Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subjektif Pengurusan Am

Subjektif Pengurusan Am

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Fatini Diana
Top KISSM Questions (yellow highlighted)
Top KISSM Questions (yellow highlighted)

More info:

Published by: Fatini Diana on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

 
PENGURUSAN AM
1.
Faktor dorongan adalah merupakan salah satu factor yang bolehmempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. Huraikan tiga(3) factor galakan (motivator factor) dan tiga (3) factorpenyelenggaraan (hygiene factor) sebagaimana yang dimaksudkan dibawah factor dorongan tersebut
. Jawapan:Faktor-faktor galakan:i.pencapaian tugasii.pengiktirafaniii.kemajuan kerjayaiv.tanggungjawabv.status kerjavi.kerja itu sendiriFaktor-faktor penyelenggaraan:i.penyeliaan rakan sejawat dan orang bawahanii.dasar organisasiiii.jaminan kerjaiv.keadaan pejabatv.upah atau gajivi.komunikasi dua halavii.personel life
2.
Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkanpersekitaran kerja, persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman.Huraikan secara ringkas bagaimana meningkatkan mutu persekitarantersebut. ( Atau soalan yang membawa jawapan yang sama adalahseperti berikut :
Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkan produktiviti melalui gaya pengurusan, persekitarankerja,teknologi, bahan-bahan dan kelengkapan modal. Huraikan secararingkas tindakan-tindakan tersebut )
 Jawapan:a.Gaya pengurusan
26
 
i.mewujudkan wawasan dan objektif jabatan/pejabat serta meyebarkannyakepada kakitanganii.merancang dan menetapkan matlamat prestasi jabatan/pejabat dankemudahannya mengukur pencapaian sebenar.iii.Mewujudkan budaya kerja yang menekankan produktivitib.Persekitaran kerjai.mewujudkan susunatur jabatan/pejabat yang sesuai dengan operasi kerjaii.melengkapi pejabat dengan kemudahan asasiii.menjaga kebersihan dan perhiasan di tempat kerjaiv.menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kakitanganc.Teknologii.mengkaji proses-proses kerja yang dijalankan sekarang untuk mengenalpastiaspek-aspek yang sesuai untuk diautomasi atau dimekanisasikan.d.Bahan-bahani.menjalankan pemeriksaan kualiti pada peringkat awal ke atas bahan-bahan input yang diperolehi daripada pembekal.ii.Memberi Pendidikan kualiti kepada pembekaliii.Mengamalkan system inventori yang baik untuk mengelakkanpemegangan stok yang berlebihan bagi bahan-bahan.e.Kelengkapan modali.menyelenggara kelengkapan modal mengikut jadualii.menentukan kelengkapan modal berada dalam persekitaran operasiyang baik.iii.Merancang penggunaan kelengkapan supaya semuanya dapatdigunakan dengan optimum.
3.Seseorang pemimpin sama ada di peringkat jabatan atau mana-manaorganisasi perlu memiliki sifat-sifat murni kepimpinan. Jelaskan sifat-sifat murni kepimpinan yang seharusnya dipunyai oleh seseorangpemimpin supaya dianggap pemimpin yang berwibawa.
 Jawapan:
27
 
i.pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalanganpekerja atau tidak gila kuasa.ii.bersih,cekap dan amanah.iii.Kerelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba yang baru untuk kebaikanorganisasi.iv.Sikap hormat menghormati sambil mengambil berat danbertanggungjawab.v.Sentiasa bertimbang rasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalampengurusan.vi.Kerelaan berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja.vii.Menyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri.viii.Menyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerja-pekerjabawahan.ix.Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai positif dikalangan pekerja-pekerjanya.x.Mempunyai emosi seimbang dan pandai berjenaka.xi.Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja-pekerja.xii.Sentiasa bertenaga dan menggalakkan serta memberi dorongan kepadapekerja-pekerja. Sentiasa mengiktiraf dan menghargai setiap sumbanganpekerja.xiii.Sentiasa mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa.xiv.Tidak cuba sentiasa mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan.xv.Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membinaxvi.Bertindak dengan tegas, sabar dan adil iaitu tidak pilih kasih.
4.Huraikan pendekatan-pendekatan berikut yang dapat meningkatkankeberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi.
a.Latihan kepimpinanb.Penerapan nilai-nilai murni kepimpinanc.Perubahan sikap dan nilaid.Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahane.Pengalaman dan pusingan kerja.f.Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu Jawapan:Meningkatkan keberkesanan kepimpinan ialaha.Latihan kepimpinan
28

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->