Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ban tin XTDT T01.2012.Vi

Ban tin XTDT T01.2012.Vi

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Hồ Văn Đài

More info:

Published by: Hồ Văn Đài on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
 
Gi
i ngân FDI n
ă
m 2011
ñạ
t11 t
USD
 c
 ðầ
u t
ư 
n
ướ 
 c ngoài v
ừ 
 a chính th
ứ 
 c công b
ố 
con s
ố 
11 t
 ỷ
 USD gi
i ngân và 14,696 t
 ỷ
USDv
ố 
 n
ñă
 ng c
 a dòng v
ố 
 n
ñầ
u t
ư 
  tr
ự 
 c ti
ế 
 p n
ướ 
 c ngoài (FDI).
11 t
USD gi
i ngân n
ă
m nayt
ươ 
ng
ñươ 
ng v
ớ 
i tình hình c
a n
ă
m2010. Trong b
i c
nh kinh t
ế
toànc
u và trong n
ướ 
c có nhi
u di
n bi
ế
nb
t th
ườ 
ng nh
ư
n
ă
m 2011, C
c
ðầ
ut
ư
n
ướ 
c ngoài
ñ
ánh giá
ñ
ây là m
cgi
i ngân
n t
ượ 
ng và là
ñ
i
m sángc
a ho
t
ñộ
ng thu hút FDI n
ă
m 2011.Khu v
c này c
ũ
ng
ñ
ang gi
k
 l
c v
m
c xu
t siêu, v
ớ 
i 6,69 t
 USD (bao g
m c
d
u khí) trong 12tháng n
ă
m 2011, trong khi c
n
ướ 
cnh
p siêu 9,51 t
USD. Nh
p kh
uc
a khu v
c này tính
ñế
n tháng 12n
ă
m 2011
ñạ
t 47,76 t
USD, t
ă
ng29%chi
ế
 20/12m
ớ 
it
ư
v
ớ 
 USD,2010.S
ñ
i
m
ñă
ngUSD,2010.v
n,các n
ñ
 USD,2010.ch
ế
tnhi
un
ướ 
c
ñă
ngt
ă
ng48,512 th 
ñ
i
nt
ư
 
ñă
 2,53 tv
n
ñ
s
 
o v
ớ 
i cùng k
n
ă
m 2010 và45,15% kim ng
ch nh
p khu.
v
n
ñă
ng ký, tính
ñế
n ngày /2011 c
n
ướ 
c có 1.091 d
án
ượ 
c c
p gi
y ch
ng nh
n
ñầ
ui tng vn
ñă
ng ký 11,559 t
 b
ng 65% so v
ớ 
i cùng k
n
ă
m
l
ượ 
t d
án t
ă
ng v
n t
ớ 
i th
ờ 
inày là 374 l
ượ 
t v
ớ 
i t
ng v
nt
ă
ng thêm g
n 3,137 t
 t
ă
ng 65% so v
ớ 
i cùng k
n
ă
mính chung c
c
p m
ớ 
i và t
ă
ngrong 12 tháng
ñầ
u n
ă
m 2011,
ñầ
u t
ư
n
ướ 
c ngoài
ñ
ã
ñă
ngu t
ư
vào Vi
t Nam 14,696 t
 b
ng 74% so v
ớ 
i cùng k
 
 ĩ 
nh v
c công nghi
p ch
ế
bi
ế
n,
o là l
 ĩ 
nh v
c thu hút
ñượ 
cs
quan tâm c
a nhà
ñầ
u t
ư
 ngoài v
ớ 
i 435 d
án
ñầ
u t
ư
 ý m
ớ 
i, t
ng s
v
n c
p m
ớ 
i vàhêm là 7,123 t
USD, chi
ế
mt
ng v
n
ñầ
u t
ư
 
ñă
ng ký trongng.
 ĩ 
nh v
c s
n xu
t phân ph
i
ng th
hai v
ớ 
i tng v
n
ñầ
ug ký c
p m
ớ 
i và t
ă
ng thêm là
USD, chi
ế
m g
n 17,2% t
ng
u t
ư
.
ðứ
ng th
 v
ớ 
i 140 d
án
ñầ
u t
ư
 
ñă
ng kýlà 1,25 t
USD,Ti
ế
p theo lbt
ñộ
ng s
n vc
p m
ớ 
i và t
ă
 USD, chi
ế
m 5,
100 tri
uTây Nguyên
 p
ñ 
 oàn khoáng s
 n  s
ẽ 
lùi k
ế 
ho
 c Lâm
 ðồ
 ng sa 2012 thay t d 
ự 
ki
ế 
 n.
T
p
ñ
oànKhoáng s
nvà Ngân hVi
t Nam (Vieth
ợ 
p
ñồ
ng tínUSD cho D
áxu
t Alumin NKho
n tàit
ươ 
ng
ñươ 
ngtrong gói tín dmà VietinBaVinacomin. Ds
n xu
t Aluh
ợ 
p Nhà máy t
 
l
 
à l
 ĩ 
nh v
c xây d
ng
ñầ
u t
ư
m
ớ 
i, t
ng v
nc
p m
ớ 
i và t
ă
ng thêmchi
ế
m 8,5%.à l
 ĩ 
nh v
c kinh doanhi tng s vn
ñă
ng kýg thêm là 845,6 tri
u%.
baodautu.vn
SD cho d
ự 
án bô xít
Công nghi
 p Thani
 t Nam kh
 ng
ñị 
 nh h xu
ấ 
 t x
ưở 
 ng xít g cu
ố 
i quý m
 t n
ă
 m rong n
ă
 m 2011 nh
ư 
 
Công nghi
p Than -i
t Nam (Vinacomin)àng Công th
ươ 
nginBank) v
a ký k
ế
t
ng tr
giá 100 tri
un
ñầ
u t
ư
nhà máy s
nân C
ơ 
.tr
ợ 
100 tri
u USD,2.100 t
 
ñồ
ng n
mng g
n 6.000 t
 
ñồ
ngnk cam k
ế
t choán
ñầ
u t
ư
nhà máyin Nhân C
ơ 
g
m t
 uy
n qu
ng bô xít và
 
 
nhà máy Alumin. Nhà máy tuy
nqu
ng bô xít có công su
t kho
ng1.650.000- 3.300.000 t
n qu
ng tinhkhô m
i n
ă
m. Nhà máy s
n xu
tAlumin công su
t thi
ế
t k
ế
 
ñạ
t kho
ng650.000- 1.200.000 t
n m
i n
ă
m.Vinacomin cho r
ng, d
án s
 m
ở 
ra m
t ngành công nghi
p m
ũ
inh
n ph
c v
s
nghi
p công nghi
phóa, hi
n
ñạ
i hóa khu v
c TâyNguyên và c
n
ướ 
c.Theo Quy ho
ch phân vùng th
ă
mdò, khai thác, ch
ế
bi
ế
n, s
d
ng bôxít giai
ñ
o
n 2007-2015, t
m nhìn2025
ñượ 
c Th
t
ướ 
ng phê duy
t t
 1/11/2007, Vinacomin s
t
p trungkhai thác hai d
án l
ớ 
n là t
h
ợ 
p xít - nhôm Tân Rai (Lâm
ðồ
ng) vàd
án Nhân C
ơ 
(
ðă
k Nông). Hai d
 án này có t
ng c
ng 13 m
bô xít.Tr
ướ 
c n
ă
m 2015, các d
án s
 t
p trung s
n xu
t alumina xu
t kh
u,s
n xu
t hydroxyt nhôm (phèn chua)ph
c v
trong n
ướ 
c và xu
t kh
u.Sau n
ă
m 2015, s
n xu
t alumina vànhôm
ñ
i
n phân, duy trì s
n xu
thydroxyt nhôm. S
n l
ượ 
ng d
ki
ế
ns
lên t
ớ 
i 13-18 tri
u t
n vào n
ă
m2025.Sau hai l
n hoãn, T
p
ñ
oàn Côngnghi
p Than khoáng s
n Vi
t Namkh
ng
ñị
nh s
lùi k
ế
ho
ch xu
tx
ưở 
ng bô xít Lâm
ðồ
ng sang cu
iquý2011
tranh
 K  2011 thách công
ñồ
 ng(Euro c
 a c
 a c n
ổ 
i, t tình tai...
ChàngQu
cnh
ư
 
ñ
u dtrong
 
t n
ă
m 2012 thay vì trong n
ă
mnh
ư
d
ki
ế
n.
vcci.com.vn
inh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i 2012: B
ứ 
cnhi
u màu xám
inh t
ế 
th
ế 
gi
ớ 
i tr
i qua n
ă
 m
ñầ
 y sóng gió, v
ớ 
i m
 t lo
 t th
ứ 
 c nh
ư 
kh
 ng ho
 ng n
ợ 
  nghiêm tr
 ng t
i khu v
ự 
 c ti
 n chung châu u zone), s
ứ 
 c ph
 c h
i "èo u
 t"inh t
ế 
 ỹ 
 ,
ñ 
 à t
ă
 ng ch
 m
i ác n
 n kinh t
ế 
phát tri
ể 
 n m
ớ 
i
th
ấ 
 t nghi
 p, l 
 m phát cao,ình b
ấ 
 t
ổ 
 n chính tr
 ị 
và thiên
ác
ñị
nh ch
ế
toàn c
u nh
ư
NgânTh
ế
gi
ớ 
i (WB) và Qu
Ti
n t
 t
ế
(IMF), gi
ớ 
i chuyên gia, c
ũ
nghi
u hãng phân tích có uy tín
báo kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i ì
chn
ă
m 2011,
ñồ
ng th
ờ 
i
ñư
a ra"
ñ
ánh giá bi qu2012.
 Nh
ữ 
 ng "tr trong n
ă
 m 201
V
a thoáthoàng tài chínhch
ư
a k
p h
in
n kinh t
ế
to
ñả
o" trong c
ơ 
 càng nghiêm trti
n chung chângu
n t
s
chc
a Hy L
p.
ñ
ang có nguyn
n kinh t
ế
l
ớ 
nÂu là ItalyM
t s
chuyêkh
ng ho
ngvà nó có th
bCác n
ướ 
c châu
ñề
u ý th
c r
neuro
ñồ
ng nghEurozone.Th
ờ 
i gianchâu Âu, cùngIMF,
ñ
ã
ñư
a rgi
i quy
ế
t v
nnh
ư
nâng Quchâu Âu lên 1.n
ợ 
cho Hy Ln
ướ 
c này gói g230 t
USD, c
ñị
nh quan tr
na
 
n" v
tri
n v
ng n
ă
m
i nghi
 m
ñớ 
 n
ñ 
 au"1
ra kh
i cu
c kh
ng-kinh t
ế
2008-2009 vàh
c trong n
ă
m 2010,n c
u ti
ế
p t
c "chaobão n
ợ 
công ngày
ng c
a khu v
c
ñồ
ngu Âu (Eurozone), b
ti tiêu thi
ế
u ki
m soátu
c kh
ng ho
ng n
ợ 
 
ơ 
lan t
Hy L
p sangth
ba và th
t
ư
châuvà Tây Ban Nha.gia nh
n
ñị
nh cu
ci
n v
n ch
ư
a t
ớ 
i
ñ
áyng n
vào n
ă
m 2012.Âu,
ñứ
ng
ñầ
u là
ðứ
c,g s
s
p
ñ
c
a
ñồ
ng
 ĩ 
a v
ớ 
i s
tan rã c
aqua, gi
ớ 
i lãnh
ñạ
ov
ớ 
i s
tr
ợ 
giúp c
acác gi
i pháp nh
m
ñề
n
ợ 
c
a khu v
c,Bình
n Tài chính00 t
USD, xoá 50%p và c
p thêm choi
i c
u th
hai tr
giáùng v
ớ 
i nh
ng quy
ế
tkhác trong các cu
c
 
 
h
p c
p cao m
ớ 
i
ñ
ây. Song, gi
ớ 
iphân tích cho là ch
ư
a
ñủ
n
ế
u HyL
p và m
t s
n
ướ 
c khó kh
ă
n v
tàichính nh
ư
Italy, Tây Ban Nha...không m
nh tay gi
m chi tiêu, cácgi
i pháp trên s
không có tác d
ngvà nh
ng kho
n gi
i c
u ch
nh
ư
 "mu
i b
b
".Trong khi
ñ
ó, cái "vòng lu
nqu
n" c
a khó kh
ă
n tài chính c
ũ
ng
ñ
ã xu
t hi
n. Nhi
u n
ướ 
c Eurozone
ñ
ang tri
n khai các bi
n pháp "kh
ckh
"
ñể
c
t gi
m thâm h
t ngân sách.Bi
n pháp này nh
m
ñ
áp
ng
ñ
i
uki
n c
a các ch
n
ợ 
, song l
i
nhh
ưở 
ng
ñế
n t
ă
ng tr
ưở 
ng kinh t
ế
trongn
ướ 
c. N
ế
u các n
n kinh t
ế
khôngt
ă
ng tr
ưở 
ng, ngu
n thu t
thu
ế
s
 gi
m và các n
ướ 
c m
t kh
n
ă
ng tr
 lãi nh
ng kho
n n
ợ 
. Trong báo cáocông b
tháng 11/2011, T
ch
c H
ợ 
ptác và Phát tri
n Kinh t
ế
(OECD)
ñ
ãh
d
báo t
ă
ng tr
ưở 
ng kinh t
ế
c
aEurozone n
ă
m 2011 xu
ng 1,6%, t
 2%
ñượ 
c
ñư
a ra tr
ướ 
c
ñ
ó.H
l
y t
c
ơ 
n bão n
ợ 
công châuÂu c
ũ
ng làm
ñ
iêu
ñứ
ng nhi
u n
nkinh t
ế
khác nh
ư
M
, Nh
t B
n các n
ướ 
c
ñ
ang n
i, v
n c
ũ
ng cónh
ng v
n
ñề
n
i t
i c
a mình.
ðố
iv
ớ 
i M
,
ñầ
u tàu kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i này
ñ
ang
ñố
i m
t v
ớ 
i
ñ
à ph
c h
i y
ế
u
ớ 
t,t
l
th
t nghi
p v
n
ở 
m
c cao, n
ợ 
 công và thâm h
t ngân sách kh
ngl
. C
c D
tr
liên bang M
(FED)
ñầ
u tháng 11/2011 th
a nh
n kinh t
ế
 M
tr
ướ 
c m
t v
n còn nhi
u m
i lov
ớ 
i t
ă
ng tr
ưở 
ng s
ch
m l
i trong khit
l
th
t nghi
p có chi
u h
ướ 
ng t
ă
nglên. FED d
báo GDP c
a M
n
ă
m2011 d
ki
ế
n ch
t
ă
ng 1,6%-1,7%,còn n
ă
m 2012 ch
có th
t
ă
ng 2,5%-2,9%, thay vì 3,3%-3,7% nh
ư
d
báoh
i tháng 6.Các n
n kinh t
ế
m
ớ 
i n
i, v
n
ñượ 
c coi là
ñộ
ng l
c t
ă
ng tr
ưở 
ngtoàn c
u, c
ũ
ng "lao
ñ
ao" vì v
n
ñề
tàichính c
a ph
ươ 
ng Tây. N
ợ 
công c
achâu Âu và chính sách si
ế
t ch
t tàichính
ở 
M
 
ñ
ang thu h
p th
tr
ườ 
ngxu
t kh
u c
a Trung Qu
c, trong khib
n thân B
c Kinh c
ũ
ng
ñ
ang
ñố
im
t v
ớ 
i các v
n
ñề
c
a chính mìnhnh
ư
l
m phát cao, chi tiêu tiêu dùngh
n h
p, n
ợ 
x
u c
a các
ñị
a ph
ươ 
ng.Theo s
li
u m
ớ 
i nh
t c
a c
a C
ơ 
 quan Th
ng kê Qu
c gia Trung Qu
c(NBS), n
n kinh t
ế
l
ớ 
n th
hai th
ế
 gi
ớ 
i này
ñ
ã
ñạ
t t
c
ñộ
t
ă
ng tr
ưở 
nghàng n
ă
m 9,1% trong quý 3/2011,th
p h
ơ 
n m
c t
ă
ng 9,5%
ñượ 
c ghinh
n trong quý II và là m
c t
ă
ngth
p nh
t trong hai n
ă
m qua. T
ă
ngtr
ưở 
ng GDP c
a Trung Qu
c
ñ
ãch
m l
i quý th
ba liên ti
ế
p, gi
alúc B
c Kinh th
t ch
t các ho
t
ñộ
ngcho vay và t
ă
ng lãi su
t do lo ng
il
m phát ngày m
t gia t
ă
ng.T
i
n
ðộ
, cu
c kh
ng ho
ng n
ợ 
c
achâu Âu, cùng v
ớ 
i
ñ
à ph
c h
i y
ế
uc
a kinh t
ế
M
,
ñ
ã khi
ế
n New Delhih
d
báo t
ă
ng tr
ưở 
ng kinh t
ế
c
an
ướ 
c này xu
ng còn 7,5% trong tàikhóa k
ế
t thúc vào cu
i tháng 3/2012,t
m
c d
 
ñ
oán 9%
ñượ 
c
ñư
a ratr
ướ 
c
ñ
ó.Theo B
Tài chính
n
ðộ
, môitr
ườ 
ng kinh t
ế
toàn c
u ngày m
t sasút
ñ
ã tác
ñộ
ng x
u
ñế
n kinh t
ế
 
n
ðộ
. Cùng v
ớ 
i m
t s
nhân t
y
ế
ukém
ở 
trong n
ướ 
c nh
ư
l
m phát cao,tình hình th
ế
gi
ớ 
i rõ ràng
ñ
ã làm suyy
ế
u
ñ
à t
ă
ng tr
ưở 
ng c
a
n
ðộ
trongn
a
ñầ
u tài khoá 2011-2012.Thiên tai c
ũ
ng gây
nh h
ưở 
ngnghiêm tr
ng
ñế
n m
t s
n
ướ 
c trongkhu v
c châu Á trong n
ă
m 2011.Bên c
nh
ñ
ó, b
t
n chính tr
,
ñặ
cbi
t là cu
c cách m
ng "Mùa xuânAr
p", b
t ngu
n t
Tunisia và bùngphát mãnh li
t sang các n
ướ 
c Ar
plân c
n h
i cu
i tháng 1/2011,
nhh
ưở 
ng nghiêm tr
ng
ñế
n m
t lo
tn
n kinh t
ế
. Ai C
p, Syria, Tunisia,Libya, Bahrain và Yemen ch
u tác
ñộ
ng n
ng n
, v
ớ 
i h
th
ng ti
n t
 ch
u áp l
c l
ớ 
n, giá c
phi
ế
u gi
mm
nh và th
t nghi
p gia t
ă
ng, trongkhi ngành du l
ch th
t thu l
ớ 
n. Làn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->