Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1 Statut Fonda

1 Statut Fonda

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Mira Ristic

More info:

Published by: Mira Ristic on Sep 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

text

original

 
ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКООСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 
БИЈЕЉИНА
 
С Т А Т У Т
Април, 2003. године
 
На основу члана 170. Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Службенигласник РС" број:32/00, 40/00, 37/01, 32/02 и 47/02) , члана 11. став 1. тачка 1. СтатутаЈавног фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске ("Службнеи гласникРС" број:21/94,33/97 и 18/98) Управни одбор Фонда на сједници одржаној 11. априла 2003.године доноси
С Т А Т У ТФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКООСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕI ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 Члан 1.
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске (у даљем тексту:Фонд) основан је Законом о пензијском и инвалидском осигурању ( у даљем тексту: Закон) ради обезбјеђивања и остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања.Фонд је основан за територију Републике Српске (у даљем тексту: Република).Сједиште Фонда је у Бијељини .
 Члан 2.
Фонд има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и овимСтатутом и уписује се у регистар код надлежног суда.Фонд је носилац свих права, обавеза и одговорности у оквиру средстава којима располаже.
 Члан 3.
Фонд има жиро рачун.Средства добијена по основу учешћа Фонда у приватизацији државног капиталаводе се на посебном жиро рачуну Фонда код пословне банке. Члан 4.Фонд има печате округлог облика, пречника 35 мм и 25 мм, са грбом РепубликеСрпске у средини печата у којима је, око грба, ћирилицом исписан сљедећи текст:Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске - Бијељина, саознаком редног броја.Фонд има и печат округлог облика, пречника 35 мм, којим се потврђују акта која секористе у иностранству, са грбом Босне и Херцеговине у средини печата у којем је, окогрба, ћирилицом и латиницом исписан сљедећи текст:
Босна и Херцеговина - Република Српска. У сљедећем кругу Фонд запензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Бијељина, са ознаком редногброја. Директор Фонда ће својом одлуком одредити број печата и прописати начинњихове употребе и коришћења .
 
 Члан 5.Рад Фонда је јаван.О раду Фонда обавјештавају се оснивач, осигураници и корисници права изпензијског и инвалидског осигурања, на начин утврђен законом и овим Статутом. Члан 6.Фонд представља и заступа директор Фонда.Директор може пуномоћјем своје овлашћење за заступање Фонда у појединимпословима пренијети на одређене раднике стручне службе Фонда или друга лица. Члан 7.За обављање послова спровођења пензијског и инвалидског осигурања и другихстручних, административних и техничких послова Фонд образује јединствену стручнуслужбу.Фонд образује стручну службу тако да буде доступна осигураницима икорисницима права и да се обезбиједи остваривање права на јединствен начин.
II ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА
 Члан 8.Ради остваривања функција Фонда, у Фонду се:1) утврђује својство осигураника у пензијском и инвалидском осигурању за лицакоја су по Закону осигурана;2) рјешава у првом и другом степену о правима из пензијског и инвалидскогосигурања, у складу са законом и међународним споразумима;3) обавља претходна контрола рјешења и накнадна контрола налаза, оцјене имишљења;4) врши ревизија првостепених рјешења о остваривању права из пензијског иинвалидског осигурања;5) врши контрола пријављивања на осигурање и води матична евиденцијаосигураника и корисника права из пензијског и инвалидског осигурања;6) врши усклађивање и исплата пензија и новчаних накнада;7) обезбјеђује намјенско и економично коришћење средстава за пензијско иинвалидско осигурање;8) обезбјеђује ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског иинвалидског осигурања;9) обављају нормативни послови у области пензијског и инвалидског осигурања;10) управља имовином Фонда ;11) врши улагање у дугорочне и краткорочне преносиве хартије од вриједности иновчане депозите;
12) обезбјеђује
управљање портфељом хартија од вриједности;13) врши промјену структуре и величине портфеља Фонда;14) управљање Акционарским друштвима чије акције Фонд држи у свомвласништву;15) обавља и друге послове с капиталом Фонда за пензијско и инвалидскоосигурање Републике Српске;16) обављају послови у вези са накнадом штете причињене Фонду, односноповраћај незаконито и неправилно извршених исплата пензија и других примања изпензијског и инвалидског осигурања;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->