Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dan C. Mihailescu - Grupul CA Fatalitate (ID 2-2007)

Dan C. Mihailescu - Grupul CA Fatalitate (ID 2-2007)

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by originics

More info:

Published by: originics on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

 
„Am aprins un nou foc,dar a[a se întâmpl` mereucu cei care rostesc adev`rul.“ 
Martin Luther
Revist` lunar`de cultura ideiloreditat` deAcademia Ca]avencu
 Anul IV Num`rul 2 (29)FEBRUARIE 2007 3 leiDirector H.-R. Patapievici
Filozofiadup` Noica
Ion T`n`sescu
Un spirit liber:Philippe Muray
Alexandru C`linescu
 
Ofixa]ie periculoas`pentru toat` lumea
„Exist` o literatur` nou`, care s` odea la o parte pe cea veche?“ se întreab`Lumini]a Marcu în editorialul primuluinum`r din
noua literatur` 
.{i continu`:„Nu [tim înc` s` r`spundem la cea de-adoua parte a întreb`rii. Dar [tim cu si-guran]` c` exist` o literatur` nou`. Li-teratura care se scrie acum“.Ei bine, tocmai a doua jum`tate a în-treb`rii m-a contrariat [i m-a f`cut s`scriu acum, [i nu peste câteva numere,despre noua revist`. Adic` de ce-o fimusai ca nepotul s`-[i sufoce buniculcu perna [i s`-[i închid` p`rin]ii înpivni]`? De unde mania asta de ar`mâne singur pe covert`, când [tiifoarte bine c` – în absen]a echipajuluiîmp`r]it pe func]ii, de la c`pitan [i se-cund la mus, buc`tar [i mecanici –vasul nu poate naviga numai cu timo-nierul?Am v`zut mai demult c` solidari-tatea intelectual` este, la noi, o utopie.Dar m`car coexisten]a pa[nic`, m`carasta cred c` am merita cu to]ii dup` câtamar ne-a fost dat s` înghi]im. Am maiscris pe tema asta atunci când am datpeste fixa]ia unor optzeci[ti careafirmau c`, pân` ce, în manuale, RaduPetrescu, Gellu Naum [i MirceaIv`nescu nu le vor lua locul lui MarinPreda, Nichita [i Marin Sorescu, totul vadereglat în literatura român` contem-poran`. De ce-or trebui s`-i anulezeMircea Horia Simionescu pe Breban,Dimov pe Baltag, Ol`reanu pe Buzura,Nedelciu pe B`l`i]` sau C`rt`rescu peIoan Alexandru!?! „A da la o parte“: for-mula este marca unei fixa]ii cu primej-die pentru toat` lumea. Este – banalspus – ca o scar` cu jum`tate din treptelips`. Ce folos c` ultima, cea mai de sus,cea mai recent` adic`, poate fi cea maisigur` la urcat, dac` nu ai cum ajunge laea?Existen]a prin contrast, legitimareaexclusiv prin antitez` este o arm` cudou` t`i[uri. Cu privirea pironit` pemi[c`rile adversarului, ri[ti s` teîmpiedici [i s` cazi în ascu]i[ul proprieiarme.Pe urm`, în pruden]a ei exagerat` –în fapt, invers propor]ional` cu voin]asecret`, r`u deghizat`, de autoimpunere –, Lumini]a Marcu declar` c` „
noua lite- ratur` 
nu vrea s` fie o revist` polemic`,nici nu-[i propune s` impun` manifeste
      V      I      A      }      A      L      I      T      E      R      A      R       ~
 7
I
NI}IALnu aveam de gând s` scriudespre revista
noua literatur` 
(chiara[a se scrie: [tim bine c` dragii deei au alergie la majuscule) decâtdup` vreo dou`, trei numere, o dis-tan]` necesar` ca s` vezi ce [i cum.Ap`rut` la finele anului trecut, ca tac-tic` infailibil` a lui Nicolae Manolescu(buna tradi]ie a lui „Z`ric`“ Stancu), înurma unui concurs de proiecte organi-zat la Uniunea Scriitorilor,
noua litera- tur` 
econdus` de Lumini]a Marcu pedesign-ul – culmea! – al Mihaelei{chiopu (cea care a f`cut [i noul look al
României literare 
,revista antipodic` „ra-sismului vârstei“ decriptat de Alex.{tef`nescu), cu doi editori în vârst` de22 ani fiecare (Ana Chiri]oiu, Igor Mo-canu), [ase colaboratori permanen]i,to]i sub 30 de ani (Mihaela Michailov,Cristina Chevere[an, Ruxandra Ana,Bogdan Boureanu, Gruia Dragomir,Elena Dr`ghici) [i 12 „scriitori invita]i“:Cezar Paul-B`descu, T.O. Bobe, AdrianBuz, Vasile Ernu, Radu Pavel Gheo, IonManolescu, Maria Manolescu, SimonaPopescu, Costi Rogozanu, AnamariaSandu, Robert {erban, Lucian DanTeodorovici.Orevist` ivit` la fix dup` câ]iva anidebinevenit` ofensiv` editorial` juven-tofil` pe toate fronturile. De la înce-putul anilor ’90, când Valentin Nicolau[i Dan Petrescu i-au expandat în aren`peRadu Aldulescu, Daniel B`nulescu,Dan Stanca, H.-R. Patapievici, Caius Do-brescu, Lucian Vasilescu, pân` la mareadeschidere f`cut` de Polirom odat` culan]ul Baetica-Bucurenci-Golea-Chiva,seria egofic]ionarilor, poe]ii genera]ieiVl`d`reanu-Komartin-}upa-Vlada-Ninu-Dun`, trecând prin insurgen]ateatral` de tip Afrim-Bocsardi-Caraman-Peca, sus]inut` vibrant de condeielevârstei Iulia Popovici-MihaelaMichailov, ca [i prin sprijinul mediaticneprecupe]it al
Observatorului cultural 
,
Suplimentului cultural 
,
Bucure[tiului cul- tural 
,al
Prezent 
-ului,
A(l)titudinilor 
saubunch-ului
B-24-fun-{apte seri-Time-out 
etc., ca s` nu mai vorbim de campaniilemediatice atât de productive care auînso]it constant ([i pe bun` dreptate)drumul noilor vedete din regia de film,de la Nae Caranfil [i Cristi Puiu la Cor-neliu Porumboiu, Radu Munteanu [iC`t`lin Mitulescu, ori AlexandruSolomon [i Cristian Mungiu – întineri-rea organismului cultural autohton afost, cu sincopele de rigoare, nu doar onecesitate concuren]ial` de marketing[i bun` provocare h`r]uitoare a geron-tocra]iei, dar [i o opera]iune de igieni-zare [i resuscitare general`.În momentul de fa]`, oricineurm`re[te cât de cât constant [ibinevoitor mersul lucrurilor î]i poatecita la iu]eal` 10-15 nume pe care sepoate miza cultural, fie literar, fie însfera ideilor politice, filosofice, reli-gioase, pe un arc surprinz`tor de larg [iflexibil. Florina Ilis, Filip Florian, IonManolescu, Paul Cernat, Daniel Cristea-Enache, Ioana Nicolaie împreun` cuMircea Platon, Mihail Neam]u [i Bog-dan T`taru-Cazaban. Sorin Stoica, Ma-rius Chivu, Andrei Terian, AlexandruMatei, Mihai Ignat, Nicoleta S`lcudea-nu împreun` cu Florin }urcanu, LiviuBorda[, Eugen Ciurtin, Sorin Lavric,Ioan Stanomir… Întrebarea este, acum,nu câ]i [i cât vor confirma noianul nos-tru de a[tept`ri [i debutul impun`tor –asta-i treaba destinului [i a împrejur`ri-lor –, ci dac` noile valori în]eleg s` seadauge firesc [i creator blazonului mo[-tenit sau, dimpotriv`, ele trebuie nea-p`rat s` anuleze tradi]ia [i s` spulberemo[tenirea!
NUM~RUL
2 (29)
h
FEBRUARIE
2007
o
DAN C. MIH~ILESCU
o
Grupul ca fatalitate [ialte bucurii de Bucure[ti
 
      V      I      A      }      A      L      I      T      E      R      A      R       ~
8
ale tinerei genera]ii, nici s` coagulezevreun grup exclusivist [i nici m`car s`concureze celelalte reviste de cultur`existente. Programul ei este unul sin-gur: s` surprind`, pe cât posibil, diversi-tatea literaturii care se scrie azi“. Deacord, de[i m` cam îndoiesc eu c`-i vomciti aici, în acela[i spa]iu cu Ana MariaSandu [i Costi Rogozanu, pe Petru Cim-poe[u, Radu Aldulescu [i Dan Stanca,de vreme ce Lumini]a Marcu spune c`
noua literatur` 
vrea „s` ofere spa]iu scri-itorilor activi de ast`zi. Nu neap`ratfoarte tineri, nu exist` o condi]ionare devârst` biologic`, exist` doar una deprezen]` în spa]iul public“.Aten]ie îns` la formula „grup exclu-sivist“. Îmi îng`dui s` presupun c` însubcon[tientul editorialistei func]io-neaz` marota congenerilor s`i: grupul„catharilor“ de la P`ltini[, elitismul,boieria min]ii. Cum vine vorba de soli-daritate, ea este demonizat` la adversar[i suavizat` la atacator. În fapt, înde-ob[te presa jun` gâlgâie dintotdeaunade fixa]ia [colilor [i grupurilor (de pres-tigiu, de interese, de presiune) care seinterpun noilor grup`ri, cercuri, cena-cluri, dup` cum, ca s` trec în alt plan,partida lui Eugen Barbu [i a
Luceaf`rului 
acuza partida lui Marin Preda [i a
României literare 
c` practic` discre]ionar„critica de cumetrie“, de[i asta era binemersi – [i înc` zdrav`n – ([i) apanajul„Patronului“ [i a cur]ii sale de la „s`p-t`mâna nebunilor“. Fire[te c` partidul,ca [i Securitatea [i cenzura, incriminau„g`[tile“ de la Uniunea Scriitorilor,„grup`rile“ sau „mafiile“ formate pe cri-terii geografice (b`n`]enii, oltenii, bu-covinenii, arge[enii etc.), sim]ind binepericolul form`rii centrelor de puterealternative, divergente de la „linia ge-neral`“.Bineîn]eles, obsesia grupurilor nu-iîn esen]` decât o alt` form` a conspira-tivitei paranoice. Dar chiar [i când eaeste bine motivat` de realitatea dinteren – care-i pericolul, în regim demo-cratic? De când exist` literatur` [i tipar,pe lâng` reviste, mentori, institu]ii,cluburi, loji masonice [i asocia]ii de totfelul s-au închegat grup`ri bazate peafinit`]i spirituale, r`d`cini geograficesau interese politico-financiare. Cine vaacuza în principiu
Contemporanul 
,
Via]aRomâneasc` 
[i„presa din S`rindar“ c` secoagulau pe cu totul alte temeiuri ideo-logice [i chiar etnice decât junimismul,gândirismul [i gardismul? Toat` avan-garda este o suit` concentric` de cercurisuprarealiste, grup`ri onirice [i celulebol[evice, dup` cum reac]ionarismulautohtonizant [i altericid urma ierarhiapiramidal` a anarhismului slav [i acuiburilor legionare. E cât se poate denatural s` judeci evolu]ia ideilor [iformelor literare
inclusiv 
pe temei deasociere, fie prin concepte precum ge-nera]ie, promo]ie, [coal`, cenaclu, val,cerc, grup, fie urm`rind polariz`rile edi-toriale, regionale, politice [.a.m.d.Întâmplarea a f`cut s` citesc acestnum`r din
noua literatur` 
 –cel cu mareagrij` a Lumini]ei Marcu de a nu „coagu-la vreun grup exclusivist“ în jurul revis-tei – cam în acelea[i zile cu volumul
Conferin]a (secret`) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955
,ap`rut la editura Vremea.A[a încât m-am amuzat s` conspectezîn context convingerea monopolizant`alui Mihai Beniuc – „noi nu avemnevoie de spirit de ga[c` [i de grupe, cide spirit de partid“ –, avertismentul luiGheorghe Apostol – „s` termina]i cubisericu]ele, cu grupule]ele, datoriafiec`ruia e de a fi de folos, s` scrie pen-tru popor“ –, înt`rit de Dumitru Corbea(„s-au f`cut afirma]ii în leg`tur` cu exis-ten]a unor familiu]e, t`b`ru]e [i scopulpartidului a fost de a lichida acestefamiliu]e, pentru c` scopul partiduluinu era asta“). Sau tot Beniuc: „În rân-durile scriitorilor sunt rela]ii care arnecesita o revizuire a lor: tendin]a degrupare, spiritul de grup care stânje-ne[te unitatea frontului nostru literar,tendin]a de clevetire, de bârfire, colpor-tajul de ve[ti de la unul la altul. Acestlucru nu poate fi decât d`un`tor dez-volt`rii literaturii“.{i, în fine, Aurel Baranga, dureros deinstructiv, sper, pentru to]i cei care maicultiv` monolitismul ideologic, incri-minând existen]a variet`]ii de doctrine[i programe culturale, a grup`rilor es-tetice [i, în general, a fragment`rii mi[-c`rii literare bazate pe afinit`]i: „…câte-va cuvinte despre aceast` unitate a fron-tului nostru literar. Cred c` tov. ZahariaStancu a f`cut un lucru foarte bun, de[isemnalul e îngrijor`tor, când a atrasaten]ia c` exist` grupuri [i grupule]e înrândul scriitorilor. Cred c` o asemeneadivizare a frontului nostru nu poate s`serveasc` mersului nostru înainte. Credc` Uniunea Scriitorilor e o unitate delupt` [i ca orice unitate de lupt` arenevoie de unitate de ac]iune“.Acuma, s` nu ne am`gim: faptulc`-n micul dezghe] hru[ciovian de dup`moartea lui Stalin înmuguriser` nuan-]ele ideologice inclusiv în lumea litere-lor valahe [i c` între
Via]a Româneasc` 
,
Gazeta literar` 
,
Steaua
[i
Scânteia
mono-litul c`p`tase iriza]ii policrome, asta nuînsemna nicicum o abatere semnifica-tiv` de la Linie. Între multe altele, prostera atunci – ca mai mereu la noi – obi-ceiul de a personaliza doctrinele, par-tidele [i institu]iile, astfel încât ceea ceprimá în subtext era nu schimbarea demacaz, ci de garnitur`. Nu destina]ia, cilocomotiva.M` rog, gata cu teoria chibritului, cevoiam s` spun în esen]` era c` diabo-lizarea cu orice pre] a ideii de grup pecriteriul alergiei la spiritul elitar vinecontra naturii lucrurilor. E inutil pân`la urm`, de nu chiar contraproductiv.Important e s`-]i sluje[ti ideea, nu s`cultivi orbe[te obedien]a [i interesul(politic, financiar, dogmatic sau delobby regional). Pe scurt, grupurile sunt
vitale 
pentru pia]a de idei, pentru com-peti]ia (auto)reflexiv`, pentru mecanis-mul concuren]ial, pentru propulsareainova]iei [i a marilor individualit`]i.„Nu vrem s` facem o revist` a uneigenera]ii, nu facem nici un fel de mani-feste
(noua literatur` 
n.n.), nu e revistaunui grup“ – subliniaz` cu ciudat` in-sisten]` Lumini]a Marcu în interviulacordat lui Ovidiu {imonca în
Observa- tor cultural 
91, 23-29 nov. 2006. Mai ecazul s` glos`m dictonul conformc`ruia cine prea mult se scuz` mai multse acuz`? Mai degrab` citim printre rân-duri paterna dorin]` (cerin]`?) a luiNicolae Manolescu. Oricum, cu sau f`r`inten]ie, gruparea se va rotunji fatal-mente. Ceea ce, repet, va fi foarte bine [iîn firea lucrurilor.
Bucurii de Bucure[ti
Doi ani la rând, în 2005 [i 2006, amavut prilejul s` cutreier prin Salonulparizian al c`r]ii. {ti]i ce proiect editori-al m-a fericit? Parigramme, editura lastandul c`reia mi-am dat to]i banii pen-tru cadourile de adus acas` – albumefoto cu pisici dr`coase pe acoperi[urileParisului, cu Montmartre, cu cartiere [icl`diri din Parisul care nu mai exist`etc. Foindu-te printre titluri, cum s` nute întrebi de ce nici o editur` bucure[-tean` nu-[i programeaz` o colec]ie inti-tulat` – nu neap`rat (malfonic) „Bucuri-grame“, dar m`car „Bucurii de Bucu-re[ti“ sau, [i mai bine – cu un cuvântdin vremea caragialian`, drag lui MarinBucur –, „Bucure[tiuri“!S`v` dau o idee de ce va s` zic` Pari-gramme (58 Rue du Faubourg-Pois-sonière, 75010 Paris) spre a ne imaginaechivalentul bucure[tean al titlurilor.Ghiduri: Fiecare cu cafeneaua [irestaurantul s`u – adrese, meniuri, is-toricul locurilor, decor, atmosfer`.Ghiduri pentru cump`r`torii de art`,pentru posesorii de pisici (unde [i cumle îngrije[ti, ce mâncare, medicamente[i accesorii le cumperi, unde [i cum lepo]i duce-n vacan]` etc.), pentrulibr`riile specializate în benzi desenate,pentru loisirul melomanilor (bisericilecu cor [i org`, localurile de gospel, fado,jazz, [ansonete etc.) sau al amatorilor dedans, pentru gurmanzi [i gurme]i, pen-tru pasiona]ii de [tiin]`, echita]ie,gr`din`rit, ecologism sau esoterism,ghidul institu]iilor de binefacere dinora[ [i al locurilor acreditate în sensulacesta, ghidul hotelurilor, parcurilor,anticariatelor [i brocantelor, locurileunde-]i po]i petrece nop]ile albe, undete po]i s`ruta (chiar [i mai mult) înParis, ori unde te po]i odihni [i reculege(Parisul anti-stress).
Paris en bouteilles 
,
Paris brico-déco 
,
Paris chocolate 
,
Paris cinéphile 
,
Paris cool 
,
Paris en fauteuil 
,
Paris des libres savoirs 
,
Paris les pieds dans l’eau
,
Paris rétro 
,
Paris tonique 
,
Le roller à Paris 
,
Le thé à Paris 
,
Le théâtre à Paris 
,
Vivre bio àParis 
,inclusiv un
Paris sur mesure 
,ghidul tuturor adreselor la care atipiciiî[i pot g`si haine [i accesorii adecvate!Cum naiba s` alegi, când ai numai100 de euro, între
Grammaire des im- meubles parisiens 
,
Musées insolites 
,
Prome- nades dans le Paris disparu
,
Unexplored Paris 
,
Maisons d’écrivains et d’artistes 
,
Paris des avant-gardes 
,
300 moulins de Paris 
,ca s` nu mai vorbesc de volumeleistorico-geografice, de Parisul evreilor,al me[te[ugurilor, gr`dinilor, de seria
L’Italie à Paris 
,
La Russie à Paris 
,
La Chine àParis 
etc., de colec]ia
Promenades en Ile de France 
,atlasul Parisului subteran,Parisul medieval, monumentele pe carele po]i vizita într-o singur` zi parizian`,istoria fotografic` a femeilor celebre alecapitalei, rememorarea meseriilor pier-dute sau uitate, suita volumelor dedi-cate – pe arondismente – col]urilordisp`rute din vechiul ora[, sau pedecenii – anii ’30, anii ’40, anii ’50 –totul bogat [i viu ilustrat, cu texte neo-bositoare, ci îmbibate de informa]ie.
Paris – mode d’emploi,Bucure[ti – mod de întrebuin]are 
,sau, mai degrab`: E[ti laBucure[ti. Ce faci (unde petreci, undem`nânci, vrei un teatru, un film, uncol] oriental… [.a.m.d.)? – numai asta-mituruia în minte ochind titluri gen
Vivre mieux pour moins cher Paris gay-ment 
,
Jeune mère parisienne 
,
Les gyms douces àParis 
,
Passages couverts parisiens 
,
Paris buissonnier 
NUM~RUL
2 (29)
h
FEBRUARIE
2007
l
pag. 10

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->