Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
List Eurokomisarom

List Eurokomisarom

Ratings:
(0)
|Views: 110|Likes:
Published by eva_surovkova

More info:

Published by: eva_surovkova on Sep 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

 
Prof. Mikuláš Hubapredseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
 Národná rada Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, Slovakia+421-2-5972 9271,mikulas.huba@nrsr.sk  ________________________________________________________________________
Janez Potočnik 
eurokomisár, DG Environment
Johannes Hahn
eurokomisár, DG Regional PolicyEuropean CommissionB-1049 BrusselsBratislava, 11. 9. 2012
Vec: Výstavba diaľnice D1 na úseku Turany - Hubová (Slovensko) - poškodenie prírody akrajiny na územiach európskeho významu NATURA 2000
Vážený pán Potočnik,vážený pán Hahn,vzhľadom na blížiace sa rokovania zástupcov slovenských ministerstiev s Európskou komisiouvo veci výstavby diaľnice D1 na úseku Turany – Hubová a na skutočnosť, že na týchtorokovaniach môžu byť prijaté závery, ktoré významne ovplyvnia ďalší vývoj na celom tomto problematickom úseku, dovoľujem si zaslať Vám nasledujúce stanovisko.Plánovaná výstavba diaľnice D1 v údolnom variante navrhovanej trasy na úseku Turany – Hubová, ktorý v súčasnosti preferujú vládne kruhy SR,
vážne poškodí predmet ochranyúzemí NATURA 2000 VeľFatra, MaFatra, h a Šíp a bude mať nežiaduceenvironmentálne dopady aj na územie NATURA 2000 Orava
. Dokladajú to mnohé analýzy,štúdie a stanoviská vedcov pracujúcich vo sre ekogie, zoogie, botaniky,environmentalistiky a ďalších prírodovedných odvetví, ktoré vypracovali na kladedlhodobého výskumu a poznatkov z dotknutých území NATURA 2000.Vážne výhrady voči plánovanej výstavbe variantu D1 preferovaného slovenskými inštitúciami
opakovane prezentujú nielen mnohí vedci a odborníci
(naposledy napr. Ing. Ján Topercer,CSc. a RNDr. Dana Bernátová, CSc. v stanovisku z 20. augusta 2012),
ale aj mimovládneorganizácie (MVO), miestni obyvatelia a obec Šútovo
. Environmentálne MVO vznášajúsťažnosti aj z procesných dôvodov, keďže
proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie(EIA) a prijímania rozhodnutí v prípade tohto projektu nebol korektný a nedodržiavalzákladné demokratické princípy
(absencia posúdenia momentálne preferovaného variantuv mci procesu EIA po direktívnej zmene z tuneloho na údolvariant v r. 2005,ignorovanie stanoviska miestnych obyvateľov, nerešpektovanie záverečného stanoviska, ktorévzišlo z procesu EIA v roku 2002 a neodôvodnenie jeho nerešpektovania v územnomrozhodnutí, zamlčiavanie a nevysvetlenie skutočností nevýhodných pre preferovaný variant,zamlčiavanie samotnej existencie, resp. dostupnosti iných variantov trasy a pod.).
 
Tieto obavy z
znamných a nezvrátiteľných dopadov na prírodu, krajinu a životnéprostredie potvrdilo aj aktuálne, tzv. dodatočné dobrovoľné hodnotenie vplyvov nalokality sústavy NATURA 2000
, t. j. dokument hodnotenia vplyvov zámeru D1 Turany – Hubovypracova
RNDr. P. Rothom a kol. v júli 2012
podľa článku 6.3 Smerniceo biotopoch (92/43/EHS) a jeho verejné prerokovanie 15. augusta 2012. Toto hodnotenie potvrdilo významný negatívny vplyv zámeru na integritu úzeeurópskeho významu (ÚEV)Veľká Fatra, ÚEV MaFatra, ÚEV h a ÚEV Šíp. Navyše na uvedenom verejnom prerokovaní experti predložili dôkazy o významných vplyvoch aj na ďalšie biotopy a druhy:napr. doteraz silne podcenené dopady zámeru na Prírodnú rezerváciu Rojkovské rašelinisko, na prioritný biotop 9180*
 Lipovo-javorové sutinové lesy
na päte severných strání Kopy (ÚEVVeľká Fatra), na druhy hlavátka podunajská (
 Hucho hucho
) a vydra riečna (
 Lutra lutra
) v ÚEVVáh a i. Pritom aj Dr. Roth a kol. hodnotia vplyvy zámeru na druhy medveď hnedý (
Ursusarctos
) a rys ostrovid (
 Lynx lynx
) v ÚEV Veľká Fatra, ÚEV Malá Fatra a ÚEV Šíp a na biotop3220
 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
v ÚEV Váh ako významnenegatívne. Ani zohľadnenie najnovších návrhov zmierňujúcich opatretieto významnenegatívne vplyvy na medveďa a obzvlášť na rysa nezmierni.Proti výstavbe variantu D1, ktopreferuslovenské inštitúcie, hovoria mnovedecké,odborné aj občianske argumenty:
variant D1, v súčasnosti preferovaný vládou,
silne naruší viaceré cenné a unikátnebiotopy európskeho významu
v spomínaných územiach NATURA 2000 a bude maťvýznamný negatívny vplyv na integritu týchto území,
 preferovaný variant D1 najmä narušením kľúčových segmentov biotopov a prerušenímkoridorov migrácie a rozptylu medzi jadrovými územiami, ako aj priamym zničením biotopov v týchto jadrových územiach
významne negatívne ovplyvní populáciemedveďa a rysa
, ktoré sú najvýznamnejšie v strednej Európe a jednyz najvýznamnejších v EÚ, ako aj ďalšie chránené a európsky významné druhy,
 preferovaný variant D1
pretína a vizuálne poškodzuje
jedno z krajinárskynajhodnotnejších území Slovenska (vo vzťahu ku krajine a jej scenérii),
 posudzovanie vplyvov momentálne preferovaného variantu D1 na územia NATURA2000 podľa
článku 6.3 Smernice o biotopoch bolo v minulosti neštandardné
a nedostatočné;
zamlčalo mnohé podstatné fakty, čím narušilo ďalší rozhodovací proces a významne obmedzilo dostupnosť účinných zmierňujúcich opatrení 
,
dodatočné dobrovoľné posúdenie vplyvov na územia NATURA 2000 podľa článku 6.3Smernice o biotopoch realizované kolektívom Dr. Rotha potvrdilo významné negatívnevplyvy na územia sústavy NATURA 2000; na základe toho
by malo podľa článku 6.4.nasledovať posúdenie alternatív, ktoré sú už od roku 2002 jasne dané a navyše boliodporučené na realizáciu ako prioritné
predovšetkým variant B1 s tunelomKorbeľka,
riadny proces EIA v r. 2002
odporučil iný variant (B1 s tunelom Korbeľka)
, ako je projekt momentálne preferovaného variantu D1,
 projekt preferovaného variantu D1
nenavrhuje dostatočné zmierňujúce opatrenia
(resp. viaceré zmierňujúce opatrenia nie ani teoreticky, nie to te praktickydostupné) a jeho návrh monitoringu vplyvov na prírodu je nevykonateľný najz dôvodu nedostatočného zachytenia stavu pred začatím prípravných prác,
 preferovaný variant D1
nie je ani najkratším možným variantom diaľnice
na tomtoúseku a podľa niektorých expertíz (napr. Snopko & Pokrivčák 2010)
ani najlacnejším
,
v procese povoľovania bolo
ignorované nesúhlasné stanovisko obyvateľov obceŠútovo a samotnej obce Šútovo
, ktorú preferovaný variant D1 rozdelí,
momentálne preferovaný variant D1 prechádza cez územie, kde klimatické podmienky

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->