Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subjektif Pengurusan Kewangan

Subjektif Pengurusan Kewangan

Ratings: (0)|Views: 341|Likes:
Published by Fatini Diana
Top KISSM Questions (yellow highlighted)
Top KISSM Questions (yellow highlighted)

More info:

Published by: Fatini Diana on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
PENGURUSAN KEWANGAN1.Huraikan maksud “Pembelian Runcitdan nyatakan apakah keslahanyang sering dilakukan oleh jabatan-jabatan yang membuat pembeliansecara ini.
 Jawapan:a)Pembelian runcit ialah pembelian barang-barang di luar kontrak pusat yangmelibatkan perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada RM50,000.00 bagimana-mana satu jenis benda atau satu kelas benda yang berkaitan bolehdibuat oleh Ketua Jabatan dengan membuat pesanan terus kepadapembekal pilihan.b)Kesalahan yang sering dilakukan dalam amalan perolehan di jabatan- jabatan kerajaan yang dapat dikesan ialah memecah kecilkan jumlahpembelian dalam setahun atau menyalah tafsirkan kelas jenis benda danmembeli secara berasingan.
2.Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pegawai Pengawalapabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam disesebuah jabatan dari peringkat awal hingga laporan dibuat.
 Jawapan:i.melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak polis tidak lewat daridua hari dari tarikh kehilangan itu.ii.Mendapatkan laporan penyiasatan polis
iii.
Mengemukakan satu salinan kepada Ketua SetiausahaPerbendaharaaan atau pihak berkuasa kewangan negeri ataukedua-duanya mengikut mana yang berkenaan sesudah sahajapenyiasatan itu selesai atau 4 bulan dari tarikh kehilangansekiranya penyiasatan belum selesai.iv.Kenyataan dari pegawai yang terlibat hendaklah dilampirkanbersama tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti laporanatau pandangan Pegawai Pengawalv.Laporan akhir hendaklah dihantar oleh Pegawai Pengawal kepadaakauntan negara, juruaudit negara dan wakil tempatan juruauditnegara dalam negeri itu.
32
 
3.Encik Alwi dan Encik Arif ialah dua orang pegawai kanan kerajaan yangdilantik sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa berhubung dengan pelupusanbarang-barang di jabatannya.a)Nyatakan cara-cara pelupusan terhadap barang-barang yang bolehdisyorkan oleh Encik Alwi dan Encik Arif selaku Ahli LembagaPemeriksab)Nyatakan barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa.
 Jawapan:a)Barang-barang yang tidak boleh digunakan dan tidak ekonomik bolehdisyorkan untuk dilupuskan oleh lembaga pemeriksa secara berikut:
 Jualan lelong
 Jualan melalui tender
Secara tukar beli
Pindah/hadiah(mengikut budi bicara pegawai pengawal) kepada mana-mana jabatan ,institusi atau pertubuhan di bawah kawalan atau anjuran kerajaan.(Pindahan yang disyorkan itu mestilah dirujukkan kepada Ketua SetiausahaPerbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri untuk keputusan dan arahansama ada penyelarasan mesti dibuat)
Ditanam
Kitar semula
Dibakar di dalam tempat khas
Lain-lain pelupusan yang sesuai bagi sesuatu barang yang berkenaan.b)Barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melaluiLembaga Pemeriksa ialah:
Nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebihi RM 10,000.00 tiap-tiapsatu atau RM100,000.00 jumlah kesemuannya dan tidak boleh digunakanatau tidak ekonomik serta hanya boleh mendapatkan hasil jualan sisasahaja.
Barangan tersebut tidak bernilai untuk dijual, misalnya pinggan mangkukpecah dan sebagainya.
Barangan tersebut tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan ataukeselamatan awam.
33
 
4.Nyatakan dua (2) prinsip asas yang akan digunakan dalam BelanjawanNegara dan apakah matlamat yang hendak dicapai denganterlaksananya system yang digunapakai ini.
 Jawapan:a)Dua prinsip yang digunakan dalam Belanjawan Negara ialah
Kuasa membuat keputusan diberikan seberapa praktikal yang bolehkepada beberapa peringkat bawahan
Kuasa yang diberi mesti bersesuaian dengan prinsip akauntabilitib)Dengan terlaksananya system ini adalah diharapkan bahawa beberapamatlamat dapat dicapai iaitu
Agensi pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaanagensi pelaksana dengan ketat. Sebaliknya mereka boleh memberitumpuan kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana.
Agensi pelaksana diberi kuasa yang lebih luas untuk mengurus programdan aktiviti mereka. Agensi pelaksanalah yang mengenalpasti lebih awalmasalah-masalah pelaksanaan yang mungkin akan timbul dan tindakanyang sewajarnya untuk diambil. Oleh itu kelewatan melaksanakan sesuatuprogram/aktiviti dapat dielakkan.
Agensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuaidan segera bagi melaksanakan program/aktiviti mereka. Ini adalahberasaskan kepada konsep ‘let manager manage’ yang diberi kuasa yanglebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakanprogram/aktiviti/projek untuk membuat keputusan berkaitan denganprogram.
Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan olehagensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauhmana yang bolehkepada pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untukmelaksanakan tugas mereka.
5.Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab menyelia urusan kewanganpejabatnya dan membuat pemeriksaan mengejut ke atas peti besi wangtunai dalam jagaan seseorang pegawai yang diamanahkan di jabatannya. Di samping itu, Ketua Jabatan juga dari masa ke semasaperlu menjalankan pengauditan dalaman.a)Nyatakan kekerapan pemeriksaan mengejut perlu dilakukan danbutir-butir yang perlu dicatatkan ke dalam buku yang disimpanbagi maksud pemeriksaan mengejut tersebut.
34

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->