Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zmago Šmitek: The Iridescent Lustre of A Folk Hero (in Slovenian)

Zmago Šmitek: The Iridescent Lustre of A Folk Hero (in Slovenian)

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
2009. ACTA HISTRIAE • 17 • 2009 • 1–2
UDK 398.22
KRALJ MATJAŽ: MAVRIČNI SIJ LJUDSKEGA JUNAKA
Zmago ŠMITEK
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, SI-1000 Ljubljana, Zavetiška 5 e-mail: zmago.smitek@s5.net
IZVLEČEK Slovenski mitični lik Kralja Matjaža se je v teku stoletij povezal s konkretno zgodovinsko osebo: madžarskim vladarjem iz 2. polovice 15. stoletja, Matijo Korvinom. Vendar lahko odkrijemo
2009. ACTA HISTRIAE • 17 • 2009 • 1–2
UDK 398.22
KRALJ MATJAŽ: MAVRIČNI SIJ LJUDSKEGA JUNAKA
Zmago ŠMITEK
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, SI-1000 Ljubljana, Zavetiška 5 e-mail: zmago.smitek@s5.net
IZVLEČEK Slovenski mitični lik Kralja Matjaža se je v teku stoletij povezal s konkretno zgodovinsko osebo: madžarskim vladarjem iz 2. polovice 15. stoletja, Matijo Korvinom. Vendar lahko odkrijemo

More info:

Published by: Slovenian study references on Sep 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
ACTA HISTRIAE • 17 • 2009 • 1–2
prejeto: 2008-06-06 UDK 398.22
izvirni znanstveni
č
lanek 
127
KRALJ MATJAŽ: MAVRI
Č
 NI SIJ LJUDSKEGA JUNAKA
 Zmago ŠMITEK 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo,SI-1000 Ljubljana, Zavetiška 5e-mail: zmago.smitek@s5.net
 IZVLE 
Č 
 EK Slovenski miti
č 
ni lik Kralja Matjaža se je v teku stoletij povezal s konkretno zgodovinsko osebo: madžarskim vladarjem iz 2. polovice 15. stoletja, Matijo Kor-
vinom. Vendar lahko odkrijemo še druge, bolj prvinske in globinske plasti, ki pove- zujejo mit z realnostjo, fantazijo pa z zgodovinskimi interpretacijami. Tako se po-
kaže, da so arhai
č 
ne figure takšnih junakov znane po vsej Evropi in prek njenih mejain da gre za mednarodne motive, ki so v vsaki specifi
č 
ni kulturi dobili svoje posebne
karakteristike.
 Klju
č 
ne besede: na
č 
ini interpretacij, mednarodni folklorni motivi, Kralj Matjaž, Kraljevi
č 
Marko, Arthur, Martin Krpan
IL RE MATJAŽ: LO SPLENDORE IRIDATO DI UN EROE POPOLARE
SINTESI 
 Nel corso dei secoli il personaggio mitologico del re sloveno Matjaž venne
associato ad un personaggio storico realmente esistito: il sovrano ungherese vissutonella seconda metà del Quattrocento, Mattia Corvino. Esistono però anche altrilivelli, più primordiali e profondi, che collegano il mito con la realtà, la fantasia conle interpretazioni storiche. Si scopre così che le figure arcaiche di tali eroi sonoconosciute in tutta Europa e anche oltre i suoi confini, e che si tratta di motiviinternazionali ai quali vennero attribuite caratteristiche particolari in ciascuna delleculture dalle quali furono adottati.Parole chiave: modi di interpretazione, motivi folcloristici internazionali, il re
 Matjaž, principe Marco, il re Arturo, Martin Krpan
 
ACTA HISTRIAE • 17 • 2009 • 1–2
Zmago ŠMITEK: KRALJ MATJAŽ: MAVRI
Č
 NI SIJ LJUDSKEGA JUNAKA, 127–140
128
Pisati o slovenskem Kralju Matjažu
 
 je zahtevno opravilo. Vsakdo, ki se je ali se
še bo lotil te naloge, ne bi smel prezreti izrazite ve
č
 plastnosti tematike. Upoštevati jenamre
č
treba
 
tri kreativne dejavnike, ki se prepletajo v razli
č
nih razmerjih: zgodo-vinsko osnovo (kolikor jo je mogo
č
e dognati), ljudsko domišljijo, ki je zapolnilave
č
ino manjkajo
č
ega in simboliko, ki je Kralju Matjažu dala pravi pomen. Tudi vtematskem smislu lahko Matjažev pripovedni in pesniški ciklus razdelimo na ve
č
segmentov: 1. veliki kralj in vojš
č
ak, 2. spe
č
i vladar, 3. kaznovani grešnik (ker se jeuprl Bogu), 4. modri državnik, 5. zaš
č
itnik podložnikov, 6. politi
č
ni in dinasti
č
nisimbol, 7. odrešenjski mit. Ti segmenti pripadajo razli
č
nim zgodovinskim obdobjemin kažejo okvire našega vsakokratnega dojemanja tematike, pa tudi, od kod vse smo v preteklosti prevzemali tovrstne navdihe in pobude. Kralj Matjaž je v novejšem
č
asudobil še dodatno funkcijo: postal je izhodiš
č
e razli
č
nih literarnih interpretacij in pred-
met etnoloških raziskovanj in akademskih razpravljanj. Kot je bilo doslej ugotov-
ljeno, se stereotipa modrega državnika in zaš
č
itnika preprostega ljudstva ujemata z
vladavino Matije Korvina (1458–1490), ki se je vtisnila v spomin mnogih srednje-evropskih narodov.
Madžarski kralj
Mátyás Hunyadi – Korvin je bil rojen v Temišvarju na ozemljudanašnje Romunije leta 1443, umrl pa je na Dunaju leta 1490. Meje njegovega ve-likega kraljestva so segale od Dunaja in Bratislave do Brašova na Sedmograškem in
od Ljubljane do Beograda, na severu pa so se raztezale vse do lužiškega
Budyšina/ Bautzena in šlezijskega Breslaua (danes poljskega
Wroc
ł
awa
). Ker je bil zelo uspe-
šen in znamenit vladar, bi bilo mogo
č
e pri
č
akovati, da bi ga v spoštljivem spominu
ohranili tudi Slovenci, bodisi v svoji ljudski poeziji ali prozi. To je dejansko tudi"dokazano" s številnimi našimi starejšimi in novejšimi folklornimi zapisi o Kralju
Matjažu, vendar se debata s tem komaj za
č
enja. Tisto, kar se na prvi pogled zdio
č
itno, se ob podrobnejšem pregledu praviloma izkaže za bolj zamotano. Zato bosta
medkulturna širina in prepletenost problematike zahtevali še veliko vztrajnega raz-
iskovalnega dela. Kljub vsemu pa je o tem vendarle mogo
č
e povedati nekaj dolo
č
-
nega.Da tujec (Korvin
) nastopa kot osrednja figura našega ljudskega izro
č
ila, ni tako
presenetljivo. Spomnimo se le, da v srbski tradiciji Janko Sibinjanin (ogrski vojsko-vodja János Hunjadi
) po slavi zaostaja le za Kraljevi
č
em Markom in velja za brani-
telja Beograda pred Turki. Bolj nenavadno se zdi, da so bili za junake izbrani tudi
 posamezniki, ki jim tega danes ne bi mogli in znali prisoditi. Najve
č
 ji balkanski junak, Kraljevi
č
Marko, je v o
č
eh zgodovinarjev le manj pomemben turški vazal iz
Prilepa, sin in naslednik kralja Vukašina
Mrnjav
č
evi
ć
a
iz druge polovice 14. stoletja.
 Njegovo bogastvo in še zlasti mo
č
odlo
č
anja sta bila v resnici dale
č
od kraljevskega.Dvomljive slave je bila tudi njegova (najbrž neprostovoljna) politi
č
na in vojaškazveza s Turki. Vendar je za ljudske junake na splošno zna
č
ilno prav to, da niso nikoli povsem po
č
love
č
eni, podoma
č
eni
in ne dani "od našega sveta", naj bo to po rojstvu,
 
ACTA HISTRIAE • 17 • 2009 • 1–2
Zmago ŠMITEK: KRALJ MATJAŽ: MAVRI
Č
 NI SIJ LJUDSKEGA JUNAKA, 127–140
129
usodi, zna
č
aju, telesni podobi in sposobnostih in še po
č
em. Zato so vedno na takšenali druga
č
en na
č
in posredniki med našim in "onim" svetom.
Prav tako je bilo le malo zunanjih podobnosti med zgodovinskim Matijem Korvi-nom
in predstavo o slovenskem Kralju Matjažu. Prvi nikoli ni dosegel
č
astitljivih letdrugega in tudi ni nosil dolge brade. V resnici ni po
č
el ni
č
takšnega, kar mu pripisujeljudska domišljija. Nikoli ni bil zaprt v turški je
č
i, kot naj bi bila Kralj Matjaž inKraljevi
č
Marko (res pa je to izkušnjo nekajkrat doživel njegov o
č
e,
János Hunyadi).
Sl. 1: Gvido Birolla, Sen Kralja Matjaža (vir: Möderndorfer, 1957, 139). Fig. 1: Gvido Birolla, The Sleep of King Matjaž (Source: Möderndorfer, 1957, 139).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->