xúc tác nên có. Những học viên và nghiên cứu sinh, thậm chí sinh viên năm cuối, của bất kỳ chuyên ngành hóa học nào cũng có thể sử dụng giáo trình này mà không gặp khó khăn đáng kể trong việc tiếp thu và mở rộng những kiến thức cần thiết. Người viết sẽ rất biết ơn những ý kiến đóng góp về nội dung cũng như hình thức trình bày giáo trình. Mục lục Chương 1: Khái quát về xúc tác dị thể 1 I. Đặc điểm của hiện tượng xúc tác 1 1. Tính đặc thù 1 2. Tính đa năng 1 3. Tính đa dạng 1 4. Tính không thay đổi trạng thái nhiệt động 2 II. Tương tác trung gian trong xúc tác dị thể 2 III. Hấp phụ - giai đoạn tiền xúc tác 5 1. Các kiểu hấp phụ 5 2. Vai trò của hấp phụ 6 3. Các phương trình biểu diễn hấp phụ 7 IV. Hoạt độ xúc tác 12 V. Độ chọn lọc của chất xúc tác 16 VI. Tuổi thọ của chất xúc tác 19 Chương 2: Các thuyết về xúc tác dị thể - những ý tưởng tiên phong 20 I. Kim loại chuyển tiếp và hoạt tính xúc tác 20 1. Liên kết trong kim loại 20 2. Liên kết trên bề mặt kim loại 25 3. Phản ứng của các tiểu phân hấp phụ hóa học 29 II. Hợp kim và hoạt độ xúc tác 36 1. Các tính chất của hợp kim 36 2. Hoạt tính xúc tác của hợp kim 39 III. Các oxit kim loại chuyển tiếp và hoạt tính xúc tác 45 IV. Xúc tác axit-bazơ 56 1. Mở đầu 56 2. Các cacbocation 57 2.1. Mô tả các cacbocation 57 2.2. Sự hình thành các cacbocation 59 2.2.1. Cộng cation vào các phân tử chưa no 59 2.2.2. Cộng proton vào một phân tử no 59 2.2.3. Loại bỏ một điện tử từ phân tử trung hòa 61 2.2.4. Dị li phân tử 61 2.3. Các phản ứng của cacbocation 61 2.3.1. Chuyển vị điện tích 62 2.3.2. Đồng phân hóa cấu trúc 62 2.3.3. Chuyển vị hiđrua 63 2.3.4. Chuyển vị nhóm ankyl 63 2.3.5. Hình thành và cắt đứt mạch cacbon 64 3. Các tâm axit 67 3.1. Các loại tâm axit 68 3.2. Các phương pháp đặc trưng các tâm axit 69 iv Chương 3: Các chất xúc tác và phương pháp chế tạo 73 I. Phương pháp kết tủa 73 1. Hòa tan 74 2. Kết tủa 74 3. Lọc 76 4. Rửa 76 5. Sấy khô 76 6. Nung 77 7. Tạo hình chất xúc tác 77 II. Phương pháp tẩm trên chất mang 78 1. Đặc điểm của phương pháp 78 2. Các phương pháp tẩm 79 III. Phương pháp trộn cơ học 81 IV. Xúc tác nóng chảy và xúc tác xương 83 V. Các nguyên lý cơ bản trong chế tạo xúc
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Giáo trình này trình bày những kiến thức cơ bản của lĩnh vực xúc tác dị thể. Nội dung của giáo trình bao gồm những vấn đề lý thuyết của xúc tác dị thể, những kiến giải về cơ chế của các phản ứng xẩy ra trên các chất xúc tác rắn với sự tham gia của dịch chuyển điện tử và dịch chuyển proton để mở ra con đường mới cho phản ứng có thể diễn biến với năng lượng hoạt hóa thấp hơn con đường không có chất xúc tác thông qua sự hình thành các hợp chất trung gian bề mặt. Trong giáo trình, ngoài hai chương đầu tiên trình bày một cách cô đọng các quan điểm (lý thuyết) cơ bản về hấp phụ và xúc tác dị thể, các chương tiếp theo trình bày khái quát mối tương quan giữa thực nghiệm và lý thuyết đối với một số phản ứng có tầm quan trọng lớn trong công nghiệp và đời sống như crackinh xúc tác, refominh xúc tác, oxi hóa ...là những phản ứng xẩy ra trên các chất xúc tác kim loại, oxit kim loại chuyển tiếp và các axit rắn (xúc tác axit). Giáo trình cũng đề cập đến những thành tựu mới nhất cũng như hướng phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu xúc tác dị thể, trong đó nhấn mạnh lĩnh vực xúc tác nano (nanocatalysis) như là một sự tiếp diễn và phát triển logic các ý tưởng tiên phong đã được các nhà hóa học bậc thầy đưa ra trong những thời điểm khác nhau của tiến trình lịch sử phát triển bộ môn Hóa học xúc tác. Mục đích của người viết giáo trình là muốn cung cấp những kiến thức ở dạng súc tích nhưng tương đối đầy đủ mà một học viên cao học hay nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành có liên quan đến môn học Hóa xúc tác nên có. Những học viên và nghiên cứu sinh, thậm chí sinh viên năm cuối, của bất kỳ chuyên ngành hóa học nào cũng có thể sử dụng giáo trình này mà không gặp khó khăn đáng kể trong việc tiếp thu và mở rộng những kiến thức cần thiết. Người viết sẽ rất biết ơn những ý kiến đóng góp về nội dung cũng như hình thức trình bày giáo trình. Mục lục Chương 1: Khái quát về xúc tác dị thể 1 I. Đặc điểm của hiện tượng xúc tác 1 1. Tính đặc thù 1 2. Tính đa năng 1 3. Tính đa dạng 1 4. Tính không thay đổi trạng thái nhiệt động 2 II. Tương tác trung gian trong xúc tác dị thể 2 III. Hấp phụ - giai đoạn tiền xúc tác 5 1. Các kiểu hấp phụ 5 2. Vai trò của hấp phụ 6 3. Các phương trình biểu diễn hấp phụ 7 IV. Hoạt độ xúc tác 12 V. Độ chọn lọc của chất xúc tác 16 VI. Tuổi thọ của chất xúc tác 19 Chương 2: Các thuyết về xúc tác dị thể - những ý tưởng tiên phong 20 I. Kim loại chuyển tiếp và hoạt tính xúc tác 20 1. Liên kết trong kim loại 20 2. Liên kết trên bề mặt kim loại 25 3. Phản ứng của các tiểu phân hấp phụ hóa học 29 II. Hợp kim và hoạt độ xúc tác 36 1. Các tính chất của hợp kim 36 2. Hoạt tính xúc tác của hợp kim 39 III. Các oxit kim loại chuyển tiếp và hoạt tính xúc tác 45 IV. Xúc tác axit-bazơ 56 1. Mở đầu 56 2. Các cacbocation 57 2.1. Mô tả các cacbocation 57 2.2. Sự hình thành các cacbocation 59 2.2.1. Cộng cation vào các phân tử chưa no 59 2.2.2. Cộng proton vào một phân tử no 59 2.2.3. Loại bỏ một điện tử từ phân tử trung hòa 61 2.2.4. Dị li phân tử 61 2.3. Các phản ứng của cacbocation 61 2.3.1. Chuyển vị điện tích 62 2.3.2. Đồng phân hóa cấu trúc 62 2.3.3. Chuyển vị hiđrua 63 2.3.4. Chuyển vị nhóm ankyl 63 2.3.5. Hình thành và cắt đứt mạch cacbon 64 3. Các tâm axit 67 3.1. Các loại tâm axit 68 3.2. Các phương pháp đặc trưng các tâm axit 69 iv Chương 3: Các chất xúc tác và phương pháp chế tạo 73 I. Phương pháp kết tủa 73 1. Hòa tan 74 2. Kết tủa 74 3. Lọc 76 4. Rửa 76 5. Sấy khô 76 6. Nung 77 7. Tạo hình chất xúc tác 77 II. Phương pháp tẩm trên chất mang 78 1. Đặc điểm của phương pháp 78 2. Các phương pháp tẩm 79 III. Phương pháp trộn cơ học 81 IV. Xúc tác nóng chảy và xúc tác xương 83 V. Các nguyên lý cơ bản trong chế tạo xúc

More info:

Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Sep 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/31/2013

 
 
H
ồ Sĩ Thoảng
 GIÁO TRÌNH
XÚC TÁC D
Ị THỂ
 
 
 
ii
 
Giáo trình này trình bày nh
ững
ki
ến
th
ức
c
ơ 
b
ản
c
ủa
l
 ĩnh
v
ực
xúc tác d
 th
. N
ội
dung c
ủa
giáo trình bao g
ồm
nh
ững
v
ấn
 
đề
lý thuy
ết
c
ủa
xúc tác d
 th
, nh
ững
ki
ến
gi
ải
v
c
ơ 
ch
ế
c
ủa
các ph
ản
 
ứng
x
ẩy
ra trên các ch
ất
xúc tácr
ắn
v
ới
s
tham gia c
ủa
d
ịch
chuy
ển
 
đ
i
ện
t
d
ịch
chuy
ển
proton
để
m
ở 
racon
đường
m
ới
cho ph
ản
 
ứng
có th
di
ễn
bi
ến
v
ới
n
ă
ng l
ượng
ho
ạt
hóa th
ấp
 h
ơ 
n con
đường
không có ch
ất
xúc tác thông qua s
hình thành các h
ợp
ch
ttrung gian b
m
ặt
. Trong giáo trình, ngoài hai ch
ươ 
ng
đầu
tiên trình bày m
ột
 cách cô
đọng
các quan
đ
i
ểm
(lý thuy
ết
) c
ơ 
b
ản
v
h
ấp
ph
và xúc tác d
th
,các ch
ươ 
ng ti
ếp
theo trình bày khái quát m
ối
t
ươ 
ng quan gi
ữa
th
ực
nghi
ệm
lý thuy
ết
 
đối
v
ới
m
ột
s
ph
ản
 
ứng
có t
ầm
quan tr
ọng
l
ớn
trong công nghi
ệp
đời
s
ống
nh
ư
crackinh xúc tác, refominh xúc tác, oxi hóa ...là nh
ững
ph
ản
 
ứng
 x
ẩy
ra trên các ch
ất
xúc tác kim lo
ại
, oxit kim lo
ại
chuy
ển
ti
ếp
và các axit r
ắn
 (xúc tác axit). Giáo trình c
ũng
 
đề
c
ập
 
đến
nh
ững
thành t
u m
ới
nh
ất
c
ũng
nh
ư
 h
ướng
phát tri
ển
c
ủa
các l
 ĩnh
v
ực
nghiên c
ứu
xúc tác d
th
, trong
đó
nh
ấn
 m
ạnh
l
 ĩnh
v
ực
xúc tác nano (nanocatalysis) nh
ư
m
ột
s
ti
ếp
di
ễn
và pháttri
ển
logic các ý t
ưởng
tiên phong
đ
ã
được
các nhà hóa h
ọc
b
ậc
th
ầy
 
đư
a ratrong nh
ững
th
ời
 
đ
i
ểm
khác nhau c
ủa
ti
ến
trình l
ịch
s
phát tri
ển
b
môn Hóah
ọc
xúc tác.M
ục
 
đích
c
ủa
ng
ười
vi
ết
giáo trình là mu
ốn
cung c
ấp
nh
ững
ki
ến
th
ức
 
ở 
 d
ạng
súc tích nh
ư
ng t
ươ 
ng
đối
 
đầy
 
đủ
m
ột
h
ọc
viên cao h
ọc
hay nghiênc
ứu
sinh thu
ộc
các chuyên ngành có liên quan
đến
môn h
ọc
Hóa xúc tác nêncó. Nh
ững
h
ọc
viên và nghiên c
ứu
sinh, th
ậm
chí sinh viên n
ă
m cu
ối
, c
ủa
b
ất
 k
chuyên ngành hóa h
ọc
nào c
ũng
có th
s
d
ụng
giáo trình này mà khôngg
ặp
khó kh
ă
n
đáng
k
trong vi
ệc
ti
ếp
thu và m
ở 
r
ộng
nh
ững
ki
ến
th
ức
c
ần
 thi
ết
.Ng
ười
vi
ết
s
r
ất
bi
ết
 
ơ 
n nh
ững
ý ki
ến
 
đóng
góp v
n
ội
dung c
ũng
nh
ư
 hình th
ức
trình bày giáo trình.TP H
Chí Minh tháng 10 n
ă
m 2006H
S
 ĩ 
Tho
ảng
 
 
 
iii
M
ục lục
 
Chương 1: Khái quát về xúc tác dị thể
 
1I.
Đặc
 
đ
i
ểm
c
ủa
hi
ện
t
ượng
xúc tác 11. Tính
đặc
thù 12. Tính
đ
a n
ă
ng 13. Tính
đ
a d
ạng
14. Tính không thay
đổi
tr
ạng
thái nhi
ệt
 
động
2II. T
ươ 
ng tác trung gian trong xúc tác d
th
2III. H
ấp
ph
- giai
đ
o
ạn
ti
ền
xúc tác 51. Các ki
ểu
h
ấp
ph
52. Vai trò c
ủa hấp phụ
63. Các p
hương tr 
 ình bi
ểu diễn hấp phụ
7IV. Ho
ạt độ xúc tác
12
V. Độ chọn lọc của chất xúc tác
16VI. Tu
ổi thọ của chất xúc tác
19
Chương 2: Các thuyết về xúc tác dị thể
- nh
ững ý tưởng
tiên phong
20I. Kim lo
ại
chuy
ển tiếp v
à ho
ạt tính xúc tác
201. Liên k
ết trong kim loại 20
 2. Liên k
ết
trên b
m
ặt
kim lo
ại
253. Ph
ản
 
ứng
c
ủa
các ti
ểu
phân h
ấp
ph
hóa h
ọc
29II. H
ợp
kim và ho
ạt
 
độ
xúc tác 361. Các tính ch
ất
c
ủa
h
ợp
kim 362. Ho
ạt
tính xúc tác c
ủa
h
ợp
kim 39III. Các oxit kim lo
ại
chuy
ển
ti
ếp
và ho
ạt
tính xúc tác 45IV. Xúc tác axit-baz
ơ 
561. M
ở 
 
đầu
562. Các cacbocation 572.1. Mô t
các cacbocation 572.2. S
hình thành các cacbocation 592.2.1. C
ộng
cation vào các phân t
ch
ư
a no 592.2.2. C
ộng
proton vào m
ột
phân t
no 592.2.3. Lo
ại
b
m
ột
 
đ
i
ện
t
t
phân t
trung hòa 612.2.4. D
li phân t
612.3. Các ph
ản
 
ứng
c
ủa
cacbocation 612.3.1. Chuy
ển
v
 
đ
i
ện
tích 622.3.2.
Đồng
phân hóa c
ấu
trúc 622.3.3. Chuy
ển
v
hi
đ
rua 632.3.4. Chuy
ển
v
nhóm ankyl 632.3.5. Hình thành và c
ắt
 
đứt
m
ạch
cacbon 643. Các tâm axit 673.1. Các lo
ại
tâm axit 683.2. Các ph
ươ 
ng pháp
đặc
tr
ư
ng các tâm axit 69

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
haiqs liked this
haiqs liked this
dayhoahoc liked this
Huy Nhat liked this
Huy Nhat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->