Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 - 140Mbs Siemen

Khao Sat He Thong Ghep Kenh Luong 2 - 140Mbs Siemen

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by Hải Dương

More info:

Published by: Hải Dương on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏOÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ
 
CHÍMINHTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄTKHOA ÑIEÄN
LUAÄN VAÊN TOÁT
 
NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI :
KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH, LUOÀNG2 . . . 140MBIT/SSIEMENS
GVHD : HOÀ VAÊN CÖØU
SVTH : NGUYEÃN ÑÖÙC HÖNG
LÔÙP : 95KÑÑMSSV: 95101286
 
Tp.HCM. THAÙNG 3 -2000
 
 
Luaän Vaên Toát Nghieäp
 Trang
2
 
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏOÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍMINHTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄTTP.HCMKHOA ÑIEÄNBOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI :
KHAÛO SAÙT HEÄ THOÁNG GHEÙP KEÂNH,LUOÀNG 2 … 140MBIT/S
SIEMENS
Giaùo vieân höôùng daãn : HOÀ VAÊNCÖØUSinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN ÑÖÙCHÖNGLôùp : 95KÑÑTp.HOÀ CHÍ MINH.Thaùng 3-2000
 
Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.Hcm Coäng Hoøa Xaõ HoäiChuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùcThaønh phoá Hoà Chí Minh--------oOo----------------oOo--------
KHOA : ÑIEÄNBOÄ MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ
NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊNTOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân :…………………………………………………………………………………………………………………………………Khoùa : ………………….………………………………………………………………………………………………………………Ngaønh : ….………………………………………………………………………………
1.Ñaàu ñeà luaän vaên :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.Cô sôû ban ñaàu :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Caùc baûn veõ vaø ñoà thò :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Caùc boä phaän höôùng daãn :
 
Luaän Vaên Toát Nghieäp
 Trang
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->