Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nastavni Program Za 8 Razred

Nastavni Program Za 8 Razred

Ratings:
(0)
|Views: 842|Likes:
Published by Slavko Mihajlovic

More info:

Published by: Slavko Mihajlovic on Sep 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
 
NASTAVNI PROGRAMZA OSMI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA
1. SVRHA, CILjEVI I ZADACI PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA
Svrha programa obrazovanja
- Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje omogu
ć
ava sticanje jezi
č
ke, matemati
č
ke,nau
č
ne, umetni
č
ke, kulturne, zdravstvene, ekološke i informati
č
ke pismenosti,neophodne za život u savremenom i složenom društvu.- Razvijanje znanja, veština, stavova i vrednosti koje osposobljavaju u
č
enika da uspešnozadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu li
č
nost i potencijale, poštujedruge osobe i njihov identitet, potrebe i interese, uz aktivno i odgovorno u
č
ć
e uekonomskom, društvenom i kulturnom životu i doprinosi demokratskom, ekonomskom ikulturnom razvoju društva.
Ciljevi i zadaci programa obrazovanja su:
-
 
sticanje znanja o jeziku, književnosti i medijima relevantnim za budu
ć
eobrazovanje i profesionalni razvoj;-
 
osposobljavanje u
č
enika da koristi standardni maternji jezik, efikasno komunicirau usmenom i pisanom obliku u razli
č
ite svrhe;-
 
osposobljavanje u
č
enika da komuniciraju u usmenom i pisanom obliku na teme izsvakodnevnog života na stranom jeziku;-
 
razvijanje svesti o zna
č
aju višejezi
č
nosti u savremenoj višekulturnoj zajednici;-
 
razumevanje povezanosti razli
č
itih nau
č
nih disciplina;-
 
razumevanje i snalaženje u sadašnjosti i povezanosti društvenih pojava i procesa uprostoru i vremenu (Srbija, Evropa, svet);-
 
prihvatanje i uvažavanje drugog/druge bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu idruge razlike;-
 
razumevanje pojava, procesa i odnosa u prirodi na osnovu znanja fizi
č
kih,hemijskih i bioloških zakona, modela i teorija;-
 
pravilno formiranje matemati
č
kih pojmova i sticanje osnovnih matemati
č
kihznanja i veština;-
 
sticanje sposobnosti za uo
č
avanje, formulisanje, analiziranje i rešavanjeproblema;-
 
ovladavanje informaciono-komunikacionim tehnologijama;-
 
razvijanje veština i tehnika umetni
č
kog izražavanja;-
 
poznavanje razli
č
itih tehnika, stilova i medija umetni
č
kog izražavanja;-
 
poznavanje vrednosti sopstvenog kulturnog nasle
đ
a i povezanosti sa drugimkulturama i tradicijama;-
 
razvijanje odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih.
 
 
2 
2. OBAVEZNI I PREPORU
Č
ENI SADRŽAJI OBAVEZNIH IIZBORNIH PREDMETAOBAVEZNI NASTAVNI PREDMETISRPSKI JEZIK
Cilj i zadaci
Cilj
nastave srpskog jezika jeste da se osigura da svi u
č
enici steknu bazi
č
nu jezi
č
ku i pismenost i da napreduju ka realizaciji odgovaraju
ć
ih Standarda obrazovnihpostignu
ć
a,
 
da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u novim i nepoznatimsituacijama, da izraze i obrazlože svoje mišljenje i diskutuju sa drugima, razvijumotivisanost za u
č
enje i zainteresovanost za predmetne sadržaje, kao i da ovladajuosnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika na kojem
ć
e se usmeno i pismenopravilno izražavati, da upoznaju, dožive i osposobe se da tuma
č
e književna dela,pozorišna, filmska i druga umetni
č
ka ostvarenja iz srpske i svetske baštine i savremeneumetnosti.
Zadaci
nastave srpskog jezika:
-
 
stvaranje raznovrsnih mogu
ć
nosti da kroz razli
č
ite sadržaje i oblike rada tokomnastave srpskog jezika svrha, ciljevi i zadaci obrazovanja, kao i ciljevi nastavesrpskog jezika budu u punoj meri realizovani ;-
 
razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre
đ
uje;-
 
opismenjavanje u
č
enika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskogknjiževnog jezika;-
 
postupno i sistemati
č
no upoznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika;-
 
upoznavanje jezi
č
kih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom istilskim mogu
ć
nostima srpskog jezika;-
 
osposobljavanje za uspešno služenje književnim jezikom u razli
č
itim vidovimanjegove usmene i pismene upotrebe i u razli
č
itim komunikacionim situacijama(uloga govornika, slušaoca, sagovornika i
č
itaoca);-
 
razvijanje ose
ć
anja za autenti
č
ne estetske vrednosti u književnoj umetnosti;-
 
razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno, te
č
no, ekonomi
č
no i uverljivo usmenoi pismeno izražavanje, boga
ć
enje re
č
nika, jezi
č
kog i stilskog izraza;-
 
uvežbavanje i usavršavanje glasnog
č
itanja (pravilnog, logi
č
kog i izražajnog) i
č
itanja u sebi (doživljajnog, usmerenog, istraživa
č
kog);-
 
osposobljavanje za samostalno
č
itanje, doživljavanje, razumevanje, svestranotuma
č
enje i vrednovanje književnoumetni
č
kih dela raznih žanrova;-
 
upoznavanje,
č
itanje i tuma
č
enje popularnih i informativnih tekstova izilustrovanih enciklopedija i
č
asopisa za decu;-
 
postupno, sistemati
č
no i dosledno osposobljavanje u
č
enika za logi
č
ko shvatanje ikriti
č
ko procenjivanje pro
č
itanog teksta;
 
 
3-
 
razvijanje potrebe za knjigom, sposobnosti da se u
č
enici njome samostalno služekao izvorom saznanja; navikavanje na samostalno koriš
ć
enje biblioteke(odeljenjske, školske, mesne); postupno ovladavanje na
č
inom vo
đ
enja dnevnika opro
č
itanim knjigama;-
 
postupno i sistemati
č
no osposobljavanje u
č
enika za doživljavanje i vrednovanjescenskih ostvarenja (pozorište, film);-
 
usvajanje osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozorišne i filmskeumetnosti;-
 
upoznavanje, razvijanje,
č
uvanje i poštovanje vlastitog nacionalnog i kulturnogidentiteta na delima srpske književnosti, pozorišne i filmske umetnosti, kao idrugih umetni
č
kih ostvarenja;-
 
razvijanje poštovanja prema kulturnoj baštini i potrebe da se ona neguje iunapre
đ
uje;-
 
navikavanje na redovno pra
ć
enje i kriti
č
ko procenjivanje emisija za decu naradiju i televiziji;-
 
podsticanje u
č
enika na samostalno jezi
č
ko, literarno i scensko stvaralaštvo;-
 
podsticanje, negovanje i vrednovanje u
č
eni
č
kih vannastavnih aktivnosti (literarna, jezi
č
ka, recitatorska, dramska, novinarska sekcija i dr.);-
 
vaspitavanje u
č
enika za život i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti,solidarnosti i drugih moralnih vrednosti;-
 
razvijanje patriotizma i vaspitavanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnjeme
đ
u ljudima.
OSMI RAZRED
(4
č
asa nedeljno, 136
č
asova godišnje)
Operativni zadaci:
 -
 
dalje ovladavanje znanjima iz gramatike, stilistike, leksikologije, istorijeknjiževnog jezika, dijalektologije;-
 
razvijanje pozitivnog odnosa prema dijalektima (svom i drugima), kao i potrebeda se usvaja, neguje i razvija književni jezik;-
 
dalje usvajanje ortoepske, ortografske, gramati
č
ke, leksi
č
ke i stilske normesrpskog jezika;-
 
razvijanje kriti
č
kog odnosa prema jeziku i sadržini tekstova iz svakodnevnogživota; razvijanje osetljivosti na manipulaciju jezikom (naro
č
ito u vidubirokratskog jezika i jezika reklama);-
 
formiranje kriterijuma za samostalan izbor, analizu i procenu umetni
č
kih delapristupa
č
nih ovom uzrastu;-
 
sitematizacija znanja o književnoteorijskim pojmovima;-
 
ovladavanje raspravom kao oblikom usmenog i pisanog izražavanja;-
 
obnavljanje i sistematizovanje znanja iz svih podru
č
 ja.
JEZIK

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
teoboj62 liked this
Nenad Ignjatović liked this
Luka Tomanovic liked this
Jelena Milosevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->