Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta 2 PF

Skripta 2 PF

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
Troškovi finansiranjaFinansiranje podrazumjeva
određene naknade koje preduzeće mora platiti povjeriocima.To su troškovi angažovanja kapitala – troškovi finansiranja koji mogu biti:
-
explicitni (kamate)
-
implicitni – uslovljeni profitabilnosšću poslovanja preduzeća
Trošak kapitala se definiše kao
zahtjevana stopa prinosa na različite oblike finansiranja,odnsno kao relativna veličina zahtjevanog prinosa na iznos investiranog kapitala.
Opšti trošak j 
e ponderisani prosjekpojedinih zahtjevanih stopa prinosa (troškova)
Troškovi se mogu definisati sa apekta:
-
investitora – zahtjevana stopa profitablinosti (povrata) dionica i obveznica
-
korisnika – granična stopa profitablinosti koju mora ostvariti određeni projekat 
-
vrijednosti preduzeća –implicitni (opotrunitetni) trošak koji se mora nadoknaditi radi očuvanja vrijednosti preduzeća, odnosno njenih običnih dionica
Troškovi finansiranja emisijom običnih dionica
-
temelji se na oportunitetnim troškovima
-
investitor očekuje isplatu prinosa po osnovu dividende i porasta tržišne cijene dionice(kapitalni dobitak)
Zahtjevana stopa prinosa na određeni instrument zavisi (određena je):
-
nivoom rizika - koji je u skladu sa fin. situacijom i individualnim sklonostima ka riziku
-
visinom nerizične kamatne stope
Postoji više načina procjene troškova finansiranja emisijom običnih dionica:
-
 pristup temeljen na zaradama
-
 pristup temeljen na dividendi 
-
 pristup utvrđivanja rizikaPristup zarada i dividendi polazi od sadašnje vrijednosti budućih zarada i dividendi, dok ovaj treći polazi od očekivanja dioničara uz određeni stepen rizika.
Pristup trošku redovnih dionica po osnovu zarada
Polazi od pretpostavke da će cijela neto dobit biti isplaćena dioničarima (što nije realno)EPS 1k= --------=--------- gdje je:P P/E k- trošak finansiranja emisijom običnih dionicaEPS - zarada po dionic P- tekuća tržišna cijenaP/E - odnos cijena i zarade
Pristup trošku redovnih dionica po osnovu zarada
 polazi od planiranih dividendi po dionici k=DPS/P gdje jeDPS – dividenda po dionici P- tekuća tržišna cijena
Ukoliko se pretpostavi konstantan rast dividendi po stopi g, trošak običnih dionica ćebiti:
DPS(D1)k=-------------- + g gdje je
 
P(1-F)DPS – dividenda po dionici P- tekuća tržišna cijenaF- troškovi emisije iskazani kao procenat ukupne vrijednosti emisijeg- stopa rasta dividend
Pristup trošku običnih dionica sa aspekta rizika
-
u skladu sam modelom procjene vrijednosti kapitalne imovine (CAMP) trošak emisijom obicnih dionica predstavlja zbir zahtjevane profitabilnosti po osnovunerizičnih ulaganja i premije (nagrade) za preuzimanje sistemskog rizikakarakterističnih za datu dionicu
-
očekivani povrat ovog vrijedonosnog papira predstavlja zbir nerizične stope i premijeza rizik 
Trošak finansiranja emisijom običnih dionica po pravilu je
viši od troška finansiranjadrugim dugoročnim vrijedonosnim papirima, zbog činjenice da investitori zahtjevaju višustopu povrata radi preuzimanja sistemskog rizika.
Troškovi finansiranja emisijom preferencijalnim dionicama
-
stopa prinosa vlasnika prefer. dionica viša je nego očekivana stopa prinosa vlasnikaobveznica, a manja od očekivane stope prinosa vlasnika redovnih dionica, uz isti stepen rizika.
-
osnovica za obraćun poreza ne umanjuje se za iznos prefer. dividende (kao i kod obicnih dionica), što znaći da je trošak finansiranja ovom emisijom veći nego trošak duga, a manji nego trošak običnih dionica
-
za investitora pref. dionica je sigurnija nego obična
Trošak finansiranja prefer. dionicama je
stopa prinosa koju dioničari traže na investiciju u pref. dionice a može se iskazati kao odnos prefer. dividende i neto cijene emisijeDk=---------- x 100 gdje jeP - F k – trošak finansiranja pref. dionicamaD – prefer. dividenda po dionici korigovana za iznos porezaP – cijena prefer. dionice koju plaća investitor F – ukupni troškovi emisije
Troškovi finansiranja emisijom obveznica
Pribavljanje kapitala emisijom obveznica podrazumjeva dva toka gotovine:
-
neto priliv gotovine od prodaje obveznica
-
odlivi gotovine po osnovu kamata i po osnovu otplate glavnice
Trošak finansiranja emisijom obveznica treba da bude jednak 
kamatnoj, odnosnodiskontnoj stopi, koja izjednava tekuća neto primanja preduza iz tog izvorafinansiranjasa sadašnjom vrijednosšću budućih izdataka na ime kamate i otplate glavnice,korigovanoj za očekivani efekat poreza na dobit.k=p(1-t) gdje je p – kamatna stopa, t – stopa poreza na dobit 
Troškovi akumulirane dobiti 
-
akumulirana dobit predstavlja oportunitetni trošak za dioničara
-
zbog obaveze plaćanja poreza na dividendu, kao i troškova posredovanja prilikomulaganja, trošak akumulirane dobiti, će biti niži od očekivane stope povrata na običnedionice
 
 D(1-ts)(1-b)K=---------------- gdje jeK- trošak akumulirane dobitD - dividenda na obične dionciets- marginalna stopa porezaP - tekuća cijena dioniceb- procenat posredničke provizije
 Amortizacija
 
 –
 predstavlja interni dugoročni izvor finansiranja
 –
 potiče iz periodičnih otpisa fiksnih sredstava
 –
 predstavlja jedan od najvažnijih izvora finansiranja kapitalnih ulaganja
 –
besplatan izvor finansiranja
 –
 predstavlja oportunitetni trošak finansiranja, pa se cijena amortizacije može definisati kao propušteni prinos koji bi se mogao ostvariti ulganjem sredstava amortizacije
Preduzeće će sredstva amortizacije reinvestirati samo
ukoliko očekuje da se na njihostvari stopa prinosa koja je veća, ili bar jednaka prosječnoj cijeni kapitala preduzeća.
Ponderisani prosječni trošak kapitala (WACC)
 – predstavlja zbir ponderisani pojedinačnihkomponenti strukture kapitala i ponderi se mogu utvrditi sa aspekta:
-
teorijske vrijednosti 
-
knjigovodstvene vrijednosti 
-
tržišne vrijednosti 
Procjena na bazi teorijske vrijednosti 
-
kao ponderi se mogu koristiti planirani omjeri učešća pojedinih oblika finansiranja uukupnoj strukturi kapitala
-
nedostatak ovog pristupa je u tome što se koriste sadašnji troškovi za procjenu ponderisanih prosječnih troškova buduće strukture kapitala
Procjena na bazi knjigovodstvene vrijednosti –
bazira se na knjig. vrijednostima pojedinihkomponenti strukture kapitala preduzeća.
Procjena na bazi tržišne vrijednosti - 
 je najrealnija i bazira se na tržišnoj vrijednosti  pojedinih komponenti strukture kapitala.
Dug (obveznice) kao elemenat strukture finansiranja – prednosti 
1.troškovi duga su ograničeni na iznos glavnice i kamata koja se isplaćuje vlasnicimaobveznica. Vlasnici obveznica ne učestvuju u raspodjeli dobiti 2.njihova visina je znatno niža od troškova dioničkog kapitala – kamata na obveznice je niža od dividendne stope zbog nižeg rizika.3.održava se kontrola nad firmom jer vlasnici obveznica nemaju pravo glasa4.isplata glavnice i kamate predstavlja trošak koji je oslobođen palaćanja poreza5.korištenje obveznica uz opcije (npr. opoziva) unosi veliku fleksibilnost u finansijskustrukturu preduzeća
Dug (obveznice) kao elemenat strukture finansiranja – nedostaci 
1.
 predstavlja fiksnu obavezu ako firma ne posluje dobro i ne poze isplatiti mozeuslijediti likvidacija2.veće učešće duga u ukupnoj strukturi kapitala zahtjeva veće stope prinosa dioničkokapitala što povečava troškove dioničkog, a time i ukupne troškove finansiranja

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Zerina Balić liked this
Naida Jusic liked this
Milana Bosnjak liked this
niko123ja liked this
Tanja Malic liked this
Elmir Ganić liked this
Sunita Bičić liked this
MassaCo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->