Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
എല്ലാവരും കണക്കുകൂട്ടുന്നത്

എല്ലാവരും കണക്കുകൂട്ടുന്നത്

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Navas Nishad

More info:

Published by: Navas Nishad on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ജീവിതം
 
സോനഷകരമണ്
 
 
മുഷയ്
 ‍ 
പടുെപടുത്
 
.
ൈവരുദയെമ്
 
ോതെമങിലും
 
 
അതി്
 
 
ോവി
 
തെണ്
 
മുഷയ്
 
 ‍ 
പലോഴും
 
ജീവിതം
 
ോപലും
 
 
അപകടെടുി
 
അരുതമകള്
 
 ‍ 
െചുത്
 
.
സോനഷമുവ്
 
 ‍ 
ൈജവിക
 
ആവശയള്
 ‍ 
തടമിെത
 
ിര്
 ‍
 
വഹിെടണം
,
പണം
 
തളുെട
 
ജഡികമ
 
 
ആവശയള്
 ‍ 
ിര്
 ‍
 
വഹിു 
 
ഉപധിണ്
 
.
അതില്
 ‍ 
എെെങിലും
 
കുോറ
 
പണമുണം
.
 
അതിലൂെട
 
തള്
 ‍
 
്
 
 
സോനഷം
 
ിലിര്
 ‍
 
വും
 
എണ്
 
 
െപതുെവ
 
എവരും
 
കണുകൂുത്
 
.
ചിലര്
 
 ‍ 
അതി്
 
ോവി
 
രപകല്
 
 ‍ 
അതയധം
 
െചുു
.
മുചിലര്
 
 ‍ 
വളഞ
 
വഴികള്
 
 ‍ 
ോതടുു
.
എനി്
 
എ
 
ോചയിു 
 
മറുപടി
 
 
ജീവിതില്
 ‍ 
സോനഷം
 
ഉ്
 
 ‍ 
എതിരിും
.
സോനഷി്
 
 ‍ 
പണം
 
ോടിഴിുത്
 
 
വെര
 
മതമണ്
 
 
 
െതിദരണ
 
ിലില്
 ‍
 
ുക
.
എടും
 
പണം
 
ോടിഴിുോഴണ്
 
 
അറിുക
 
അത 
 
സോനഷിെ
 
ഉപധിെ്
 
.
ജഡിോകഛകള്
 
 ‍ 
പൂര്
 ‍
 
ീകരിെടുതിലൂെട
 
ലഭിു
 
സോനഷം
 
തല്
 ‍
 
കലികമെണും
 
അോള്
 
 ‍ 
ോബധയെടും
.
 
പണം
 
ഉപോഗി്
 
 
ജീവിതം
 
ആസി്
 ‍ 
െോോമടുവര്
 
 ‍ 
െപെ്
 
 
ിരശരകും
.
ഒരു
 
പവെവ്
 
 ‍ 
കശുെങില്
 
 ‍ 
ര 
 
 
ോരം
 
ബിരിണി
 
കഴിമിരുുെവ്
 
ചിനിുു
.
തെ
 
 
വിഷശി
 
ശമിിും
 
പണം
 
ഉപകരെടും
 
എവ്
 
 ‍ 
ചിനിും
.
ഒരു
 
െഭൌതിക
 
വി്
 
 
ആവശയി്
 
 
പണം
 
ഉകുോള്
 
 ‍,
ിമിെും
 
ധര്
 ‍
 
മികതുെടും
 
വില്
 
 
ഇെങില്
 
 ‍ 
എി്
 
ജീവിതം
 
കുോറകൂടി
 
സുരവും
 
 
സോനഷകരവും
 
ആ്
 
 ‍ 
കഴിുമിരുുെവ്
 
 
കരുതുു
.
മുഷയ്
 
 ‍ 
ഏവും
 
ോകപികുത്
 
 
തെ
 
ആഗഹള്
 ‍
 
്
 
 
വിലുകള്
 ‍ 
കണെടുോഴണ്
 
.
ചിലരുെടെങിലും
 
മതവിോരധി്
 
 
പിില്
 
 ‍ 
ഇരം
 
ഒരു
 
സര്
 ‍
 
ഥതു 
 
 
എ്
 
 
കണ്
 
 ‍ 
കഴിും
.
മതവും
 
ധര്
 ‍
 
മിക
 
മൂലയളും
 
സതയസതുെമെണ്
 
തളുെട
 
 
സോനഷെ
 
തടെടുുത്
 
എ്
 
 
കരുതി
 
ചില
 
സമൂഹള്
 
 ‍ 
കുഴിഞ
 
ജീവിതം
 
ിോള്
 
 ‍ 
അവര്
 ‍
 
്
 
 
ലഭിത്
 
സോനഷമ 
 
ൂറിരം
 
പളിരുു
.
മു്
 
 
ലഭി
 
ചുരുി
 
കലെ
 
ജീവിതം
 
 
സോനഷോെട
 
ജീവി്
 
 ‍ 
കുറുുവഴികളി 
.
പണം
 
തീര്
 ‍
 
ചും
 
ജീവിതെസൌകരയെള 
 
െമെടു്
 
 ‍ 
ഉപകരിും
.
പെ
 
അോതെടം
 
 
മസികമ
 
സോനഷി്
 
 
കൂടി
 
മര്
 ‍
 
ഗള്
 
 ‍ 
ം
 
കെിിിെങില്
 
 ‍ 
സോനഷം
 
വളെര
 
അക്
 
 
തെ
 
ില്
 ‍
 
ും
.
ജീവിതവസം
 
വെര
 
സോനഷം
 
ിലിര്
 ‍
 
്
 
 ‍ 
പ്
 
 
വഴികളണ്
 
തെഴ
 
ല്
 ‍
 
കുത്
 
.1.
ആഗഹിുെതം
 
സനമണെമ
 
ോമഹം
 
ഉോപിുക
.
ജീവിതില്
 
 ‍ 
സള്
 
 ‍ 
ഉകരുെതോ
 
കൂടുതല്
 
 ‍ 
ോി്
 
 
ആഗഹിരുെതോ
 
അ 
 
ഇതുെക 
 
 
ഉോശിുത്
 
.
ആവശയളുെട
 
കരയിലു 
 
മു്
 ‍
 
ഗണകമം
 
പലി്
 
സനുലിത
 
മോെട
 
അവ
 
ോടിെടു്
 ‍ 
 
ശമിുക
.
ആര്
 ‍
 
ി
 
ഉോപിുക
.
കരണം
 
ഒരു
 
മുഷയും
 
ആഗഹിെതം
 
ോടുക
 
സധയമ 
 
.
കരണം
 
മുഷയെ
 
ആഗഹള്
 ‍
 
്
 
 
സനം
 
ില്
 
 
കടിഞണി 
.
അതില്
 
 ‍ 
ുെട
 
ആഗഹള്
 ‍
 
്
 
 
ം
 
കടിഞണിടുക
 
അതണ്
 
ഇവിെട
 
ഉോശിുത്
 
.2.
മുവരില്
 ‍
ആസൂെടെത
 
സനം
 
ഉരവിം
 
ിര്
 ‍
വഹിുക
.
ഏെതരു
 
സും
 
ോതവിും
 
തിി
 
 
ചില
 
െസൌകരയള്
 
 ‍ 
മുവര്
 ‍
 
്
 
 
ല്
 ‍
 
കെതി
 
കണ്
 
 ‍ 
കഴിും
.
ഉഹരണി്
 
 
എം
.
എല്
 
 ‍.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->