Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FISA POSTULUI PROFESOR CONSILIER 2012 2013 OM6143

FISA POSTULUI PROFESOR CONSILIER 2012 2013 OM6143

Ratings: (0)|Views: 702 |Likes:
Published by SUSANU TATIANA

More info:

Published by: SUSANU TATIANA on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
 
Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ
 
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR 
-
BUCUREŞTI
 
a
 
www.cmbrae.ro
 
office.cmbrae@rdsmail.ro
 
Str. Heliade intre Vii, nr.36Bucure
şti, sectorul 2
 Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011Tel.: 031..805.31.90
FIŞA POSTULUI
pentru
Profesori în Centre şi Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică
Anul şcolar 2012
- 2013
În temeiul Legii Educaţiei Naţionale
Nr. 1/2011,
cu modificările şi completarile ulterioare, î
n temeiul contractului
individual de muncă î
nreg
istrat în Registrul general de evidenţă
 
a salariatilor cu nr. …………ş
i al OMECTS nr.5555/07.10.2011 se înc
heie astăzi, 03.09.2012
 
 prezenta fişă a postului.
Numele şi prenumele:
…………………………………………………………………………………………..….
 
Unitatea de învăţământ/ Sectorul :
CMBRAE/ 
……………………………………………………………………
 
Denumirea postului: profesor
consilier ş
colarDecizia de numire:
…………………………………………….
 Încadrarea:
titular/ 
 
suplinitor/ 
cadru didactic asociat
Număr ore de asistenţă
psihopedagogic
ă
: 18 ore
 
Numă
r ore sarcini de serviciu
(ac
tivităţ
i de documentare, de pregatire metodico-
ştiintifică şi complementară
): 22 ore
Cerinţele postului:
• Studii (anul absolvirii, anul obţinerii licenţei): ….…………………………• Studii specifice postului:……………………………………………………..
 
• Specializarea: ………………………………………………………….…• Vechime în muncă........……...........................................................................• Vechime în învăţământ ..………………………………………………..…...• Vechime în domeniul consilierii şcolare: …………………………………...• Grad didactic (anul obţinerii): .………………………………………………………………
Obiectivul postului:
Asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, părinţilor ş
i cadrelor didactice
 prin activităţ
i specifice
realizate la nivel individual şi/
sau de gr
up, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale,instituţii care desfăşoară
act
ivităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale ş
i a carierei elevilor(conform OMECTS nr. 5555/07.10.2011, Anexa 1 - Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Centrelor şi a
Cabinetelor de A
sistenţă Psihopedagogică
).
Relaţii
profesionale:-
 
Ierarhice de subordonare:
a)
 
organizatoric
: faţă
 
de directorul CMBRAE, coordonatorul CMBAP, directorul unităţii de învăţământ
,
responsabilul comisiei metodice;b)
 
financiar
şi administrativ: faţă
de directorul CMBRAE;c)
 
metodologic
: faţă
de coordonatorul CMBAP, profesorul metodist/ responsabilul comisiei metodice.
-
 
De colaborare:a)
 
cu profesorii consilieri
şi logopezi din reţeaua CMBRAE;
 
b)
 
cu toate cadrele didactice, părinţii şi elevii din unităţile şcolare în care funcţionează;
 
c)
 
cu mediatorii şcolari şi asistenţii sociali ai CMBAP şi CMBRAE
;
d)
 
cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul nedidactic al CMBRAE/CMBAP.
-
 
De reprezentare a unităţii şcolare la activităţ
i/concursuri/festivaluri
/târguri de ofertă educaţ
ional
ă
 
la care participă ca delegat.
 
 
 
Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
 
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂEDUCAŢIONALĂ
 
CENTRUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
 
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR 
-
BUCUREŞTI
 
a
 
www.cmbrae.ro
 
office.cmbrae@rdsmail.ro
 
Str. Heliade intre Vii, nr.36Bucure
şti, sectorul 2
 Tel./Fax : 021.23.23.071; 021.23.23.011Tel.: 031..805.31.90
Norma didactică/ timpul de lucru:
 Norma didactică aferentă
 
 postului de profesor consilier ş
c
olar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică se stabileste î
n bazaprevederilor
art. 262 din Legea nr. 1/2011 ş
i art. 14 (1), (2) din Anexa 1 la OMECTS 5555/07.10.2011.Norma d
idactică aferentă
 
 postului de profesor consilier ş
c
olar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică cuprinde un număr de40 de ore/saptămână
, repartizate astfel:
a) 18 ore/saptămână care constau în: activităţi de asistenţă
 
 psihopedagogică, desfăş
ur
ate individual şi colectiv cu preş
colarii/ 
elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, părinţ
ilor,
cadrelor didactice, activităţi/ore î
n ca
drul curriculumului la decizia şcolii, în funcţ
ie de s
olicitările unităţii de învătământ şi î
nacord cu planul-cadru;
 b) 22 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico
-
ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi
 întoc
mirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico
-
ştiinţifice, colaborarea cu comunităţilelocale, participarea la şedinte şi lectorate cu părinţii, la comisiile metodice ş
i consil
iile profesorale cu tematică specifică
.
I.
ATRIBUŢII
 (cf. Cap. III, Sec. a 2-a, Art. 16, Art. 17 si Art. 18, din Anexa nr 1 la OMECTS nr 5555/ 07.10.2011, Regulament-cadru
privind organizarea şi funcţi
onarea centrelor judetene/al
Municipiului Bucureşti
 
şi a cabinetelor de asistenţă
 psihopedagogic
ă
)
 
1.
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
:1.1
Realizează
analiza de nevoi a
 beneficiarilor din unitatea de învăţămâ
nt;
1.2
 
Elaboreaz
ă
documentele manageriale î 
n concordanță
cu rezultatele analizei de nevoi
şi cu specificul activităţ
ii (planm
anagerial, registru de activităţ
i, or
ar, planificare pentru activităţ
ile o
 pţ
ionale
ş
i alte documente);
1.3
 
Propune
şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşidesfăşoară
activitatea;
1.4
 
Propune în ca
drul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizâ
nd d
ezvoltarea personală
a elevilor;
1.5
 
Elaborează
stu
dii psihosociologice privind opţ
iunile elevilor claselor terminale vi
zând calificările pr 
ofesionale prin
învăţământul profesional şi liceal, precum și tipurile de unități de învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de studii înfuncție de nevoile identificate.
 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢ
ILOR
DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
:2.1
Asigură
informare
a şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor ş
i a cadrelor didactice
 pe diferite problematici: cunoaşteresi autocunoaş
tere
, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea ş
colii la nevoile elevilor, optimizarea rela
ţiilor ş
coa
-familie;
 2.2
Asigur
ă
, prin inte
rmediul metodelor, procedeelor ş
i te
hnicilor specifice, prevenirea ş
i dimi
nuarea factorilor care determinătulbură
ri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
2.3
 
Realizează investigarea psihopedagogică
 
a copiilor și e
levilor la solicitarea parintilor/tutorilor legali;
2.4
 
Asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţ
ionale speciale;
2.5
 
Recomandă părinţilor consultarea altor instituţ
ii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - centre logopedice,comi
sii de expertiză
, cabinete medicale, cabinete psihologice;
2.6
 
Organizează lectorate pentru părinţi cu tematică specifică
;
2.7
 
Sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică
a cadrelor didactice;
2.8
 
Oferă servicii de consiliere ş
i cursuri pe
ntru părinţi şi cadre didactice.
 
3.
REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
ÎN ALTE CONTEXTE EDUCATIVE(FORMATIVE): 3.1
Eficientizează relaţia
 
şcoală
 
 – 
familie;
3.2
Organizează, coordonează
 
ş
i/sau i
mplementează
 
activităţ
ile extracurriculare;
 3.3
Implică
partenerii
educaţ
ionali în realizarea de parteneriate.
4. EVALUAREA
Ş
I PREZENTAREA REZULTATELOR
ACTIVITĂŢ
II 
DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
:4.1
Elabor
ează chestionarele
 
de satisfacţie a beneficiarilor;
 
4.2
Administr
ează chestionarele
 
de satisfacţ
ie a beneficiarilor;
4.3
 
Interpretează
rezultatele
chestionarelor de satisfacţ
ie a beneficiarilor; 
4.4
Prezintă
 
în consiliul profesoral al unităţii de învăţămâ
nt un raport
de activitate semestrial care să cuprindă informaţii privind:numă
rul de copii/elevi, p
ărinţ
i, cadre didactice care au benefi
ciat de servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, mă
surileam
eliorative propuse pentru situaţiile de criză, situaţiile speciale şi măsurile î
ntreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora,
alte informaţ
ii solici
tate de unitatea de învăţămâ
nt;
4.5
Prezintă î
n cadrul
 
comisiilor metodice ş
i in cadrul
 
consiliul profesoral al unităţii de învăţământ rezultatelestudiilor/cercetă
rilor realizate;
 4.6
Completează anual fişa de evaluare ş
i o transmite spre analiza res
 ponsabilului comisiei metodice ş
i consiliului deadministratie al CMBRAE.
 

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
degustibus liked this
Vultur Vadim liked this
xantogenat liked this
Alexandru Rosca liked this
Sonia Darmanescu liked this
Nicula Cristina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->