Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Тематско-процесно за седмо тема 1

Тематско-процесно за седмо тема 1

Ratings: (0)|Views: 1,629 |Likes:
Published by Biljana Temelkova

More info:

Published by: Biljana Temelkova on Sep 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
Тематскп
-
рпцеснп ланираое на
 
наставата п англиски јазик
-VII-
пдделение (деветгпдишнп пбразпвание)
 
Предметен наставник: Биљана Темелкпва
 
Тематско
-
процесно планирање
 
Време на реализација:
 
септември –
 
октомври
Цели на наставната целина:
Module 1 My life
Тема
1: Getting started
Тема
2: A slice of life
1. да го разбере значењето на лексичките единци, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорниситуации ;
 
2. да може да зборува за факти
3. да запише одредени факти за неговото одделение
4.
да може да водиедноставна
 
комуникација
 
во
 
соодветни говорни ситуации со примена
 
на јазичните функции на ованиво
на изучување на јазикот,
 
односно
 
блиски
 
на
 
неговата возраст
да
 
изразува мислење о да бара туѓо мислење
 ); 5.
да може да зборува за нештата кои ги сака или не ги сака
6.
да може да зборува за секојдневниот живот
7. да може да
 
опише што прават некои луѓе
8. да може да зборува за тоа колку често прави одредени активности
9. да може да напише краток анкетен прашалник на тема слободни активности
10. да зборува за секојдневни активности
11. да опише како минува еден ден.
 
 
Тематскп
-
рпцеснп ланираое на
 
наставата п англиски јазик
-VII-
пдделение (деветгпдишнп пбразпвание)
 
Предметен наставник: Биљана Темелкпва
 
 
Потребни наставни помагала:
учебник 
-
Messages 1” ” 
, Cambridge University Press
,
касетофон
,
ЦД, флеш карти,слики, креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал.
Форми и методи на работа:
 
 
комуникативен, аудио
-
лингвален, аудио
-
визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода
 
 
фронтална работа, групна и работа
 
во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.
 
Форми, методи, техники за оценување:
 
 
Набљудување
 
 
Усни одговори на прашања од наставникот
 
Усни одговори на прашања од учениците
 
 
Дискусија
 
 
Самооценување на учениците
Инструменти за оценување:
 
 
Чек 
-
листи
 
 
Директно оценување на задача
 
 
Усна и писмена повратна информација
 
Месец/седмица
 
Лексичкиединици
 
Граматички структури
 
Јазичнифункции
 
Слушањесоразбирање
 
Говорење
 
Читање
 
Пишување
 
Прваседмица
 
Повторувањена претходноизучени
 
лексичкиединициПравилна употреба наглаголи
 
Обработени јазичнифункцииКраткитекстови
 
Правилни
 
глаголскиформи
 
Втора
Expressing
Придавки
 
Изразување на Едноставни
 
Изразување Едноставни
An opinion
 
Тематскп
-
рпцеснп ланираое на
 
наставата п англиски јазик
-VII-
пдделение (деветгпдишнп пбразпвание)
 
Предметен наставник: Биљана Темелкпва
 
седмица
opinion
мислење
 
краткитекстовина мислење
 
краткитекстови
 poll
Третаседмица
 Interests andactivities
Именување наразличниинтереси ихоби;
 Like+ing
Одговарање
 
на едноставнипрашања инивноодговарање
(
Can you playbasketball?)
 
Слушањена разговор
-about MattInterview-
 
Одговарањенаедноставнипрашања инивноодговарање
(
Can you playbasketball?)
 Wildflowers-Chapter 1
Изготвувањена прашањаза интервју
 
Четвртаседмица
 
Утврдување наобработените ипретходнопознати јазичниструктури
 
Утврдување наобработените и претходнопознати структури
 
Поставувањена едноставнипрашања воврска со нечиј живот
 
Слушање изапишувањена податоци
 
Поставувањенаедноставнипрашања воврска сонечиј живот
 
Живот икултура –читање натекст
I livein NewYork
 
Пишувањена краткиреченици
 
Петтаседмица
  Adverbs of frequencyExpressions of frequencyPresent Simple Tense-
Повторување,потсетување
  Adverbs of frequency
Поставувањена едноставнипрашања инивноодговарање
 
Слушањена разговор
 
Teenager’s
lifestyles
Teenager’s
lifestyles
 Анкетенпрашалник 
 
Шестаседмица
 EverydayroutinesPresent Simple Tense-
Повторување,потсетување
 
Говорење засекојдневниактивности
 
Слушањена песна
 
Говорење засекојдневниактивности
 Wildflowers-Chapter 2 An averageday
СедмаседмицаУтврдување/самооценување
 
Утврдување/самооценување
 
Живот икултура –читање натекст
Makingmusic
 
Проектнаактивност
 My windowon the world

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Snezana Nikolova liked this
Vesna Arizanova liked this
tpana liked this
Emica Zdravev liked this
Snezana Nikolova liked this
Angelina Kostova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->