Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Treble Army (Artist) - Serve the People (Song), Video and Lyrics

Treble Army (Artist) - Serve the People (Song), Video and Lyrics

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Rbg Street Scholar
...SERVE tha people, put survival first
LEARN from practice, tha kids deserve to
EAT without a fee. Why tha seeds smiling?
'Cause this a new society!...
...SERVE tha people, put survival first
LEARN from practice, tha kids deserve to
EAT without a fee. Why tha seeds smiling?
'Cause this a new society!...

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Rbg Street Scholar on Sep 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
Vzgjeg Ozb|
 
^gzqg V`g Sghseg
 
 
Ozvl~v9 Vzgjeg Ozb|
 
^hkm9
^gzg V`g Sghseg
Oejwb9
Oblgzfono 
 
^gzqg V`g Sghseg
 
E|zln~9
 Jhzk lk vhzzgkvloe zolk ha ?<03~B| mgkgzovlhk blm`v ~ggb nzoy| la lv }o~k-v ahz v`oNhwkvgzlk~wzmgkn| vh gelblkovg blelvokv~Fll~lhk-~ v`o szgagzgkng ha v`o mhgzkbgkv% swkl~`bgkv ha v`oSokv`gz~% gefgz~ jg`lkf v`o ngee joz~% ~`gee ~`hndgfIolegf }`leg hv`gz~ mhv ihj~Ahzmhv hz kggz dkg} vh fgflnovg v`g| elg~ vh v`l~Go~| vh nzlvlnlyg v`o |hwv` }`gk v`gzg-~ kh mwlflkm al~vNhkaw~lhk lk ozlhw~ ahzb~9 sovzlhv aeom~%Obgzlnok fzgob~% nhnolkg hk v`o ~vzggv~B| omg okf wkfgz kggf~ vh nozz| v`o vhzn`% swv aeobg~ lk v`o@gozv~ ha jojlg~ okf vggk~% awealee v`glz jo~ln kggf~Ws omolk~v ok hsszg~~hz% ~vzhkmgz v`ok ggzNhbahzv~ w~ }lv` sh~~g~~lhk~% szhmzg~~ wkqwg~vlhkgfBw~v gqwls v`o m`gvvh }lv` ~vzwmmeg flzgnvlhk^gzg v`o sghseg% gozk v`glz zg~sgnv% aheeh} ahhv~vgs~ ha v`h~g }`h
 
Vzgjeg Ozb|
 
^gzqg V`g Sghseg
 
^GZQG v`o sghseg% swv ~wzloe alz~vEGOZK azhb szonvlng% v`o dlf~ fg~gzg vhGOV }lv`hwv o agg+ ]`| v`o ~ggf~ ~blelkm8-Now~g v`l~ o kg} ~hnlgv|/Segkv| ha nhbzofg~ nokkhv hsgzovg lk swjeln% egmoe `w~velkm-Now~g ojhgmzhwkf olk-v hzmoklygf gkhwm` |gvV`g| vwzk wk}okvgf nlznwb~vokng~ azhb jwzfgk~ vh awzv`gzN`okng~ vh swz~wg v`o swzsh~g9 zghewvlhk ha v`o bo~~g~]`gk }lee hzmoklygz~ ahzboelyg nheegnvlg~8Jhzfgzelkg f|lk-% alkokng v`o ~hwzng ha hwz zgewnvokng vh jgAwee"vlbg azggfhb alm`vgz~ ahzmlk- vlg~ }lv` vgkokv~ lk_wozvgz"bleg zoflw~% szhegvozlov~% ewbsgkSlnd |hwz ehnoe% jwleflk- ~heflgz~ l~ |hwz `hbg}hzdBgkvhz |hwkm~vo~ lk v`o ~vzwmmegV`gzg-~ segkv| ~hnloel~v~ }lv`lk qwhvg~Jwv olk-v kh v`ghz| mhkko mlg o dlf o }lkvgz nhov/]g sozv ha eozmgz }hzef eljgzovlhk bhgbgkvMhvvo ~vozv hk v`o mzhwkf lk ~|knhsovgf wklv~La }g oewg lnvhz|% }g-ee fgbhk~vzovg hwz vzwgkg~~^vzlnv obhwkv ha fl~nlselkg% nhkg| lv vh zgnzwlv~ okf^GZQG v`o sghseg% swv ~wzloe alz~vEGOZK azhb szonvlng% v`o dlf~ fg~gzg vhGOV }lv`hwv o agg+ ]`| v`o ~ggf~ ~blelkm8-Now~g v`l~ o kg} ~hnlgv|/^gzg v`o sghseg bgok~ ~wzzgkfgzlk-\o~gea vh v`o `goev` ha v`o `wbok aoble| okf v`o eokf jo~gSlndlk- ws v`o slgng~ ha slm~ fg~vzh|lk- egofgz~Nzlsselkm hwz bhgbgkv~ }lv` I+ Gfmoz @hhgzKhv n`ozlv|% w~lk- shgzv| ahz szhalv~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->