Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Not Now Darling

Not Now Darling

Ratings: (0)|Views: 969|Likes:
telugu novel
telugu novel

More info:

Published by: Lakshmi Sai Kanakamedala on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
©yÉÞ ©_ ²yLý  j iLig` i
 
¿R ÁLiµR ¶V r¡LiËØÊÁV
 
aR PXLigSLR i ©« sª« sÌÁ @LiÛÉÁ[gR iVL]ò¿Á[ èµj ¶ ª« sVVLiµR ¶VgS ¿R ÁLiµR ¶V r¡LiËØÊÁV }msLRiV. NSLR ißáLic A¸R ¶V©« s LSzqs©« s ©« sª« sÍÞ= @¬d sõ NR PW²y úxmsµ³  y©« sLigS aR PXLigSLS¬sNT P úFyµ³  y©« sù»R ½¬s¿Á[ è®ªs[. ú}msª« sV©« sV, aR PXLigSLS¬sõ  »R ½gR iVFyÎÏ  ÁþÍÜ[NR PÖÁzms AxqsNT NR PLRiLigS ª«soLi®²¶[©« sª« sÍÞ= LS¸R ¶VÈÁLiÍÜ[¿R ÁLiµR ¶V r¡LiËØÊÁVµj ¶ INR P úxms¾»½[ùNR P xmsLi´y. aR PXLigSLS¬sNT P úFyµ³  y©« sù%sV¿Á[ è »R ½©« s %sÕ³ Á©« sõQQ\   ®ªsV©« s \   ZaPÖÁ»][FyhR iNR PVÌÁÍÜ[»R ½©« sNR PLiÈÁW INR P ª« sLæ  S¬sõ xqsXztí sQLi¿R ÁVNR PV©yõLR iV r¡LiËØÊÁV.
 
C ©« sª« sÌÁ NSÛÍÁ[ÇÞ ËØN` Pú²y£  msgS rygR iV»R ½VLiµj ¶. {¤¦¦¦L][LiVVÇÁLi NR PÖÁgj i©« s @Õ³ Á©« s¸º  ¶V »R ½©« s úxmsª« sLR ©« s»][  @LiµR ¶Lk iõ ANR PÈí ÁVNR PVLiÉزR ¶V. FsLiµR ¶L][@ª«sWøLiVVÖÁõ »R ½©« s ª« sùQQNT »R ½*Li»][ANR PÈí ÁVNR PVLiÉزR ¶V. ÛÍÁNR PèLR iL` i LR iª« sW®µ¶[%s NRPW²y @»R ½¬s ANR PL<  R ißáÍÜ[xms²R ¶V»R ½VLiµj ¶. @»R ½¬s»][aR PXLigSLS©« sV˳  Ï  Áª« sLi xmsLi¿R ÁVNR PVLiÈÁVLiµj ¶. @ÍØlgi[NSÛÍÁ[ÇÞ ÊÁWùÉÔ Á gk i»R ½ NR PW²y @»R ½©« sõ ú}ms%sVxqsVòLiµj ¶. @»R ½¬sNT P »R ½©« s aR PLkiLS¬sõ, ª« sV©« sxqsV©« sV @Lj iöLi¿R ÁVNR PVLiÈÁVLiµj ¶.
 
ËØzms¬d s²R ¶V |msµô  R ¶ LSÇÁNU P¸R ¶V®ªs[»R ½ò. »R ½©« sNR PV @²ï  ]ÀÁè©« s ªyLj i¬s ©yaR P©« sLi ¿Á[¸R ¶VÈÁLi, »R ½©« s»][¿Á[LiVV NR PÖÁzms©« s ªyLj i¬s @LiµR ¶ÌÁ®ªsVNT PäLi¿R ÁÈÁLi @»R ½¬s @ÌÁªyÈÁV. @ÍØLiÉÓ Á ª« sùQQNT NT P FsµR ¶VLR iV¼½LR iVgR iV»y²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V. @Li¾»½[NSNR PVLi²y @»R ½¬s NR PW»R ½VLR iV ÇÁ¸R ¶V$»][ú}msª« sVÍÜ[xms²R ¶»y²R ¶V. |ms×Áþ ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s ¬sLñ  R i¸R ¶VLi ¼d ½xqsVNR PVLiÉزR ¶V. µyLi»][@»R ½¬s\   |ms©« s NR POR PQ NRP²R ¶»y²R ¶V ËØzms¬ds²R ¶V.
 
"©yÉÞ ©_ ²yLý  j iLig` i' @LiÈÁW »R ½ª« sV |ms×Áþ¬s FsxmsöÉÓ ÁNR PxmsöV²R ¶V ªyLiVVµy ®ªs[xqsWòª« sÀÁè©« s @Õ³ Á©« s¸º  ¶V, ÇÁ¸R ¶V$ÌÁ ú}msª« sV xmn sÖÁxqsVòLiµy?
 
©« sLR iLR iWxmsLSOR PQxqsV\   ®²¶©« s ËØzms¬d s²R ¶V NRPVúÈÁÌÁ©« sV @Õ³ Á©« s¸º  ¶V FsÍØ FsµR ¶VL][ägR iÖÁgS²R ¶V?
 
C úxmsaR PõÌÁ¬sõÉÓ ÁNU P ÇÁªyÊÁV NSªyÌÁ©« sVNR PVLiÛÉÁ["©yÉÞ ©_ ²yLý  j iLig`i' ©« sª« sÌÁ ¿R ÁµR ¶ª« sÈÁLi ®ªsVVµR ¶ÌÁV|msÉíØÖÁ=Li®µ¶[!!!
 
¬d sLR iª« s ¬sbd Pµ³  j ¶ÍÜ[zmsaS¿R ÁgR ißØÌÁV \|qs#LR i%s¥¦¦¦LR iLi¿Á[xqsVò©« sõ @Ló  R iLSú¼½xqsª« sV¸R ¶W©« s.....@Õ³ Á©« s¸º  ¶V A L][²ï  R ¶V%d sVµR ¶ILiÈÁLj igS \|qsNT PÍÞ »]NR PVäNR PVF¡»R ½V©yõ²R ¶V Àd ÁNR PÉÓ ÁÍÜ[.""¿yÍØ AÌÁxqsùLi @LiVVF¡LiVVLiµj ¶!''@¬sª« sV©« sxqsVÍÜ[®©s[@©« sVNR PV©yõ²R ¶V@Õ³ Á©« s¸º  ¶V. L][²ï  R ¶V%d sVµR ¶©« sLR ixqsLi¿yLRiLi ÛÍÁ[µR ¶V.NR P©« sVõ  F~²R ¶V¿R ÁVNR PV©yõNR P¬szmsLi¿R Á¬s ÀÁNR PäÉÓ ÁÀd ÁNR PÉÓ Á. BLS¬d s x¤¦Ü[ÈÁÍý Ü[ÉÔ Á »ygj i ¾»½Ìý ÁªyLý  R iWzqsµô  ð  yLóR i»][NR PÖÁzqs¿R ÁµR ¶Vª« soN][ªyÌÁ©« sVNR PV©yõ²R ¶V@Õ³ Á©« s¸º  ¶V. xmsµj ¶ gR iLiÈÁÌÁNR PÍý Øª« sryò©« s¬s zqsµô  ð  yLó  R iNTP¿ÁFyö²R ¶V NR PW²y @»R ½©« sV.»R ½©« s N][xqsLi FsµR ¶VLR iV¿R ÁWzqsª« soLiÉزR ¶»R ½²R ¶V. ÀÁLR iV©« sª« so NR Pµj ¶ÖÁLiµj ¶@Õ³ Á©« s¸º  ¶V |msµR ¶ª« soÌÁ%d sVµR ¶. »R ½©« sV LSÛÍÁ[µR ¶¬s¼½Èí ÁVNR PV¬s xms²R ¶VN]¬sª« soLiÉزR ¶V zqsµô  ð  yLó  R i.¬sÇجsNT P @©« sVNR PV©« sõ\   ÛÉÁLiNT P ®ªsÛÎÁ[ þªy®²¶[.NS¬d s xmspLñ  SgS²R ¶V, ªy²T ¶ ËØùÀÁ»][NR PÖÁzqs ÉÔ Á rí  yÍÞN]¿yè²R ¶V. ªy²T ¶»][  ª« sWÈÁÍý Ü[xms²T ¶F¡ª« s²R ¶Li»][\   ÛÉÁª± sV¾»½Öd ÁÛÍÁ[µR ¶V. xmspLñ  SgS²R¶Li¾»½[! ª« sV¬sztsQµ]Lj iNT P¾»½[  %s²T ¶ÀÁ|msÈí Á²R ¶V. L][²ï  R ¶V%dsVµR ¶ µk ¶FyÌÁVNR PW²y®ªsÌÁgR i²R ¶LiÛÍÁ[µR ¶V.L][²ï  R ¶VNT P @ÌÁLiNSLR iLi N][xqsLi
 
®ªsÌÁzqs©« s®ªs[»R ½xmsö @%s G©y²R ¶W ®ªsÌÁgR iª« so.\|qsNT PÍÞ Azms ÛÇÁ[ÊÁVÍÜ[LiÀÁzqsgRilLiÉÞ |msÛÉí Á¬s ¼d ½zqszqsgR ilLiÉÞ  |msµyÌÁ ª« sVµ³  R ¶ù|msÈí ÁVNR PV¬s ®ªsÖÁgj iLi¿y²R ¶V. Àd ÁNR PÉÓ ÁÍÜ[NT P NR PÎÏ  Áþ¬sÀd ÁÌÁVèNR PV¬s ¿R ÁW}qsòNR P¬d sNR P©« sÊÁ²R ¶¬s A L][²ï  R ¶V%d sVµR ¶\   |qsNT PÍÞ Azms zqsgR ilLiÉÞ NSÌÁVxqsVò©« sõ@Õ³ Á©« s¸º  ¶VNT P aR PLk iLS¬sNT P»R ½gR iVÌÁV»R ½V©« sõ¿R ÁÌý Á¬s gSÖÁNT P ¥¦¦¦LiVVgSª« soLiµj ¶. ®ªsVÌý ÁgSª« sVVLiµR ¶VNRPV NR Pµj ¶ÍزR ¶V.xmsµj ¶gR iÇØÌÁV ª« sVVLiµR ¶VNT PrygS²R ¶V. DÖÁNT Päxms²ï  y²R ¶»R ½©« sV.¿Á[¼½ÍÜ[\   |qsNT PÍÞ¥¦¦¦Li²T ¶ÍÞ ËØùÌÁ©± s=»R ½zmsöLiµj ¶. \   |qsNT PÍÞ  N]Li¿ÁLiª« sLjigj iLiµj ¶ ©« s¸R ¶VLi. BLiNSNT PLiµR ¶xms²R ¶ÛÍÁ[µR ¶V.ÀÁ©« sõ gR iVLiÈÁÍÜ[xms²T ¶Liµj ¶. \   |qsNT PÍÞ  ËØùÌÁ©± s=¿Á[xqsVN]©yõ²R ¶V. A L][²ï  R ¶Vxqs\   lLiLiµj ¶NSµR ¶V, @¬d sõ gRiVLiÈÁÛÍÁ[.Àd ÁNR PÉÓ ÁÍÜ[µk ¶¬s%d sVµR ¶úxms¸R ¶WßáLi ¿Á[¸R ¶V²R ¶LiNR PLiÛÉÁ[µj ¶gj i ©« s²R ¶ª« s²R ¶Liª«sVLiÀÁµR ¶¬szmsLiÀÁLiµj ¶.\   |qsNT PÍÞ µj ¶gj i µy¬sõ ©« s²T ¶zmsLi¿R Á²R ¶Li®ªsVVµR ¶ÌÁV |msÉí Ø²R ¶V@Õ³ Á©« s¸º  ¶V. L][²ï  R ¶VNTP @ÈÁW BÈÁW GxmsogS|msLj igji©« s gS©« sVgR i¿ÁÈý ÁANR PVÌÁV gSÖÁNT P ¿R ÁxmsöV²R ¶V¿Á[xqsVò©yõLiVV. ¬saR P+Êô ÁLi. FsNR Pä²y ¿R Á²U ¶¿R ÁxmsöV²R ¶WÛÍÁ[µR ¶V. A ¿ÁÈý ÁANR PVÌÁ ¿R ÁxmsöV²R ¶V »R ½xmsö.gSÖÁÍÜ[@NR Pä²R ¶NR Pä²R ¶FsgR iVLR iV»R ½V©« sõ %sVßáVgR iVLRiVÌÁ®ªsVLR iVxmsoÌÁV ª« sVµ³  R ¶ùª« sVµ³  R ¶ù NS©« sª« sxqsVò©yõLiVV.µR ¶WLR iLigS Gµ][NSLR iV ª« sxqsVò©« sõÈí ÁVgS|¤¦¦¦²` ¶\   ÛÍÁÈý ÁNSLi¼½L][²ï  R ¶V%d sVµR  xms²R ¶V»][Liµj ¶. µy¬sNT P ¬sµR ¶LR i+©« sLigS ª« sVLRiVOR PQßáLiÍÜ[lLiLi²R ¶V |¤¦¦¦²` ¶\   ÛÍÁÈý ÁVNR P©« sÊÁ²ï  yLiVV @Õ³ Á©« s¸º  ¶VNT P.@µj ¶ zqsLigj iÍÞL][²ï  R ¶V NSª« s²R ¶Li¿Á[»R ½\   |qsNT PÖÁõ L][²ï  R ¶V xmsNR PäNT P µj ¶LiÀÁ©« s²R ¶VxqsVò©yõ²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V. A NSLR iV ª« sVVLiµR ¶VNTP LSª« s²R ¶LiÛÍÁ[µR ¶V.FsLiµR ¶VN][Agj iF¡LiVVLiµj ¶. AaR PèLR iùLigS¿R ÁWaS²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V.L][²ï  R ¶V ª« sVµ³  R ¶ùgS ANSLR iV AgjiF¡LiVV©« sÈý ÁVgS A |¤¦¦¦²` ¶\   ÛÍÁÛÉý Á[¿Áxmso»R ½V©yõLiVV. NSlLiLiµR ¶VNR PV Agj iF¡LiVVLiµj ¶? GNT P=®²¶LiÉÞ  ÇÁLj igj iLiµy? Fsª« sLR i©yõ NSLR iVNT PLiµR ¶ xms²T ¶F¡¸R ¶WlLi[®ªsW! @®µ¶[ÇÁLj igj i¾»½[  NSLR iV»R ½zmsöLi¿R ÁVN][²y¬sNT P %dsÛÍý Á[µR ¶V.OR PQ»R ½gSú»R ½V²T ¶ úFyßØÌÁVF¡NR Pª« sVVLi®µ¶[  ¥¦¦¦zqsöÈÁÍý Ü[¿Á[Lj iöLi¿yÖÁ. @Li¾»½[! @»R ½©« sV gR i˳ ØÌÁõ\   |qsNT PÍÞ FsNT Pä gR iÊÁgR iËØ»]NR Pä²R ¶Li ®ªsVVµR ¶ÌÁV|msÉíزR ¶V.NSLR iV NR PµR ¶ÌÁ²R ¶LiÛÍÁ[µR ¶V.@NR P䮲¶[¬sÌÁÊÁ²T ¶F¡LiVVLiµj ¶.A NSLR iV \   |¤¦¦¦²` ¶\   ÛÍÁÈý ÁVALj iF¡LiVV A úxms®µ¶[aR Pª«sVLi»yINR PäryLj igS Àd ÁNR PÉÓ Áª« sV¸R ¶V\   ®ªsVLiµj ¶. A ª« sVLR iVOR PQßáLiÍÜ[@NR Pä²R ¶cc A ¬saR P+Êô Á ¬d sLR iª« s ¬sbd Pµ³  j ¶ÍÜ[@ÌÁ©y²R ¶V ¬sLi²R ¶V xqs˳  Ï  ÁÍÜ[˳  Ï  Á¸R ¶V%sx¤¦¦¦Q\   ÛÍÁª« sW©« sLR iOR PQßá N][xqsLi úµ_xmsµj ¶Â¿Á[zqs©« s AúNR PLiµR ¶©« sÍØINR P ZNP[NR P ˳  Ï  Á¸R ¶VLiNR PLR iLigS @»R ½¬s¿Áª« soÌÁ©« sV »yNT PLiµj ¶. @Li¾»½[! @»R ½¬s gR iVLi®²¶®ªs[gRiLigS N]Èí ÁVN][ª« s²R ¶Li®ªsVVµR ¶ÌÁV |msÉí Ó ÁLiµj ¶. @»R ½¬sNT P @Ló  R iQ\   ®ªsVF¡LiVVLiµj ¶. J A²R ¶zmsÌý Á AxmsµR ¶ÍÜ[ª« soLiµj ¶. Fsª« sL][A®ªsVNT P @xmsNSLR iLi »R ½ÌÁ|msÉíØLR iV.x¤¦¦¦»R ½ù ¿Á[¸R ¶VËÜ[»R ½V©yõLS?ÛÍÁ[NR P ª« sW©« s˳  Ï  ÁLigR iLi¿Á[xqsVò©yõLS? BLiNS A @ª« sWøLiVV xqsª« sùLigS®©s[ª« soLiµy? ®ªsVV»yò¬sNT P ÇÁLR igR iLS¬s®µ¶[µ][ÇÁLj igj iF¡»][Liµj ¶. @Õ³ Á©« s¸º  ¶VaR PLk iLR iLi ÇÁÌÁµR ¶Lj iLiÀÁLiµj ¶.N][xmsLi»][ª« sVVNR PVäxmsoÉØÌÁVFsgj iLj i xms²ï  yLiVV. @»R ½©¯[zqó sLR i¬saR Pè¸R ¶W¬sN]¿yè²R ¶V.A @ª« sWøLiVV¬s NSFy²yÖÁ. \|qsNT PÍÞ  ¥¦¦¦Li²T ¶ÍÞ¬s@»R ½¬s ¿Á[¼½ zms²T ¶NT PÎÏ  Á§þÊÁÌÁLigS xmsÈí ÁVNR PV©yõLiVV.aR PLk iLRiLiÍÜ[¬s aR PNTPò©« sLi»yNSÖÁ zmsNR PäÍý Ü[NT P ¼d ½xqsVN]¬s|ms²R ¶ÍÞ=¬s »]NR PVä»R ½V©yõ²R ¶V.FsgR iV²R ¶Vµj ¶gR iV²R ¶VgS ª« so©« sõL][²ï  R ¶V%d sVµR ¶ Fsgj ilLigj iLj i xms²R ¶V»][Liµj ¶\   |qsNT PÍÞ. sFsª« sL][@ª«sWøLiVV |ms²R ¶V»][©« sõZNP[NR PÌÁV BxmsöV²R ¶V xqsöxtí sQLigSµR ¶gæ  R iLRigS %s©« sÊÁ²R ¶V»R ½V©yõLiVV@Õ³ Á©« s¸º  ¶VNT P. @Li»R ½ÍÜ[®©s[%s¬szmsLiÀÁLiµj ¶@»R ½¬sNT P µk ¶©« sLigS J g]Li»R ½Vc ""NSFy²R ¶Li²T ¶....©y ÕÁ²ï  R ¶¬sNSFy²R ¶Li²T ¶'' J ª« sVgR i g]Li»R ½V. ª« sVxqsNR P ®ªsÌÁV»R ½VLR iVÍÜ[FsµR ¶VLR iVgS NR P¬szmsLiÀÁ©« s µR ¶XaSù¬sõ¿R ÁWzqs A®ªs[aR PLi»][Egj iF¡¸R ¶W²R ¶V@Õ³ Á©« s¸º  ¶V. xmsLi¿Á, ÍØÖd Áè ®ªs[xqsVNR PV©« sõJ ª« sVµ³  R ¶ù ª«s¸R ¶VxqsVä²T ¶¬s|ms²R ¶lLiNR PäÌÁV %sLj iÀÁ xmsÈí ÁVNR PV©yõLR iVLiVVµô  R ¶LR iV
 
µR ¶VLi²R ¶gR iVÌÁV,@»R ½¬sõ N]²R ¶V»R ½V©yõ²]NR P²R ¶V.""©y ÕÁ²ï  R ¶¬s GLi ¿Á[¸R ¶VNR PLi²T ¶,%dsVZNP[Li NSªyÌÁLiÛÉÁ[  @µj ¶ryò©« sV!''úFyLó  j ixqsVò©yõ²R ¶V @»R ½©« sV.NSµR ¶V ®ªs[²R ¶VN]LiÈÁV©yõ²R ¶V.ª« sVL][µR ¶VLi²R ¶gR iV²R ¶V A¸R ¶V©« s®ªsVVx¤¦¦¦Li%d sVµR ¶ zms²T ¶NT PÖÁÕÁgj iLiÀÁ N]Éí Ø²R ¶V""@ÊÁ÷!'' @©« sõ @LR iVxmso. BLiN][xmsNR Pä ©« sVLiÀÁ A²R ¶zmsÌý ÁAQLR ©yµyÌÁV %s¬szmsxqsVò©yõLiVV. xmsLj izqó s¼½ xmspLó  j igS @Ló  RiLi @LiVVLiµj ¶@Õ³ Á©« s¸º  ¶VNT P. J »R ½Liú²U ¶NR PW»R ½VLR iV NSLR iVÍÜ[ª« sxqsVòLiÛÉÁ[µR ¶VLi²R ¶gR iVÌÁV µyLj iNSzqs @²ï  R ¶gj iLiÀÁ»R ½Liú²T ¶¬s J xmsNR  z¤¦¦¦LizqsxqsWò,@»R ½¬s NR PW»R ½VLjiõ ª« sW©« s˳  Ï  ÁLigRiLi¿Á[¸R ¶VËÜ[»R ½V©yõLR iV.BNR P OR PQßáLi AÌÁxqsùLi ¿Á[¸R ¶VµR ¶ÌÁVèN][ÛÍÁ[µR ¶V@Õ³ Á©« s¸º  ¶V. \   |qsNT PÍÞ%d sVµj ¶¬sLiÀÁ µR ¶WNT P, lLiLi²R ¶V¿Á[»R ½VÌÁ»][\   |qsNT PÍÞ¬sxmsÈí ÁVNR PV¬s \   |msZNP¼½òA µR ¶VLi²R ¶gR iV²T ¶ %d sVµj ¶NT P%szqsLS²R ¶V. A µR ¶VLi²R ¶gR iVÌÁNT P@µj ¶ Ez¤¦¦¦Li¿R Á¬sxmsLj ißت« sVLi, zqsLix¤¦¦¦NT Pa][LR iLiÍØ @Õ³ Á©« s¸º  ¶VªyÎÏ  Áþ%dsVµj ¶NT P µR ¶WNS²R ¶V.ÇÁLR iVgR iV»R ½V©« sõ®µ¶[%sVÉÜ[@Ló  R iLi ¿Á[xqsVN][ª« s²y¬sNT PªyÎÏ  ÁþNT P N]Li»R ½ xqsª« sV¸R ¶VLixmsÉí Ó ÁLiµj ¶. ""ËØÊÁW Fsª« sL][®µ¶[ª« so²T ¶Íت« s¿y誫 so, ©y ÕÁ²ï  R ¶¬sNSFy²R ¶V'' A ª«sVµ³  R ¶ù ª« s¸R ¶VxqsVä²R ¶V@Lj i¿y²R ¶V. @Õ³ Á©« s¸º  ¶VxmsNR PäNT P ¼½Lj igS²R ¶V. @»R ½¬sNR PÎÏ  Á§þ FsúLRiÊÁ²ï  yLiVV. ""¸R ¶Wx¤¦¦¦§'' @¬s |msµô  R ¶|msÈí ÁV©« s @LR iVxqsWògSÖÁÍÜ[NT PÛÍÁ[¿y²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V. @»R ½²T ¶ FyµR ¶Li INR P²T  lgi²ï  y¬sõ»yNT PLiµj ¶. ¿Á[¼½ ª« sVVztísQxmn sW»R ½Liª« sVL]NR P²T ¶ ¿³  y¼d ½\   |ms©« sxms²T ¶Liµj .¶ZNPª« soª« sV©« sõZNP[NR P. Bµô  R ¶LR iV µR ¶VLi²R ¶gR iVÌÁVFsgj iLj i @ª« s»R ½ÌÁ xms²ï  yLR iV. @Õ³ Á©« s¸º  ¶V NR PÎÏ  ÁþNT PJ ¸R ¶VVª«s¼½¬s ®©s[ÌÁ\   |ms©« sxms®²¶[zqs A®ªsV¬s AúNR P%sVLi¿R ÁVN]LiÈÁW,˳  Ï  ÁVÇØÌÁ¬s ©¯NT Pä,A®ªsV »]²R ¶ÌÁ\   |ms©« sNSÎÏ  Áþ»][@µR ¶Vª« sVV»R ½WNR P©« sÊÁ²ï  y²R ¶V ª« sVL]NR PgRiWLi²y, @ª« sWøLiVV aR PLkiLS¬sõ @Liµj ¶©« s¿][ÈÁÍý Ø ©« sÖÁ}msxqsVò©yõ²R ¶V,N]LR iVNR PV»R ½V©yõ²R ¶V. @ª« sWøLiVVªy²T ¶NT P xmsÈí ÁV Bª« sNR PVLi²y»R ½zmsöLi¿R ÁVN][²y¬sNT P úxms¸R ¶V¼½õxqsWò@LR iVr¡òLiµj  ˳  Ï  Á¸R ¶VLi»][,»R ½zmsöLi¿R ÁVN]®©s[ª«sWLæ  RiLiÛÍÁ[NR P%sÌÁ %sÍý Ø²T ¶F¡»][Liµj ¶. A®ªsV aRPLk iLR iLi¬sLiÀÁ %s²T ¶F¡LiVV©« sÀd ÁLR i xmsNR Pä©« s xms²T ¶ ª« soLiµj ¶.ÌÁLigS ®ªsWNSÎÏ  ÁþQ\   |msgS¿Áµj ¶Lj iF¡LiVVLiµj ¶. ÇØZNPÈí ÁV{msÖÁNR P\   ÛÍÁLiµj ¶, úËØxqsLk i¾»½LixmsÊÁ²T ¶Liµj ¶. A®ªsV NSÖÁ zmsNR PäÌÁ¬d s, ÊÁ¸R ¶VÈÁxms²T ¶©« sgR iVLi®²¶ÌÁ¬s ¿R ÁWzqs lLiÀÁèF¡LiVV©« s@gR iLi»R ½VNR PV²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V¬sÌÁOR PQQùLi ¿Á[¸R ¶VNR PVLi²yA®ªsV NSÎÏ  Áþ¬s ®ªs©« sNT Pä%sLjiÀÁ AúNR P%sVLi¿Á[úxms¸R ¶V»R ½õLi¿Á[xqsVò©yõ²R ¶V. ªy²T ¶úxms¸R ¶V»yõ¬sõ úxms¼½xmn sVÉÓ Ár¡òLiµy@ª« sWøLiVV. @Õ³ Á©« s¸º  ¶Vªy²T ¶ ÇÁÙÈí ÁV¬sxmsÈí ÁVNR PV¬s \   |msNT P ÛÍÁ[Fy²R ¶V.@Õ³ Á©« s¸º  ¶V ¿Á[LiVVª« sV¥¦¦¦ xmsLR i»y¬sõ@µ³  j ¶NR P\   ®ªsV©« s ®ªs[gR iLi»][xqs%d sVzmsLi¿Á[%sV\   |qs=ÍÞÍØNR Pµj ¶ÖÁLiµj ¶. ""@®ªsWø!'' @LR iVxmso. ªy²T ¶ xmsÎÏ  Á§þ ª« sp²T ¶F¡¸R ¶WLiVV. INRPäryLj igS @LiVVµR ¶VgRiVLR iV µR ¶VLi²R ¶gR iVÌÁV@Õ³ Á©« s¸º  ¶V%d sVµR ¶xms²ï  yLR iV. @Õ³ Á©« s¸º  ¶V ªyÎÏ  Áþ¬sÛÍÁNR Pä¿Á[¸R ¶VÛÍÁ[µR ¶V. ©« s²R ¶Vª« sVVNT P ª« so©« sõÛËÁÍÞí ¬s ÍØgS²R ¶V. ¿³ ÁÎÞ Â¿³ ÁÎÞª« sV¬s»R ½gRiVÌÁV»R ½V©« sõÛËÁÍÞí ®µ¶ÊÁ÷ÌÁ¬sªyÎÏ  Á§þ ÛÍÁNR Pä¿Á[¸R ¶V²R ¶LiÛÍÁ[µR ¶V.ÛËÁÍÞí »][ªyÎÏ  Áþ¬súxms¼½xmn sVÉÓ ÁLi¿R Á²R ¶LiNR PxtísQª« sV¬s @Õ³ Á©« s¸º  ¶VNT P@Ló  R iLi @LiVVF¡LiVVLiµj ¶. µy¬sõxmsNR PäNT P %szqsLj i zqsLix¤¦¦¦LiÍØgR iLê  jixqsWògSÖÁÍÜ[NT P Fsgj iLS²R ¶V.INR P FyµR ¶Li INR P²T ¶ ®ªsVV¥¦¦¦¬sNT P,lLiLi²][  FyµR ¶Li ª« sVL]NRP²T ¶ gR iVLi®²¶ÌÁ%d sVµR ¶, ¿Á[¼½ ª« sVVztí sQxmn sW»yÌÁVª« sVL][Bµô  R ¶Lj i¬d s ®©s[ÌÁNR PLj izmsLi¿yLiVV. %sVgj iÖÁ©« sªy²R ¶V @Õ³ Á©« s¸º  ¶V¬s®ªs©« sNRP¬sLiÀÁ Fs¼½òxmsÈí ÁVNR PV¬sgj iLR i gj iLR i ¼½zmsö %szqsLj iN]ÉíزR ¶V.@Li»R ½ Àd ÁNR PÉÓ ÁÍÜ[©« sW,A µR ¶VLi²R ¶gRiVÌÁ¬s ÛÍÁNR Pä¿Á¸R ¶VùNR PVLi²yFsµj ¶Lj iLiÀÁ©« s @Õ³ Á©« s¸º  ¶V®ªsVVLi²T ¶ \   ®µ³ ¶LR iùLi»][¿Á[¼½NT P µ]Lj iNT P©« s¿ÁÈí ÁVN]ª« sVø¬sÍØxmn sVª« sLigS xmsÈí ÁVNR PV©yõ²R ¶V.µy¬sõ @ÍØlgi[  xmsÈí ÁVN]¬sEgj i ªy²T ¶ %d sVµj ¶NT P %sLR iV¿R ÁVN]¬sxms²ï  y²R ¶V. ª« sV¥¦¦¦ xmsLR i»R ½LiÍØ%d sVµj ¶NT P %sLR iV¿R ÁVNR PVxms²T  zms²T ¶gR iVµô  R ¶VÌÁ»][EzmsLj i xqsÌÁxmsNR PVLi²y@»R ½²R ¶V N]²R ¶V»R ½VLiÛÉÁ[ZNP[NR PÌÁV |msÈí ÁrygS²R ¶VµR ¶VLi²R ¶gR iV²R ¶V. ªyÎÏ  Á§þ @LiVVµR ¶VgR iVLRiV. @»R ½©¯NR Pä²R ¶V. @LiVV©y

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
himaja75 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
garao liked this
SubbaRaoVenkata liked this
paaji liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->