Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 Sze Pt Ember

2012 Sze Pt Ember

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by polghiv_doboz

More info:

Published by: polghiv_doboz on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2012

pdf

text

original

 
2012. 
Dobozi
 
Hírmondó 
 
1
 
D
obozi
Hírmondó 
Xiii. évflya9. á2012. szeptember
ingyn köél é nfácó é hdé la
 TarTalomjegyzék helyeTT 
Édes, kétéves kis Barátom az estiséta során édesapjával kéz a kézbenedezte el az őt körülvevő világot.Nehéz, pontosabban lehetetlen meg-ogalmazni, mekkora melegség és sze-retet árad ilyenkor a puha tenyerekbőlegymás elé. - Világít a Hold. Valakibekapcsolta. - mondta az apró száj. A„Ki kapcsolta be?” kérdésre gondolko-dás nélkül jött a válasz: - Apa! De szépis ez a korszak! A gyermek szemébena szülő még mindent el tud intézni. Acsillagok járását, a Hold ényét. E kor-ban a gyermek eltétel nélkül mindentelogad, amit szülei mondanak. Szá-mára a világ olyan, amilyennek a szülőláttatja. S ha ez a világ szép, anya ésapa példaképpé, illetve mindenek e-lett álló csodálni való hőssé válik. Csak ez lehet a magyarázat arra a meghatóhanghordozásra, mellyel a másél éveskis Barátom azt mondja: Papa! Ez aszó valószínűleg a bálvány szinonimájaszámára. És milyen jó Papának! Büsz-kesége ilyenkor határtalan. Sajnos az iselőordul, hogy egy szülő nem viselke-dik jó példaként. A bökkenő csupán az,hogy attól még minta a gyermek szá-mára. Akár jó, akár rossz, de mindentéren minta. Ez bizony elelősség.De vissza a példaképekhez, akik-re szükségünk van, akikre elnézünk,akik jók valamiben. Második sarjamnagy termete ükapjáig vezethető visz-sza. Apukám elmesélte, hogy az éndédapám nemcsak magas volt, ha-nem erős is. A 70 kg-os zsákot egy kézzel lazán tette arrébb, a magtárcsigalépcsőjén pedig 3 zsákot is el- vitt egyszerre. Csöppöm pöttye távolirokonáról hallva egyre jobban kihúztamagát, érezte a géneket, és az ősök ere- jét. Kérdés, hogy ez az érzés meddigtart nála, milyen tettekhez ad erőt ésbátorságot. Az elődök, a példaképek sok hasznos dologról tudnak mesél-ni, csak meg kellene hallgatni őket.Persze ezt könnyű mondani. Hisz az első kérdés, hogy mikor. Bölcsebbik részem azt mondja, minél hamarabb.Őszintén sajnálom, hogy én már nemtudom kérdezni a nagyszüleimet.Meséltek ők nekem a 20. század elsőeléről, az ő gyerekkorukról (ez ám atörténelemóra, művelődéstörténet) ésén gyeltem is, de már más dolgokrais kíváncsi lennék. Már én kérdeznémőket mindenéléről. Az élet dolgairól.De ha már a nagyszüleimet nem istudom aggatni, szüleim szavára adok.És bár meglepő lehet, de a gyermeke-imre is hallgatok, hisz számtalan térentájékozottabbak nálam. Barátaink is jópéldával járhatnak előttünk, ráadásulmég segítségünkre is lehetnek, vannak.Példaképből tehát nincs hiány. Másol- juk hát a jó dolgokat!
Futakiné Debreczeni Ilona 
Békési Mihály Tibor alpolgármester és Simon István Tamás polgármester leplezte le Könyves Kálmán szobrát  A magyar népi hagyományokat tisztelő énekesnő  gazdag repertoárral érkezett településünkre. Hidvégi Julianna projektmenedzser nyitotta meg a konferenciát 
SzeNT ISTVÁN ÜNNePéNegyÜTT VolTuNk DobozoN IS!zÁró koNfereNcIa 
Míg az üres üzetek lapjait a di-ákok, a családi házat a benne élők,addig az ünnepet az ünneplők töltik meg tartalommal. Nemzetiünnepeink az összetartozást jelké-pezik, s aki távol marad egy ilyeneseményről, az épp az ellenkezőjétcselekszi annak, amit bölcs kirá-lyaink az ország érdekében elren-deltek. Szerencsére idén is voltak,akik tisztelegni akartak államala-pítónk előtt, ezért kilátogattak aligetben található szoborsétányra,mely ezúttal a Könyves Kálmántábrázoló alkotással bővült.Az augusztus 20-ai hosszúhétvége szerte az országban szí-nes programokat tartogatott. Így  volt ez községünkben is, ahol anépszerű előadók nótacsokor-ral örvendeztették meg a dobozisportpályára kilátogatókat, és egy szürke női kerékpár is gazdára ta-lált.
A dobozi Kulich Gyula Művelő-dési Ház a Társadalmi MegújulásOperatív Program Nevelési-oktatásiintézmények tanórai, tanórán kívüliés szabadidős tevékenységeinek támo-gatása című elhívásra 43.880.445 Ftösszegű támogatást nyert a TÁMOP- 3.2.11/10-1-2010-0015 azonosítószámú „Művelődő gyermekközösségek a szebb jövőért” – szemléletormálás aKörösök mentén című pályázatán. Apályázat célja, hogy a gyerekeket be- vonjuk új tanulási programokba annak érdekében, hogy szabadidős tevékeny-ségükben a leghatékonyabban segítsük kulturális nevelésüket, kompetencia-ejlesztésüket, szemléletormálásukat,életminőségüket. A kivitelezés kez-detének és beejezésének időpontja:2011. július 01. – 2012. augusztus 31.Kedvezményezett: Kulich Gyula Mű- velődési Ház 5624 Doboz, Hunyadiu. 1. Tel./ax: 66/ 268-299; Honlap:muvelodesihaz.doboz.hu. A prog-ram szakmai megvalósításáért elelősszakember Hidvégi Julianna projekt-menedzser, a pénzügyi lebonyolításértelelős szakember Zsigmondné KesiárKatalin mérlegképes könyvelő. Kon-zorciumi partnerek: Dobozi ÁltalánosIskola, Mesekert Óvoda – Doboz,Köröstarcsa Község ÖnkormányzataNapköziotthonos Óvoda és Bölcsőde,Köröstarcsa Község ÖnkormányzataÁltalános Iskola és Alapokú Mű- vészetoktatási Intézmény, KézművesSzakiskola és Alapokú Művészeti Is-kola – Békéscsaba. A pályázat kereté-ben 12 havi szakkör, 32 heti szakkör, 8 verseny, vetélkedő, bajnokság, 2 tehet-séggondozás, 6 témanap és 9 témahét valósul meg. A programban részt vevőszakmai megvalósítók száma 78 ő. Aprogram enntartása 5 éven át kötelező.2012. augusztus 20-án, a KulichGyula Művelődési Ház nagytermébentartottuk a ent említett pályázat zárókonerenciáját, amelyen előadásokkal,otó kiállítással, lmvetítéssel, adtunk számot a pályázat megvalósításáról,eredményeiről és jövőbeni elképze-léseinkről. A gyűlésen részt vettek aprojekt megvalósulásában résztvevőintézmények vezetői, képviselői és aszakmai vezetők.Hidvégi Julianna projektmenedzsernyitotta meg a rendezvényt, előadásá-ban kitért a pályázatban megvalósu-ló programokra, az azokon résztvevőgyermekek létszámára, a látogatottságimutatókra, és természetesen arra is,hogy ki mit protált emberileg, szak-mailag, anyagilag a projekt által. El-mondta, hogy a projekt ezzel a nappalmég nem zárult le, hiszen ezután mégkészülni kell a pénzügyi elszámolásraés a szakmai ellenőrzésre is.Majd átadta a szót Simon István Tamásnak, Doboz polgármesterének,aki elsősorban a maradandó értékek teremtésének ontosságáról beszélt.Azoknak az élményeknek és tapasz-talásoknak a jelentőségéről, amihez mindazon gyermekek és elnőttek egy-aránt hozzá juthattak, akik a pályázatáltal nyújtott közösségépítő rendez- vényeken és programokon valamilyenormában részt vettek.Zsigmond Károly, a Dobozi Álta-lános Iskola igazgatója olytatta a be-számolók sorát. Ő is elmondta, hogy intézményük számára milyen nagy je-lentősége volt e pályázati lehetőség, ésmennyire színes lett az iskola élete aszakkörök, a versenyek, a bajnokságok,a témanapok, a témahetek által, hogy a jó tanuló gyermekek pl. eljuthattak egy egyhetes utazásra Erdélybe. Az igazga-tó úr személyes sikereiről is beszámolt,hiszen hosszú éveken készült arra, hogy könyveket írjon és szerkesszen Doboz 
  folytatás a 3. oldalon  folytatás a 3. oldalon  folytatás a 5. oldalon
meghÍVó
mindnit sttt ván 
DobozI kulTurÁlIS NaPok 
pi
SzePTember 24. éS 29. közöTT 
Részletek a 3. oldalon
 
2
Dobozi
 
Hírmondó 
2012. 
 a SzeNNyVÍzcSaTorNÁzÁSról – léPéSek  a keoP–1.2.0/b10–2010-0065 ProjekT éleTébeN
Hosszú eljárást követően 2012augusztusában megérkezett Ön-kormányzatunkhoz a NemzetiFöldalapkezelő Szervezet tulaj-donosi hozzájárulása a dobozi018-as helyrajzi számú kivettcsatorna megnevezésű ingatlankapcsán. Ez a csatorna biztosítjamajd a megépülő szennyvíztisztí-tó telepen megtisztított víz elve-zetését.
 Megyeri Lajos községgazda 
 TeSTÜleTI hÍrek érTékeSÍTIk a TerméST 
 A BÖLCSŐDE HÍREI
2012. július 31-én lejárt Nagy Istvánnénak a Mesekert Óvoda vezetőjének 5 évre szóló vezetőimegbízatása. Doboz NagyközségÖnkormányzata Képviselő-testü-lete korábban, a vonatkozó jog-szabályoknak megelelően pályá-zati elhívást tett közzé a vezetőiállás betöltésére, jelentkező azon-ban nem volt. Ezért a Képviselő-testület a júliusi rendkívüli ülésénelkérte Pujuné Deme Anita Esz-tert a Mesekert Óvoda vezetésévelkapcsolatos eladatainak ellátására2012. augusztus 1. napjától a pá-lyázati eljárás eredményes beeje-zéséig, de legeljebb 2013. július31. napjáig.Legutóbbi, 2012. augusztus9-én megtartott ülésén a képvise-lő-testület jogszabályváltozásbóleredő ormai okok miatt döntött aDél-alöldi Ivóvízminőség-javítóProgramban részes önkormányza-tok közötti, az aradi vízátvezetésreépülő egészséges ivóvízellátás biz-tosítására létrejött Együttműkö-dési Megállapodás módosításáról.Ugyancsak módosította a testü-let a „Doboz Nagyközség csator-názásának és szennyvíztisztításá-nak kiépítése” című projekt jogiszakértőjével kötött MegbízásiSzerződést. Ennek értelmébentöbbek között kiegészült a szerző-dés azzal, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső művek, alko-tások az önkormányzat tulajdoná-ba kerülnek.Elogadták a képviselők az ön-kormányzat 2012. évi II. élévimunkatervét is.A képviselő-testület ülésén a jegyzői eladatokat immár a szü-lési szabadságáról 2012. augusztus1. napjával visszatért Hrabovszki-né Dandé Szidónia látta el, mivelSzabó Tibor aljegyző visszaadta a2011. március 16-án átvett jegy-zői munkakört.
Az értékteremtés jegyébena dobozi közoglalkoztatottak idényzöldségeket (burgonya,hagyma, zöldborsó, zöldbab) ter-meltek a község öldjén. A kb.1/4 hektáron csaknem 15 mázsahagyma termett, melynek nagy részét a konyha használja, a többitpedig értékesíti az önkormányzat.Az első vásárló Simon István Ta-más polgármester volt.
megkérDezTÜk olVaSóINkaT…
Ön fgyelemmel kísérte-e
  ipiát?
Kádár Zsanett –
Családunkbannagy hagyomány-nak örvend az olyan sportesemé-nyek nyomon követése, amelyenmagyar sportolók is részt vesznek;őleg, ha ilyen sikerrel teszik azt,mint most 2012-ben Londonban.A paralimpiai híreket is minden-képpen gyelemmel ogomkísérni.
Szabó Zoltán
Főként az úszástkísértem gyelem-mel, nagyondrukkoltam GyurtaDaninak, hogy megszerezze az aranyérmet. Berki Krisztián isnagy meglepetést okozott, és abirkózók is nagyon szép eredmé-nyeket értek el. A paralimpiátnem biztos, hogy követni tudom,mert dolgozni ogok.
Kelemen Balázs
Igen, néztem.Főként a kajak-ke-nut, mert ottgyakrabbanszámíthattunk magyar sikerre, ésnagyobb volt a valószínűsége,hogy eredményesen zárjuk az olimpiát.
Pribojszki Péter –
 Igen, őként amagyarokatnéztem, amikorcsak szabadidőmengedte. Leginkább a vízilabdátés az evezős sportokat gyeltem.Legjobban a Gyurta Daniaranyának örültem, mert az még világcsúcs is ráadásul. Sajnosmost már nincs időm, így aparalimpiát nem tudom nézni.
felhÍVÁS
Felhívjuk Tisztelt Lakossággyelmét, hogy aki a kukori-cát „kézzel töri”, annak a ku-koricaszárat az Önkormány-zatunk közoglalkoztatottak révén díjmentesen levágja éselszállítja a öldterületről a te-lepülés birtokában lévő juhok számára – természetesen csak az állatok tartásához szüksé-ges mennyiséget. A részletek egyeztetése céljából keresseMegyeri Lajos községgazdáta Polgármesteri Hivatal 11-esszámú irodájában.
Polgármesteri fogadóóra és panasznap minden hétfőn. Időpontot személyesen vagya 268-765-ös telefonszámonlehet kérni. A képviselő-testület  2012. szeptember 13-án14 órától tartja következő ülését a polgármesteri hivatal tanácskozó termében. Az ülések nyilvánosak. Mindenkit szeretettel várunk! 
rajzPÁlyÁzaT –„az éN NagySzÜleIm”
Kedves pályázó!Milyen szerencsések azok, akik gyermekkoruk nagy részét úgy él-hetik meg, hogy abban jelen vannak a nagyszülők. Számtalan dolgottanulhattok tőlük. Vigyáznak rád, tanulnak veled, eltételek nélkül sze-retnek téged. Megveszik a szüleid által tiltott cukorkát és csokoládétés segítenek megépíteni a titkos bunkert. Igazi játszópajtások és szö- vetségesek ők. Te mit szoktál csinálni a nagyival, vagy a nagypapáddalközösen? Hogy telnek a közös pillanatok? Tanítottad már a nagyitszámítógépezni vagy teleont használni? Mi most arra kérünk titeket,hogy rajzoljátok le ezeket a szép pillanatokat, a közös huncutkodáso-kat, sütéseket vagy közös sétákat, kirándulásokat!Készíts rajzot, ha óvodás vagy, illetve ha az általános iskola alsó tago-zatába jársz. A rajzokra írd rá neved, életkorod és címed.A rajzok beadási határideje: 2012. szeptember 25. kedd.A rajzokat leadhatod az Óvodában, az Iskolában, a Könyvtárban.Eredményhirdetés: 2012. október 2. 15.00 óra Könyvtár
 VerS éS fogalmazÁSÍró PÁlyÁzaT 
Kedves Fiatal! Kedves komisz Kamasz!2012 Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás euró-pai éve. Ennek tiszteletére és örömére, most egy a számunkra kedveseladatnak teszünk eleget. Arra buzdítunk téged, hogy írj egy ogalma-zást, egy verset a nagyszüleidről. Megírhatod nekünk közös élményei-teket, leírhatod, miért tiszteled őket, mit tanultál és tanulsz tőlük. Vesdpapírra, hogyan telnek hétköznapjaik, mivel töltik szabadidejüket, mi-ként birkóznak meg a XXI. század technikai kihívásaival!Az írásokra vonatkozó megjelenési és terjedelmi kéréseink. Kézzel ésgéppel egyaránt írhatsz. Kézzel írottan A/4 es méretben minimum 2oldalas, géppel írottan minimum A/4 es lap 1 oldal, 12 –es betűméretűírásokat várunk. Maximum oldalszám 6 oldal.
Az általános iskola első tagozatosai, és a középiskolások egyarántragadjanak pennát. Az írások végén tüntesd el neved, címed, életkorod.
Az írások leadási határideje: 2012. szeptember 25. keddAz írásod elküldheted e-mailben a konyvtar@doboz.hu címre, vagy elhozhatod személyesen a Könyvtárba, illetve a Dobozi Általános Is-kolában adhatod le Futakiné Debreceni Ilona tanárnőnél.Eredményhirdetés: 2012. október 2. 15.00 óra Könyvtár - Ide hozdmagaddal a nagyszüleid!
„TeVékeNySég – SzéP öregSég…”
„Amikor még kicsi voltál, sokat oglalkoztak veled, hogy megtanuljevőeszközzel enni, megtanítottak elöltözni, bekötni a cipőűződet, be-gombolni az ingedet. Kicserélték a pelenkádat, megmutatták, hogy ho-gyan mosakodj és ésülködj. Erkölcsre és empátiára tanítottak. Amikormajd megöregszenek és ők elejtenek el bizonyos dolgokat légy rájuk tekintettel. Lesz, amikor ők elejtik el, hogyan kell bekötni a cipőű-zőt, és hogyan kell begombolni az inget. Amikor ők eszik le magukat, vagy remegő kézzel ésülik a hajukat. Légy türelmes, mert te is lassanejlődtél, ők is lassan öregszenek. Egyedül a te jelenléted, türelmed ésnagylelkűséged lesz az, ami melegen tartja a szívüket. Egy napon mi-kor elveszítik az egyensúlyukat és nehezükre esik majd járni, ogd mega kezüket és tisztelettel kövesd őket lassú tempójukon úgy, ahogy ők követtek téged, amikor járni tanítottak. Légy mindig mellettük, ahogy ők tették: küzdöttek, sokat áldoztak és éltek... Értünk, Érted...” (isme-retlen)
Új vezetővel olytatja mun-káját a dobozi bölcsőde. SzabóLászlóné nyugdíjba vonulásátkövetően Orodán Mária vetteát a bölcsőde szakmai vezetését.Nagy Judit intézményvezető - a kollégák nevében is - további ki-tartást és sok sikert kívánt mun-kájához 
 „Először is megragadnám azalkalmat, hogy megköszönjemSimon István Tamás polgármes-ternek, Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző asszonynak és aképviselő-testületnek, hogy meg-tiszteltek ennek a feladatnak azelvégésével. (Ami nem biztos, hogymindig hálás feladat.) igyekszemegyüttműködni a fenntartóval és a társintézményekkel, mindenlehetőséget kiaknázok a bölcsőde szakmai munkájának színvona-las működéséhez. Legfontosabb-nak tartom a gyermekközpontú nevelést, amely a nyitott, családi nevelésre alapozza a boldog gye-rekkor megteremtését, s a család-ban a feltétel nélküli szeretet anevelés pillére. A szeretet ingye-nes, egy jó pedagógiai módszer,ez a szellemiség kell, hogy áthas-sa munkánkat. A szülők talán alegkritikusabb és legérzékenyebbszemlélői a bölcsődei munkának.Véleményüknek hangot adnak,minősítenek, ez nagyon befolyá-solja a rólunk alkotott képet, hogyez a kép pozitív lesz-e vagy sem,csakis rajtunk múlik. MIATTUK  „Tudom, énnékem úgy rendel-tetett ez életben, hogy gyerme-ket dajkáljak. Hogy tőlük jöjjönaz öröm, a bánat, az aggódás, akönnyeső és minden. Én fájdal-mamért egy jajszavam sincsen; amagam bánata, keserve: semmi,csak értük élni, csak miattuk len-ni.” (Várnai Zseni)
 A pozitív szemlélet erejével együtt a jót jobbá tudjuk tenni,mert bennünk van a szaktudás,etikai felelősség, hivatástudat ésszeretet. Egy célért kell dolgoz-nunk egy egészséges fejlődésért, a jövő egészséges nemzedékéért. változásokra igen is szükség van,igény van az új dolgokra és a mo-dernebb szemléletre. Az elért si-kerek köteleznek bennünket, de eznem egy személy munkája, hanemvalamennyi kisgyermekneve-lő munkája rejlik benne. Fontos,hogy intézményi kultúránkbanérvényesüljenek az erkölcsi nor-mák: a szeretet, a megbecsülés,egymás iránti tisztelet, elismerés. Ezzel kívánok mindannyiunknaksikeres együttműködést, hitet és ki-tartást az elkövetkezendő évekre.
összejönni- jó kezdésegyütt maradni-haladásegyütt is dolgozni-siker 
Orodán Mária 
 
2012. 
Dobozi
 
Hírmondó 
 
3
SzeNT ISTVÁN ÜNNePéN
fltatás az 1. ldalról
egyÜTT VolTuNk DobozoN IS!
fltatás az 1. ldalról
Könyves Kálmán, aki püspök  volt királlyá koronázásig, korá-nak egyik legműveltebb és legel- világosodottabb uralkodója lett.Nem véletlenül kapta jelzőként a„Könyves” előnevet. Törvényei ésrendelkezései a tökéletes jogalko-tás mintaképei voltak, igazságostörvényeivel enyhített a nép terhe-in. Könyves Kálmánt méltán so-rolják legnagyobb királyaink közé,hisz uralkodásának tizenkilencéve alatt kitartó, szívós munkávalegy nagyhatalmú, nagytekintélyűés békében élő országot ormált.Szobra előtt idézte öl SimonIstván Tamás polgármester a ma-gyar történelem nagyjait, s az utat,mely a jelenhez vezetett:
„Szent László királyunk 1092-ben, tehát idén kilencszázhúsz esztendeje illesztette az ünnepek sorába az államalapító Szent Ist- ván király napját, és ezzel a leg-régibb, legnagyobb múltú állami,nemzeti ünnepünk hagyományátteremtette meg. Szent László atörvényeiben azonban nemcsak az ünnepen való részvétel kötele-zettségét írta elő, de rendelkezettarról is, hogy ha valamely alunépe a nagyobb alkalmakkor –így Szent István király napján – atávolság leküzdhetetlensége miattnem mehet templomba,
„egy kö-zülük mégis menjen el mindnyájukképében, kezében bottal, és vigyenaz oltárra gyertyát meg három ke-nyeret” 
.De vajon mit gondolhatunk mi, késői, 21. századi magyarok államalapító királyunkról? Mitgondolunk több mint ezer esz-tendő távlatából a pogány Vajk-ról és az első keresztény vértanúnevét elvevő Istvánról? Arról az ifúról, aki – mai szemmel mérve– éppen csak kamaszodott, ami-kor atyjától, Gézától egy egész ország terhét kapta örökül, és alig15-16 éves, amikor legyőzte éselnégyeltette legnagyobb ellen-elét, Koppányt, hogy érett érkorára a keresztény világ előttkorábban csak rettegve emlege-tett ismeretlen nép, a magyarok immár ismert és elismert uralko-dója legyen?”- tette el a kérdéstDoboz polgármestere ünnepibeszédében. A eleletet nem kap-hatjuk készen, önmagunknak kellmegogalmaznunk. Annyi biztos,hogy a válaszban a tisztelet és anagyrabecsülés is helyet kap; en-nek jeléül településünk vezetői az ünnepség végén megkoszorúzták Szent István király szobrát.
A Himnusz és Szózat hangjaiközben a szoborsétányon királya-ink néztek vissza ránk, óvó tekin-tettel szemlélték, hogyan ápoljuk örökségüket. A nap emlékét nem-zetiszín szalaggal átkötött cipóképében vihettük haza az új ke-nyér ünnepén.
Futakiné Debreczeni Ilona 
Bár a szabadtéri programok estehat órakor indultak, már jóval akezdés előtt pár tucat kilátogató várta a szervezőket, és megkísér-tette szelvényével Fortunát. Hi-szen Molnár Ferenc vállalkozóelajánlásának köszönhetően egy szerencsés két keréken gördülhe-tett haza.Azonban a sorsolás előtt a jóhangulatért előre összeállított slá-germix elelt, majd megérkeztek köreinkbe a Kredences úk, akik ügyesen ötvözik a különböző ze-nei stílusokat a jól ismert magyarnótákkal. Ők a műsort követőentovább nyargaltak a pusztaottlakaiLikeest-re, de a helyi közönségnem maradt ellépő nélkül.Ugyanis közel egy órán ke-resztül az öneledt pillanatokértMagyar Rózsa elelt. A atal éne-kesnő már gyermekkorában elha-tározta, hogy egy nap a színpadonállva, magyar nótákat, csárdásokatés operett slágereket énekelve ör- vendezteti meg a hallgatóságot.Ez a vágya pedig három eszten-deje megvalósult, tavaly óta pedigaz egyik kereskedelmi csatornánsaját műsorral jelentkezik hétről-hétre.Miután a ellépők elhagyták aszínpadot egy kilátogató kisgyer-mek közreműködésével harmadik húzásra kiderült, ki tekerhet hazaa elajánlott kerékpárral, majd apirotechnikusok jóvoltából bő ne-gyedórán keresztül gyönyörköd-hettünk a tűzijátékban.A napot Körös-parti retrópartizárta, ahol népszerű örökzöld dal-lamok csendültek el Vas János ésBékési Tamás jóvoltából.
Krupincza Mariann
 A mulatós zenék képviselője, a 2005-ben alakult Kredenc együttes jól ismert dalokat szólaltatott meg a dobozi színpadon
 akINek SzéP a lelkébeN az éNek 
„Megmondom a titkát, édesem a dalnak:Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van,és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének,az hallja a mások énekét is szépnek.” 
Babits Mihály szavaival kö-szöntötte volt tanítóját, Nagy Zsuzsannát és a megjelent ven-dégeket Simon István Tamás pol-gármester 2012. augusztus 20-án,az ünnepi ülésen, a Doboz Nagy-községért Emlékérem átadásán.E kitüntető címet - illetve a vele járó, Doboz címerével ékesítettarany pecsétgyűrűt és díszokleve-let - idén Nagy Zsuzsanna tanár-nő vehette át.
Méltó környezetben a családta-gok, barátok, kollégák szeretetétől,tiszteletétől övezve kapta meg aDobozi Általános Iskola tanár-nője ezt a kitüntető, egész eddi-gi munkásságát elismerő díjat.„Szeretnénk példaképpen állítania következő, szerencsésebb nem-zedékek tagjai elé, hogy csendben,évtizedekig elnyomva, háttérbeszorítva is eredményesen végiglehet járni egy termékeny, sikerek-ben gazdag életutat.”- mondta apolgármester.Nagy Zsuzsanna 1949. október23-án született Doboz községé-ben. Általános iskolai tanulmá-nyait Dobozon, a középiskolaitanulmányait Gyulán az ErkelFerenc Gimnáziumban végezte, atanítóképző őiskolai diplomájátDebrecenben szerezte meg.1999-ben elvégezte az ének-zene szakot, ezután az általánosiskola első tagozatában tanítottaaz ének tantárgyat. Mindig tiszte-lője és csodálója volt e művészetiterület klasszikusainak, legyen az hangszeres zene vagy szóló ének,népi vagy műzene. „Mechanizá-lódó korunk olyan úton halad,amelynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg.” Kodály Zoltán idézeteejezi ki azt a szemléletet, melyetNagy Zsuzsanna igyekezett a di-ákok lelkébe beoltani.A dobozi általános iskolában1972. január 1-jétől kezdett eldolgozni, mint képesítés nélkülinevelő. A munka, a tanulás a gyer-meknevelés évei szép emlékeketidéznek el benne, hiszen a mind-ezt sikerült összehangolnia és ma-gas szinten végezni.1978-tól az alsós munkaközös-ség vezetője lett. Kezdettől ogvaaz oktatási és nevelési munkájátlelkiismeretesen és becsületesen végezte, melyet később erkölcsilegés anyagilag is elismert az isko-la vezetése:1983-ban MiniszteriDicséretben részesült, 1989-bena Magyar Népköztársaság Mi-niszter Tanácsa Kiváló Munkáértkitüntető jelvényt adományoz-ták kiemelkedő tevékenységéért.Egész pályautása alatt megha-tározó volt és ontosnak tartottaszakmai tudásának ejlesztését ésgyarapítását.
2002-től az akkor megalakultdobozi népdalkör szakmai vezető- je lett, egy újabb kihívást jelentetta számára. Nagy örömmel végezteés megtiszteltetésnek vette, hogy részese lehet ennek a közös mun-kának. Az elmúlt 10 évben vezeté-sével népzenei esztiválokon, térsé-gi és országos minősítőkön vettek részt, ahol szép eredményeket ér-tek el. A esztiválokon való meg-mérettetés során több alkalommalbronzminősítést kaptak, egyszermegkapták a zsűri különdíját is, ésegy alkalommal ének kategóriábanelső helyezést értek el. Nagy Zsu-zsanna a népdalkör szakmai veze-tésével elért eredményeivel jelen-tősen öregbítette Doboz hírnevét.A népdalkör tagjai nem csupán ahagyományok megőrzését célozták meg, hanem egy remek közösséggéis ormálódtak. Sokszor nem is acél a ontos, hanem az utazás.
 Tanártársaim nevében is büsz-ke vagyok kolléganőnkre, s arra,hogy ilyen kiváló pedagógustóltanulhattam kötelességtudást,emberséget, pedagógiai tapintatot,alázatot a tudás és a hivatásunk iránt. Tőle tanultam meg, hogy akezemből csak tökéletes munkátadjak ki, hogy mindig igényes,szép munkát végezzek. Csodáltuk Zsuzsa gyönyörű óliáit, óraváz-latait! Őszinte szívvel kívánjuk,legyen tudatában, milyen szépéletpálya áll mögötte, s most az egyszer tegye élre szerénységét:élje meg a siker ízét. Köszönöm,hogy a kollégája lehettem.
Paukertné Szabó Mária 
 Nagy Zsuzsanna tanárnő vehette át a Doboz Nagyközségért Emlékérmet 
„TeVékeNySég – SzéP öregSég …”
 Tisztelettel és nagy-nagy szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőtaz „Országos Könyvtári Napok Keretében Könyvtárak az Aktív Idősödésért Békés MegyeiProgramsorozat” – dobozi rendezvényeire.2012. október 2. (kedd) 15.00 óra „Az én nagyszüleim..” című rajzpályázat eredményhirdetése.„Tevékenység, szép öregség…” című vers és ogalmazás író pályázat eredményhirdetése.Felolvasás a pályaművekből.2012. október 3. (szerda) 11.00 óra Puskás Gábor a Visszatekintés c. könyv szerzőjének Tevékenység,szép öregség című előadása2012. október 4. (csütörtök) 14.00 óra 14.15 óra „Társas időskor” –
Kávéházi élán – részleek Lehár Feren perejeiből
. Előadó: Komlósi Katalin színművésznő2012. október 5. (péntek) 14. 00 óra Tevékenység – szép öregség… - könyvkiállítás2012. október 7. (vasárnap) 15.00 óra Könyves vasárnap. „El camino”- Dézsi Ferencélménybeszámolója.A rendezvény támogatója a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiuma, aBékés Megyei Tudásház és KönyvtárA rendezvény szervezői: Nagyközségi Könyvtár, Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, EgyesítettSzociális Intézmény – Idősek Klubja Doboz A szervezők a változás jogát enntartják!
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->