Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Biblia Apokrif Iratai

A Biblia Apokrif Iratai

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Laszlo Kantor

More info:

Published by: Laszlo Kantor on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

 
A Biblia apokrif iratai
Az Ószövetség apokrif könyvei
 Egyes ókori egyházatyák ezt a kifejezést még a pszeudoepigráf iratokraalkalmazták, a reformáció óta azonban a protestánsok között az egyesekáltal ugyan elfogadott, de nem kanonikus iratokat jelöli. Az apokrifok kanonikusságának támogatására felhozott első érv, hogy aSeptuaginta ma ismert legkorábbi, kb. az i. sz. IV. századból valókézirataiban benne vannak. A palesztinai héber kánonhoz képest 14-15könyvvel több található ezekben a kéziratokban, ezenkívül nem különcsoportban vannak, hanem be vannak építve a kanonikus könyvek közé.Egyesek azt feltételezték, hogy két kánon létezett: egy palesztinai,valamint egy szélesebb körű, az alexandriai (ami a IV. századiSeptuaginta-kéziratokban is tükröződik). Az ősegyházban néhányan, mint például Augustinus (Ágoston), (i. sz.354-430-ig élt nagy befolyású egyházi tanító) elfogadtak egyeseket azapokrifok közül, míg a többség, köztük például Hieronymus (Jeromos), (i.sz. 340-420-ig élt, ugyancsak nagy egyházi tanító, a Vulgata fordítója)hevesen tiltakoztak a héber kánonhoz kapcsolásuk ellen. Hieronymus"apokripha" és "fabulae" (= mesék) névvel illette az apokrif iratokat. AVulgatába, az Ószövetség latin fordításába csak Jeromos halála után,szinte szó szerint csak a holttestén át lehetett belevenni őket.1546-ban a Római Katolikus Egyház tridenti zsinata (más néven trentóivagy trienti zsinat 1545-63) dogmatizálta az apokrifok kanonikusságát,így azok az általuk kiadott bibliákban megtalálhatóak. Az ószövetségi apokrif iratok a következők (*-gal jelölve azok, melyeketa tridenti zsinat sem kanonizált):
Tanító jellegű:
 - Bölcsesség Könyve (Salamonbölcsessége)- Jézus, Sirák fia könyve(Ecclesiasticus)
Prófétikus:
 - Báruk 1-5. fejezet- Báruk 6. fejezet (Jeremiáslevele)- IV. Ezsdrás* (II. Ezsdrás)
 
Vallásos romantikus:
 - Tóbiás- Judit
Történelmi:
 - III. Ezsdrás*- I. Makkabeus könyve- II. Makkabeus könyve
Legendás jellegű:
 - Eszter 10:4 - 16:24- Dániel 3:24-90 (Azáriásimája, a három ifjú éneke)- Dániel 13. fejezet(Zsuzsanna és a vének)- Dániel 14. fejezet (Bél és asárkány)- Manassé imája*
Ellenérvek az ószövetségi apokrif iratok kanonikusságára:
 
1.
Lásd például az előzőekben idézett Jézus, Sirák fia c.könyv
bevezetését
abból a szempontból, hogy vajon Isten tekintélyévelszól-e? Hasonló idézetekkel dokumentálhatnánk, hogy a többi apokrif irat sem szól Isten szavának a tekintélyével.
2.
Az ószövetségi prófétai korszak lezárulása után keletkezettvalamennyi, szerzőik nem próféták, nem "Isten szent emberei" voltak.
3.
Az apokrifok nem szólnak hitelesen Istenről, az emberről stb.Ellentmondások, téves tanítások, legendás kiszínezések, alacsony -egyes esetekben elfogadhatatlan - erkölcsiség nyilatkoznak megbennük. Kirívóan pontatlan történelmi adatot is találhatunk.
4.
Nem árad életátformáló erő belőlük.
5.
Isten egyháza nem fogadta el őket. Nincsenek benne a héber kánonban. Továbbá az Újszövetség és Josephus bizonyságtétele alegfontosabb ebből a szempontból. Az, hogy a Septuaginta kb. i. sz. IV.századból való kézirataiban benne vannak az apokrifok, nem jelenti azt,hogy már az i. e. 250 körül keletkezett fordításhoz is hozzákapcsoltákvolna őket. Az Újszövetség sokszor idézi az Ószövetséget aSeptuagintából, de egyetlen apokrif iratot sem idéz! Az ókoriegyházatyák között csak egy jelentős személy volt, aki némelyik iratotelfogadta közülük: Augustinus. Az első négy évszázadban egyetlenegyetemes zsinat sem ismerte el az apokrifokat ihletettnek.
Az Újszövetség apokrif iratai
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->