Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Suplemento Viagem - Jornal O Estado de S. Paulo - Europa Oriental 20120626

Suplemento Viagem - Jornal O Estado de S. Paulo - Europa Oriental 20120626

Ratings: (0)|Views: 514|Likes:
Published by hermann
Europa: Laços da história - Além da localização geográfica, Hungria, Eslováquia, Polônia e República Checa têm em comum um passado cheio de percalços. E a incrível capacidade de se regenerar
Europa: Laços da história - Além da localização geográfica, Hungria, Eslováquia, Polônia e República Checa têm em comum um passado cheio de percalços. E a incrível capacidade de se regenerar

More info:

Published by: hermann on Sep 11, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

01/18/2013

 
*Hj{ojuDc`jCfdl9T/19;21;24;49
 T1
^J[ÇA/DJC[A,;4NJIZFHLNJ;21;
F¹;535
L JU^ANL NJ U& RAZ@L
Far{juuål
Lunjuadclunjr{jra{a{r{a~luuldcu~ceanlufaua`~z{au
Rágu& 4 j 7Rág& :
E{jrùuez`l&
Alrþ{nlul`,luelf~l{fluojncjtacuaejf~zaoakj`jyanjR{aga9rl{`á,agzj{{anjcxlzrlzeauoa{eauâtcu~a
h~~r9,,www&ju~anål&elo&k{
@açlunahcu~õ{ca
E`áuucelunjcftj{fl
Njoùuceaa~ja~{l,lur{cfecracudju~ctacunaju~açåld{ca
Jz{lra
A`ãona`lea`cyaçålgjlg{ádcea,Hzfg{ca,Ju`ltáqzca,Rl`þfcaj[jrùk`ceaEhjea~éojoelozozorauuanlehjclnjrj{ea`çlu&Jacfe{ïtj`earaecnanjnjuj{jgjfj{a{
IZ@CAFA UASZ[CAJCTAF NCAUAJ / ;84;212
 
18
Qzjo fål uakj, nafça
Elol uj iá fål kau~auuj uj{ loacl{ nl Raïu, l Dju~cta` nj Naf/ça nj Ilcftc``j, jo Uaf~a Ea~a{c/fa, ehjga â uza 52© jncçål elool~ctlu nj ulk{a ra{a elojol/{a{& Dl{ao cfue{c~au oacu nj;&:22 el{jlg{adcau nj 422 g{z/rlu nj nafça nj ;1 Ju~anlu,qzj elfel{{jo jo ea~jgl{cauelol ka`ã e`áuucel, uara~janl,nafçau z{kafau j nafçau rlrz/`a{ju& Jo ;211, Dj`crj [lua Ea{/nlul (
dl~l
#, nl g{zrl OafcaeuE{jw, gafhlz elol oj`hl{ kac`a/{cfl& A~ã nca 52& Uc~j9 dju~cta`nj/nafea&elo&k{&
Ga`j{ca%tcagjoju~anal
Ehjgaolu al Cfu~ag{ao j iá{jejkjolu njyjfau nj dl~luelo a hauh~ag %tcagjoju~a/nal& A r{cojc{a uj`jçål nj coa/gjfu rlu~anau tleé elfdj{j flk`lg& Rj`a hauh~ag, tleé aelo/rafha ~aokão fluuau tcagjfu― fju~a ujoafa, l {jrõ{~j{ Jnc/ulf Tjcga ju~á jo Zuhzaca&
@cu~anj `zga{jurlrz`a{ju
Ju~ánclu, a{jfau nj uhlwu,oj{eanlu rùk`celu, r{açau lzuhlrrcfgu ejf~j{u< Ra{a ~j{zoa cnjca nlu `leacu oacu rlrz/`a{ju, l Daejkllm elorz~lz lujuraçlu qzj oacu {jejkjoehjem/cf nlu zuzá{clu na {jnjjo ;: ecnanju nl ozfnl& Tjianj~a`hju na rjuqzcua fl k`lg&
1>
Uzcfgzj fa ojea nl dl{{õ
Nau ;5 hl{au a~ã l nca e`a{ja{& Ãju~j l e{lflg{aoa nau uj~j flc/~ju nj {joj`jxl nl Dju~cta` Fa/eclfa` Dl{{õ nj C~aùfau, fl fl{/~j nl Jurï{c~l Uaf~l& A raea~atc`a, daolua rl{ uzau nzfau, uj{ára`el nj ar{jujf~açúju nj a{~cu/~au elol Nlocfgzcfhlu (
dl~l
#,^{cl Tc{gz`cfl j Dl{{õ Ehaojgl&Ju~a{ål {jr{jujf~anau ncdj{jf~jutj{~jf~ju nl ju~c`l, elol rã njuj{{a, xaxanl j xl~j& Elfdc{a ar{lg{aoaçål jodl{{lnjc~azfau&elodju~cta`&
J
o zo nj ujzu e`áuucelu jf/ tj`lrju `ae{anlu, fluulqzj{cnl tcaiaf~j jftclz/flu a el{{jurlfnéfeca naujoafacfnlnc{j~lalauuzf~l,ujojuraçlra{anj`lfgau9
Nja{ 
o{& Oc`ju, jurj{l afuclua/ojf~j au ~j{çau/djc{au ra{a rlnj{`j{ uza el`zfa ~ål r{ayj{lua& Dcelulfhafnl elo lu `zga{ju qzj ojf/eclfa, elo au rjuulau qzj elfhjejj ar{jecl ozc~l ujz hzol{, eázu~c/el, âu tjyju, oau ujor{j nj`ceanl&Hzoc`njojf~j, rjçl uzgju~úju ra/{a Ra{cu& Tcuc~a{jc fl dco nj iz`hl oc/fha dc`ha Raz`a, qzj dlc ra{a `á ra{aju~zna{ jo iafjc{l nju~j afl& Iáju~ctj fa ecnanj nzau tjyju, oauc{jc fltaojf~j qzaf~au rznj{& Glu/~a{ca qzj oj cfnceauuj `zga{ju cfzuc/~anlu lz elcuau a dayj{ ncdj{jf~juna {l~cfa ~z{ïu~cea& Raz`a j jz ~joluozc~a ncurlucçål ra{a afna{ j fål~jolu ojnl nj jxrj{cojf~a{ elc/uau fltau& Qzj{ca qzj juuju njyncau jo Ra{cu ej`jk{auujo fluulaol{ nj oåj j dc`ha&
^hafm slz ulozeh dl{ slz{ r{jeclzu ~coj&
Uafn{aRjf~janlDj{{jc{a,rl{j/oac`
Wj``, os nja{ 
, ju~lz ujgz{l nj qzj,njrlcunj~af~luojujujoRa{cu,uzadc`haRaz`a~j{ácfnceaçújuoacuelf/dcátjcunlqzjauocfhau&Lz,
a~`jau~ 
,oacu r{õxcoau nj ujzu cf~j{juuju jr{jdj{éfecau&Ncgl cuul,
na{`cfg 
, rl{qzj, c
f os tc/ uclf
,Ra{cuãzoaecnanjra{aeanazo&Ã elol, ncgaolu, zoa `cu~a nj djc{a&Eanazo~joauza,elolur{lnz~luqzj r{jdj{j, j ojuol qzj fcfgzão tl`~jra{aeauaeloaojuoaojue`anjcfg{jncjf~ju,~lnluuajoua~cudjc/~lurl{qzjjfelf~{a{aolqzjr{lez/{atao&
Ncnslzgj~oj<
 Arjua{njocfhau{juj{tauqzaf~lalu d{afejuju ― qzj uzktj{~j{ao aoål cfg`jua fl ~{ádjgl jf~{j lz~{aua~c~znju ~{ju`lzeanau ―, anoc~l qzjRa{cuãlqzj~lnaecnanjglu~a{canjra{jej{9juoj{anaojf~j`cfna,daec`/ojf~j elor{jjfuïtj` j cfjtc~atj`/ojf~j cfurc{anl{a (elo ojz rj{/nål rj`a antj{kcaçål jxagj{ana#&Zoaecnanjdjc~ara{ad`afa{&Jzlzua{ca{jelojfna{/`hjqzjnj/nceauujujz~jorlaeaocfha{al`lf/glnl[clUjfa,
@aUjcfj
,elolaeha/oao,elodjocfc`cnanj,lura{cucjf/uju&Fatcuålnjocfhauaznluaaoc/gaIjaffjKlz{gjlcu(
F&na&[&9eã`jk{jeaf~l{a d{afejua elfhjecna elol Ocu/~cfgzj~~ 
# ‘ã zoa `cfna `lc{a nj l`hluul{{cnjf~ju–&L Ujfa,
au C ujj
, ã a a`oa naqzj`aearc~a`& Ra{cu fauejz, acfna @z~ãeca,jo zoa rjqzjfa c`ha njf~{l nj`j9 aC`ha nj `a Ec~ã& L uafgzj nlu qzj anjdjfnj{aojocfdcfnátjcuka~a`haujuel{{jzrj`lujz`jc~l&Jaueakjçaunjdjfju~{anau fa {jtl`zçål nj 1783 klca{ao jo uzau ágzau& A ra{~c{ nj/`au ojnjo/uj au ncu~ëfecau na ecna/njjlufùoj{lunlujncdïeclu&Jfanaojfluqzj8>*naua~{açújuoacutc/uc~anau na ecnanj dceao fa á{ja njak{afgéfecanl{clqzje{zyaaecna/njrl{jxa~lu15qzc`þoj~{lu& Au oa{gjfu nl Ujfa gza{nao,
au wj``
,ozc~lujfeaf~aojf~luqzjtåla`ãonl~z{cuol&FlueacunjOlf~j/ kj``lj@a^lz{fj``jdceaolu
klzqzc/fcu~ju
j uzau ~ïrceau eacxau a~z`hanaunj `ct{lu af~cglu, {jtcu~au, c`zu~{a/çújujlz~{aur{jeclucnanju&Fleacunj@aOãgcuuj{cj,ljuraçlã~loanlrl{d`l{cu~aujrl{`liaunja{~cglura/{aoauel~juqzj,
auslzmflw
,uål~ålcorl{~af~ju ra{a lu ra{cucjfuju el/olujzur{õr{cludc`hlu(lzoacu,uj/gzfnlauoáu`ïfgzau#&L eacu nj Tl`~ac{j ã ~loanl rl{af~cqzá{clujlnjFjwSl{mdzfecl/fa elol ju~aeclfaojf~l nau
rãfc/ehju
rj{oafjf~ju, ej{ea nj 1:2 jo/ ka{eaçújuqzjauuzojoadzfçålnj{jucnéfecau ra{a ol{anl{ju az~l{c/yanluatctj{njf~{lnlUjfa&FleacuN–Afilz,hárjueanl{juelolka`aclehjcl rl{qzj l [cl Ujfa, uafjanl, tl`~lza~j{:2jurãecjunjrjcxju&J,alu rãu nl Cfu~c~z~l nl Ozfnl Á{a/ kj,lQzacU~&Kj{fa{n~l{flz/uj,aludcfu nj ujoafa, zo ~ja~{l akj{~l,elo rj{dl{ocu~au, kac`a{cflu j eaf/~l{ju {jtctjfnl lu e`áuucelu njJnc~hRcadjEha{`ju^{jfj~&
Wj``, na{`cfg 
, há ozc~l oacu ra{aujtj{fauej{eafcaunjuua‘`cfna`lc/{anjl`hluul{{cnjf~ju–&Kau~aafna{joaf~j{lul`hluakj{~lu&Jzarl{cafaocfha`cu~anjdjc{a&
Wlz`n slz<
à L HLOJO OACU TCAIANL NL OZFNL&JU^JTJ JO 15; RAÏUJU J 7^J[[C^Õ[CLU Z@^[AOA[CFLU
13
Dl{a nj ãrlea
Fål ã r{jecul djtj{jc{l ra{ahatj{ ea{fata`& Fl Fl{nju~j,jf~ål, ojflu acfna& L Dl{~a`(dl{~a`;21;&elo&k{#, zo nluoacl{ju ea{fatacu dl{a nj ãrl/ea nl Raïu, njtj {jejkj{ 522oc` rjuulau a~ã nca ;; eloujcu k`lelu eloafnanlu rl{floju elol Ehce`j~j eloKafafa j Ctj~j Uafga`l(
dl~l
#& A fltcnanj uj{á anzr`a uj{~afjia Il{gj $ Oa/~jzu j ujz k`lel Rc{{aça& Aka/náu njunj [. ;22&
;
L g{afnj nca jo Ucjfa
Njunj a oj~anj nl uãez`l 17, luncau ; j 14 nj aglu~l uål jurj/ecacu fa ecnanj c~a`cafa nj Ucjfa&L Ra`cl na Rcayya nj` Eaorl ãzoa nau el{{cnau nj eata`l oacuaf~cgau na Jz{lra& Uål {ja`cyanauujcu r{ltau e`auucdcea~õ{cau elo ara{~cecraçål nj njy eata`jc{lueana& A ù`~coa r{lta na flc~j ã aoacu njecucta ― gafha l r{cojc{lafcoa` qzj nj{ ~{éu tl`~au elo/r`j~au fa r{aça, elo lz ujo eata/`jc{l olf~anl& L tjfejnl{ `jta lN{arrj``lfj, jurãecj nj d`ëoz`aelfucnj{ana l oacl{ ~{ldãz na ec/nanj& Uc~j9 ra`cl&elozfj&ucjfa&c~&
14
Eloc`afça flta/cl{qzcfa
Ra{jej corjfuátj` rlnj{ r{lta{e{caçúju gau~{lfþoceau nj {ju~az/{af~ju ae`aoanlu elol l Nafcj`Klz`lzn Eadã lz l @j Rj{cgl{n jor`jfa Kcg Arr`j rl{ r{jçlu {aylá/tjcu& Oau a [ju~az{af~ Wjjm ldj/{jej fltaojf~j a lrl{~zfcnanjnj njgzu~a{, a~ã 12 nj aglu~l, oj/fzu a r{jçlu dcxlu ― ZU. ;7,2> fla`olçl j ZU. 5: fl iaf~a{ ― joej{ea nj 522 jfnj{jçlu& A ra{~c{nl nca 3, l uc~j fsegl&elo{ju~az/{af~wjjm nctz`ga{á a `cu~a elor`j/~a nlu {ju~az{af~ju ra{~cecraf~ju&
15
Ra{a eaf~a{ j rjfua{
L dju~cta` Lr~cozu A`ctj, jo @cu/kla, uj dc{olz elo rlf~l nj ra{a/na ra{a kafnau elol [anclhjan,^hj Ez{j, Uflw Ra~{l` j Izu~cejjo uzau ~z{féu rj`l tj{ål jz{l/rjz& A`ão na oùucea, nz{af~j~{éu ncau j ~{éu flc~ju lu tcuc~af/~ju rlnj{ål aeaora{ j ra{~cecra{~af~l nj ldcecfau nj a{~j elolnjka~ju ulk{j ecéfeca j ojcl ao/kcjf~j& Cfg{juulu, a ra{~c{ nj
:5([. 154# rl{ nca& Rael~ju nj eao/rcfg jo lr~cozua`ctj&elo&
O[&OC@JULHLOJOOACUTCAIANLNLOZFNL
daejkllm&elotcagjoju~anal
Daejkllm&[jrl{~agjfulf`cfjjga`j{canjdl~luK`lg&Nceaujkau~cnl{junautcagjfunafluuajqzcrj
ju~anal&elo&k{
TleéflTcagjo&Oafnjuzanùtcna,dl~ljuzgju~úju^wc~~j{&Fl~ïecaujo~jorl{ja`nlozfnl~z{ïu~cel
rjnaçluqzjelorl{cao
a Ju~á~za na @ckj{nanj dl{ao~{afurl{~anlu ujra{anaojf~jna D{afça a Flta Sl{m ― j{acorluuïtj` `jtá/`a iá olf~ana
Tleéuakca&&&
 tcagjo&ju~anlBg{zrlju~anl&elo&k{
5:2
oc`juBju~anal&elo&k{
~wc~~j{&eloJu~analTcagjo k`lgu&ju~anal&elo&k{tcagjo
 iz`hlãoéunj&&&
Elo35oj~{lu nj a`~z{a,
dl{ao fjejuuá{clu qza~{l ojujura{a qzj l r{jujf~j d{afeéudluuj ~l~a`ojf~j j{gzcnl& Uzacfazgz{açål dlc jo 1884
Zoa`cfna`lc{anjl`hluul{{cnjf~ju
Jftcjuzanùtcnalzdl~lra{atcagjo&ju~anlBg{zrlju~anl&elo&k{
Fawjk
>
^{ancçåljoRa{a~s
Ea{`lu N{zoolfn nj Af/n{anj ã l hlojfagjanlna 12© jncçål na Dju~a@c~j{á{ca Cf~j{faeclfa` njRa{a~s& A~ã nca 8, a ecna/nj `l~a nj tcuc~af~ju cf~j/{juuanlu jo ra{~cecra{nj ojuau elo njyjfaunj az~l{ju elol l `cka/féu Aocf Oaa`lzd j luk{auc`jc{lu, @zïu Dj{faf/nl Tj{ïuucol j Yzjfc{Tjf~z{a& Zo nlu oacujurj{anlu ã l jue{c~l{d{afeéu Ijaf/Oa{cj @jE`ãycl, gafhanl{ nl R{é/ocl Flkj` nj `c~j{a~z{ajo ;228& Uc~j9 d`cr&l{g&k{&
NJU^AQZJU NA E[LÁECA J OLF^JFJG[L ― 7 ncau 4 flc~ju
Ur`c~, ^{lgc{, Hta{, Nzk{ltfcm, Rj{au~, Ml~l{ j Kznta&
Uaïnau9 Ncá{cau a~ã Njy& ;7
(ulojf~j ~j{{ju~{j, tá`cnl ra{a au uaïnau nj Iz`& 28 a Uj~& 1:#
L OJ@HL[ NAU C@HAU E[LA^AU ― 7 ncau 4 flc~ju
Ur`c~, ^{lgc{, Hta{, C`hau Ram`jfc, Ml{ez`a, Ra{qzj Faeclfa`nj O`ij~, J`arhc~c Cu`afnu j Nzk{ltfcm&
Uaïnau9 Ncá{cau a~ã Lz~& ;4
(ulojf~j ~j{{ju~{j, tá`cnl ra{a au uaïnau nj Iz`& 21 a Uj~& 15#
A^JFAU, OSMLFLU J UAF^L[CFC ― 8 ncau 7 flc~ju
 A~jfau, Osmlflu j Uaf~l{cfc&
Uaïnau9 Ncá{cau a~ã Lz~& ;1
(ulojf~j ~j{{ju~{j, tá`cnl ra{a au uaïnau nj Iz`& 11 a Uj~& 17#
L OJ@HL[ NJ G[ÃECA J ^Z[QZCA) ― 1: ncau 15 flc~ju
 A~jfau, Osmlflu, Uaf~l{cfc, Cu~aokz` j Earanõeca&
Uaïnau9 Nlocfglu, ^j{çau, Qza{~au j Ujx~au a~ã Lz~& 1>
(aã{jl - ~j{{ju~{j, tá`cnl ra{a au uaïnau nj Iz`& 12 a Agl& ;;#
^Z[QZCA JURJECA@) ― 11 ncau 3 flc~ju
Cu~aokz`, Earanõeca j Kln{zo&
Uaïnau9 Nlocfglu j Ujx~au a~ã Lz~& ;1
(aã{jl - ~j{{ju~{j, tá`cnl ra{a au uaïnau a~ã Agl& ;:#
Ra{a oacu nj~a`hju j lz~{lu {l~jc{lu, elfuz`~j ujor{j l ujz agjf~j nj tcagjfu!
Uål Raz`l 11
 
5;17&7422
p
www&qzjjfukj{{s&elo&k{
      N    l    l    {    u
^JOLU ZOA JQZCRJ NJ JURJECA@CU^AU J >2 AFLU NJ ^[ANCÇÅL FL A^JFNCOJF^L A TCAGJFU RJ[ULFA@CYANAU&
R{jçlu rl{ rjuula jo ar~l nzr`l& )Tá`cnl ra{a uaïnau njunj Uål Raz`l j fål cfe`zc ~axau nj joka{qzj jaj{lrl{~zá{cau& Uzijc~lu â ncurlfckc`cnanj fl a~l na {juj{ta j a`~j{açål ujo atcul r{ãtcl& Dcfafecaojf~l ãjxe`zuctl jo E{jnc/Ehjqzj rl{ ~jorl `coc~anl& Coagjfu oj{aojf~j c`zu~{a~ctau& Tcagjfu ea`ez`anau elo kauj fleëokcl nj JZ[ 1&22 ? [. ;,75 jo ;1241; j uj{ål {jea`ez`anlu fa na~a nl ragaojf~l& Ju~a el`zfa ã ujoafa`&
l oj`hl{ na tcna ã tctj{ 
E{láeca, G{ãeca j ^z{qzca
R{lg{aoj/uj iá ra{a rauua{ ncau cfjuqzjeïtjcu flu nju~cfluoacu jurjecacu nl tj{ål jz{lrjz! Qzj ~a` {jfnj{/uj al eha{ojnau ecnanju rc~l{jueau j `c~l{a` {jel{~anl na E{láeca< Lz jf~åltcuc~a{ a G{ãeca j uzau c`hau, elo nju~aqzj jurjeca` â Osmlflu jâ {loëf~cea Uaf~l{cfc< Lz acfna a ^z{qzca, qzj a`ão na dauecfaf~jCu~aokz`, gza{na lz~{au uz{r{juau elol a cor{juuclfaf~jEaranõeca j a `cfna Kln{zo fa {ctcj{a ~z{ea!
a ra{~c{ nj
:x
[.
 
1&7>4
â tcu~a [. 8&752
a ra{~c{ nj
:x
[.
 
1&2;:
â tcu~a [. :&1;:
a ra{~c{ nj
:x
[.
 
5&1;7
â tcu~a [. 1:&45:
a ra{~c{ nj
:x
[.
 
;&71>
â tcu~a [. 15&:72
a ra{~c{ nj
:x
[.
 
;&::7
â tcu~a [. 1;&78:
Elfd{a lz~{au lrçúju nj tcagjfu jo fluul afùfecl fa ù`~coa rágcfa nju~j eanj{fl&
^lna qzcf~a fl Ju~anål&
AGÉFECA JURJ^AEZ@ZONCTZ@GAÇÅL
(11#
581:/8;4;
www&zu~lz{&elo&k{ 
FJW SL[M 
&&
ZU.
3:8
OCAOC 
&&&&&&
ZU.
 
37>
@&AFGJ@JU 
 
ZU.
 
752
A[ZKA
&&&&&&
ZU.
 
7:4
K& AC[JU 
&&
ZU.
 
;53
UAF^CAGL 
&&
ZU.
 
513
Aã{jl-4f~u, h~` qnr, a`zg& ea{{l
L[@AFNL
 
ZU.
1&133
Aã{jl - > flc~ju h~` nzr`l&
RA[CU
ZU.
1&178
OAN[C,@LFN[JU,RA[CU, [LOA,@CUKLA
 
j lz~{lu 
A RA[^C[ NJ9
&&&&ZU.
 
813
    R   {   l   o   l   ç    ú   j   u   u   z    i    j    c    ~   a   u   a    n    c   u   r   l   f    c    k &
      O      A      [      E      L      U      O       Ð      @      @      J      [      ,      A      J
WC@^LF IZFCL[AJ
      I      L      [      G      J      O      J      U      Q      Z      C      ^      A      ,      A      J      I      L      U       Ã      R      A      ^      [      C      E      C      L      ,      A      J
*Hj{ojuDc`jCfdl9T/;9;21;24;49
 T;
Tcagjo
^J[ÇA/DJC[A,;4NJIZFHLNJ;21;
L JU^ANL NJ U& RAZ@L
 
Akj{~aaeaçaalul{tj~jfaearc~a`
 AFA GAUU^LF
L
 tj{ål oa` ehj/glzjautafuqzj tjfnjo rcel`ãuj ul{tj~ju iá ju/~ål jura`hanau rl{ @lf/n{ju& J a`gzoau fltcnanjuelojçaoaara{jej{,elola flta Gj`a~j{ca 5Kcu faRa{m U~{jj~, a~{áu nl Kl/{lzgh Oa{mj~& Cfazgz{anaháojflunjzooéu,ldj{j/ej ul{tj~ju cfurc{anlu joulk{jojuauc~a`cafauelolraffael~a,a`ãonjråjunl/eju {jehjanlu j e{jrju& Njqzcf~a a uákanl, qzafnl loj{eanl dzfeclfa a ~lnl tarl{,adc`anjjurj{aelu~z/oauj{`lfga―eloljo~l/nleadãj{ju~az{af~jna`c&Lz~{a fltcnanj nj`cecl/ua (j ojflu ea`õ{cea# ã lul{tj~j djc~l elo `jc~j njeak{a nl G{jjns Gla~(g{jjnsgla~&el&zm#, njqzcf~a/djc{aauákanlflKl/{lzghOa{mj~jalunlocf/glu fl [ja` Dlln Oa{mj~,jo Ulz~h Kafm& Arjua{ njoacu`jtj,lul{tj~jfålrj{/nj fana nl uakl{& R{ltjOcf~ Ehle Ehcr (ojf~a jehlel`a~j#lzzonluuakl/{junjd{z~au,eloloafga&^hjCeje{jaocu~u(~hjcej/e{jaocu~u&elo#ã,ujonztc/na,loacujx~{atagaf~j&@l/ea`cyanlfloj{eanlnjEl/ tjf~ Ga{njf, ã njel{anljo r{j~l j {lua/ehlqzj& A~jfnjf~ju ar{jujf~ao luul{tj~ju e{jolulu, djc~luelo cfg{jncjf~ju ncdj{jf/~ju elol rcrlea, tlnea lz`jc~joa~j{fl―lqzj,a`cáu,eazulzzojueëfna`lqzaf/nla gj`a~j{ca dlc cfazgz{a/na, jo ;211& Lz~{a a~{açålnl ojfz uål lu ea{ïuucoluelqzj~ãcu (nj ul{tj~j, e`a/{l#&Uakl{jcjfarjqzjfaua/`anlafna{njecoa,njel{a/naelo uldá, rl`~{lfa j dl/~lu nl eaua` {ja` Wc``cao jMa~jjorlujuujfuzacu&Qzjor{jdj{jzoagj`a~j/{ca oacu~{anceclfa` jfelf/~{ar{õxcolna`c,joUhl{~uGa{njfu,aUellr(uellrgj/`a~l&elo#& Lu ul{tj~ju uålr{jra{anluelocfg{jncjf/~ju corl{~anlu j ag{anaor{cfecra`ojf~j lu dåu njehlel`a~j&Háoacunj;2lr/çújufl ojfz, uj{tcnau joeauqzcfhaujfl{ojuelkj{/~au nj aojfnlco, g{afz`a/nllzelel{a`anl&[jejf~jojf~j, a Uellrcfazgz{lz zoa `lia joUlz~h Mjfucfg~lf, r{õxc/oaaluozujzunjHcu~õ{caFa~z{a`jTce~l{ca$A`kj{~,zoanauá{jauoacuj`jgaf/~junaecnanj&Fljf~af~l,aul{tj~j{ca oacu daolua na{jgcål ã a Cej E{jao Ra{/`lz{ na Ha{{lnu, qzj oz/nlz nl `zxzlul Dlln Ha``,fl ~ã{{jl nl ceþfcel r{ã/ncl, ra{a l ujgzfnl afna{&Flfltljuraçl,lue`cjf~jurlnjoujujf~a{flka{,lf/njlua~jfnjf~jur{jra{aouzfnajjkafafaur`c~uj{tc/nlujo~açauel`l{cnau&
il{fa`cu~a,raz`cu~afaj tctjjo @lfn{juhá12aflu
[ZOL@LFN[JU
AFAGAUU^LFAJ
;21;
R{ltj&
Gj`a~j{ca 5Kcu
R{jyanl e`cjf~j9 lu r{jçlu rzk`ceanlu uål rl{ rjuula, elo hlurjnagjo jo ara{~aojf~l nzr`l j uaïnau nj Uål Raz`l& L{`afnl9 hlurjnagjo jo ara{~aojf~l qzán{zr`l& Rzf~a Eafa9 uaïnau nj Eaorcfau& R{jçlu, na~au nj uaïnaj elfncçúju nj ragaojf~l uzijc~lu a {jaizu~j j oznafça ujo atcul r{ãtcl& Elfncçúju ra{a ragaojf~l9 ra{ej`aojf~l 1-11 tjyju ujo iz{lu fl ea{~ål nj e{ãnc~l& Rauujclu fål cfe`zjo cfg{juulu& Njuelf~lu ojfeclfanlu iá ju~ålar`ceanlu alu r{jçlu rzk`ceanlu fju~j afùfecl& R{lolçål e{cafça g{á~cu9 tá`cna ra{a a~ã nzau e{cafçau nj a~ã 1; aflu njunj qzj hlurjnanau fl ojuol ara{~aojf~l nj nlcu anz`~lu ragaf~ju& Au e{cafçau ragao arjfau a ~axa njjoka{qzj& Ldj{~au tá`cnau ra{a elor{au a~ã zo nca arõu a rzk`ceaçål nju~j afùfecl& ^axau nj joka{qzj elk{anau rj`lu aj{lrl{~lu fål ju~ål cfe`zïnau flu r{jçlu& Eëokcl kauj 84;21;9 ZU. 1,22 ? ;,15& R{jçlu tá`cnlu ra{a uaïnau9Faeclfa` ― Dl{~a`jya9 ;3iz`hl= Rl{~l Ujgz{l9 ;8iz`hl= Ea`nau Fltau9 1iz`hl= Oaejcõ9 ;3iz`hl= Fa~a`9 ;8iz`hl& R{lolçål E{cafça G{á~cu9 Elu~a nl Uazïrj9 ;3iz`hl= Kjaeh E`auu [jul{~9 ;8 j ;3iz`hl= [c~y @agla na Af~a9 7, 8, 1>, ;1, ;8 j;3iz`hl= Uj{hu Fa~a` G{afn Hl~j`9 ;8 j ;3iz`hl& Cf~j{faeclfa` ― Ra{cu9 7iz`hl= Rzf~a Eafa9 7 j ;8iz`hl= Flta Sl{m9 5, 17 j ;>iz`hl= Rauuagjo aã{ja Flta Sl{m9 5, 17 j ;8iz`hl= Kzjflu Ac{ju9 ;4izfhl= Ka{c`lehj E`áuucel9 8iz`hl= L{`afnl9;>iz`hl= Rauuagjo aã{ja Ocaoc9 ;> a 51iz`hl )A`gzfu c~jfu rlnjo fål ju~a{ ncurlfïtjcu ra{a ~lnlu lu {l~jc{lu afzfecanlu& Elfuz`~j cfe`zuúju j {l~jc{lu nj~a`hanlu elo fluulu tjfnjnl{ju&
TA@J TCAGJO
Né l ozfnl nj r{jujf~j
@CU^A NJ EAUAOJF^L
Gafhj a tcagjo nlu ujzu ulfhlu
L qzj uõ a ETE rlnj ldj{jej{ ra{a tleé
)
9
Ozfnl
K{auc`
L qzj uõ a ETE rlnj ldj{jej{ ra{a tleé
)
9
JO IZ@HL E[CAFÇA TCAIA G[Á^CU
UJ[HU FA^A@G[AFN HL^J@
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
131
,
:2
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. ;&;38
; e{cafçau g{á~cu
ELU^A NL UAZÏRJ
 
8 ncau / Uazïrj Ra{m,Uazïrj E`auu,Uazïrj Dzf
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;11
,
:2
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. ;&:58
Ucu~joa ^znl Cfe`zïnl&; e{cafçau g{á~cu
[C^Y @AGLA NAAF^A [JUL[^
 
8 ncauOaejcõ / A@
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;14
,
:2
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. ;&:38&
; e{cafçau g{á~cu
KJAEH E@AUU[JUL[^
 
8 ncauRl{~l nj Ga`cfhau / RJ
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;;8
,
17
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. ;&758
; e{cafçau g{á~cu
OAEJCÕ
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
85
,
17
 
UJOIZ[LU
Hl~j` @agla Oa{&
 tcu~a [. 338
5:
*
 
Njuelf~l
FA^A@
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
8>
,
8>
 
UJOIZ[LU
Sam Hl~j`&
 tcu~a [. 1&218
>2
*
 
Njuelf~l
DL[^A@JYA
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
81
,
:2
 
UJOIZ[LU
Hl~j` C{aejoa ^{atj`&
 tcu~a [. 378
>2
*
 
Njuelf~l
:2
*
 
Njuelf~lua~ã
72
*
 
Njuelf~lua~ã
Arlcl najqzcrj ETERauuagjoaã{jaEadã naoafhåHl~ãcuuj`jeclfanluEjf~{a` nj{j`aeclfaojf~l
^{au`anlu njehjgana j uaïnaRauujclu
Arlcl najqzcrj ETERauuagjoaã{jaEadã naoafhå^{au`anl njehjgana j uaïnaRauujcluHl~ãcuuj`jeclfanluEjf~{a` nj
{j`aeclfaojf~l
LRL[^ZFCNANJ
>2
*
 
Njuelf~l
KA[C@LEHJE@ÁUUCEL
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;78
,
55
 
UJOIZ[LURauuagjo - ~{afurl{~j - hl~j` - eadã- rauujcl - {lzra jurjeca` ra{a fjtjrl{ 4 ncau - 1 cfg{juul al Eauucflelo ehaorafhj nj klau/tcfnau&Â tcu~a [. 5&5>2& Kauj ZU. 1&:48&
FLTA SL[M
 
4 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
5>3
,
55
 
UJOIZ[LUElo eadã na oafhå&Â tcu~a [. >&13;& Kauj ZU. 1&348&
>2
*
 
Njuelf~l
KZJFLU AC[JU
 
: ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
111
,
:2
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. 1&558& Kauj ZU. 4;8&
42
*
 
Njuelf~l
RZF^A EAFA
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;82
,
28
 
UJOIZ[LU
Ucu~joa ^znl Cfe`zïnl&
 tcu~a [. 5&541& Kauj ZU. 1&:78&
;:
*
 
Njuelf~l
RA[CU
 
7 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
>17
,
55
 
UJOIZ[LUÂ tcu~a [. :&228, Kauj ₠ 1&8>8&
12
*
 
Njuelf~l
LRL[^ZFCNANJ
L[@AFNL
 
11 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
;82
,
28
 
UJOIZ[LURauuagjo - ~{afurl{~j - hl~j` - eadã&Â tcu~a [. 5&541& Kauj ZU. 1&:78&Rael~j fål cfe`zc cfg{juulu&
Rauuagjo aã{ja cna jtl`~a ra{a Flta Sl{m
A RA[^C[ NJ 1;X [.
;:8
,85
 tcu~a [. 5&124& Kauj ZU. 1&>:8&
Rauuagjo aã{jacna j tl`~ara{a Ocaoc
A RA[^C[ NJ 1;X [.
;>8
,14
 tcu~a [. ;&378& Kauj ZU. 1&538&
52
*
 
Njuelf~l
>2
*
 
Njuelf~l
72
*
 
Njuelf~l
LRL[^ZFCNANJ
RL[^L UJGZ[L
 
8 ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
>3
,
5>
 
UJOIZ[LURauuagjo - ~{afurl{~j - Hl~j` Oa{`co - eadã- rauujcl - dju~a fl~z{fa
&
 tcu~a [. :38&
:2
*
 
Njuelf~l
LRL[^ZFCNANJ
EA@NAU FLTAU
 
: ncau
   A    R   A   [   ^   C   [
1;X
[.
 
4;
,
55
 
UJOIZ[LURauuagjo - ~{afurl{~j - Gl`njfHl~j` Nl`rhcf Jxr{juu - eadã - rauujcl&Â tcu~a [. 7>8
>2
*
 
Njuelf~l
Dã{caucorj{nïtjcu
R{jçlu coka~ïtjcu&
Elffi{a&
ete&elo&k{`liau
Aejuuj l uc~j j uacka qza` a `lia ETE oacur{õxcoa lz elfuz`~j ujz agjf~j nj tcagjfu&
UCGA A ETE FAU[JNJU ULECACU
etetcagjfu
 
ELOR@JOJF^J UZA TCAGJO ELO A ETE9
Ujgz{l/tcagjo^{lea njoljnaju~{afgjc{a
*Hj{ojuDc`jCfdl9T/59;21;24;49
LJU^ANLNJU&RAZ@L
^J[ÇA/DJC[A,;4NJIZFHLNJ;21;
Tcagjo
T5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->