Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an ngu van 9

Giao an ngu van 9

Ratings:
(0)
|Views: 157|Likes:
Published by kencover

More info:

Published by: kencover on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
Ngµy so¹n:4-9-2007 TuÇn 1-Bµi 1Ngµy gi¶ng: TiÕt1 - Phong c¸ch Hå ChÝ Minh
 
(TrÝch) 
- Lª Anh Trµ -
A. Môc tiªu bµi häc
: Gióp häc sinh:- ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hgi÷atruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ.- Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu dìng, häc trÌnluyÖn theo g¬ng B¸c.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë, vµ n¬i lµm vicña B¸c.- Häc sinh: Su tÇm tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ n¬i ë vµ lµm viÖc cña B¸c.
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
:*
Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng:1-Tæ chøc:2-KiÓm tra:
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp cho m«n häc cña häc sinh.- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
3-Bµi míi
: Giíi thiÖu bµi:ë c¸c líp díi c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu mét sè v¨n b¶n viÕt vÒ Hå CMinh,giê h«m nay víi v¨n b¶n “Phong c¸ch Hå ChÝ Minh” chóng ta sÏ hiÓu râ hphongc¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c.
* Ho¹t ®éng 2: §äc, hiÓu v¨n b¶n
- Híng dÉn HS ®äc: ChËm r·i, b×nh
 
tÜnh, khóc triÕt (GV ®äc mÉu®äc).- NhËn xÐt c¸ch ®äc cña häc sinh. ? Dùa vµo phÇn chó thÝch (SGK-7) h·ygi¶i thÝch ng¾n gän c¸c tõ khã?? X¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n cho v¨n b¶nnµy?? V¨n b¶n ®îc chia lµm mÊy phÇn?Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn?
I- TiÕp xóc v¨n b¶n:1- §äc, kÓ tãm t¾t:2- T×m hiÓu chó thÝch
(SGK7):- BÊt gi¸c: Tù nhiªn, ngÉu nhiªn, kh«ngdù ®Þnh tríc.- §¹m b¹c: S¬ sµi, gi¶n dÞ, kh«ng cÇu kbµy vÏ.
3- Bè côc:
- KiÓu v¨n b¶n: NhËt dông.- V¨n b¶n trÝch chia lµm 3 phÇn:
+
 §o¹n 1
:
Tõ ®Çu ®Õn “rÊt hiÖn ®¹i”Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®iÒu kú l¹ cphong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh.
+
 §o¹n 2
: TiÕp ®Õn “ H¹ t¾m ao”Nh÷ng vÎ ®Ñp cô thÓ cña phong c¸ch1
 
- Mét häc sinh ®äc l¹i ®o¹n 1.? Trong ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· kh¸iqu¸t vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c Hå nhthÕ nµo? (ThÓ hiÖn qua c©u v¨n nµo?).? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch viÕt cña t¸c gi¶?? T¸c dông cña biÖn ph¸p so s¸nh, kÓ vµb×nh luËn ë ®©y?? B¸c cã ®îc vèn v¨n ho¸ Êy b»ng nh÷ngcon ®êng nµo?? §iÒu kú l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨nho¸ Hå ChÝ Minh lµ g×?sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå.
+
 §o¹n 3
:
Cßn l¹i: B×nh luËn vµ kh¼ng®Þnh ý nghÜa cña phong c¸ch v¨n hoHCM.
II- Ph©n tÝch v¨n b¶n:1 - Con ® êng h×nh thµnh phong chv¨nho¸ Hå ChÝ Minh:
- Vèn tri thøc v¨n ho¸ cña B¸c: “Cã thÓ nãiÝt cã vÞ l·nh tô nµo l¹i am hiÓu nhiÒu vÒc¸cd©n téc vµ nh©n d©n thÕ giíi, v¨n ho¸thÕ giíis©u s¾c nh Hå ChÝ Minh.
So s¸nh mét c¸ch bao qu¸t ®an xengi÷a kÓ vµ b×nh luËn.
Kh¼ng ®Þnh vèn tri thøc v¨n ho¸ cñaB¸c rÊt s©u réng.- Trong cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng,Hå ChÝ Minh ®· ®i qua nhiÒu n¬i, tiÕpsóc víi nhiÒu nÒn v¨n ho¸. Cô thÓ lµ:+ Nãi vµ viÕt th¹o nhiÒu thø tiÕng ngo¹iquèc:
N¾m v÷ng ph¬ng tiÖn giao tiÕp lµng«n ng÷ - c«ng cô giao tiÕp quan träng®Ó t×m hiÓu vµ giao lu v¨n ho¸ víi c¸cd©n téc trªn thª giíi.+ Häc trong c«ng viÖc, trong lao ®éng ëmäi lóc, mäi n¬i (“Lµm nhiÒu nghÒ kh¸cnhau”).+ “Häc hái, t×m hiÓu v¨n ho¸, nghÖ thuËt®Õn mét møc kh¸ uyªn th©m”
Häc háit×m hiÓu ®Õn møc s©u s¾c.+ “ChÞu ¶nh hëng cña tÊt c¶ c¸c nÒn v¨nho¸, tiÕp thu mäi c¸c ®Ñp, c¸i hay”
thu cã chän läc.+ “Phª ph¸n nh÷ng tiªu cùc cña CNTB”
“TÊt c¶ nh÷ng ¶nh hëng quèc tÕ ®ã ®·nhµo nÆn víi c¸i gèc v¨n ho¸ d©n téc®Ó trë thµnh mét nh©n c¸ch rÊt ViÖt Na
rÊt hiÖn ®¹i”.
§ã chÝnh lµ
®iÒu kú l¹ v× Ngêi ®· tiÕpthu mét c¸ch cã chän läc nh÷ng tinh hoav¨n ho¸ níc ngoµi. Trªn nÒn t¶ng v¨nho¸ d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ¶nh h
2
 
? NhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt cña t¸cgi¶trong ®o¹n nµy? t¸c dông? 
*Ho¹t ®éng 3:
(Thùc hiÖn ë tiÕt sau).Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
quèc tÕ.
B¸c ®· kÕt hîp gi÷a truyÒn thvµ hiÖn ®¹i, gi÷a ph¬ng §«ng vµ ph¬n T©y, xa vµ nay, d©n téc quèc tÕ
thuËt ®èi lËp=>Phong c¸ch Hå ChÝ Minh: KÕt hîp hhoµ
Cñng cè, dÆn dß:
- HÖ thèng bµi häc.
Bµi tËp
:
Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sùhîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng v¨n ho¸téc vµ tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i cña CtÞch Hå ChÝ Minh?- Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi + so¹n tiÕptiÕt 2 cña v¨n b¶n.Ngµy so¹n :4-9-2007Ngµy gi¶ng: Tݪt 2
-
Phong c¸ch Hå ChÝ Minh (
TiÕp)
- Lª Anh Trµ -
A. Môc tiªu bµi häc
: Gióp häc sinh:- ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hgi÷atruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, thanh cao vµ gi¶n dÞ.- Tõ lßng kÝnh yªu, tù hµo vÒ B¸c, häc sinh cã ý thøc tu dìng, häc trÌnluyÖn theo g¬ng B¸c.
B. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Tranh ¶nh, c¸c bµi viÕt vÒ B¸c theo chñ ®Ò.- Häc sinh: Su tÇm tranh ¶nh, c¸c bµi viÕt vÒ B¸c theo sù híng dÉn cgi¸o viªn.
C. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
:*
Ho¹t ®éng 1:
 
Khëi ®éng:1-Tæ chøc:2-KiÓm tra:
- C©u hái: Phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minh ®îc h×nh thµnh nh tnµo?§iÒu kú l¹ nhÊt trong phong c¸ch v¨n ho¸ Hå ChÝ Minhg×?- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña häc sinh.
3-Bµi míi
: Giíi thiÖu bµi:3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->