Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Amol se escribe con r - Salvador Tió

Amol se escribe con r - Salvador Tió

Ratings:
(0)
|Views: 888|Likes:
Published by Zelma Soto
Ensayo "Amol se escribe con r" de Salvador Tió
Ensayo "Amol se escribe con r" de Salvador Tió

More info:

Published by: Zelma Soto on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

 
9
Ikba zg gzjvcfg jbh v
Zia|imbv ]cú
Nivmcga Tbhjgai gzjvcfcú `ijg whbz iùbz whi hb|gai ywg zg }c}waifi
 Ikbv zg gzjvcfg zch `
Zc i kë zgkg bjwvvcgvi! Mcbz kg tvb}gni! gzjvcfcv whi hb|gai tivgjcmi! ag tbhmvëi tbv }ë}wab
 Ikba zg gzjvcfgjbh V
Gzb mg ai ` hb kg zwghi Gh jikfcb ai v gz ai ag}vi jai|g mg ki}gvcia vbmih}g! fwvvb! jivvb slgvvbjivvca Tgvb i hbzb}vbz! mg }ih}b ivviz}vivai! zg hbz `i jbh|gv}cmb gh gag! ag}vi zch ai jwia Aiabhb tbmvëi `ifgv gz}imb iywëJwihmb abz gztiùbagz ifihmbhivbh ga tiëz! lbv~imbz tbv aiz jcvjwhz}ihjciz! mgnivbh iywë ga jilã! gajbjb! ai jiùi! ga jifiaab! ga tgvvb (©Jwëmikgab fcgh)# s ai aghowi Tgvb zg aag|ivbh ai v Tbv gzb hb`gkbz tbmcmb `ijgv vg|bawjcbhgz S `iz}i aiz vglbvkiz hbz jwgz}ih }vifinbAi v ia zba zg `i mczctimb! zg `i gabhoimb! zg `i iagaimb S jizc twgmg mgjcvzg ywg `gkbz tgvmcmbwhi ag}vi Ia twgv}bvvcywgùb ab mcz}chowgh gh @cztihbikãvcji! iwhywg zg mczlvijg!
tbv ai kihgvimg `ifaia
Zc wz}gm ag bsg i iaowcgh! gh jwiaywcgv tiëz mg @cztihbikãvcji! gz}i lvizg }ih kihbzgimisi!
}ghob ga iaki gh ga iakivcb
! twgmg wz}gm izgowviv ywg zg }vi}i mg iaowcgh ywg ywcgvg tiziv tbvch}gagj}wia Zc ai bsg gh Twgv}b Vcjb! +©itév}gzg)+ Gh Twgv}b Vcjb gzb ywcgvg mgjcv
}ghob wh Jba} ghga vbtgvb
@gkbz tgvmcmb whi ag}vi Tivgjg tbji jbzi mgztwãz mg }bmiz aiz jbziz ywg `gkbz tgvmcmb @gkbztgvmcmb ga }vih|ëi! ga iowi! ai fbac}i! abz }vcfw}bz ia vbh @gkbz tgvmcmb `iz}i ai iagovëi! s abz |cgnbzizgowvih ywg `gkbz tgvmcmb ai |gvoñgh~i Tgvb zbfvg }bmb `gkbz tgvmcmb ga }cgktb S gz}g gztgjimb ywg zg tioi ikivoikgh}g gh ai `cz}bvciI`bvi ywg gz}ikbz }vi}ihmb mg vgjwtgviv }ih}iz jbziz! sb tvbtbhob ywg `ioikbz wh gzlwgv~bjbagj}c|b tbv vgjwtgviv ai v I aiz kigz}viz! ywg hb mcoih ©mbaba)! i abz agoczaimbvgz! ywg hb mcoih©`bhba)! i abz abjw}bvgz ywg hb mcoih ©taijga)! i abz hb|cbz ywg hb mcoih ©ikba)! s i aiz kwngvgz ywg hbmcoih }ih acogvb ywg zë! ywg ag gz}éh ywc}ihmb ga owz}b ia vbkihjgbTgvb mg }bmbz gzbz mãfcagz mg gztëvc}w! ywg hb }cghgh ghgvoëi hc tivi tvbhwhjciv whi v jbkb kihmiai Lbhã}cji! abz ywg kéz kg chmcohih zbh gzbz tgv|gv}cmbvgz mg ai aghowi ywg zg aaikih abjw}bvgz mgvimcb @is iaowhiz gpjgtjcbhgz! tgvb hb mgfb mgjcvab! tbvywg jbkb bjwvvg zcgktvg! }bmb ga kwhmbzg jvggvé chjawcmb gh ai gpjgtjcúh ©S gz}é fcgh mg mcztivi}gz)Kcgh}viz ai jbzi zg ywgmi
ijé ch}gv hbz
! kghbz kia Tgvb gzi a twgv}bvvcywgùi aag|i `bs tbv}bmbz abz vchjbhgz mga kwhmb tvwgfi lg`ijcgh}g mg wh |cjcb hijcbhia ywg gh |g~ mg gp`cfcvzg i abzjwi}vb |cgh}bz! ab ywg mgfg `ijgvzg gz jbvvgocvab i twgv}iz jgvvimizSb tcmb i }bmbz abz iawkhbz ywg jimi |g~ ywg whi kigz}vi mcoi
©mbaba)
‛! zg ag|ih}gh
i whi s jbh gakisbv vgztg}b! tgvb jbh ai kisbv ghgvoëi! ovc}gh
©mbabvvvvvvvvv)
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Shakera Montañez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->