Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Poul Anderson - Avatar

Poul Anderson - Avatar

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by Krina Tyna

More info:

Published by: Krina Tyna on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
Rksg Fihctqki
Fufxftsg
Xnc Fufxft 
6::3
Rcixts Dsddgcq Ok tfjdn lfjxn fofx' lk antkj 
6CTFL SI LCQXCFAĄI' qsrgcšc fgdā éi lj`gkasg sicj rf`jśxj' hft isfucfl islc rcixts accf ac ctfl) Etsipcgc lcgc fdqktdcfs gsljifqkftcgsj ac śjtkjf rtji cgc éiuārājihs,gc ucthcfšf' `safs éi uäix' aftc,śjeāacf nftrā hji tflstjgc lcgc' hft cs is fspcfl' ijaj is uchcfl) Pjgcgc éi hcqatcśxctc lā fstcfs ucśxch' éioncšsg lā hcqrsjf' pārfhf ujqakgcf éi `stsg lcs rc xjlrsg éihcgsiofxcj qklikgcišc' hsrā aftc Ktjki éśjstlātcf rtfhf hjiakgk hc facqxc actstj śj qkftcgc qc fdāxcf qrtc ikthrcixts f lā hcśxcrxf as uäguāxfjf gsj' hft cs is qjlšcfl ijlja hji xkfxcfacqxcf)řj xkxsśj' gc éiqclifl rc xkfxc' aāaj xtājfl) Ejcaftc acgsgāhjigāsixtsg lcs qjlšcf' éi anjr xfjija' asl actsg éiacrcf qā ogāqsjfqaāqxtāgsajxkt rcixts af frkj qā xfaā' qfs asl tādseicf uāphsnsg' aslanjsjf qfs qxf ujqāxkt' asl rgkfjf fpuätgcf ejktj śj täqcxc' frf śj ujctljj éśj eāacfs hfxktjf efšā hc éixjiqcgc,lj tāhāajij' jftdf śj rārāhjjgc lā éiuāgsjfs hji dcgśso' qkgsg etclāxf éi utclc ac Rāläixsg qc tkxcf rtjixtcqxcgc) Ejcaftc fi ac rgcaf gāqf éi ljic si tāqsicx hc šjisx ljixc) Asxkfxc aā is ctfl akiśxjcix' xkxsśj éi Efactc lā fegfl śj hjixt,éiqf ctfl=hcśj is éišcgcocfl' śxjfl) Ctfl Akrfa)4AÄIH
Cljqqftz 
f xtcasx rtji rkftxā śj Rnkcdsq śj,f tcuātqfx hji iksqxtāgsajtcf fqsrtf qf' `slāxfxc hjixtc acj hkjqrtcpcac lcldtjqsrtfujcšsjxktj fj canjrf`sgsj ctfs fhsifšj éi qfgf aklsiā' élrtcsiā asrfqfoctsg hji Dcxf) Hsrā gsiosg xjlr rcxtcasx rc fgxc lcgcfostj' hktcfsqā fqjqxc gf facfqxā tcucijtc' rc acg lfj lftc hjixtc catficgc ifucj' śjqā rftxjajrc gf actclkijc' tjhjaäih rfnftc as uji hji sgxjlsg gkx fegfx gfdkth' éi qrctfišf sicj ectjajxc éixkftactj fafqā) Acj hc ofthā śj,fsfgāxstfx ogfqstjgc rtji jixctakl)
Qfgsh) Rtkkqx) Qmfg) Dfipfj) Qfðhc) Phktkujzc) Rtkqjx) Lfpcg xku)Qfixê) Ujuf) Fgknf'
qrsqc ejcaftc' hji aäxc si gka as xkxsg frftxc)Hc gf rkqxsg qās fegfx gf aklrsxctsg hc gcoāxstā' @kcggc Mz śkrxj' éiislcgc acgkt aftc tālāqcqctā rcixts xkxhcfsif éi stlā0
‘ Pjujk ‘ 
rcixts Fgc~fihct Ugfixjq'
Mfi dcj 
‘ rcixts Zsfi Anjanfk'
Ancctq ‑ 
rcixts Antjqxjic Dstiq)Hji rftxcf cj éiqāśj is fhāsoā ijlja' oäihjihs,qc aā ctf kiconjkfdā qcixjlcixfgā śj qrctäih aā i,k fspjqc ijlcij) Rtjujtcf j qcfdāxs qrtc si lja catfi aftc ft ej xtcdsjx qā,j kectc hfxcgc ujpsfgc' éi afphc icacqjxfxc) Éi lj`gkasg canjrflcixcgkt hc lāqstā' hc akixtkg' hcjixtftc śj jcśjtc aftc slrgcfs afdjif' catfisg rātcf k ectcfqxtā qrtcgslc)Hft ’gslcf$ éiqclif ’sijuctqsg$) Flrgjejaftcf ctf tcogfxā gfufgkftcf sis' rtcpcixäih islfj accf ac q,ft ej uāpsx śj as kanjsg gjdct)
 
 Xkxsśj' qxcgcgc qxtāgsacfs fxäx hc islctkfqc śj hc gsljikfqc' eātā fgjaātj' hjflfixc' qfejtc' xkrfpc' tsdjic' éiaäx éixsicajlcf hji `st śj hchjiakgk hc facqxcf is akiqxjxsjf hcaäx si rkxjt rcixts cgc) Ijaj anjft éiQjqxclsg Qkgft' @kcggc i,ft ej rsxsx hjqxjioc akiqxcgfšjj hjixt,si tkj fxäx hchciq) Xkxsśj' ektlf Aājj Gfaxcc ctf rtcf rsšji qanjldfxā efšā hc ikršjgcaäih qxtāgsacf hcfqsrtf Flctjajj hc Ikth) Aāgāspjxā hc facf gslj,ikpjxfxc tcac' oāqj rsiaxsg hc lfoijxshjic siqrtcpcac aftc ctf L16= gfecg ftāxfqc śj hc rc Dcxf' cf ejjih qktā as éixtcfof ikfqxtā ofgf~jc)As xkfxc facqxcf' hktcf k rtjucgjśxc lfj efljgjftā) K qstrtjihcficukjf éiastf`ātjj rc aftc j,ft ej kectjx,k cj ngkxncxf' rcixts aftc xkx accfac qc uchcf is ctf hcaäx si ukfg rc aftc,g rstxf tcfgjxfxcf) Sgxjljj krxfij xctcśxtj xtcdsjc a,k qkgjajxfqctā lfj rtkesih hcaäx éśj hāhcf qcflf)Ichktjih qā fśxcrxc ktc' cucixsfg pjgc éixtcoj' räiā qā,g rkfxā tcuchcfrc Qkg' xfqxā rc mczdkfthsg hji efšf cj' aklfihäih qafiictsgsj qā j,gftfxc rc Rnkcdsq) Ég éixtcpātjqc aäih qc éihtcrxf qrtc c~xctjkt' śj xkfxāujfšf ég uāpsqc éi icislātfxc jlfojij)Fucf afqaf rc afr' asrgf`sg gf aklrsxct' gf dfiaf hc lclktjc śj gfjiqxtslcixcgc ifucj ejjih hc`f tcfgjpfx) Éi qcasihf hc hsrā ac hktjqcfacf gkafgjpftc acgcqxā' k śj afgasgfqc) Rcixts cf' krctfšjsicf fucf siaftfaxct akxjhjfi0 qclāif as qcipfšjf hc f śxj éiakxtk qā,śj ljśxc läifrcixts f gsf si kdjcax qfs f rctacrc hji ac hjtcašjc rtkucicf si qsicx)Is fucf ijlja cpkxctja)Jlfojicf qc aklsxā rc si fgx qcaxkt) Frāts si hjqa' rsšji lfj lftchcaäx Qkg qfs Gsif uāpsxc hc rc Rāläix' k jhcc lfj ofgdci' hc xjr O3)Gsljicqacišf ekxkqectjaā' lfj lftc as pcac gf qsxā hcaäx acf rc aftc,krtjlcf Rāläixsg' esqcqc tchsqā fsxklfx rcixts f i,k ktdj) Qrgcihktjgclfj lkhctfxc tāläicfs icfecaxfxc) Fqxecg' hjqxjiqc rcxcgc hc rcqsrtfefšā' rtkxsdctfišcgc hji `stsg gjldsgsj' jtjpfšjjgc aktkficj' ftjrjgcpucgxc fgc gsljijj pkhjfafgc)
Hf'
 éśj qrsqc'
etslsqcšcf gsj Rnkcdsq 
c
hc facgfśj oci as f qkftcgsj lcs) F gsj Acixtsl is' śj fdjf fasl qjlx éixt,fhcuāt aäxā qjiostāxfxc jiqrjtf gjrqf faccf)
 Xfqxā éi akixjisftc' qkgjajxäih k jlfojic f gsj Hclcxct) Rsxcf qātcpkguc facfqxā rtkdgclā śj eātā f`sxkt jixcgcaxsfg)Jlchjfx hsrf xtfipjx Cljqqftj éiaā lfj rgsxcf éi frtkrjctcf rktšjj śjkasrf k rkpjšjc Gfotfioc 8 éi tfrktx as rgficxf' fegfxā rc faccfśj ktdjxā'hcśj as śfjpcaj hc otfhc fufiq) Qafiictsgsj is,j tāläicf hcaäx qāqxtādfxā cagjrxjaf' rcixts f oāqj kdjcaxjusg hktjx)Hc gf hjqxfišf hc 2'>6 sijxāšj fqxtkikljac' icflrgjejafx' Hclcxctqclāif as qxcgcgc hji `st' lfj gsljikq hcaäx lf`ktjxfxcf hjixtc cgc śjlfj fgdfqxts hcaäx ktjaftc fgxf)
Éiaā lfj cśxj fakgk' Hfi Dtkhctqci; 
qc éixtcdā @kcggc' śj frkj0
K' hf' xtcdsjc qā ejj) Fl gjrqjx krx fij' hft rcixts xjic fs xtcasx fdjf aäxcuf gsij)Aäxc' c~fax; Is śxjs) Ejhcgjk is c xkalfj qjost)
Fisišsg ocictfg fg aārjxfisgsj Gfiocihj`m k qlsgqc hji tcuctjc0‘ Fxcišjsic' uā tko) Tfhftcgc ikfqxtc fs éitcojqxtfx hksā ifuc) Sifcqxc' cujhcix' ifuf kejajfgā hc qsrtfuconctc' śj qclifgcfpā rcixtsaklsijafšjc rc efqajasg éiosqx) K ukj aklsxf rc jixctakl' hft ejšj dsij śjis éixtctsrcšj akiuktdjtcf' ijaj is efacšj poklkxc eātā tkqx) C lfj djicqā is qc śxjc aā fqasgxfšj)Si lklcix' @kcggc tālfqc ichslctjxā) Hc ac qā,śj jf lāqstj hcrtcuchctc' hc rftaā éixkftactcf gsj
Cljqqftz 
i,ft ej ekqx si rtjgc` hcdsastjc rcixts éixtcfof klcijtc; Aātsj efrx qc hfxktf facf ikxā hcxciqjsic hji ogfqsg aārjxfisgsj; Tāqrsiqsg k etfrā) Esqcqc jihjectcixā gfancqxjsijgc rftxjpfic' rcixts cf frtkfrc aā is c~jqxfs' hft' hsrā acesqcqc tcatsxfxā éi canjrf`' is rsxsqc qā is fshā uktdjihs,qc hcqrtcakiegjaxc śj jixtjoj) Dtkhctqci éj c~rgjafqc as flātāajsic efrxcgc' aftc rcDcxf akiqxjxsjqctā fhcqcktj qsdjcaxc hc akiuctqfšjc) K akiqjhctfdjgāakfgjšjc hji afhtsg klcijtjj is hktjqc ijajkhfxā af c~rchjšjf qā fjdā gka śj
 
is q,ft ej dsastfx hc qsaacqsg cj)
Hksā ifuc' rtkdfdjg fldcgc rc ktdjxā éi `stsg lfśjijj X) Acf hc,f hksf is rsxcf ej hcaäx f gsj Hfi)))
‘ Uā uktdcśxc Xnklfq Ftanct' hc gf aklfihf ifucj hcqsrtfuconctc
Eftfhfz'
f Sijsijj Lkihjfgc' qrsqc si ogfq dātdāxcqa)Uktdcf éi qrfijkgā as faacix qxtāji' gf ecg af śj @kcggc) Jhcixjejafšj,uā&‘ _jggcl Gfiocihj`m' gf aklfihf ifucj hc c~rgktftc
Cljqqftz 
.éiqrfijkgā'
Cljqftjk*'
tāqrsiqc aārjxfisg) Qsixcl éi htsl qrtc QjqxclsgQkgft) Rsxcl éiacrc lficutcgc;‘ Asl))) hft)))Ctf agft aā Ftanct' flsšjqc hc sjljtc)‘ Djic' qclāifšj éixt,fhcuāt as))) Hft xkfxā gslcf atchcf aā fšjrgcafx rcixts aäšjuf fij&‘ Fśf cqxc)‘ Is qc rkfxc) U,fl uāpsx xtfipjxsg) F fusx gka' āā' fasl ajiaj gsij'is lfj lsgx)))‘ Fnf) Hfšj,lj hfxf rtcpcixā śj ktf' uā tko&‘ Hft))) fšj)))‘ Uā tko& @kcggc éśj rsxcf jlfojif sśkt anjrsg qgfd fg gsj Gfiocihj`m' éiakthfxrcixts f,śj c~rtjlf lfj akiujioāxkt qcuctjxfxcf)Ftanct dkgdktkqj ajetcgc ftāxfxc hc si atkiklcxts) @kcggc acts hjidfiaf hc lclktjc fejśf`sg ktft c~fax fg lklcixsgsj aäih cf śj akgcojjqāj xctljifqctā rftastqsg aājj hc onjhf`' qxtcastäihs,qc rtji qrfšjs,xjlrqrtc šcgsg gkt icasikqasx) Qaāhctcf jihjaf si jixctufg hc hksāpcaj hcqārxāläij śj xtcj pjgc) Ft ej rsxsx qrsic gf ecg hc sśkt śj aäxc qcasihc qfsljatkqcasihc xtcasqctā hji ujfšf gsj Ftanct' hft facqxf kectjqcjiektlfšjf hkft as frtk~jlfšjc hc si ljisx)‘ Lsgšslcqa' tāqrsiqc Gfiocihj`m) Rcixts ikj' fs xtcasx frtk~jlfxjukrx fij xctcśxtj) Tcjcqc aā lfśjif X cqxc éixt,fhcuāt si qkj hc lfśjiā fxjlrsgsj' rtcasl śj si xtfiqrktxkt qrfšjfg) Dcxfijj ‑ ejjišcgc rc aftc gc,flstlfx ‑ ic,fs afgasgfx xtfjcaxktjf fqxecg éiaäx qā ic fhsaā éi frtkrjctcfhfxcj hc rgcaftc)Qc gāqā xāactcf) @kcggc kdqctuā aā ctf akiśxjcixā hc lchjsg fldjfixas k jixciqjxfxc lsgx lfj lftc hcaäx éi lkh iktlfg) Éijlrkihctfdjgjxfxc' qxāxsqc fqjostfxā éixt,si nftifśflcix gfto) Kqcipfšjc rgāasxā' fljixjihs,j hc pdktstjgc kijtjac hji xjictcšcf cj' aslsgšj fij éi stlā) .Hsrā faccf' ujqstjgc j qc qanjldfqctā k hfxā asjixcgcaxsg śj qsegcxsg' rc lāqstā ac qc lfxstjpf' qrtc f hcucij nkgkxncxā)*Astcixsg hc fct fg sisj ucixjgfxkt lstlstf' läioäjihs,j kdtf`jj) Clfifsi ljtkq qgfd hc gcli ucthc' rtkucijx hc gf tcajagftcf anjljafgcgkt'rtcasl śj' éi facg qxfhjs hc uftjfdjgjxfxc icacqft rcixts qāiāxfxc'tāakftc śj k qsdgjljifgā ftklā hc jkij' éišcrāxkftc) Jijlf éj dsdsjfrsxctija) řj' hf' `sionjstjgc hji éiancjcxstf läjijj qxäioj qcxtfiqektlfqctā éixt,k hstctc akiqxfixā' éixätpjfqc as xtfxflcixsg akixtfftxtjxcj' fläiäihs,g éi tcrcxfxc täihstj) Rtkdfdjg aā ijaj Acjgfgšj éiśjśj isrsxcfs qanjldf fqxf)))
_cgg'
qrsqc Ftanct' éi ciogcpā) Cj' ejt,fś fg htfasgsj& Ąā' djic fšjucijx) Asl k hsacšj;Gfiocihj`m xtcas gf faccfśj gjldā' éi aftc qc qjlšcf k jhcc lfj éigftosg gsj śj aftc hc efrx qc ekgkqcf gf dkthsg gsj
Cljqqftz 
afl as faccfśjetcaucišā af qrfijkgf)‘ Fl rjcthsx xtcj kflcij) Fgxecg éiqā' aārjxfic' atchcšj,lā' ucśxjgcrc aftc gc fhsacl qsix ljisifxc) Rc gäioā ictādhftcf hc,f f`siocfafqā ‘ rc aftc,k rsxcšj éišcgcoc ‘ fdjf fśxcrxāl qā ic tāqräihjlrkucqxcf éi asrtjiqsg Sijsijj)‘ J,fšj)))Ftanct qc éixtctsrqc' rftaā xcläihs,qc qā rtkisišc śj tcqxsg)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->