Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiticka Hemija

Analiticka Hemija

Ratings:
(0)
|Views: 6,864|Likes:
Published by mferi92

More info:

Published by: mferi92 on Sep 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
2/29/20121
ANALITIĈKA HEMIJA
Semestar:IV
Fond ĉasova:
3 + 3Predmetninastavnici:DrEva
Lonĉar,
red.prof.DrLjiljanaKolarov,vanred.prof.DrRadomir
Malbaša,
docent
Veţbe
:PredmetninastavniciSuzana
AnĊelković,tehniĉki
saradnik
S.Petrović:
 Analitička hemija
, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1987.S.Lomić, Lj.Radosavljević:
Računanje u hemiji 
, Tehnološki fakultet,
Novi Sad, 1989.
Lj. Kolarov, E. Lonĉar:
Kvalitativna semi-mikro hemijska analiza 
 –
Praktikum,
Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1995.Lj. Kolarov, E. Lonĉar, M. Aĉanski:
Kvantitativna hemijska analiza 
 –
Praktikum sa elementima teorije 
, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1996.
G.D. Christian:
Analytical Chemistry 
, John Wiley & Sons, Inc. NewYork, 1994.D. Harvey:
Modern Analytical Chemistry 
, Mc Graw Hill, Boston, 2000.D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler:
Osnove analitičke kemije
(prevod
sa engleskog), Školska knjiga, Zagreb, 1999.PREPORUĈENA LITERATURA
 
2/29/20122
A.
DOMAĆI ZADACI
: Stehiometrijska i
zraĉunavanja
B.
PISANI IZVEŠTAJI
:
Pismeni izveštaj o svakoj uraĊenojlaboratorijskoj veţbi
-laboratorijski dnevnikC.ORALNE OBAVEZE
: Provera znanja pred svaku laboratorijsku veţbu
D. TESTOVI: 2 (Teorija) + 2 Kolokvijuma (Zadaci)E.PROJEKTI: -PREDISPITNE OBAVEZE STUDENATA:PREDUSLOV ZA POLAGANJE ISPITA:
UraĊene sve laboratorijske veţbe predviĊene planom i programom
Fakulteta i
ostvaren minimalan broj bodova 39 iz predispitnih obaveza
Predispitne obavezePoeniMinMax
1. Odbranjene i urađene vežbe
106102. Test 1 (Teorija)15-603. Kolokvijum I (Zadaci)15-4. Test 2 (Teorija)15-5. Kolokvijum II (Zadaci)15-Ukupno predispitne obaveze703970Ispit (Usmeni)301630Ukupno10055100
NAĈIN POLAGANJA ISPITA I ELEMENTI RELEVANTNI ZA FORMIRANJE KONAĈNE OCENE(u skladu sa odlukom Nauĉno
-
nastavnog veća Fakulteta):
BodoviOcena0
 –
54555
 –
64665
 –
74775
 –
84 885
 –
94995
 –
10010OCENJIVANJE
12 -
14 ĉasova, svaki radni dan
KONSULTACIJE
 
2/29/20123
ANALITI
ĈKA HEMIJA
 ANALITIČKA
HEMIJA
jenaukaometodama
odreĊivanja
sastavasupstanci
(Savić,Savić,
Osnovi
nalitičk 
ehemije,
Klasičme
metode,
1989).
Grĉki
“ANALYSIS” –
razlaganje celine na njene sastavne delove
 ANALITIČKA
HEMIJA
ili
veština
raspoznavanja
razliĉitih
materijainjihovihsastavnihdelova,zauzimaistaknutomestouprimeninauke,jernam
omogućuje
odgovorenapitanjakojasepojavljujusvudagdesehemijskipostupciprimenjujuu
nauĉne
i
tehniĉke
svrhe.Izuzetna
vaţnostanalitke
hemijejerazlog
što
seonaneprestanonegujeodvrloranogdobaistorijehemije,azapisi,kojiuglavnomobuhvatajurezultatekvantitativnograda,
proteţu
secelom
naukom‖
(
Ostwald,1894.,
uSkoog,West,Holler
,Osnov
analitičke
hemije 
(prevod),1999.)
“ANALITIČKA
HEMIJA
je
nauĉna
disciplinakojarazvijaiprimenjujemetode,instrumenteistrategijedadobijeinformacijuosastavuiprirodimaterijeuprostorui
vremenu‖
(
Odelenjez
analitičku 
hemijuifederacijaevropskihhemijskihnauka,
uKellnerisar.,
AnalyticalChemistry 
,1998.)
ANALITI
ČKA HEMIJA
Dokazivanje (identifikacija):
ŠTA
?
Otkrivanje (detekcija):DA LI?
Količina (kvantifikacija):
KOLIKO?
Razdvajanje (separacija):KAKO?
CILJEVI
hemijske analize i
PITANJA
na koja daje odgovore

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
temovski_m liked this
Vikler_Ze liked this
ogdapv liked this
Nagy Lívia liked this
milann23 liked this
haka73 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->