Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Osmanlı

Osmanlı

Ratings: (0)|Views: 198|Likes:
Kitapları pdf olarak indirmek için: http://www.gereklitarama.com/2011/09/osmanli.html
Kitapları pdf olarak indirmek için: http://www.gereklitarama.com/2011/09/osmanli.html

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

text

 
T*Tvw`bM{w-w!wüchgbwð{AÜX[ H[HNkblbc hgbwð{lh{bGMÁ. G[. EHCOH ÁÓÁHE - FHC MÔXYl.ph;. fblwlh{VÓROVHW6. fblwÓEWÓVOW7. ph 8. fblwlh{WMTLXC0. fblwWHÞEÓLOW1. fblwGÜÞÜNFH:. fblwKÓBIC2. ?4 ph ??. fblwlh{EÜHWÜ[ PH VONOW?;. fblwJONHGONWHENÓE EMM[GÓNOWÐ[ CX[OW MFOEAÐ[VHL RÐNHWCHNLH[ JOWÓFH EMW - H[VÓN KOLFB - VOHÓJ EMFOAÐ[VHL RÐNHWCHN RO[GBCFBLO[B VHPAÓ ÐYÁHLÓE- LHPHNW HLTHN - ORÞH KOLFBGÓYAÓ A[XKXOLÓ WOÞWHTH - Ð. @O[XE WOÞWHTH - OGHC WHCÓYEÐE OLÓ ÞÓCÞÓ[ - HC[H WOÞWHTH - AÐEJON ÐYHN @OJ[ÓLB[HVÓC WO[OCO JOCGÓ OLEONWOVJÓJ A[XKX MRO OEKOÞ MFOE - HLNX[ OÔOMÔLX - EOYBC KÓLAH OJCHW EO[OÁOPXÞ - JOHÓW XNVOL - VHPO[ ORLO RBHGBY - CHJCHW LËHH - HCÓNH ÐYGHCÓ[ VH[OT GÜNGO[ - JÜCHR[O VOE - ÐYLHC OWOA[O@ÓE WOVO[BC ROYBHPÓ ÓLHWÓÞÓC JÓYCHWLH[ÓGÓYAÓ AÐEÁHN WHENÓEKOVEB VHCÓJ M@VHWFÓLW KOLEON FÓLWHPÓRORBN EMGX BVKN 21V#01:;#46#Z *WOEBC" 218#01:;#47#: *FÓLW"RORBN RH[Ó PH WO[ÓJÓ ONEO[O ?222Ron Eoôx Hk{xvx9 Cxvwo`o GüyaünconRORBN EX[XLX KOÞEONBT[M@. G[. JOBiB, ÓNOLFBEFjbfoam ünbph{vbwhvb - kîlehnw ünbph{vbwhvbRORBN EX[XLX T[M@. G[. NHIOW AÐRÜNÁbvwonkxl ünbph{vbhvîT[M@. G[. RXVX@ JOBOÁMÔHXwü{e wo{bj ex{xcx *wwe" koþeonóT[M@. G[. HECHHHGGÓN ÓJVONMÔHXxlxvlo{o{ovó bvloc eülwü{ vonow ph wo{bj o{oþwó{colo{ó ch{ehyb *ó{fófo" koþeonóT[M@. G[. H[FÜCHNW EX[ONjofhwwhth ünbph{vbwhvbT[M@. G[. CXKOJOW V. EÜWÜEMÔHXbvwonkxl ünbph{vbwhvbT[M@. G[. IOFMK C. LONGOXjhk{h ünbph{vbwhvbT[M@. G[. OJCHW ROÞO[ MFOEjofhwwhth ünbph{vbwhvbT[M@. G[. ÓHKH[ M[WORLBoneo{o ünbph{vbwhvbT[M@. G[. 8WON@M[G 'JOQfoló`m{nóo ünbph{vbwhvb - kîlehnw ünbph{vbwhvbT[M@. G[. KOJOHGGÓN RHGÎRBHGB^jofhwwhth ünbph{vbwhvb
 
BCÜÞOPÓ[LH[G{. @owco OFXN - R{g. Gmá. G{. [ocoyon OFXN - T{m`. G{. Joeeó OFXN - T{m`. G{. Nocóe OÁBEAÐY - T{m`. G{. @be{hw OGONB[ - Ovvw. T{m`. G{. Aokm{ OAMVWMN - T{m`. G{. Óvcobl OEO - Gmá. G{. Oló OERBLGBY - T{m`. G{. Jüvhrbn OLAÜL - T{m`. G{. [üájon O[BE - T{m`. G{. Mlxþ[BE - Gmá. G{. Chjchw O[VLON - T{m`. G{. Mewor OVLONOTO - T{m`. G{. Cojb{ ORGBN -T{m`. G{. C. Oeb` ORGBN - G{. Volbc ORGÜY - Khþó{ ORPOYMÔLX - R{g. Gmá. G{. Olb KO[ON - T{m`. G{. Ð{fün KO[BÞWO - T{m`. G{. Wxnfh{ KOREO[O - T{m`. G{. Cóeobl KOR[OC - Gmá. G{. Noyon KHEÓ[MÔLX - Gmá. G{. Vülhrcon KHRMÔLX - T{m`. G{. Okgülexggüv KÓNAÐL - Gmá. G{. Olb KÓ[ÓNFÓV. Jor{ó KMLOR - T{m`. G{. Óg{óv KMVWON - T{m`. G{. Khniocc K[OXGH - T{m`. G{. Tolcó{o K[XCCHW - Gmá. G{. Wx`on KXYTBNO[ - Gmá. G{. Wx{axw FONVHPH[ - T{m`. G{. Aðnül FONWOR - T{m`. G{. Nxv{hw ÁOC - Gmá. G{.Jüvhrbn ÁHLÓE - T{m`. G{. Cx{ow ÁÓYOEÁO - T{m`. G{. Korjon ÁXKXEÁX - T{m`. G{. Ahyo GOPBG - G{. Ojchw GOPXWMÔLX - Gmá. G{. [hcyb GHCÓ[ - T{m`. G{. Kheb{ GHNÓY - T{m`. G{. Xôx{ GH[CON- Gmá. G{. Ábáhe GH[CON - G. Chjchw GMÔON - T{m`. G{. Hc{h GÐLHN - T{m`. G{. Ropxy H[FON -Gmá. G{. Ojchw K. H[FÓLOVXN - T{m`. G{. Kx{jon H[GHC - T{m`. G{. Ðyh{ HJ.AHNÁ - Gmá. G{.Vülhrcon H[AXNH[ - G{. Yhrnht Wo{óc H[WXÔ - T{m`. G{. Óvcobl H[ÜNVOL - T{m`. G{. Vhláxe HVHNKHL - T{m`. G{. Vhcopb HRÓF@. - G{. Tol @OGM[ - T{m`. G{. Jo{bg @HGOÓ - G{. Eowh @LHHW - T{m`. G{. Fm{nhll @LHBVFJH[ - Chjchw AHNÁ - G{. Eórchw AÓ[OR - T{m`. G{. Pófwm{ A{óam{óhpbf AXYHP B T{m`, G{. Xcor Wü{ehþ AÜN OR - T{m`. G{. @hyo AÜNH[AXN - T{m`. G{. Fhnaby JOEMP - T{m`. G{. Rxvx` JOCYOMÔLX - Ovvmf. T{m`. G{. Ionh JOWJOQOR - G{. Wm`óaj JHBGH[YOGH - T{m`. G{. Cüfwhko ÓLAÜ[HL - T{m`. G{. Chjchw ÓTÞÓ[LÓ - T{m`. G{. Cxv{o`o ÓVHN - T{m`.. Nm{con BWYEMQBWY - Ovvmf. T{m`. G{. [ol` Co{wbn IOAH[ - G{. Cxvwo`o EOÁO[ - T{m`. G{. Hvbn EOJRO - T{m`. G{. Jor{hwwbn EO[OCON - T{m`. G{. Kheb{ EO[LBÔO -T{m`. G{. Ehcol EO[TOW - T{m`. G{. Joþbc EO[TXY - Gmá. G{. Joeon EB[BCLB - R{g. Gmá. G{. Rxnxv EMÁ - T{m`. G{. Kor{oc EMGOCON - Ovvmf. T{m`. G{. Eom{b EMCOWVX - T{m`. G{. Hnph{ EMNXEÁX - Phgow EMVOL - G{. M{jon @. EÐT[ÜLÜ - T{m`. G{. Eloxv E[HBVH[ B T{m`.G{. Chwbn EXNW - Gmá. G{. Yheh{óro EX[ÞXN - R{g. Gmá. G{. Rólcoy EX[W - T{m`. G{. Aünor EXW- T{m`. G{. Jhh Vmm LHH - R{g. Gmá. G{. Jxlxvb LHEHVÓY - T{m`. G{. Kh{no{g LHQ{V - G{. Co{bno COLHQBNVEORO - T{m`. G{. Þh{b` CO[GÓN - T{m`. G{. Ixv{ón CFFO[WJR - T{m`. G{. b{hnh CHLÓEM@@ b T{m`. G{. Ðyfon CH[W - G{. Cxnbfo CMLNO[ - T{m`. G{. [jmogv CX[TJHR - G{. Jbgorhw NXJMÔLX - T{m`. G{. Rxvx` MÔXYMÔLX - Gmá. G{. Chjchw ÐY - T{m`. G{. Okgüleogów ÐYFON - Gmá. G{. Oycb ÐYFON - R{g. Gmá. G{. Chjchw ÐYGHN - Gmá. G{. Noyb` ÐYWÜ[E - T{m`.hngh{ TOLO - T{m`. G{. Rxn O. THW[MVRON - G{. Hxahco TMTHVFX#IXGHWY -T{m`. G{. Gmnolg _XOWOH[W - T{m`. G{. Vwh`on [HBFJCXWJ - T{m`. G{. Aünvhl [HNGO -T{m`. G{. Jolbl VOJÓLLÓMÔLX - T{m`. G{. Chjchw VO[OR - T{m`. G{. Nól VO[B - Gmá. G{. Voóc VOPOÞ - R{g. Gmá. G{. Okgxlloj VORGOC - T{m`. G{. Nm{o VHNÓ - T{m`. G{. Cxjbwwbn VH[ÓN - R{g. Gmá. G{. Chjchw VHRÓWGONLBMÔLX - T{m`. G{. Hnabn VHYH[ - T{m`. G{. Aoychng VJTXYO- T{m`. G{. Volojb VMNRHL - T{m`. G{. Oló ÞO@OE - T{m`. G{. Óljon ÞOJÓN - T{m`. G{. [ocoyon ÞHÞHN - Gmá. G{. Ojchw ÞÓCÞÓ[AÓB. - T{m`. G{. Ojchw WOKOEMÔLX - T{m`. G{. Yh{hn WONBNGB - TG{. Külhnw WONÐ[ - Gmá. G{. Fhcolhwwón WOÞEB[ON - T{m`. G{. Ovlon WH[YÓMÔLX - T{m`. G{. Cxvwoo Whp`be WHRRXKMÔLX - T{m`. G{. Yo`h{ WMT[OE - T{m`. G{. Cxyo``h{ WX@ON - T{m`. G{. Okgüvvhloc XLXÁOC - Gmá. G{. @oj{b XNON - G{. Ropxy XNOW - G{. [hfht XVLX - T{m`. G{. Ól{h{ XYHL - R{g. Gmá. G{. Oraül ÜLAHN - T{m`. G{. C. Olb ÜNOL - Hwjhc [xjb ÜNAÐ[ - T{m`. G. Abllfv PHBNVWHBN - G{. F{óvwch QMMGJHOG - T{m`. G{. Olhcgo{ ROLÁBN - Gmá. G{. ChjchwOlooggbn ROLÁBNEORO - T{m`. G{. @h{mxv Okgxlloj Ejon ROVOCHH -! T{m`. G{. C. VobwROYBFBMÔLX - T{m`. G{. Eoyóc RHWÓÞ - T{m`. G{. Jovon RÜEVHL - T{m`. G{. Coggbnh F. YBL@BVONOW PH RORBN CÜÞOPÓ[Ó Ojchw EMW+Mvconló+ro ÐnvðyAháhn ról Fxcjx{brhwbcbybn 18 Ex{xlxþ Rólgðnücünü fmþexrlo exwlogóe. Kx rólgo Mvconló Ghpewó!144. Rólgðnücünü exwlxrm{xy. Wo{bjwh hn kürüe wmt{oe to{áovónó üá eówogo jüecü ph nü`xyx olwóngo wxwon, jonhgon mlo{oe hnoron Mvconló Ócto{owm{lxôx, vbrovb, vmvrol ph eülwü{hl cb{ovó blh Fxcjx{brhw Wü{eórhvónón ghlxþwx{cxþwx{. Wü{ebrh Fxcjx{brhwb!nón Mvconló Ghplhwó!nbn chþ{x po{bvb mlgxôx ah{áhôb, o{wóe{o`óngon eokxl hgblchewhgb{.144. Ról exwlocolo{ó áh{áhphvbngh ról bábngh güyhnlhnhn kblbcvhl, eülwü{hl ph vonowvol `oolbrbn Mvconló!ró gojo brb onlococóy oáóvóngon ro{o{ló mlgxôx oáóewó{.RHNÓ WÜ[EÓRH!nbn joyó{locóþ mlgxôx +Mvconló+ ogló ?; fblwlbe kx hvh{bn, kxaünh eogo{ Mvconlóoeeóngo rotólon hn ahnbþ eotvocló o{oþwó{co mlgxôx að{ülchewhgb{. Mvconló!nón vbrovb, vmvrol,rotóvó ph xrao{lóôó blh ble ehy kb{ küwün mlo{oe hlh olóngóôó kx áolóþconón ðnhclb kb{ ðyhll
 
Mvconló wo{bjb xyconlo{ónó áme ahnbþ kb{ eowólóclo kb{ o{oro ahwb{chvb ph rolnóy ülehcbyghôbl,günro eülwü{ünh jbychw hwchvbgb{.Kx hvh{, ahácbþbc gojo brb wonócoe bvwhrhn Fxcjx{brhwbcbybn ahná exþoelo{óno hþvby kb{ kblbcvl eornoenbwhlbôb woþócoewogó{.RHNÓ WÜ[EBRH!rb Fxcjx{órhw!ón 18. Rólgðnücü gmloróvórlo aháhn ról rorónlogóôó 8 fblwlbe Fxcjxn{o, Mvconló joeeóngo go günro áotóngo, kðrlhvbnh að{ehclb kb{ hvh{ joyó{logóôó bábn exwlxrm{hvh{bn kblbc ogoclo{óno ph o{oþwó{cofólo{o `orgoló mlcovónógblbrm{xc.Óvwhcbkon WOLOR Eülwü{ KoeocRX[W GBÞB EMM[GÓNOVRMN FHC MÔXY - FHC[H AÜYHL,WH[FÜCHEMM[GÓNOWÐ[ FHC MÔXY[HGOEWÐ[LH[ GMÁ. G[. EHCOL ÁÓÁHE - G[. IXGR XTWMNOPO[G H[WON ORGBN - RBLCOY ÁMLOECÜWH[FÓCLH[R{g. Gmá. G{. Kh{gol OGOL - Cü`bw OEEMRXNLX - Oló OEVHN - Hv{o OLWXN - H{eon OTORGBN -Aül OWCOFO - Orþhaül KOÞO[ - Aülor Xwex KOR[OCMÔLX - Oreon FONGHCÓ[ - G{. Vbcwhn FMÞO[ - ÜcbCówog ÁHLÓETOLO - Aülvh{ ÁHWÓN - Gmá. G{. Aðejon ÁHWÓNVORO - Wonhl GHCÓ[HL - Hp{hn GHP[ÓCÁHLGÓLCHN - Vh{ol H[ROÞO[ - Gmá. G{. [ocoyon AÐYHN - Yhrnht AÜNHL - Oyby Cx{ow JOWÓTOÔOMÔLX - NoLBFOE - Gmá. G{. Ehnon ÓNON - G{. Kb{vhn EO[OFO - Jovon Oló EO[OVO[ B Hlb` EMTO[OL - Cxvwo`o COFÓW - Chjchw CX[OW - Hchl MVCONÁOPXÞMÔLX - Ónfb ÐYWÜ[E - Aðná VHLHN - Nolon VMRO[BEG{. Cxvo ÞOÞCOY - Hnph{ WMTÁXMÔLX - Þbkor WXÔVOPXL - Oyby WXNFH[ - R{g. Gmá. G{. Novxj XVLX -jbn ROCON - Vhlgo ROPXY- Rovhcbn ROYBFB - Hlb` RHNH[MÔLX - Chjchw RBLCOY - [ocól YOLBRORHP -VXNXÞMvconló Ghplhwb!nbn ex{xlxþxnxn 144. rólgðnücüngh RHNÓ WÜ[EÓRH mlo{oe kðrlhvbnh ghp kb{ hvh{hwconón ax{x{xnx ph cxwlxlxôxnx roþórm{xy. +Mvconló T{mihvb+, Wü{ebrh!nbn hn kürüe `beb{ t{mihph kxaünh eogo{ Mvconló Wo{bjb üyh{bngh joyó{loncóþ hn kürüe o{oþwó{co mlgx. Wü{ebrh!nbn ph glb Mvconló xyconlo{ónón rh{ olgóôó áolóþcocóygo, ðnfh Mvconló wo{bjb emnxvxngo ðngh ahlhn kblmlxþon kb{ Rorón Exclx whþebl hgblgb. Rorón Ex{xlx!nxn whvkbw hwwbôb emnx koþlóelo{óno að{hroyólo{ónón vbto{bþlh{b ph{blgb. Kxnxn bábn günronón 80 ülehvbnghn 721 ph Wü{ebrh!ghn ?860 mh{h ;466 kblbc ogocó ph xyconlo {hcov ex{xlgx. Wü{ebrh góþóngoeb kblbc ogoclo{óngon ;;?, Wü{erh!gheb kblbc ogoclo{óngon 20: mlcoe üyh{h wmtloc ??:2 kblbcvhl royó Rorón Ex{xlx!no bnwbeol hwwb. Kx royólo{gon ?6:!b Wü{ebrh góþóngon ph 01;!vb Wü{ebrh!ghn wmtloc :?4 kblbcvhl coeolh hvh{bcbygh rh{ olgó. Rorónloncoron royólo{ón kürüe ámôxnlxôx go ovlóngo kblbcvhl nbwhlbeonfoe whe{o{lo{gon eoáónco, þhebl þo{wlo{óno xrcoróþ abkb ah{heáhlh{ royólo{ón rorónloncocovmlgx.Rorónlonon royólo{ón wococó go m{bibnol mlxt, gojo ðnfh jh{jonab kb{ gblgh rorónloncocóþ royóKxnlo{ón kürüe ámôxnlxôx o{þbp eornoelo{óngon ro{o{lonólo{oe joyó{loncbþwó{. Kx o{oþwó{colo{eonlóe Mvconló O{þbpb mlcoe üyh{h 66 ülehnbn o{þbplh{bnghn `orgolonólcóþwó{.Hvh{bcby, ?; fblw ph wmtloc 2.;77 vor`ogon chrgono ahlchewhgb{. ?. ph ;. fblwlh{Vbrovhw, 6. fblw Óewbvow, 7. ph 8. fblwlh{ Wmtlxc, 0. fblw Whþeblëw *bgo{î whþeblëw, jxexevbvwhcb, oveh{î whþeblëw", 1. fblw Güþünfh, :. fblw Kblbc, 2., ?4. ph ??. fblwlh{ Eülwü{ ph Vw, ?;. fblw Jonhgon *kbrma{o`b ph kbklórmawo`ro" koþlóelo{ónó woþócoewogó{. +Mvconló+, kb{ onthgb, e{mnmlmibe kb{ elovbe vbrovî {o{bj áolóþcovó phro kb{eoá kblbc ogocónón roygóôó kb{ wo{hôblgb{. Mvconló joeeóngo vbrovî, be{bvogî, vmvrol, eülwü{hl, kblbcvhl ph `hlvh`î oáógon blegh{hfh eotvocló kb{ áolóþco rotólcóþwó{. Eóvofo, Och{beoló kbw kblbc ogocónón b`oghvb blh kxhwbn ehngb wo{bjb joeeóngo rotokblhfhôb hn kürüe o{oþwó{co t{mihvb!!gó{.ZBBB. Rüyrólón vmnlo{óno gmô{x wo{bj vojnhvbnh ab{hn Mvconló Khrlbôbnbn o{ogon kb{ ovó{ aháchb{ fbjon ghplhwb, kb{ bcto{owm{lxe jolbnh ahlchvbnbn o{góngoeb hv{o{ jolhn wo{wóþólcoewogó{. Ónvonócóy kx cxfbyhpî mlxþxn vó{{ónó, Mvconló!nón whchlbngheb conhpî jo{á blh byojhwchewh, Þhrj Hghkoló!nón wh`vb{ hwwbôb Mvcon Aoybnbn chþjx{ {ürovóngoeó Áóno{ h`vonhvbnh ónoJonab að{üþ wo{yó gmô{x mlx{vo mlvxn, +fbjonab{ënh kb{ oþb{hwwhn+ fbjon ghplhwbnh xloþcogo voh eólófón {ml mrnocogóôó, Mvconló!nón +whjo`üw wxwexvx !no, `üwxjow ph aoyëpow onloróþóno, vobn, rh{lhþbe, þhjb{lb ph ghnahlb kb{ wmtlxc rotóvónón, eðelü kb{ hôbwbc, kblbc, eülwü{ ph vonvxnxn ghvwhe mlgxôx, o{wóe küwün blcî áhp{hlh{bn eokxl hwwbôb ah{áhelh{gb{.+Mvconló Fbjon Jëebcbrhwb Ch`ex{hvb+, fbjonþücxlgx{, hcth{rolgb{ `oeow ovlo hcth{rolbvwghôblgb{. Mvconló Ghplhwb, jëebcbrhwb ph nü`xyx olwóno olgóôó ülehlh{b ph cbllhwlh{b vðcü{chchrlhcbþ+ ph þhnlhngb{cbþbc +Ghplh{#b Olbrrh+, joebcbrhw vojovó, chghnbrhwb, bjwbþocó, whþeblë