Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23614, 10.9.2012]

Oslobođenje [broj 23614, 10.9.2012]

Ratings: (0)|Views: 134 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Oglasila se IATA
 Sarajevo je primjer
potrebe za mirom
Po~ela Me|unarodna konferencija za mir
3. strana
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} u Sarajevu
OSLOBO\ENJE
PONEDJELJAK, 10. 9. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.614Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Briljantan uspjeh reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci
NEMABOLJIH NASVIJETU
32-33. strana
Na{e~lanstvou EU
nije ~eli~ni zid za BiH
2. strana
   F   o   t   o  :   D .    ]   U   M   U   R   O   V   I    ]
PUTNICIMAMALEVA ]E BITIVRA]EN NOVAC
18. strana
 
Lokalni izbori za njega nisu te- ma, a zbog puta u Evropsku uni-  ju BiH mora stisnuti gas. Ovo je  ju~er, izme|u ostalog, poru~io Ivo Josipo vi}, predsjednik Re- publike Hrvatske. Josipo vi} je bora vio u Sara je vu zbog u~e{}a na Me|unarodnom susretu za mir, koji se odr`ava do 11.septembra u Sarajevu. Pri jepo- dne se susreo sa ~lano vima Pred- sjedni{tva BiH, a posli jepodne sa kardinalom Vinkom Pulji}em,  vrhbosanskim nadbiskupom.
 [irenje na jugoistok 
- Za mene, kao predsjednika susjedne dr`a ve, nisu tema lokal- ni izbori u BiH, kazao je Josipo vi}  ju~er medi jima, te dodao da je sa Izetbego vi}em razgo varao o {ire- nju Evrope na jugoistok. - Drago mi je da tu imamo is- tu `elju - {to br`e pro{irenje EU. Svaku potporu, i tehni~ku i po- liti~ku, pru`it }emo na{im susje- dima, kazao je on.Predsjednik Hrvatske podsjetio  je da se, ipak, mora ju ispuniti uslo vi za ulazak u EU, a go vorio je i o izazo vima za BiH ko ji se otva- ra ju hrvatskim ~lanstvom u EU. - @elja svih u Hrvatskoj jeste da na{e ~lanstvo u EU ne zna~i ne- ki ~eli~ni zid ko ji }e se sta viti izme|u Hrvatske i BiH, nego dato bude prilika za BiH, poru~io  je Josipo vi}. On je priznao da bi volio br`inapredak BiH ka EU.- To je i va{a stvar i vi u BiHmorate stisnuti gas do daske, kazao je hrvatski predsjednik. Sa vrhbosanskim nadbisku- pom kardinalom Vinkom Pu- lji}em Josipo vi} je razgo varao o odnosima Hrvatske i BiH, te po- lo`a ju Hrvata u na{oj zemlji.
Mir kroz povratak 
- Mislim da je svima u interesu da regionalni mir ko ji }emo za je- dno zago varati bude postignut i tako da se svatko mo`e vratiti na svo je ognji{te, kazao je Josipovi}. On je na ja vio skori susret ~la- no va vlada dvi ju dr`a va o pro ve- dbi posto je}ih i pripremi bu- du}ih sporazuma. Josipo vi} je izja vio da je dobro {to sporazum Izetbego vi} - Tu|man nakon toliko godina ide u ratifkaci ju, te na ja vio da }e to biti va`an pro- ces u obje dr`a ve. Upitan za pe- lje{ki most, Josipo vi} je rekao da to ne smi je biti politi~ki i ideolo- {ki pro jekat, ve} da je pitanje da li posto ji no vac za njega. On je dodao da posto je i druga~i je ide je za rje{enje po vezi vanja ju- ga Hrvatske kod Neuma poput koridora, tunela. - To ni je pitanje volje, ve} pu- no fnansijskih i prakti~nih im- plikaci ja, kazao je Josipo vi}.
M. \UROVI] RUKAVINA
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak,
10.
septembar/rujan2012.
2
U @I@I
VIJESTI
Pri je pet godina kada je Fede- ralna direkci ja robnih rezer vi reago vala na tr`i{tu uljem iz ro- bnih rezer vi, na etiketama je pi- salo da je ulje iz neposto je}e dr`a ve ^ehoslo va~ke i da je proizvedeno u budu}nosti, pa su tako potro{a~i 2007. kupo vali ulje proizvedeno 2008. godine, a kasni je je ut vr|eno da ono ni je proizvedeno od suncokreta ne- go od uljane repice.
Direktor, pa referent
 Aera je rezultirala smjenom direktora Direkci je robnih re- zer vi Hrvo ja Drago ja i optu`ni- com za nesa vjestan rad u slu`bi. Tri godine posli je toga Op}inski sud Sara je vo je oslobodio kriv - nje Hrvo ja Drago ju i Ivicu Du- man~i}a, biv {eg pomo}nika di- rektora u Sektoru za robne rezer-  ve Direkci je. Nakon {to je Sud presudio u korist Hrvo ja Drago ja, biv {i di- rektor Direkci je robnih rezer vi tra`i od Vlade Federaci je BiH da mu isplati obe{te}enje za neza- konitu smjenu, razliku plata za protekle godine, od smjene do danas, jer je Drago je u Direkci-  ji sa pozici je direktora preba~en na mjesto reerenta. Osim toga, Drago je tra`i da se vrati na po- zici ju direktora s ko je je smi je- njen. Kako smo nezvani~no sa- znali u Vladi Federaci je BiH, od{teta ko ju tra`i biv {i direktor Direkci je je oko 200.000 KM.  Advokat Hrvo ja Drago ja Sadik  Hota pot vrdio nam je inormaci-  ju iz Vlade FBiH, zahtjev Vladi jes- te predat, ali ni je mogao da nam ka`e ko ji je iznos od{tetnog zah- tje va. Ukoliko Vlada FBiH ne pris- tane da na ovaj na~in ri je{i pita- nje od{tete, advokat Hota ka`e da }e zahtjev predati na sud. I u  Vladi su, kako smo saznali, svje- sni da }e na sudu izgubiti i da }e na kra ju, ipak, morati platiti. "Ostav ljen je rok Vladi FBiH da se izjasni o zahtje vu, nakon to- ga }emo znati {ta dalje", kazao je Hota. On doda je da }e, ukoliko slu~aj do|e do suda, tra`iti i na- knadu za naru{a vanje fzi~kog zdrav lja. [to se ti~e zahtje va za po vratak na pozici ju direktora, advokat vjeru je da Drago je, ~ak  i da mu to Vlada omogu}i, ipak, ne}e pristati na to jer bi mu to dodatno ugrozilo zdrav lje.
Kontrola zaliha
 A {to se ti~e samih robnih re- zer vi i onoga {to potro{a~e naj-  vi{e interesu je, u njima nema ni- ~ega do voljno za ozbiljnu inter-  venci ju na tr`i{tu ukoliko, zbog su{e, do|e do rasta ci jena osno-  vnih proizvoda ili nesta{ice. To nam je pot vrdio dopremi-  jer Fede raci je BiH Jerko Ivanko-  vi} Li jano vi}, dodav {i da o koli- ~inama ne mo`e go voriti jer je to poslo vna tajna. On je kazao da je u toku kontrola zaliha, kako bi se ut vrdilo stanje robnih rezer vi po koli~ini i kvalitetu, te je nagla- sio da je Direkci ja vr{ila nabav - ke u skladu sa planom. Alojz Jozino vi}, pomo}nik di- rektora Direkci je robnih rezer vi za robe, tako|er nam je kazao da ne mo`e go voriti o koli~inama roba u robnim rezer vama - to je dr`a-  vna tajna i o tome mo`e go vori- ti jedino direktor Direkci je Ton- ~o Ba vrka. A Ba vrka ni je odgo va- rao na na{e upite nego nas je uputio na Jozino vi}a.
J. SALKI]
Od Vlade tra`i
200.000 KM od{tete
Ukoliko Vlada ne ispuni zahtjeve Dragoja,kojeg je Sud oslobodio krivnje za nesavjestanrad u slu`bi, slu~aj }e zavr{iti na sudu
Povratak direktora robnih rezervismijenjenog zbog afere ulje
Na{e ~lanstvo u EU
nije ~eli~ni zid za BiH
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} u Sarajevu
Nije tajna,nema robe
Dok je stanje robnih rezervi u FBiH dr`avna tajna, u Republici Srpskoj otvoreno ka`u koliko ~ega Robne rezerve RS-a ima ju. Tako ovo  javno preduze}e raspola`e sa 5.500 tona p{enice, kukuruza ima ju 3.800 tona, bra{na 200 to- na, 115.000 litara ulja, mli jeka 156.000 litara, {e}era 60 tona i 200 tona nafte. Mazuta nema ju. Radi pore|enja, zalihe hljebnog `ita u si- losima dovoljne su za svega deset dana, dok kukuruz ne bi pomogao ni da se smire ci jene sto~ne hra- ne. Uz to, 200 tona bra{na ni je do- voljno ni da se proizvede dnevna ko- li~ina potrebnih vekni hljeba. Helikopter Oru`anih snaga BiH od ju~er ujutro dje- lu je na po`ari{tu u Novom Gora`du, potvr|eno je iz Upra- ve Civilne za{tite. Kriti~no je bilo u mjestu Surovi, gdje  je vatra zapri jetila i porodi~nim ku}ama, a po`ar se {i- rio i prema naseljima Na{}enje, Kostenik i Borak Brdo. - Po`ar od Surova bjesni i sa druge strane brda, a uz taj pravac {irenja na udaru su bili i zasadi crnogo- ri~ne {ume te naseljeni ji di jelovi Novog Gora`da. Zbog toga je upu}en i poziv Oru`anim snagama za slanje he- likoptera, ka`e Rade [iljevi}, komandir Vatrogasne je- dinice Novo Gora`de. U op{tini Nevesinje u subotu nave~er je sa 10 nale- ta dejstvovao helikopter iz Turske, ali vatra i dalje gori i {iri se prema ^itluku. Vatra se rasplamsala na starim po`ari{tima u Novom Gora`du i {irem re jonu vrha ]a- ba na planini Vele` u op{tini Nevesinje, zbog ~ega je Upra- va CZ-a, na zahtjev na~elnika dvi je op{tine, ponovo za- tra`ila anga`iranje helikoptera. Prema izvje{ta ju Fede- ralnog operativnog centra CZ-a, za posljednja 24 sata PVP grada Mostara intervenisao je u devet navrata, i to u @uljima, Kosoru, Bi jelom Polju, Rodo~u i Opinama, te u Bi jelom Polju, gdje je gor jela stolarska radionica. Na platou Risovca u Jablanici i dalje je aktivan po- `ar, a po`arna lini ja duga je oko 18 kilometara. Pored vatrogasaca iz Jablanice, po`ar su gasili vatrogasci iz Tomislav-Grada, Posu{ja, Prozor-Rame, Mostara i Sa- ra jeva, a djelovao je i helikopter OSBiH i Turske. Dio po- `ara ko ji je ugro`avao stambene objekte i farmu sa 1.000 ovaca je pod kontrolom. Sa isto~ne strane Risovca, iznad sela Sovi}i, po`ar se u obliku obru~a spu{ta niz veliku strminu ko ji se brzo mo`e pro{iriti prema kotlini u MZ Doljani, gdje zavisno od vjetra u kratkom vremenskom roku mogu biti ugro- `eni stambeni objekti u selu Sovi}i.
A. H.
CIVILNA ZA[TITA
Helikopteri gase po`are
Svaku potporu na putu ka EU, tehni~ku i politi~ku, pru`it }emo na{imsusjedima, a vi morate stisnuti gas do daske, rekao je Josipovi}
   F   o   t   o  :   D .   T   O   R   C   H   E
Potpora za opstanak
- Pred nama su lokalni izbori i va`no nam je da Hrvati u|u u lo- kalnu vlast kako bismo mogli kroz legalnu strukturu boriti se za svo ja prava. Vrlo je va`na potpo- ra Republike Hrvatske u programi- ma ko ji podr`ava ju na{ opstanak, da se ljudi ne samo vrate u BiH ve} i ostanu tu. Na politi~koj ra- zini je, pretpostavljam, vrlo va`an razgovor Republike Hrvatske i BiH o procesu ostvarenja jedna- kih prava, rekao je Vinko Pulji}.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
ponedjeljak,
10.
septembar/rujan2012.
3
Me|unarodna konferenci ja za mir "Na{a je budu}nost `i vjeti za-  jedno - Religi je i kulture u di jalo- gu", u organizaci ji katoli~ke orga- nizaci je Sant'Egidio iz Rima, po- ~ela je ju~er u Sara je vu. Na njoj u~estvu je vi{e od ~etiri hiljade predsta vnika crka va i vjerskih za jednica iz ci jelog svi jeta, a u gla-  vni grad BiH do{li su i visoki evropski du`nosnici, kao i du`no- snici niza svjetskih zemalja. U na{oj razli~itosti jedno je isto - svi smo samo obi~ni ljudi, `eljni mi- ra, sigurnosti i blagostanja. Grad Sa- ra je vo i zemlja doma}in BiH najbo- lji su primjer te potrebe za mirom i me|usobnim po{to vanjem, ista- kao je tokom konferenci je predsje- dnik Hrvatske Ivo Josipo vi}.
Pobjeda razuma
- Ako posto ji europski prostor u ko jem je kultura multikonfesional- nosti i multietni~nosti osta vila du- bok trag, u ko jem su ljudi stolje}i- ma `i vjeli za jedno u razli~itosti, to  je jugoistok Europe. Na`alost, bilo  je vremena kroz po vi jest kada je taj  jugoistok Europe stvarao razlog za sukobe i ljudsku patnju. @elim  vjero vati da smo nau~ili lekci ju iz neda vne pro{losti, da je do{lo vri-  jeme pobjede razuma, pomirenja i suradnje, kazao je Josipo vi}, po- ru~iv {i da je mir u nama i oko nas, mir ko ji ~u va `i vot i mir za ko ji se mora raditi svaki dan. Po~a{}en {to bora vi u Sara je vu  je i predsjednik vlade Itali je Ma- rio Monti, ko ji je kazao kako reli- gi je vra}a ju svo ju veliku va`nost za mir u svi jetu.- Balkan je simbol pote{ko}a, ali i potrebe za su`i votom, a ovaj grad u ko jem smo danas je sim- bol Balkana. Sara je vo je grad mi- ra, raznih religi ja i dokaz da je su- `i vot mogu}, poru~io je Monti. Predsjeda va ju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbego vi} po`elio je da iz Sara je va u svi jet ode sna`na po- ruka o mogu}nosti za jedni~kog `i-  vota u BiH, u ko joj su, kako je ista- kao, stotinama godina `i vjele razli- ~ite religi je i kulture u me|uso- bnom po vjerenju i toleranci ji. Nje- go va svetost patri jarh srpski Irinej re- kao je da su ovakvi skupo vi jedan od preduslo va ko ji da ju nadu da se budu}nost mo`e graditi u miru. Srpski patri jarh istakao je da je srpski narod predan miru, ~emu ga u~i Srpska pra vosla vna crkva, te izrazio uvjerenje da su i ostali naro- di u regi ji, tako|er, tome predani. Prisutnima su se obratili i na- dbiskup vrhbosanski kardinal  Vinko Pulji}, pogla var Islamske za jednice u BiH Mustafa Ceri} i predsjednik Je vrejske za jednice u BiH Jakob Finci, ko ji su naglasili da izgradnja mira i za jedni~kog `i-  vota pripadnika svih religi ja u BiH nema alternati vu.
BiH krije bogatstva
- Data nam je mogu}nost da `i-  vimo u miru, po{tu jemo jedni dru- ge i za jedno se molimo i borimo da svima bude dobro. Ovo je danas si- roma{na zemlja, ali kri je mnogo bogatstva i svi za jedno treba da ra- dimo na tome da bogatstva posta- nu na{a realnost i postanu vlasni- {tvo gra|ana ove li jepe, napa}ene zemlje, rekao je Finci. U~esnicima skupa prenesena je i poruka pape Benedikta XVI, ko ji  je susret za mir nazvao "izrazom hodo~a{}a prema miru".
L. RIZVANOVI]
SARAJEVO JE PRIMJER
POTREBE ZA MIROM
Po~elaMe|unarodnakonferencijaza mir
Povodom na jave premi jera Hrvat- ske Zorana Milanovi}a da }e Vlada na ~i jem je ~elu uputiti Hrvatskom saboru na ratifikaci ju Sporazum o granici s BiH, ko ji su 1999. potpisa- li hrvatski predsjednik Franjo Tu|man i predsjednik BiH Ali ja Ize- tbegovi}, Agenci ja Fena je zatra`i- la komentar pomo}nika ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Amera Kapetanovi}a. Na pitanje koliko bi ratifikaci ja Sporazuma Ize- tbegovi} - Tu|man u Saboru Hrvatske i u Parlamen- tarnoj skup{tini BiH, olak{ala rje{avanje otvorenih pitanja granice izme|u dvi je zemlje, Kapetanovi}  je odgovorio potvrdno, jer bi pitanje granice, ko ja  je najdu`a u regionu, bilo okon~ano dogovorom, bez me|unarodne arbitra`e. - Za Hrvatsku je ovo va`no jer stvara uvjete da u realnom roku u|e u Schengen, dok je za BiH ovo pitanje bitno kako sa aspekta verificiranja kopne- ne, tako i odre|ivanje morske gra- nice. Mi smo, po UN konvenci ji o pra- vu mora, pomorska zemlja sa svim pripada ju}im pravima, i ako je ve} tako, onda je jako va`no da verifici- ramo granicu na moru, po jas terito- ri jalnog mora i izlaz na otvoreno mo- re. Za EU, pak, ovo je pitanje od izu- zetnog zna~a ja iz ~itavog niza razlo- ga: od sigurnosnih do ekonomskih, precizirao je Kapetanovi}. Na pitanje da li bi to bilo najprihvatljivi je rje{e- nje za obje strane, Kapetanovi} ka`e kako je te{ko pre judicirati kona~nu odluku Parlamentarne skup- {tine BiH i Predsjedni{tva BiH o ovom pitanju. - Jer, napominjem da ni BiH jo{ ni je zavr{ila pro- ceduru ratifikaci je ovog sporazuma. Oni }e svo jom ratifikaci jom ili njenim odbi janjem na najbolji na~in re}i koliko je to prihvatljivo, odnosno neprihvatlji- vo za BiH, ka`e pomo}nik ministra vanjskih poslo- va BiH za bilateralne odnose.
AMER KAPETANOVI]
Po`eljna ratifikacija Sporazuma iz 1999.
SUD BiH
Nastavak su|enja Ja{arevi}u
Nastavak su|enja Mevlidu Ja{arevi}u, Emrahu Foj- nici i Munibu Ahmetspahi}u, ko ji se terete za orga- niziranje teroristi~ke grupe, a u vezi s napadom na ameri~ku ambasadu u Sara jevu, 28. oktobra 2011. godine, zakazan je za danas u Sudu BiH. Dokazni postupak u ovom predmetu trebao bi bi- ti nastavljen ispitivanjem novih svjedoka optu`be. Na pro{lom nastavku su|enja saop}eno je da je Sud BiH donio rje{enje da se prvooptu`eni Ja{arevi} pre- mjesti iz KPZ-a Sara jevo u pritvorsku jedinicu Suda BiH, ~im se za to steknu uvjeti, javlja Fena. Su|enje u ovom predmetu po~elo je 15. juna.
USTAVNI SUD FBiH
Nastavak vije}anja ozahtjevu Nik{i}a
Ustavni sud FBiH bi danas trebao nastaviti sjedni- cu vi je}anja i glasanja u predmetu po zahtjevu fede- ralnog premi jera Nermina Nik{i}a za rje{avanje spo- ra s predsjednikom FBiH @ivkom Budimirom, a u ve- zi s dono{enjem odluke predsjednika FBiH o prihva- tanju ostavke federalnog ministra prostornog ure|enja Desnice Radivo jevi}a, javlja Fena. Na sjednici 30. augus- ta razmotreni su i analizirani svi dokazi u spomenu- tom predmetu kao i izjave stranaka i drugih osoba ko-  je su pozvane na javnu raspravu odr`anu dan rani je.
Balkan je simbol pote{ko}a, ali i potrebe za su`ivotom, ka`e Monti
Lekcija iz bliske pro{losti
Van Rompuy: Nadvladati razlike
Politi~ki lideri u Bosni i Hercegovini mora ju nadvladati razlike i usu- glasiti se oko vizi je stabilne i demokratske budu}nosti zemlje, kazao  je ju~er, nakon sastanka s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, predsjednik  Evropskog vi je}a Herman van Rompuy. Izrazio je i nadu da }e BiH nas- taviti u napredovanju ispunjavan ja svih zahtjeva za ~lanstvo u EU do kra ja godine, prvenstveno u provedbi presude Sejdi} - Finci, u duhu kompromisa i za jedni~ke odgovornosti. - Za to je potrebna sna`na politi~ka volja. Politi~ki lideri u BiH ve} su izrazili predanost implementiranju reformi. Ne posto ji bolja alter- nativa za ovu zemlju od ~lanstva u EU i nikada ne}e posto jati bolji tre- nutak za to kao {to je ovaj, istakao je Van Rompuy, dodav{i da }e EU nastaviti pru`ati podr{ku kroz razli~ite vrste resursa i kapaciteta, ali  je na narodima i politi~arima BiH da ispune potrebne zahtjeve. Prema Izetbegovi}evim ri je~ima, BiH je komplikovana zemlja ~i ji je Ustav baziran na zaustavljan ju rata, sa mehanizmima spre~avanja, a ne pokretanja. - BiH je komplek sna dr`ava sa te{kom pro{lo{}u i posto je razli~ita gledanja i emoci je na pro{lost i budu}nost BiH, ali u jednoj stvari imamo konsenzus, a to je evropski put. Evropski put je jedna sna`na platforma za dugoro~nu stabilnost ove zemlje. Ne smi jemo upadati u zamku centralizaci je, ve} moramo i}i u procese integraci je i potrebno je hitno napra- viti takve mehanizme, poru~io je Izetbegovi}, i naglasio zna~aj hitnog rje{avanja presude Sejdi} - Finci, te potrebu vra- }anja njenoj su{tini - omogu}avanju svakom gra|aninu da bira i bude biran.  Van Rompuy je u pratnji svog doma}ina Izetbegovi}a obi{ao staru jezgru Sara jeva i posjetio najva`ni je kulturno-histo- rijske znamenitosti glavnog grada BiH.
   F   o   t   o  :   D .    ]   U   M   U   R   O   V   I    ]

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->