Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STUDIILE DE DOCTORAT în OLANDA

STUDIILE DE DOCTORAT în OLANDA

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by ghimpina7336

More info:

Published by: ghimpina7336 on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
STUDIILE DE DOCTORAT în OLANDA
În Olanda studiile doctorale au o istorie lungă şi deosebită, datînd din sec.XII. Unele dintre tradiţiile acelor timpuri au supravieţuit în practica de azi, mai multsub formă ceremonială, det în detaliul studiilor doctorale. Aszi, în Olandadoctoratul este supus unor schimbări semnificative, axîndu-se tot mai mult pe scopurişi cheltuieli şi la moment se situează într-o dimensiune europeană.
Locul studiilor doctorale în contextul naţional/internaţional
În sec. XIX – XX, sub influenţa imperativului ştiinţific al universităţilor şilaboratoarelor germane, natura gradului doctoral s-a schimbat.Pînă în 1980, studiile doctorale se aflau undeva între domeniile educaţiei şi politicile de cercetare.În 1985, a fost aprobată o nouă lege ce a reglementat procesul doctoral. Pentrucandidaţii doctorali a fost creat un post academic distinct – aşa-numitul post de„asistent în instruire” (AiO).Obiectivul sistemului AiO este de a oferi instruire în cercetare avansată prin participarea activă în activitatea de cercetare a universităţii şi, într-o măsură mai mică(‹ 25%), în activitatea de predare.Toţi asistenţii în instruire trebuie să aibă deja un plan elaborat de instruire şisupraveghere.Asistentul în instruire este angajat de universităţi şi este remunerat. Aceste posturi de asistenţi în instruire atrag, în special, candidaţii care tocmai au absolvitstudiile de master, au primit titlul de master şi doresc să-şi continue studiile launiversitate în cadrul programului de doctorat.
Şcolile doctorale
În 1991, a fost formal lansată ideea de a înfiinţa şcoli doctorale. Acesteaurmau să fie organizaţii de dimensiuni adecvate care să ofere:- un mediu de stimulare ştiinţifică pentru realizarea unei cercetări de calitateînaltă, şi- un curriculum pentru candidaţii doctorali adaptat la domenii specifice.Responsabilă pentru procedura de înfiinţare a şcolilor doctorale „recunoscute”(care urmează să aibă un set de caracteristici comune) este Academia Regală deŞtiinţe. Aceasta numeşte comisia independentă pentru revizuirea performanţelor şcolilor doctorale. Cele mai importante criterii de recunoaştere sunt:- un program de instruire detaliat şi instituţionalizat, colectiv şi individual pentru candidaţii doctorali;- o misiune ştiinţifică bine definită;- autonomie în ceea ce priveşte responsabilităţile financiare şi administrative;- utilizarea posibilităţilor pentru cooperare naţională;- masa critică.
Influenţe europene
Următorul stimulent important spre schimbări este procesul de la Bologna.Introducerea structurii licenţă – master (reglementată de legea din septembrie 2002)duce la reforme de mari dimensiuni în programele de învăţămînt superior.
 
În 2004, Asociaţia Universităţilor din Olanda a propus un şir de reforme însistemul doctoral, printre care sunt:- definirea calificărilor generale ale doctorandului,- încorporarea instruirii doctorale în sistemul de asigurare a calităţii şi propuneri pentru înfiinţarea/dezvoltarea ulterioară a şcolilor doctorale. Sumar,aceasta ar reprezenta următoarele:- Introducerea sistemului AiO, crearea şcolilor doctorale şi implicaţiile procesului Bologna marchează o schimbare/modificare graduală în gîndirea/percepţiadespre rolul doctoratului şi a instruirii prin cercetare.- Funcţia doctorandului trebuie să constea în ceva mai mult decît completarearîndurilor de profesori. Doctoratul este văzut din ce în ce mai mult ca ultima fază astudiilor universitare, care are drept scop instruirea oamenilor pentru ca aceştea sădispună de competenţele necesare pentru a lucra în medii foarte complexe şi unde secer cunoştinşe intensive.- Se introduc mai multe lucrări de curs. Există un traseu de la modelul ucenic – master la modelul profesional al instruirii doctorale.- Universităţile (re)descoperă instruirea doctorală ca o parte integrantă astrategiilor lor instituţionale. Se elaborează politici instituţionale pentru organizareastudiilor doctorale.
Finanţarea
Candidaţii doctorali sunt finanţaţi din trei surse diferite (numite primul, aldoilea şi al treilea curs monetar):- prima sursă este oferta Ministerului Educiei, Ştiiei şi Culturii.Universităţile folosesc o parte din acest curs pentru angajarea asistenţilor în instruire;- a doua sursă este alocată prin Fundaţia pentru Cercetări Ştiinţifice dinOlanda, care este folosită pentru ocuparea posturilor de asistenţi în instruire în bazaunei competiţii recenzată de oameni de ştiinţă;- al treilea flux de finanţe provine din contractele încheiate cu guvernele(naţionale şi cele europene), organizaţiile non-profit, companiile private şi comisiilecaritabile.Candidaţii doctorali care au obţinut un post de asistent în instruire semneazăun contract pentru o perioadă de patru ani în baza unui sistem special de remunerare.Datoriacestui sistem, candidatul primeşte instruire, face studii şi-şi realizeazălucrarea ştiinţifică.Începînd cu anii 1990, cîteva universităţi olandeze au început să admităcandidaţi doctorali cu suportul unui grant în loc de a le oferi un loc de muncă cu postul de asistent în instruire. Această schimbare este determinată de trei motive:1. Universităţile doresc să acomodeze candidaţii din străinătate care caută o bursă în loc de post de muncă;2. Oferirea grant-urilor duce la economisirea de tre universitate acheltuielilor pentru salarizarea candidaţilor angajaţi în post de asistent în instruire;3. Universităţile conştientizează faptul natura eterogenă a candidaţilodoctorali va avea nevoie de modalităţi alternative de suport financiar, şi nu numai săse angajeze în calitate de asistent în instruire.
Tipuri de instituţii care conferă grade/titluri de doctor
 
În Olanda, singurul tip de instituţie autorizat să confere grade doctorale esteuniversitatea. În prezent, acestea sunt 14. a-numitele Comisii Doctorale aleuniversităţilor au sarcina de a reglementa conferirea gradelor doctorale. ComisiaDoctoraeste prezidade tre un Rector Magnificus, formulează regulile şiregulamentele referitoare la procesul de obţinere a gradului doctoral la universitate.Formal, aceasta include evaluarea supraveghetorului şi numirea comisiei doctorale.
Tipuri de studii doctorale
În prezent, în Olanda exisnumai un singur tip de studii doctorale.Candidatului de succes i se conferă gradul/titlul de doctor.
Organizarea instruirii doctorale
Localizarea primară a instruirii doctorale se află în şcolile doctorale, formareacărora a început în anul 2005. În prezent, în Olanda există 105 şcoli doctorale careacoperă aproape toate domeniile ştiinţifice. Se presupune şcolile doctorale, predominat localizate local, se vor uni treptat sau vor coopera mai strîns cu şcoliledoctorale care operează la nivel naţional.Caracteristicile principale ale şcolilor doctorale din Olanda sunt următoarele:- şcoala doctorală este responsabilă pentru instruirea şi supraveghereadoctoranzilor, pentru programele de predare/instruire şi nivelul de master;- şcoala doctorală este responsabilă pentru asigurarea calităţii programelor sale doctorale şi de master;- şcoala doctorală controlearecrutarea şi selectarea doctoranzilor şimasteranzilor;- şcoala doctorală monitorizează progresul studenţilor săi, întreprinde măsuriîn caz dacă supraveghetorii/conducătorii ştiinţifici, sau doctoranzii nu se isprăvescsau eşuează în lucrul lor;- şcoala doctorală trebuie să dispună de o masă critică suficientă şi să fiedestul de mare pentru a crea interacţiunea şi eficienţa adecvată, dar să nu fie atît demare încît să eşueze la asigurarea unui mediu personal şi de stimulare.
Studenţii şi programele lor de studii
 Admiterea
. Pentru a fi admis la studiile doctorale este necesar titlul de master sau un alt titlu comparabil cu nivelul titlului de master olandez. Comisia doctorală aredreptul să accepte candidaţi în baza competenţilor obţinute anterior.
Cerinţele pentru obţinerea titlului de doctoral 
. Scrierea şi susţinerea cu succesa tezei de doctor (aproximativ în toate cazurile) sunt suficiente pentru completareacurriculumului prevăzut pentru studiile doctorale. Deşi lucrarea de curs doctorală(realizată înainte de a permite candidatului doctoral să-şi susţină teza) reprezintă osecţiune obligatorie a programului doctoral, în practică aceasta se face voluntar.Comisiile de revizuire a şcolilor doctorale susţine precum că programele doctorale ce prevăd realizarea lucrării de curs să fie obligazorie.Perioada de studii. Durata nominală a procesului de studiu doctoral pentruobţinerea titlului de doctor este de patru ani. Durata reală va depinde de anumiţifactori, precum talentele candidatului, ambiţiile, competenţele obţinute anterior,instruire şi supraveghere. Perioadele de studiu ale asistenţilor în instruire vor fidiferite în comparaţie cu cei care lucrează asupra disertaţiei lor în timp ce lucrează în

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->