Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diem KNGT 38A5 HK 2 2011-2012 - Chinh Thuc

Diem KNGT 38A5 HK 2 2011-2012 - Chinh Thuc

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Sakura Golia

More info:

Published by: Sakura Golia on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

 
Moân hoïc: ....................................................................
Lôùp ÑHTC: 38_A5Khoùa 38 (2011 - 2016)
Hoï Vaø Teân giaûng vieân: …………………………………………….
MAÕ NGAØYNÔIÑIEÅMGIÖÕA KYØÑIEÅMTHIÑIEMCUOÁIMOÂNSINH VIEÂNSINHSINH
(40%) (60%)
1
0801.3811.0151 ÑOÃ TROÏNG AN 18/04/93 Traø Vinh
0 0
2
0801.3811.0152 TRAÀN HOAØI AN 15/06/89 Tphcm
8 8 8
3
0801.3811.0153 TRAÀN LAÂM QUEÁ ANH 17/12/88 Tphcm
0 0
4
0801.3811.0154 NGUYEÃN THÒ HAÛI ANH 29/09/88 Höng Yeân
8 9 9
5
0801.3811.0155 NGUYEÃN TUAÁN ANH 17/06/89 Tphcm
0 7 4
6
0801.3811.0156 HUYØNH THÒ LAN ANH 08/11/87 Quaûng Ngaõ
8 7 7
7
0801.3811.0157 TAÏ VINH CÔ 28/03/91 Tphcm
0 0
8
0801.3811.0158 NGUYN PHÖÔÏNG HONG ÔNG 10/07/88 Long An
8 8 8
9
0801.3811.0159 ÑAÄU THEÁ CÖÔNG 02/09/85 Thanh Hoùa
8 8 8
10
0801.3811.0160 NGUYEÃN MAÏNH CÖÔØNG 17/03/83 Haø Taây
0 0
11
0801.3811.0161 TOÂ THÒ NGOÏC DIEÄP 28/11/87 haùi Nguyeâ
9 8 8
12
0801.3811.0162 TRÖÔNG LEÂ NGOÏC DIEÄP 15/08/85 Hueá 
6 7 7
13
0801.3811.0163 NGUYEÃN NAM DU 10/10/92 Kieân Giang
0 6 4
14
0801.3811.0164 NGUYEÃN THUÙY THUØY DUNG 02/12/93 Tphcm
0 0
15
0801.3811.0166 NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG 07/02/75 Tphcm
8 8 8
16
0801.3811.0167 NGUYEÃN TUAÁN DUÕNG 13/01/93 Haø Tónh
8 6 7
17
0801.3811.0168 PHAN THÒ HAÈNG 19/02/91 Yeân Baùi
5 7 6
18
0801.3811.0169 TRAÀN THÒ HAÈNG 04/08/84 Hueá 
8,5 8 8
19
0801.3811.0170 NGUYEÃN THÒ THUÙY HAÈNG 25/12/93 Ròa Vuõng
8 8 8
20
0801.3811.0171 VOÕ THANH HAÈNG 11/09/90 Tphcm
7 8 8
21
0801.3811.0172 TRAÀN THEÁ HAÈNG 29/09/82 Qu
ng Tr
7 8 8
22
0801.3811.0173 NGUYEÃN THÒ HOÀNG HAÏNH 16/04/80 Tphcm
8 7 7
23
0801.3811.0174 TRAØ THAÙI HIEÀN 11/12/89 An Giang
7 6 6
24
0801.3811.0175 LEÂ VUÕ HIEÄP 06/11/88 Haø Tónh
7 8 8
25
0801.3811.0176 VUÕ ÑÖÙC HIEÄP 15/12/87 Nam Ñònh
8 8 8
26
0801.3811.0177 LEÂ THÒ HIEÁU 29/12/87 Ñoàng Nai
8 8 8
27
0801.3811.0178 ONG GIA HIEÁU 04/05/82 Tphcm
8 3
28
0801.3811.0179 LUÏC THU HOÀNG 06/01/84 Cao Baèng
9 8 8
29
0801.3811.0180 PHAÏM THÒ HOÀNG 22/09/93 Ngheä An
5 8 7
30
0801.3811.0181 NGUYEÃN HUY HOAØNG 11/02/83 Beán Tre
5 7 6
31
0801.3811.0182 LÖU XUAÂN HOAØNG 19/10/92 Ñaék Laék
0 3 2
32
0801.3811.0183 ÑOÃ XUAÂN HÖNG 06/08/93 Thaùi Bình
9 5 7
KIEM TRA HOÏC PHAN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG TPHCM
KEÁT QUAÛ
KHOA TAÏI CHÖÙC
STTHOÏ VAØ TEÂNSINH VIEÂN
 
33
0801.3811.0185 PHAÏM THÒ HUEÄ 18/01/89 Quaûng Ngaõ
8 8 8
34
0801.3811.0186 ÑAØO THANH HUØNG 28/08/84 Haø Noäi
8 7 7
35
0801.3811.0187 NGUYEÃN ÑAÄU HUØNG 08/07/87 Ngheä An
7 7 7
36
0801.3811.0188 HUYØNH VOÕ KHAÉC HUY 31/10/89 Beán Tre
0 7 4
37
0801.3811.0189 PHAÏM TAÁN HUY 25/01/79 Tphcm
7 8 8
38
0801.3811.0190 NGUYEÃN QUOÁC HUY 30/09/83 Haûi Phoøng
5 8 7
39
0801.3811.0191 CHU THÒ HUYEÀN 10/06/90 Haø Tónh
5 8 7
40
0801.3811.0192 NGUYEÃN THEÁ HUYNH 23/04/90 Ròa Vuõng
8 8 8
41
0801.3811.0193 TRAÀN THÒ NHÖ HUYØNH 16/07/90 Taây Ninh
7 6 6
42
0801.3811.0194 LEÂ THÒ CHI KHANH 23/11/93 Tphcm
5 6 6
43
0801.3811.0195 TRAÀN TROÏNG KHAÙNH 23/01/83 Tphcm
8 8 8
44
0801.3811.0506 TRÖÔNG TAÁN KIEÄT 29/07/81 Beán Tre
5 8 7
45
0801.3811.0196 LÖÔNG THÒ LOAN KIEÀU 27/07/90 Vónh Long
0 0
46
0801.3811.0197 NGUYEÃN LEÂ THIEÂN LAÏC 16/06/90 Khaùnh Hoøa
8 8 8
47
0801.3811.0199 TRAÀN THÒ LAN (B) 26/02/91 Soâng Beù
8 8 8
48
0801.3811.0200 PHAÏM VI LINH 12/09/88 Beán Tre
0 7 4
49
0801.3811.0201 PHAÏM THÒ MYÕ LINH 05/06/89 Tphcm
8 8 8
50
0801.3811.0202 THAÙI HOAØNG MYÕ LINH 07/01/92 Quaûng Bình
0 0
51
0801.3811.0203 LEÂ THÒ LINH 26/07/93 Thanh Hoùa
5 7 6
52
0801.3811.0204 NGUYN PHAN THÒ KIM LOAN 12/03/83 Beán Tre
8 8 8
53
0801.3811.0205 HUYØNH THUYÙ LOAN 26/04/86 An Giang
0 0
54
0801.3811.0206 NGUYEÃN THAØNH LUAÂN 16/06/93 Long An
8 7 7
55
0801.3811.0207 BUØI HAÛI LUAÂN 20/11/82 Bình Ñònh
0 0
56
0801.3811.0208 TRÖÔNG NGUYN PÔNG MAI 02/07/89 Tphcm
8 8 8
57
0801.3811.0209 ÑOØAN NHÖ MAI 30/10/91 Ñoàng Nai
7 8 8
58
0801.3811.0211 NGUYEÃN ÑÖÙC MINH 10/02/86 Haûi Phoøng
8 8 8
59
0801.3811.0212 VUÕ THÒ AÙNH MINH 26/05/87 Ñoàng Nai
0 0
60
0801.3811.0213 NGUYEÃN KHOA NAM 03/11/88 Tieàn Giang
0 0
61
0801.3811.0214 MAI VAÊN ÑAØM 27/09/88 Nam Ñònh
8 7 7
62
0801.3811.0215 NGUYEÃN THÒ THANH NGA 08/04/87 Tphcm
8 8 8
63
0801.3811.0217 LEÂ KIM NGAÂN 14/11/85 Kieân Giang
0 0
64
0801.3811.0218 HUYØNH KIM NGAÂN 07/07/92 Kieân Giang
8 5 6
65
0801.3811.0219 NGUYEÃN THÒ NGOAN 01/11/88 Vónh Long
8 3
66
0801.3811.0220 NGUYN HUNH HOÀNG NGC 17/11/91 Tphcm
5 6 6
67
0801.3811.0221 LEÂ MINH NGOÏC 03/05/87 Tphcm
0 0
68
0801.3811.0222 NGUYEÃN MINH NGOÏC 25/10/78 Quaûng Trò
8 8 8
69
0801.3811.0223 CHAÂU THANH NGUYEÂN 28/04/87 Beán Tre
0 7 4
70
0801.3811.0224 NGUYEÃN TROÏNG NHAÂN 06/07/93 Tphcm
0 7 4
71
0801.3811.0225 LEÂ HOAØNG YEÁN NHI 19/03/92 Long An
8 8 8
72
0801.3811.0226 NGUYEÃN NGOÏC QUYØNH NHÖ 05/02/93 Tphcm
8 8 8
73
0801.3811.0227 NGUYEÃN THÒ QUYØNH NHÖ 21/01/84 Tphcm
8 8 8
 
74
0801.3811.0228 TRÖÔNG QUANG NHÖÏT 27/07/86 Laâm Ñoàng
9 8 8
75
0801.3811.0229 HUYØNH MINH NHÖÏT 25/12/87 Tphcm
0 0
76
0801.3811.0230 LEÂ THÒ ÔN 11/08/86 Quaûng Ngaõ
7 8 8
77
0801.3811.0231 VUÕ NGOÏC PHAN 11/12/87 Tphcm
8 8 8
78
0801.3811.0232 NGUYEÃN THÒ PHÖÔÏNG 14/07/92 Thaùi Bình
5 6 6
79
0801.3811.0233 TRAÀN HOÀNG PHÖÔNG 11/06/90 Tphcm
8 6 7
80
0801.3811.0234 NGUYEÃN AÙNH MINH PHÖÔNG 01/01/86 Beán Tre
7 6 6
81
0801.3811.0235 NGUYEÃN THÒ CAÅM PHÖÔNG 18/12/88 Tphcm
0 0
82
0801.3811.0236 PHAÏM VAÊN PHÖÔÙC 25/09/80 Tieàn Giang
8 6 7
83
0801.3811.0237 NGUYEÃN VAÊN PHUÙC 18/11/88 Tphcm
8 7 7
84
0801.3811.0238 ÑOAØN MINH QUANG 05/08/92 Vuõng Taøu
8 7 7
85
0801.3811.0239 VOÕ CAO QUÙY 03/10/85 Bình Ñònh
8 6 7
86
0801.3811.0240 NGUYEÃN THÒ KIM QUYEÂN 23/01/85 Beán Tre
8 7 7
87
0801.3811.0241 NGUYEÃN VAÊN SANG 21/08/74 Tphcm
7 8 8
88
0801.3811.0242 PHAÏM THÒ MAI SANG 04/10/85 aø Nam Nin
8 8 8
89
0801.3811.0243 ÑAØO HAÛI SÔN 23/11/90 Nam Ñònh
8 8 8
90
0801.3811.0244 TRAÀN NGOÏC SÔN 10/08/93 Nam Ñònh
5 5 5
91
0801.3811.0245 BUØI THÒ MINH TAÂM 09/09/88 Tphcm
8 8 8
92
0801.3811.0246 TOÂ THAØNH THAÄT 30/11/85 Tphcm
0 0
93
0801.3811.0247 NGUYEÃN ÑÌNH THAÉNG 22/08/90 Tieàn Giang
8 6 7
94
0801.3811.0248 LEÂ MINH THANH 30/10/86 Nam Haø
8 9 9
95
0801.3811.0249 BUØI TAÁN THAØNH 25/04/88 Ròa Vuõng
8 8 8
96
0801.3811.0250 ÑAËNG VIEÄT THAØNH 19/08/85 Taây Ninh
8 8 8
97
0801.3811.0251 NGUYEÃN TUAÁN THAØNH 25/11/84 Tieàn Giang
8 8 8
98
0801.3811.0252 LEÂ THÒ HOÀNG THAÛO 09/06/93 Taây Ninh
0 0
99
0801.3811.0253 TRÖÔNG THANH THAÛO 05/04/86 Ñoàng Thaùp
0 7 4
100
0801.3811.0255 TRAÀN ANH THÖ 10/07/82 Haø Noäi
0 0
101
0801.3811.0256 NGOÂ THÒ BAÏCH ANH THÖ 23/12/71 Tphcm
8 8 8
102
0801.3811.0257 TRAÀN THÒ AÙNH THÖ 06/08/93 Beán Tre
8 9 9
103
0801.3811.0258 TRAÀN HÖÕU THOÏ 25/04/93 An Giang
8 3
104
0801.3811.0259 LEÂ COÂNG THÒNH 26/07/81 Long An
8 6 7
105
0801.3811.0260 NGUYEÃN THÒ THU 10/10/86 Ngheä An
8 7 7
106
0801.3811.0261 PHAÏM THÒ THANH THUÙY 15/01/84 Haø Noäi
9 8 8
107
0801.3811.0262 HOÀ HOÀNG HOAØNG THUÛY 29/06/92 Ròa Vuõng
5 8 7
108
0801.3811.0263 NGUYEÃN THÒ KIM TIEÀN 26/04/82 Long An
8 8 8
109
0801.3811.0264 NGUYEÃN THÒ KIM TIEÂN 28/12/89 Ròa Vuõng
7 7 7
110
0801.3811.0265 NGUYEÃN SYÕ TOAØN 04/06/90 Tphcm
8 3
111
0801.3811.0266 NHAÂM GIA TOAÛN 14/11/83 Nam Ñònh
8 3
112
0801.3811.0267 THAÏCH THÒ TUYEÁT TRAÂM 07/11/92 Beán Tre
8 8 8
113
0801.3811.0268 NGUYEÃN THÒ MAI TRANG 20/11/89 Ngheä An
0 0
114
0801.3811.0269 LEÂ THÒ AN TRINH 26/06/81 Tphcm
0 0

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->