Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ebook ททท. คู่มือนำเที่ยว จันทบุรี

Ebook ททท. คู่มือนำเที่ยว จันทบุรี

Ratings: (0)|Views: 1,403 |Likes:
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
Twitter @go2thailand
Facebook : AmazingThailand
http://www.tourismthailand.org
เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
Twitter @go2thailand
Facebook : AmazingThailand
http://www.tourismthailand.org

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
สารบญ 
 
พลอยเมืองจนทบุรี
 
จงหวดจนทบุรหรอเรยกอกช อวา เมองจนทเป็นเมองท อุดมสมบูรณด ฟ้าอากาศเอ ออ�านวยตอการปลูกผลไมหลายชนด โดยเฉพาะ ทุเรยน เงาะ มงคุด และพชผลทางการเกษตรอ นๆ เชน พรกไทยางพารา เป็นศูนยกลางธุรกดานอญมณและมแหลงทองเท ยวท นาสนใจมากมายไม  วาจะเป็นภูเขา ป่าไม น� าตก ชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวตถุ  ตางๆ ตลอดจนกจกรรมการผจญภยและการทองเท ยวเชงนเวศนท งการ เดนป่า การข จกรยานเสอภูเขา และการลองแกง เป็นต จนทบุรเป็นเมองเกาแกเคยเป็นท อยู อาศยของมนุษยยุคกอนประวตศาสตร  มการส�ารวจแหลงโบราณคดหลายแหงในจนทบุรพบเคร องมอเคร องใชยุ หนขด (อายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปี) ในเขตอ�าเภอมะขาม อ�าเภอทาใหมและ ท ราบเชงเขา ท บานคลองบอน อ�าเภอโป่งน� ารอน เร มมการต งเมองคร งแรกท บรเวณหนาเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษท ๑๘ “ชาวชอง” (ชนเผาในตระกูลมอญ-เขมร) เป็นชนพ นเมองกลุ มแรกท เขามา ต งรกรากอยู  ในป่าตะวนออก บรเวณจนทบุรตราด ระยอง โดยเฉพาะเขต ป่ารอยตอจนทบุร-ตราด ซ งเป็นแหลงของป่าและสมุนไพรท อุดมสมบูรณ  ท งรง (คอ ช อยางไมท  ไดจากตนไมใชท�ายา) คร ง (คอ ช อเพล ยหอยชน หน ง) ข ผ ง กระวาน ไมกฤษณา หวาย จนทขาว อบเชยป่า ขม นหอม น� ามนยางเรว (เป็นไมลมลุกชนดหน ง ผลใชท�ายา) ในสมยกอนชาวชอง ด�ารงชพดวย การเกบของป่าขาย ปัจจุบนพ นท ป่าลดนอยลง เพราะถูกห รางเพ อท�าสวนท�าไรถูกจบจองโดยคนไทยและคนจน การเกบของป่ากลาย เป็นส งผดกฎหมาย นายพรานไพรตองเปล ยนวถชวตไปเป็นแรงงานในเมอง หรอบางสวนยงคงท�าสวนท�านากนอยู(ปัจจุบนชาวชองสวนใหญจะอยูท   บานคลองพลูอ�าเภอเขาคชฌกูฏ) ตอมา พ.ศ. ๒๒๐๐ ไดยายมาสรางเมองใหมท บานลุ มซ งอยู ทางฝั งตะวนตก ของแมน� าจนทบุรและหลงจากกรุงศรอยุธยาเสยแกพมา สมเดจพระเจ ตากสนมหาราชเม อคร งยงเป็นพระยาวชรปราการ ไดน�าก�าลงพลประมาณ ๕๐๐ คน ตฝ่าวงลอมพมาออกทางทศตะวนออกและยดเมองจนทบุร ไวเป็ เวลา ๕ เดอน เพ อเป็นแหลงสะสมเสบยงอาหารและร พล จากน นจงน� ก�าลงพลท งไทย-จน จ�านวน ๕,๐๐๐ คน กลบไปกอบกู กรุงศรอยุธยา ในปี  พ.ศ. ๒๓๑๐ เหตุการณดงกลาวนบเป็นความภาคภูมใจของชาวจนทบุร  ซ งเราสามารถเหนไดจากการท ม โบราณสถานและอนุสรณสถานหลายแห ท มความเก ยวของหรอจดสรางข นเพ อเป็นการนอมร�าลกถงพระมหา กรุณาธคุณของพระองค ในคร งน  ตอมาในสมยสมเดจพระน งเกลาเจาอยูหวไดยายเมองไปต งท บานเนนวง ซ งอยู  ในท สูงเพ อเป็นท ม นในการป้องกนการถูกรุกรานของญวณ จนกระท   ในสมยพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยู หวเมองจนทบุรไดยายกล
๕ 
วดเขาสุก ม 
จนทบุรี
นำ าตกลือเลืองเมืองผลไมพร กไทยพนธุ ์ดีอญมณีมาก เหลือเสือจนทบูร  สมบูรณ์ธรรมชาต สมเดจพระเจาตากส นมหาราช รวมญาต กู ชาต ทีจนทบุรี

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->