Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
O GOLPE DA TAXA LIBOR: A FALCATRUA NO MERCADO FINANCEIRO MUNDIAL

O GOLPE DA TAXA LIBOR: A FALCATRUA NO MERCADO FINANCEIRO MUNDIAL

Ratings:
(0)
|Views: 34|Likes:
Artigo sobre o Golpe na taxa Libor.

Publicado em:
SUL 21
http://sul21.com.br/jornal/2012/09/o-golpe-da-taxa-libor-a-falcatrua-no-mercado-financeiro-mundial/

Correio da Cidadania:
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7619:economia140912&catid=26:economia&Itemid=58

Amazônia Brasil Rádio Web:
http://chicoterra.com/2012/09/15/o-golpe-na-taxa-labor-afalcatrua-no-mercado-financeiro-mundial/

Adital:
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=70522

Blog do Altamiro Borges:
http://altamiroborges.blogspot.com.es/2012/09/o-golpe-na-taxa-libor.html

Site Planeta Osasco:
http://www.planetaosasco.com/oeste/index.php?/2012091844307/Coluna-politica/o-golpe-na-taxa-libor.html
Artigo sobre o Golpe na taxa Libor.

Publicado em:
SUL 21
http://sul21.com.br/jornal/2012/09/o-golpe-da-taxa-libor-a-falcatrua-no-mercado-financeiro-mundial/

Correio da Cidadania:
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7619:economia140912&catid=26:economia&Itemid=58

Amazônia Brasil Rádio Web:
http://chicoterra.com/2012/09/15/o-golpe-na-taxa-labor-afalcatrua-no-mercado-financeiro-mundial/

Adital:
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=70522

Blog do Altamiro Borges:
http://altamiroborges.blogspot.com.es/2012/09/o-golpe-na-taxa-libor.html

Site Planeta Osasco:
http://www.planetaosasco.com/oeste/index.php?/2012091844307/Coluna-politica/o-golpe-na-taxa-libor.html

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Sérgio Botton Barcellos on Sep 13, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2012

pdf

 
A @ANRD MJ ]JVJ NKHAX 7 J CJNIJ]XTJ EA ODXIJMA CKEJEIDKXA OTEMKJN
Yëx`ka Ha}}ae HjxidnnayIaoa dxj md yd dyrdxjx. ë ratia ea}kikjma a xdide}d dyièemjna ea yky}doj ckejeidkxake}dxejikaejn mj ojekrtnjàéa mj Nkhax. }jvj md gtxa ztd ë xdcdxçeikj rjxj }xjeyjàôdy ckejeidkxjy`nahjky% Iao dvidàéa mj Ijx}j Ojkax 
:
ztd rxamtwkt do sjy}a e÷odxa md oj}ëxkjy yahxd a jyyte}a.mkyraeïsdky do ydt yk}d. d j hna`ycdxj jn}dxej}ksj. ahydxsj/yd do `dxjn ea RK@ ea}ïikjy dyrjxyjy dytrdxckikjky at rdztdejy ea}jy yahxd a jyyte}a. jkemj ojky edyyd rdxïama rxë/dndk}axjn%A `anrd ej }jvj Nkhax. rax dvdorna. kecntdeikat }xjeyjàôdy md jrxavkojmjode}d 430 }xknfôdymd dtxay do 82::% J rjx}kx md kesdy}k`jàôdy rankikjky d may hjeiay ide}xjky md Dy}jmay Tekmay dKe`nj}dxxj. j rxkodkxj key}k}tkàéa j ydx mdyiahdx}j cak a hjeia hxk}èekia Hjxinj{y% J}tjnode}d. jykesdy}k`jàôdy j}ke`do mksdxyay `xtray hjeiêxkay% Eéa ë to jyyte}a }jnsdw may ojky cêidky md }xj}jx. md ndx at may ojky j}xj}ksay. de}xd}je}ade}demd/yd ztd rayyj ydx ke}dxdyyje}d }dxoay toj eaàéa yahxd kyya% Jnëo. md ydx toj mjy caxojy mddvrxdyyéa ea yky}doj ijrk}jnky}j do odka jay odxijmay ckejeidkxay d dyrditnj}ksay. ë ojky to ijyamd iaeide}xjàéa d jrxarxkjàéa knïik}j md xkztdwj â ity}j ma ytax jnfdka mj `xjemd rjxidnj mj rartnjàéado otk}ay rjïydy% Edyyd jx}k`a caxjo iaorknjmjy jy rxkeikrjky ea}ïikjy d ea}jy sdkitnjmjy ej Hna`ycdxjjn}dxej}ksj d j}ë jn`tojy ma RK@. raky jixdmk}at/yd ztd ramkjo }johëo jtvknkjx ej rxasaijàéa jamdhj}d% Rjxdid ydx korax}je}d mdyjckjx/eay j dyyd }kra md kecaxojàéa. j}ë. rax ztd. odyoa ztd eéa rjxdàj. j „dyrdx}dwj‟ mdyydy „ydefaxdy‟ hjeztdkxay ramdxê }dx mdymahxjode}ay ay ztjky jkemj eéa}doay kmdkj ea Hxjykn%
OJY JCKEJN. A ZTD Ë J ]JVJ NÏHAX1
J Nkhax. yk`nj md „Naemae Ke}dxhjel Accdxdm Xj}d‟. ë toj }jvj md gtxa ckvjmj mkjxkjode}d doNaemxdy j rjx}kx md kecaxojàôdy yahxd }xjeyjàôdy md `xjemdy hjeiay% Ej rxê}kij. dyyj }jvj ydxskjiaoa xdcdxçeikj iaeckêsdn rjxj rdztdeay d `xjemdy ed`ùikay. keintyksd do }xjeyjàôdy de}xd jy rxùrxkjy key}k}tkàôdy ckejeidkxjy% Ea rxkeiïrka may jeay 62 ytx`kt ejy key}k}tkàôdy ckejeidkxjy doNaemxdy j edidyykmjmd md to hdeifojxl rjxj }jvjy yahxd ay dorxëy}koay% Ackikjnode}d j NKHAX cakjeteikjmj do :;63 rjxj 9 oadmjy7 mùnjx jodxkijea. nkhxj dy}dxnkej ke`ndyj d a {de gjraeçy% Eay jeay
:
Ojky kecaxojàôdy ea ù}koa ijmdxea xdjnkwjma rdnj Ijx}j Ojkax. mkyraeïsdn do7 f}}r7!!ppp%ijx}jojkax%iao%hx!}dornj}dy!kemdv%ico1faodQkm?:9;#jn}dxjxFaodJ}tjn?:%Caxj j Hna`ycdxj. ea RK@ caxjo rthnkijmay d }xj}jxjo mdyyd }doj }johëo. ojy at }xj}jo iaoajrdejy to ijya rankikjn at ratia ztdy}kaejo a ijxê}dx yky}çokia ma dyièemjna rdna otema%
 
yd`tke}dy a e÷odxa md oadmjy yah j kecntçeikj mj NKHAX rjyyat j ydx :3. mdraky jn`tojy do 8222 rjyyjxjo rjxj a dtxa. ydema ztd j}tjnode}d fê :2 oadmjy iao kecntçeikj mj }jvj Nkhax%J NKHAX ë iaeykmdxjmj j hdeifojxl ojky korax}je}d do eïsdn otemkjn rjxj jy }jvjy md itx}a rxjwa% Mkjxkjode}d rax san}j mjy :: faxjy @O] ay hjeiay iaotekijo â ]faoyae Xdt}dxy iao ztjky}jvjy ejztdnd oaode}a dndy dyrdxjo ramdx j}xjkx to `xjemd dorxëy}koa ea odxijma oaed}êxkake}dxhjeiêxka% Jrùy xdianfdx }amjy jy kecaxojàôdy may hjeiay ea rjkedn. j ]faoyae Xdt}dxy mdyiae}jjy 84$ ojky jn}jy d ojky hjkvjy% May 42$ xdy}je}dy ë ijnitnjmj toj oëmkj rjxj yd ifd`jx â }jvjackikjn NKHAX 
8
% Dyyd oë}ama ây sdwdy ë ifjojma md „yfjsdm odje‟ at „}xkoodm odje‟ &oëmkjjrjxjmj+%Ay hjeiay t}knkwjo j }jvj NKHAX }johëo iaoa }jvj hêykij rjxj ckvjx yahxd dorxëy}koay jy}jvjy ray}dxkaxdy. iae}jy ratrjeàj d dorxëy}koay fkra}diêxkay. rax kyya to `xjemd e÷odxa md rxackyykaejky ea otema ke}dkxa yd`tdo j}de}jode}d j dsantàéa mdy}j }jvj% Iaoa }xj}j/yd md tojkecaxojàéa iaeidmkmj rdnay j`de}dy hjeiêxkay cak rayyïsdn ojekrtnjx dyyjy }jvjy rjxj jnëo mjxdjnkmjmd ma odxijma%
XDRDXITYYÔDY MA @ANRD EJ NKHAX OTEMA J CAXJ
J }jvj Nkhax md}dxokej j }jvj rdnj ztjn yd dorxdy}j mkefdkxa jay hjeiay d }johëo ë j }jvj md gtxay rj`j rdnay iaeytokmaxdy ztjema xdjnkwjo dorxëy}koay% Jnëo mkyya. a dyièemjna dvrôd. ojkytoj sdw. d j`axj md caxoj }êik}j a eïsdn md mdyxd`tnjàéa d mdyiae}xand rayyïsdn eay odxijmayckejeidkxay% J ojekrtnjàéa edyyj }jvj. ma jea md 8224 j 822;. cak xdcdxçeikj rjxj }xjeyjàôdyckejeidkxjy ztd yaojxjo 430 }xknfôdy md dtxay do 82::% Ja cjwdx jy iae}jy dy}koj/yd ztd tojojekrtnjàéa md 2.2:$ edyyjy }jvjy kornkijxkj do to ntixa md 4.30 hknfôdy md dtxay rjxj ay„dyrdx}jnfôdy‟%A dyièemjna ma Nïhax dy}atxat do 80 md gtefa mdyyd jea. ztjema a hjeia hxk}èekia Hjxinj{yxdsdnat ztd kxkj rj`jx 932 oknfôdy md dtxay rjxj rax cko ây kesdy}k`jàôdy may xd`tnjmaxdy hxk}èekiay deax}d/jodxkijeay ea ijya md ojekrtnjàéa mjy }jvjy ke}dxhjeiêxkjy hax &hxk}èekij+ d Dtxïha&dtxardkj+% Mdymd de}éa. a dyièemjna ma Nïhax yd dy}demdt j at}xay hjeiay d `dxat kesdy}k`jàôdy dosêxkay rjïydy% Jy de}kmjmdy kesdy}k`jmjy. jnëo md Hjxinj{y. a rxkodkxa j jmok}kx dyyjy rxê}kijykxxd`tnjxdy. a Ik}k`xatr DTJ d GROax`je. Mdt}yifd Hjel jndoéa. a ytïàa THY d ay hxk}èekiay Xa{jnHjel ac Yia}njem d FYHI
9
%
8
9
Do toj kesdy}k`jàéa iao ojky md : jea. cdk}j rdna Ydejma eax}d/jodxkijea. iaeintkt/yd ztd j ydàéa eax}d/jodxkijej ma FYHI njsatmkefdkxa may ijx}ëky odvkijeay md ejxia}xêckia de}xd 8228 j 822;. jrdyjx mdnd }dx ykma jmsdx}kma rax j`de}dy ma ckyia d j}ë rax kesdy}k`jàôdy ke}dxejy md ydty rxùrxkay cteikaeêxkay% Jrùy kyya. ej ydàéa eax}d jodxkijej. jn}ay dvdit}ksay ma hjeia xdeteikjxjo j ydtyijx`ay do toj ydyyéa r÷hnkij ea iaok}ç ma Ydejma may DTJ% Ojky kecaxojàôdy do7f}}r7!!diaeaokj%dnrjky%iao!diaeaokj!82:8!26!:3!ji}tjnkmjm!:9=4:==9=2Q600699%f}on
 
De}xd}je}a. kemkij/yd ztd gê fjskjo ytyrdk}jy yahxd dyyd `anrd fê ojky }dora% Do 8220. }je}aa Cdmdxjn Xdydxsd ztje}a a Hjeia mj Ke`nj}dxxj ytyrdk}jsjo mkyya% Kemkij/yd ztd a Pjnn Y}xdd}Gatxejn }kefj mkstn`jma to dy}tma. do 8226. yt`dxkema ztd jn`tey hjeiay dy}jsjo cj}txjema j ojkyyah ay ity}ay may dorxëy}koay% Do 82::. a Mdrjx}jode}a md Gty}kàj may Dy}jmay Tekmay iaodàat. rax odka ma CHK. toj kesdy}k`jàéa%Jckejn. ea ztd iaeyky}d j cxjtmd mj Nkhax1 Dyyj }jvj ë kecaxojmj ja odxijma hjeiêxka ztd jtyj iaoa hjyd rjxj j }jvj `nahjn ma dorxëy}koa% Mdyyd oama. ay iae}xj}ay md dorxëy}koay rxdsçdo.eaxojnode}d. a mkj dvj}a mj keikmçeikj may gtxay rjxj a rj`jode}a may odyoay d ztjnztdx jtode}amj Nkhax deijxdid a ity}a mj ztk}jàéa may dorxëy}koay edyyd mkj. ydgj de}xd hjeiay. ardxjmaxdyckejeidkxay d koahknkêxkay d rdyyajy cïykijy% Fê }xknfôdy md mùnjxdy do dorxëy}koay rjxj jt}aoùsdky.fkra}dijy d at}xjy mïskmjy. eay DTJ. rax dvdorna. skeitnjmay â Nkhax%Do yïe}dyd. ja ztd }tma kemkij. a `anrd aiaxxdt ztjema a Hjeia Hjxinj{y. de}xd 8224 d 8220.jtode}at j }jvj Nkhax rjxj ah}dx ntixa d iaohkejxjo kyya iao at}xay hjeiay% De}xd 8220 d 822;. ea rkia mj ixkyd ckejeidkxj. a Hjxinj{y iaodàat j xdrjyyjx }jvjy jx}kckikjnode}d hjkvjy rjxj mjx jkorxdyyéa ztd dy}jsj iao toj yk}tjàéa mkcïikn d rdmkx dorxëy}koay do iaemkàôdy md rj`jode}a ojky hjxj}jy%At}xay hjeiay. ja }a}jn :3. rax deztje}a. dy}éa yah kesdy}k`jàéa eay Dy}jmay Tekmay. keintyksd rax cjnykckijàôdy md iae}xj}ay koahknkêxkay a ztd ndsat j rxaoa}axkj md Easj Kaxztd. gte}a iao at}xjy rxaoa}axkjy dy}jmtjky eay DTJ. j iahxjx kemdekwjàôdy md TY- 822 hknfôdy ma Hjel ac Jodxkij. maIk}k`xatr d at}xay `xjemdy hjeiay% Jnkêy. ydojejnode}d jrjxdid ej korxdeyj jodxkijej jn`tojea}ïikj yahxd jiaxmay hknkaeêxkay ztd ay hjeiay dy}éa cjwdema rjxj dsk}jx rxaidyyay ixkokejky iae}xjydty `dy}axdy
=
%Ijhd ndohxjx ztd j ixkyd dtxardkj aiaxxd }johëo mdskma j toj kegdàéa iae}ïetj md xditxyay rjxj yjejx j yk}tjàéa ckejeidkxj may hjeiay% Ja odyoa }dora. jy ke}dxsdeàôdy ma Hjeia Ide}xjnDtxardt &HID+ rjxj yjnsjx ay hjeiay xdytn}jxjo ej jhyaxàéa md mïskmjy keiahxêsdky mdyyjy de}kmjmdy%Do jn`to oaode}a. eéa yd yjhd iaoa. a HID }dxê ztd rxdy}jx iae}j mdyyjy mïskmjy rjxj jyiaotekmjmdy may rjïydy ztd iaorôd j Waej ma Dtxa%Mkje}d mkyya. a HID dy}ê nd`jnode}d iaorxaod}kma do oje}dx toj kecnjàéa md 8$ ej Waejma Dtxa% A HID mdyiaeykmdxat j rayykhknkmjmd md ojekrtnjàéa mj Nkhax ej ëraij do ztd jy „hanfjy‟koahknkêxkjy ifd`jsjo j eïsdky ijmj sdw ojky jxxkyijmay ej Dyrjefj. Kxnjemj d at}xay rjïydy mj waejma dtxa% Hknfôdy md dtxay caxjo }kxjmay ma ramdx jztkyk}ksa mj rartnjàéa edyydy rjïydy rjxj korax toj „jty}dxkmjmd ckyijn‟ xdidyyksj. deztje}a iae}ketj j ixdyidx jy }jvjy md gtxay dv}axyksjy iahxjmjy rjxj xdckejeikjx j mïskmj r÷hnkij ej Dtxarj% Dyyj mïskmj idx}jode}d eéa ydxê rj`j rax edeftoyky}doj hjeiêxka at ckejeidkxa. raky gê dy}ê ydema rj`j rdnjy ijojmjy ojky cxê`dky mj rartnjàéa d rax 
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->