Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Suplemento Viagem - Jornal O Estado de S. Paulo - Europa e Estados Unidos 20120703

Suplemento Viagem - Jornal O Estado de S. Paulo - Europa e Estados Unidos 20120703

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by hermann
Em cartaz: Mosaico de postais - Embalados pelo novo filme de Woody Allen, ‘Para Roma com Amor’, conferimos os cenários reais das últimas incursões do diretor pela Europa e Estados Unidos
Em cartaz: Mosaico de postais - Embalados pelo novo filme de Woody Allen, ‘Para Roma com Amor’, conferimos os cenários reais das últimas incursões do diretor pela Europa e Estados Unidos

More info:

Published by: hermann on Sep 11, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/18/2013

 
Wn`ynbhcyijoheh`vj
Ijce`|nnbnmh|`nfj@cyvnb|noijoejvjyfhmh`vj|hy
Wîb# 8Wîb# <
Oxyny`cyw`|nfj|ny#
Hoyhcv`fjdj|î|`j1\jon-Wn|`y-Mjcf|hy-CjunPj|khLn|ihmjcnej|no|hv|nvnfnywhmji`chnyvn
dvvw1**rrr#hyvnféj#ijo#l|
Ojyn`ijfhwjyvn`y
^xh|im`in|xoyneî|`:Wh|bxcvh/ohijoj
Xoo`c`oncxnmwn|nenqh|`onbhcyijojnfhyvh`ownmn
Hoin|vnq
Holnmnfjywhmjcjuje`mohfhRjjfpNmmhc-—Wn|n\jonijoNoj|‐-ijceh|`ojyjyih|`jy|hn`yfnyñmv`ony`cix|yøhyfjf`|hvj|whmnHx|jwnhHyvnfjyXc`fjy
OJCVNBHO FH FHCC@Y E@FNMBJ YJL\H EJVJY FH CNVÎM@N QJCVN*NH; IDN\MHY WMNV@NX H K@H\NC FJDH\VP*\HXVH\Y; AE F@J\@J*NH H OÖC@IN CÙL\HBN*NHANOHY D@MM*CPV
(Dh|ohyE`mh@cej1U/>1<7><72791
 U>
VH\ÂN/EH@\N-9FHAXMDJFH<7><
C±<906
J HYVNFJ FH Y# WNXMJ
 
Hy~xhcvncfjny vx|l`cny
N ohcjy fh xo oáy fj `cïi`jfn Jm`owïnfn fh Mjcf|hy $ij/ohân f`n <2- n inw`vnm `cbmhyn aî hcv|jx cj |`voj fjy Ajbjy#Cj lmjb ujiá hcijcv|n xonyhmhâéj fh ejvjy ~xh v|nfxqhoj im`on fn i`fnfh ’ ijoj nVjrh| L|`fbh- aî fhij|nfn ijojy n|ijy jmïow`ijy#
Hy~x`ho vhowj|hnm
Ho wn|ih|`n ijo j
U`nbho
- n|hwù|vh| Wnxm`cn Idnoj||j- fn\îf`j Hmfj|nfj $>72-9 v|ncyo`/vh chyvn yhoncn ljmhv`cy f`|hvjfn hyvnâéj fh hy~x` fh Vh|onyfh Id`mmîc- cj Id`mh# J w|jb|n/on Vh||`vù|`j Nuhcvx|n un` njn| f`n|`nohcvh- >6d87- jx cjy`vh vh||`vj|`jhmfj|nfj#ijo#l|#
H
 tihyy`unohcvh l|jcqhnfjwhmj yjm fn `mdn fh Onmvn-~xh vnolào vj|cjx n`cfnon`yimn|jyjywhmjyfhV|n/yd`h-n|nwjynfnyhyvhwhyy`lh|`ncny-yxn onyijvh- o|# O`mhy nb|nfhih njmh`vj|Wà|`imhyA|#-fhWn|nbxnâxWnx/m`yvn- ~xh- nwùy mh| n i|öc`in fn ñmv`/onyhoncnyjl|hWn|`ynvhyvjxnht`y/váci`nfhxonjxv|nMxvài`nnwjxijon`yfhu`cvh~x`möohv|jyfni`fnfhjcfhu`uh#”N`cfncéjv`uhnjwj|vx/c`fnfh fh ijcdhiá/mn whyyjnmohc/vh‟- fhyixmwjx/yh j b|ncfh u`nancvh#”Ony hyyh à j yhb|hfj fjy wh|hb|`/cjy1 yhow|h dî nmbxon ij`yn cjun nfhyijl|`|#‟ Nyhbx`|-nij||hywjcfáci`nfnyh/oncn1
^xh|`fjo|#O`mhy1jyhcdj|vhonijowncdnfjhyynd`yvù|`nfhdjvà`ym`bnfjynhyv`m`yvnyenojyjyijojLxmbn|`hUh|ynih:^xnmànyxnjw`/c`éjyjl|h hmhy:\jynOn|`nOhch/qhy\`lny-wj|h/on`m
Rhmm- op fhn| 
-i|h`j~xhn|hihcvhhi|hyihcvh jcfn fh djvà`y ijo cj/ohy- nun`y jx j w|ùw|`j w|jahvj fhwh|yjcnm`fnfhy~xhyhvj|cn|nob|`/ehy oxcf`n`y à on`y xon lho x|f`/fn hyv|nvàb`n fh on|khv`cb# Wn|nxon ih|vn imnyyh fh u`nancvhy fj|/o`| cjy nwjyhcvjy fh N|onc` hoFxln` jx O`méj y`bc`e`in nmbj ijoj uhyv`|/yh jx wh|exon|/yh ç onch`|nfj hyv`m`yvn fh W`nqhcqn# J ~xh-
lpvdh rnp
- céj fh`tn fh vh| xo excfjfhuh|fnfh-aî~xhhyv`uhijojB`j|/b`jhoyhx djvhm cjBjmejWà|y`ij hwh|ihl`- cn fhij|nâéj- n hmhbìci`nfhyhx hyv`mjo`c`onm`yvn#Wj| jxv|j mnfj-
fhn| 
\jyh- yh jydjvà`y ~xh mhuno hyyhy cjohy yhidnonyyho-ijojfhj|f`cî|`j-Wmn/qn-O`|non|-Lhmnu`yvnjxWnmnih-hy/vhan ih|vn fh ~xh j w|hâj fn f`î|`nixyvn|`nfj`yvh|âjyon`yln|nvj#Cjohxvhowj-~xhuhonyh|xo ljinfjfhvhowj-jydjvà`yh|noh|/bx`fjywj|ijcyv|xvj|hyjxenoïm`nym`bnfnynj|nojfhdjywhfnbho#Dj/ ah-
op Bjf
- hmhy céj cnyiho cxonw|ncidhvn# Yéj-
@ w|hyxoh
- ijyvx|n/fjy-lj|fnfjyhnm`cdnunfjywj|dj/ohcyhoxmdh|hy~xh-ncvh|`j|ohc/vh-fhf`inuno/yhçn|vhfhuhyv`|-wh|/exon|h holhmhqn|nywhyyjny#Céj vhcdj n ohcj| fñu`fn ~xhon|inyijojLxmbn|`-Uh|ynih-Eh|/|nbnoj- \hcqj \jyyj $fn F`hyhm)-O`yyjch h Ojyid`cj- hcv|h jxv|ny~xhaîhcuh|hfn|nowhmjoxcfjfndjywhfnbho- anon`y how|hyvn/|`no yhxy cjohy n djvà`y ~xh céjv`uhyyhoyhxw|ùw|`jFCN#Hyyhen/vj-
je ijx|yh
- à xon bn|ncv`n fh ~xhjydùywhfhyuéjwnyyn|yxnycj`vhycn ijowncd`n fny wh|yjcnm`fnfhyhyijmd`fny#Fh o`cdn wn|vh-
fn|m`cb 
- jy ljcydjvà`yyhow|hyh|éjn~xhmhyijouj/inâéjwn|nyh|u`|ijoy`ownv`nhf`y/i|`âéj- cjy ~xn`y à wjyyïuhm yhcv`|/yh |hmntnfnohcvh ho inyn# Yh xowh|exo`yvn nidn/yh cj f`|h`vj fhv|ncywj| yhx n|jon wn|n xo djvhm-hxf`|`n~xhhyvîon`yfj~xhcndj|nfjy uh|fnfh`|jy djvhmh`|jy `cunf`/|ho j oh|infj fn ojfn#
En`| hcjxbd- `yc‐v `v:
^xh vnm yh|`no jy mncânohcvjyfn ijmhâéj \`vq In|mvjc wn|n n w|`/onuh|n jx fn cjun m`cdn fh inmân/fjy Jlh|j`:Jy oh|infjmjb`yvny h fhehcyj|hyfny`ch|b`n’hyvnwnmnu|nvéjhouj/bn’dnuh|éjfhohijcy`fh|n|ncv`/~xnfjwj|w|heh|`|xo~xn|vjnijc/idhbncvhhxoln|ijob|ncfhun|`h/fnfh fh
yijvid
n djywhfn|/oh hoxodjvhmijon|jonyyje`yv`infjyhij|v`cnyj|`xcfnyfhxonwnyyn|hmnho Wn|`y# H céj jy ihcyx|j wj|~xh uhaj- cny |xny fj oxcfj vjfj- why/yjny ~xh yh wj|vno ijoj jxvfjj|ynolxmncvhy- f`uxmbncfj j cjoh fhb|`ehy ho yxny ino`yhvny- ijoj~xho-
`cej|oh|fnpy
-f`uxmbnunxon`fh`njxxonwjy`âéjwjmïv`in#Hce`o-fh~xhunmhonyijcy`fh|n/âøhyfhxoojfhyvju`nancvh:Nw|j/ uh`vjwn|nmhol|n|n~xhocéj|hy`y/v`xnjnwhmjfhdjywhfn|/yhcnijo/wncd`nfhyhxhyv`m`yvnw|heh|`fj~xhn lxv`~xh fj djvhm vh|î vxfj j ~xhenmvnwn|nijowmhvn|yhx ehv`idh#‟
À J DJOHO ON@Y U@NANFJ FJ OXCFJ#HYVHUH HO >9< WNÏYHY H 2VH\\@VÙ\@JY XMV\NON\@CJY
O\#O@MHYJDJOHOON@YU@NANFJFJOXCFJ
enihljjk#ijo*u`nbhohyvnfnj
Enihljjk#\hwj|vnbhcyjcm`chhbnmh|`nfhejvjyLmjb#F`inyhlnyv`fj|hyfnyu`nbhcyfncjyynh~x`wh
hyvnfnj#ijo#l|
Fx|ncvhxonu`nbhonjcj|vhfn@vîm`n-cjoáywnyynfj-nmh`vj|nO`|hmmnF`Bhccn/|jcéj|hy`yv`xnhyvhwö|fjyjmcjMnbjf`Bn|fn-wh|vjfhUh|jcn
UjiácjU`nbho#Oncfhyxnfñu`fn-ejvjhyxbhyvøhy
Ojohcvjfhen||n~xhHfyjcE|jhy$Ghfyjc/e|jhy)im`ijxcj|hyj|vfnF`ychp-hoJ|mncfj#Choje|`jfhanch`|j`owhf`xxonl|`c/infh`|nnjn|m`u|h
Vr`vvh|#Cjvïi`nyhovhowj|hnmfjoxcfjvx|ïyv`ij
ncjyijowmhvjx j
Oh|infj Oxc`i`wnm fh Nown|j$YW)- hf`eïi`j ~xh ninln fh yh||hyvnx|nfj h ej` |h`cnxbx|nfjcj yîlnfj- 97 fh axcdj
Jinidj||jwn|h/ihenqh|wjyhwn|nIn|mjyDhc|`~xhInon|bjcjWj/âéjNqxm-hoU`y/ijcfhfhOnxî$\A)#Ih|vnohcvhnîbxne|`ncéjej`xohowhi`mdj
Ujiáynl`n###
 u`nbho#hyvnfjGb|xwjhyvnfj#ijo#l|
>77
Eh|cncfjBx|/bhm$Geh|cncfj/bx|bhm)whcyjxvh|u`nanfjcjvhowj~xncfju`xjyjm`vî|`jhyijiáyijov|nahyv|nf`/i`jcn`yyhcvnfjhoHf`olx|bj
o`mhyGhyvnfnj#ijo#l|
vr`vvh|#ijo*HyvnfnjU`nbho
Ijon|~x`vhvx|nho
hyv`mj î|nlh- nbj|n nl|`bn xohowù|`j- inehvh|`n- nbáci`n fhvx|`yoj h |hyvnx|ncvh/hyijmn-ijo ix|yjy fj Yhcni
 lmjby#hyvnfnj#ijo#l|*u`nbho
Fj|o`cfjcnwnyyn|hmn
bnmh|`n`cyvnb|no
Wn|nwn|v`i`wn|fnw|ùt`onbnmh|`nfj
U`nbho
-wxlm`~xhejvjycj@cyvnb|noijondnydvnb)u`nbhohyvnfnj
Cnrhl
\ÀUH@MMJC VND@V@ NCXNCXN ’ >2 f`ny*>8 cj`vhy!
Wnwhhvh- Lj|n Lj|n- Ojj|hn- Vndn‐n h Yncv`nbj#
Ynïfn1 Fhq# <6
$nà|hj + vh||hyv|h)
VND@V@ ONHUN ’ >7 f`ny*4 cj`vhy
Wnwhhvh- Ojj|hn- Lj|n Lj|n h Yncv`nbj#
Ynïfny1 Yhbxcfny/eh`|ny
$yjohcvh vh||hyv|h- uîm`fj wn|n ynïfny nvà Jxv# <0)
VND@V@ WJHON ’ >7 f`ny*4 cj`vhy
Wnwhhvh- Ojj|hn h Yncv`nbj#
Ynïfny1 Yhbxcfny/eh`|ny
$yjohcvh vh||hyv|h- uîm`fj wn|n ynïfny nvà Jxv# <0)
VND@V@ ONCX@N ’ >7 f`ny*4 cj`vhy
Wnwhhvh- Lj|n Lj|n- Vndn‐n h Yncv`nbj#
Ynïfny1 Yhbxcfny/eh`|ny
$yjohcvh vh||hyv|h- uîm`fj wn|n ynïfny nvà Jxv# <0)
VND@V@ MXN FH OHM ’ >2 f`ny*>8 cj`vhy
Wnwhhvh- Ojj|hn- Lj|n Lj|n- Vndn‐n- \ncb`|jn h Yncv`nbj#
Ynïfny1 Yhbxcfny/eh`|ny
$yjohcvh vh||hyv|h- uîm`fj wn|n ynïfny nvà Jxv# <0)
Wn|n on`y fhvnmdhy h jxv|jy |jvh`|jy- ijcyxmvh yhow|h j yhx nbhcvh fh u`nbhcy.
Yéj Wnxmj >>
 
9<>2#2577
}
rrr#~xhhcylh||p#ijo#l|
      F    j    j    |    y
VHOJY XON H^X@WH FH HYWHI@NM@YVNY H 67 NCJY FH V\NF@ÂÉJ CJ NVHCF@OHCVJ N U@NBHCY WH\YJCNM@QNFNY#
W|hâjy wj| whyyjn ho nwvj fxwmj# !Mxbn|hy m`o`vnfjy- uîm`fj wn|n ynïfny fhyfh Yéj Wnxmj h céj `cimx` vntny fhholn|~xh h nh|jwj|vxî|`ny# Yxah`vjy n f`ywjc`l`m`fnfh cj nvj fn |hyh|un h nmvh|nâéj yho nu`yj w|àu`j# E`cnci`nohcvjà htimxy`uj ho I|hf`/Idh~xh wj| vhowj m`o`vnfj# @onbhcy oh|nohcvh `mxyv|nv`uny# U`nbhcy inmixmnfny ijo lnyh cjiìol`j fh XYF >#77 ? \& <->8 ho <0*75*>< h yh|éj |hinmixmnfjy cn fnvn fj wnbnohcvj# Hyvn ijmxcn à yhoncnm#
Vnd`v`
Xo mxbn| fh w|n`ny i`chonvjb|î﬎iny fh n|h`ny ﬎cny h l|nciny-îbxny i|`yvnm`cny h fh `c﬎c`vjy vjcy fh nqxm- jcfh j yjm l|`mdn jncj `cvh`|j# Xo mxbn| jcfh j vhowj vho jxv|j y`bc`﬎infj h n wnq|h`cn hcv|h xo wjuj htùv`ij h y`owîv`ij- ~xh w|hyh|un nj oît`ojyxny v|nf`âøhy ncihyv|n`y#
j ohmdj| fn u`fn à u`uh| 
n wn|v`| fh
 
\&
 
9#458 +
 
2t
 
\&
 
<#<74
ç u`yvn \& >0#9<>
n wn|v`| fh
8t
\&
 
>#50>
ç u`yvn \& 4#688
n wn|v`| fh
8t
\&
 
>#627
ç u`yvn \& 2#987
n wn|v`| fh
8t
\&
>#229
ç u`yvn \& 4#458
n wn|v`| fh
8t
\&
 
9#>67
ç u`yvn \& >8#277
Vjfjy jy |jvh`|jy `cimxho wn|vh nà|hn + vh||hyv|h#
W|hâjy wj| whyyjn ho nwvj# fxwmj- yn`cfj fh Yéj Wnxmj- yxah`vjy nnmvh|nâøhy h f`ywjc`l`m`fnfh fh mxbn|hy# W|hâjy ho fùmn|hy- n yh|ho ijcuh|v`fjy whmj iìol`j fj f`n fn ijow|n# Iìol`j |he#<0*75*<7>< ’ XY&>-77 ? \& <->6# Wnbnohcvj ho >7t yho ax|jy $97( fh hcv|nfn + 0t ho idh~xh- in|véj fh i|àf`vj- fàl`vjnxvjoîv`ij jx ljmhvj ’ ijcyxmvh ny |hb|ny# Wn|ihmn oïc`on XY&>77-77)# Jy |jvh`|jy céj `cimxho vntny fh holn|~xh#
Inow`cny
$>0) 9292/8><7
L|nyïm`n
$5>) 99<9/6<<<
\`j W|hvj
$>2) 9<>>/<557
Wj|vj Nmhb|h
$8>) 9<<6/5766
Yéj Wnxmj $>>) 9>94/6444 }
rrr#chrnbh#vx|#l|
 
Wh|xHtw|hyy ijoOnidx W`iidx
8 cj`vhy nvà >2*72
Nbxny Inm`hcvhy- Ixyij-M`on- Onidx W`iidx 
XY&
>#876
 $
\&
9#<>4-85)
M`cdny fhCnyin hOnidx W`iidx
2 cj`vhy nvà >2*72
Ixyij- M`on- Onidx W`iidx- Cnyin- Wn|niny 
XY&
<#72<
 $
\&
6#696-74)
B|ncfhy Ihcî|`jyWh|xncjy
>7 cj`vhy nvà >2*72
Nbxny Inm`hcvhy- N|h~x`wn-Ixyij- M`on- Onidx W`iidx-Cnyin- Wn|niny- Wxcj-Unmh Ynb|nfj 
XY&
<#565
$
\&
8#55<-66)
rrr#wh|x#v|nuhm
Wn|niny
yho ax|jy
Enân xon u`nbho oïyv`in hijcdhân j ohmdj| fj Wh|ñ
Onidx W`iidx
 
Enân xon u`ijcdhân j
Ixyij
 Nvhcny
Opkjcjy
Knvnkjmjc $Jmïow`n)
Ij|ex
Ywm`v $I|jîi`n)
 Uhchqn
@cimx`1
 Nà|hj
< cj`vhy fh djvhm ho Nvhcny
I`vp Vjx| ho Nvhcny
5 cj`vhy fh i|xqh`|j whcyéj ijowmhvn Nvhcny * Uhchqncnu`j I|jrc W|`cihyy
Yhbx|j ynñfh h nyy`yváci`n nj u`nancvh
Vjfjy jy v|nymnfjy N Wn|v`| fh1
0T \& 969-4>
Hcv|nfn \& >#9<5-77 $vjvnm \& 6#6<7-77 * Hx >#5>0)!Ynïfny fh Y# Wnxmj1 <5 axm- 70 nbj- >< yhv! h 75 jxv#
W|hâjy w# whyyjn ho nijojfnâéj fxwmn uîm`fj wn|n ynïfn fh >< yhv $B\X); unmj|hy ho \hn`y inmixmnfjy nj inol`j fh <0*75$Hx >-77 ? \& <-29) yxah`vj n un|`nâøhy f`î|`ny; vntn fh wj|vj h nh|jwj|vj céj `cimxïfny; wnbnohcvj ho >7T ijo97( hcv|nfn + vntny ç u`yvn $idh~xh jx fhwùy`vj ç u`yvn) h ynmfj 0T in|véj fh i|àf`vj NOHT / ONYVH\ / U@YN#\hyh|uny yxah`vny n f`ywjc`l`m`fnfh#
\hyh|uny1 >> 9<95 5888
rrr#|xl`nvx|#ijo#l|h/on`m1 |hyh|unyG|xl`nvx|#ijo#l|
@MDNY B\HBNY@MDNY B\HBNY
70 f`ny
>  >  
70 f`ny
EJVJY N\^X@UJ WHYYJNMON\IJY OÝMMH\*NH
(Dh|ohyE`mh@cej1U/<1<7><72791
 U<
U`nbho
VH\ÂN/EH@\N-9FHAXMDJFH<7><
J HYVNFJ FH Y# WNXMJ
 
Hmhbncvhyinycninw`vnmfjidî
 NCN BNYYVJC
C
j yàixmj >2- ncvhyfj idî u`|n| on/c`ncni`jcnmcn@c/bmnvh||n- j ineàh|n n lhl`fn on`y wjwxmn|#Cny
ijeehh djxyhy
hywnmdn/fnywhmjihcv|jfhMjcf|hy-ijoh|i`ncvhyhlnc~xh`|jyyh |hxc`no wn|n v|nvn| fhchbùi`jy# N w|`oh`|n fn i`/fnfh- Wny~xn \jyhh‐y- yx|/b`xho>58<-onyej`fhyv|xï/fn cj B|ncfh @ciácf`j hyxlyv`vxïfn whmn Anon`inIjeehh Djxyh ~xh- djah- àxo ln| idnonfj Anon`in R`ch Djxyh- ho Ij|cd`mm-cnMjcfjcI`vp# Nvxnmohcvh- ineà hyvî fhcjujcnojfn-wn|nnehm`i`/fnfh fjy l|ny`mh`|jy ~xhcéj wnyyno xo f`n yho#Cjyñmv`ojyncjy-encvîyv`/inymjany`cfhwhcfhcvhyyx|/b`|no uhcfhcfj j w|ùw|`jineà enl|`infj ijo b|éjy`owj|vnfjy fh uî|`jy wnï/yhy-`cimxy`uhfjL|ny`m#Xon fh o`cdny mjany en/ uj|`vny à n OjcojxvdIjeehh $ojcojxvdijeehh#ij#xk)- ijo v|áy hcfh|h/âjy1 Ijuhcv Bn|fhc- Lh|/ojcfyhphMjcfjcL|`fbh# N ñmv`on- nj mnfj fj Lj/|jxbdOn|khv-ànon`yijc/ij||`fn1~xncfjjoh|infjhyvînlh|vj-ne`mnfjl|nnhy/~x`cn#Wn|nijow|n|xown/ijvhfhineà-lnyvnwhf`|`cy/v|xâøhywn|njynvhcfhcvhycjlnmiéj#N`cfncjoh|in/fj- hcijcv|n/yh j in||`cdjfjEmnvInw-ixajfjcjl|n/y`mh`|j ehq vncvj yxihyyj~xh nl|`x fxny mjany- xonfhmnynhmhbncvhCjvhyOx/y`i % Ijeehh $cjvhyoxy`i/ijeehh#ijo)- wh|vj fn V|n/enmbn|Y~xn|h#Aî cj L|jnfrnp On|khv-jineàfju`hvcno`vnInWdh UC $inwdhuc#ij#xk) à xofjy on`y wjwxmn|hy# Nmàofhineàijomh`vhijcfhcyn/fj- ~xhcvh jx bhmnfj- hoyxn mjan- ho Imh|khcrhmm\jnf- dî j in|ïyy`oj Rhn/yhm ijeehh- eh`vj ijo b|éjyf`bh|`fjywj|fjc`cdny#Cnohyon|xn-jojfh|/cjRj|kydjwIjeehh$rj|k/ydjwijeehh#ijo) vho xo ln| cj ihcv|j h- cj excfj-xonoî~x`cnjcfhjineààvj||nfj# Nmào fh ineà- yh|/ uho jxv|ny lhl`fny h w|n/vjyfx|ncvhjf`nhncj`vh#Cn oju`ohcvnfn Lh|/ r`ikYv|hhv-hoYjdj-hyvîjEmnv Rd`vh $emnvrd`vhineh#ijo)-ixajcjohej`fh|`un/fjfn lhl`fn v|nq`fnwn|njwnïy whmjy fjcjy nxyv|nm`n/cjyh~xhnbj|nenqwn|vhfjohcxfh uî|`jy ineày fn i`/fnfh# V|nvn/yh fh xo
mnvvh
on`yi|hojyjijoxonfj/yhhtv|nfhineà#Wh|vjfnm`-jwxlVdhJmfIjeehhYdjw-wh~xhcjhhy/ix|j- aî uhcfhx ox`vj ineàh-djah-yh|uhih|uhany`cfh/whcfhcvhy enl|`infny hoMjcf|hy-nlhl`fn~xhcxc/inyn`xfnojfn#
aj|cnm`yvn-wnxm`yvncnh u`uhho Mjcf|hydî>7 ncjy
NCNBNYYVJC*NH
\XOJMJCF\HY
CjYjdj#
EmnvRd`vh
<7><
W|hqnfj im`hcvh1 jy w|hâjy wxlm`infjy yéj wj| whyyjn- ijo djywhfnbho ho nwn|vnohcvj fxwmj h ynïfny fh Yéj Wnxmj# Wxcvn Incn1 ynïfny fh Inow`cny# Emù|`fn W|joji`jcnm1 w|hâjy wj| whyyjn ho nwn|vnohcvj ~xîf|xwmj# W|hâjy- fnvnyfh ynïfn h ijcf`âøhy fh wnbnohcvj yxah`vjy n |hnaxyvh h oxfncân yho nu`yj w|àu`j# Ijcf`âøhy wn|n wnbnohcvj1 wn|ihmnohcvj >+>> uhqhy yho ax|jy cj in|véj fh i|àf`vj# Wnyyh`jy céj `cimxho `cb|hyyjy# Fhyijcvjy ohci`jcnfjy aîhyvéj nwm`infjy njy w|hâjy wxlm`infjy chyvh ncñci`j# Jeh|vny uîm`fny wn|n ijow|ny nvà xo f`n nwùy n wxlm`inâéj fhyvh ncñci`j# Vntny fh holn|~xh ijl|nfny whmjy nh|jwj|vjy céj hyvéj `cimxïfny cjy w|hâjy# W|jojâéj <± wnyynbh`|jb|îv`y1 j <± wnyynbh`|j wnbn nwhcny n vntn fh holn|~xh# Jy fhyijcvjy ohci`jcnfjy aî hyvéj nwm`infjy cjy unmj|hy wxlm`infjy# Iìol`j lnyh <0*5*<7><1 XY& >-77 ? <->>; ₭ >-77 ? \& <-52# W|hâjy uîm`fjy wn|n ynïfny1 Cni`jcnm / Lnmchî|`jInolj|`ñ1 <9*axmdj; B|nonfj1 <0*axmdj; Inmfny Cjuny1 9- 6- 8- 5- 2 h 4 *axmdj; Ljc`vj1 <0*axmdj; Onih`ù1 <>*axmdj; U`mmnbh W|nvnbp \hyj|v1 <4*axmdj; Wj|vj Yhbx|j1 <>*axmdj; Ijyvn L|ny`m`y; \hyj|v1 <4*axmdj; Cnvnm1 <4*axmdj; Jihnc Wnmnih\hyj|v1 <4*axmdj# @cvh|cni`jcnm / Emù|`fn W|joji`jcnm1 >7*axmdj; Ln|`mjidh Imîyy`ij1 ><*nbjyvj; Wxcvn Incn1 2*axmdj; Incixc1 <0 h 97*axmdj; Cjun Pj|k1 >2 h <6*axmdj; Wn|`y1 <>*axmdj; Lxhcjy N`|hy1 ><- >0 h <5*axmdj; Wnyynbho nà|hn `fn hujmvn wn|n O`no`1 <> n 9>*axmdj; Wnyynbho nà|hn `fn h ujmvn wn|n Cjun Pj|k1 <7 n <4*axmdj# !Nmbxcy `vhcy wjfho céj hyvn| f`ywjcïuh`y wn|n vjfjy jy |jvh`|jy ncxci`nfjy# Ijcyxmvh `cimxyøhy h |jvh`|jy fhvnmdnfjy ijo cjyyjy uhcfhfj|hy#
J ~xh yù n IUI wjfh jeh|hih| wn|n ujiá
!
1
Oxcfj
L|ny`m
J ~xh yù n IUI wjfh jeh|hih| wn|n ujiá
!
1
Nwj`j fnh~x`wh IUIWnyynbhonà|hnIneà fnoncdéDjvà`yyhmhi`jcnfjyIhcv|nm fh|hmni`jcnohcvjV|nymnfjy fhidhbnfn h ynïfnWnyyh`jyNwj`j fnh~x`wh IUIWnyynbhonà|hnIneà fnoncdéV|nymnfj fhidhbnfn h ynïfnWnyyh`jyDjvà`yyhmhi`jcnfjyIhcv|nm fh|hmni`jcnohcvj
WNYYNBHO NÀ\HN @FNH UJMVN WN\N O@NO@
Fh1 \& 6#<97 * Wj|1 \& <#497
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
<68
-
49
 
YHOAX\JYÇ u`yvn \& <#087- Lnyh XY& >#904-
WNYYNBHO NÀ\HN@FN H UJMVN WN\NCJUN PJ\K
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
<85
-
99
 
YHOAX\JYÇ u`yvn \& 9#725- Lnyh XY& >#684-
EMÙ\@FNW\JOJI@JCNM
 
>9 f`ny
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
658
-
84
 
YHOAX\JYWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm \jyhc@cc Wj`cv + ineà $céj `cimx` `cb|hyyjy)#Ç u`yvn \& 8#842- Lnyh XY& <#564-
!Fhyijcvj wn|n j yhbxcfj wnyynbh`|j#
 
CJUN PJ\K
 
5 f`ny
Fh1 \& 8#58< * Wj|1 \& 6#>8<
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
965
-
77
 
YHOAX\JYWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm Q + ineàLnyh XY& >#054
JWJ\VXC@FNFH
Wnyynbh`|j
B|îv`y
<
±
Fhyijcvj fh nvà
\&>#877
-
jx
><T
NBJ\N HO NVÀ
YHO AX\JY
Hijcjo`qh
>#877
\HN@Y
 
Hijcjo`qh
>#777
\HN@Y
!
 
B\NONFJ
4 f`ny< whyyjny wj|
\& >#495-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
25
-
87
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#>24- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh +Djvhm U`n Yh|hcn + ineà + wnyyh`j
Hijcjo`qh
977
\HN@Y
 
Hijcjo`qh
877
\HN@Y
 
U@MMNBH W\NVNBP
\HYJ\V
4 f`ny / Onih`ù / NM< whyyjny wj|
\& 9#725-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
><4
-
>5
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#894- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + U`mmnbh W|nvnbp\hyj|v + ineà + wnyyh`j#
Ijcyxmvh vnolào1
Ej|vnmhqn
• Wj|vj fh Bnm`cdny • N|ninax• O`cny Bh|n`y • Ejq fj @bxnâx• \`j fh Anch`|j h ox`vjy jxv|jy#
Ijcyxmvh vnolào1
Îe|`in fj Yxm• N|xln • Fxln` • @y|nhm • OnidxW`iidx • Mny Uhbny • Incnfî• Vnd`v` • Id`cn • Xydxn`n#
ONIH@Ù
4 f`ny< whyyjny wj|
\& >#854-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
58
-
99
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& 246- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh+ Djvhm \`vq Yxïvhy + ineà + wnyyh`j
INOLJ\@Ñ
 
8 f`ny< whyyjny wj|
\& 465-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
98
-
<8
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& 6<9- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh+ Djvhm \pnc + ineà + wnyyh`j
Hijcjo`qh
<87
\HN@Y
 
LJC@VJ
4 f`ny< whyyjny wj|
\& <#295-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
>>6
-
77
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#654- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Mxiin DjvhmWjxynfn + ineà + wnyyh`jy cn B|xvnfj Mnbj Nqxm- oh|bxmdj yxwh|﬎i`nm cj\`j Yxix|`- ljvh cj \`j Ej|ojyj h u`y`vnç W|n`n fn E`bxh`|n#
Hijcjo`qh
577
\HN@Y
 
CNVNM
4 f`ny< whyyjny wj|
\& >#8<4-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
59
-
55
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& 256- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Pnk Djvhm+ ineà + wnyyh`j W|n`n fh W`|ncb`
Hijcjo`qh
887
\HN@Y
 
JIHNC WNMNIH
\HYJ\V
4 f`ny /
Cnvnm / \C
< whyyjny wj|
\& 9#465-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
>57
-
<8
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#0<9- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Jihnc Wnmnih\hyj|v + ineà + wnyyh`j W|n`n fh W`|ncb`
INMFNY CJUNY
8 f`ny< whyyjny wj|
\& 404-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
92
-
6>
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& 680- wj| whyyjn
Wnyynbho + v|nymnfj + Djvhm Djv Yvn|+ ineà + wnyyh`j#
W|hyhcvh1 djywhfh/yh ho xo fjy djvà`y fn|hfh W|`uà h vhcdn m`u|h nihyyj nj on`ycjuj wn|~xh n~xîv`ij fh Inmfny Cjuny- jRnvh| Wn|k!!#
\jxwnfh chuh
LXHCJY N@\HY
 
8 f`ny
Fh1 \& >#2>4 * Wj|1 \& >#629-
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
><<
-
28
 
YHOAX\JYLnyh XY& 504-
Hijcjo`qh
>05
\HN@Y
 
 
JWJ\VXC@FNFH
LN\@MJIDHIMÎYY@IJ
 
4 f`ny
Fh1 \& 6#>90 * Wj|1 \& <#290-
   N   W   N   \   V   @   \
><T
\&
 
<<4
-
<8
 
YHOAX\JYWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm ImxlDjxyh + ineà + |jxwn hywhi`nm wn|n chuhwj| 5 f`ny + wnyyh`jy + > `cb|hyyj njInyy`cj ijo idnowncdh fh ljny/u`cfnyLnyh XY& >#<04-
Hijcjo`qh
>#677
\HN@Y
 
 
JWJ\VXC@FNFH
WJ\VJ YHBX\J
4 f`ny< whyyjny wj|
\& 424-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
95
-
84
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& 690- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm On|m`o+ ineà + wnyyh`j + ehyvn cjvx|cn
Hijcjo`qh
977
\HN@Y
 
IJYVN L\NY@M@Y
\HYJ\V
4 f`ny
W|n`n fh Yncvj Ncf|à ’ LN
< whyyjny wj|
\& <#925-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
00
-
77
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#>44- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh +Ijyvn L|ny`m`y \hyj|v + ineà
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
WXCVN INCN
4 f`ny< whyyjny wj|
\& 9#909-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
>6>
-
92
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& >#505-87 wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm @en U`mmnyLîun|j ijo Y`yvhon Vxfj @cimxïfj$ijo`fny h lhl`fny)# Lnyh XY& >#574-
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
INCIÑC
4 f`ny< whyyjny wj|
\& 6#664-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
>48
-
99
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& <#<<6- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm Jny`yWnmo Lhnid ijo Y`yvhon Vxfj @cimxïfj$ijo`fny h lhl`fny)# Lnyh XY& <#>74-
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
WN\@Y
2 f`ny< whyyjny wj|
\& 8#706-
   J   X   N   W   H   C   N   Y
><T
\&
 
<><
-
<8
WJ\WHYYJN
Ç u`yvn \& <#862- wj| whyyjnWnyynbho + v|ncywj|vh + Djvhm Wnu`mmjc@vnm`h + ineà# Lnyh ₭ >#074-
WNYYNBH@\J
B\ÎV@Y
\heh|hcvh nj v|nlnmdj n|vïyv`ij- mjbjv`wjyh w|jw|`hfnfhy fn F`ychp  F`ychp#
UNMH U@NBHO
Fá j oxcfj fh w|hyhcvh
M@YVN FH INYNOHCVJ
Bncdh n u`nbho fjy yhxy yjcdjy
iui#ijo#l|*mjany
Ijcyxmvh hyvhy h ox`vjy jxv|jy |jvh`|jy cjcjyyj y`vh jx cn mjan on`y w|ùt`on# Nihyyh
Y@BN N IUI CNY\HFHY YJI@N@Y
*
iuiu`nbhcy
 
IJOWMHOHCVH YXNU@NBHO IJO N IUI1
Yhbx|j/u`nbho h v|jinfh ojhfn hyv|ncbh`|n#
UNMH/U@NBHO
IUI
F@N FJY
WN@Y
Fá j oxcfj
fh w|hyhcvhwn|n hmh#
(Dh|ohyE`mh@cej1U/91<7><72791
JHYVNFJFHY#WNXMJ
VH\ÂN/EH@\N-9FHAXMDJFH<7><
U`nbho
U9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->