Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SL Revisionskontoret 2011

SL Revisionskontoret 2011

Ratings: (0)|Views: 728 |Likes:
Published by Jens Odsvall
Review of SL AB, Public company and the companys finances.
Review of SL AB, Public company and the companys finances.

More info:

Published by: Jens Odsvall on Sep 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2012

pdf

text

original

 
LANDSTINGS-REVISORERNA
Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, 104 22 StockholmBesöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm,
T
RådhusetTelefon: 08-737 25 00 Fax: 08-737 53 50E-post: landstingsrevisorerna@rev.sll.se Hemsida: www.sll.se/rev
AB Storstockholms LokaltrafikÅrsrapport 2010
¾
 
Det ekonomiska resultatet är -420 mnkr, att jämföras med fullmäkti-ges budgeterade nollresultat.
 
Den negativa resultateffekten p.g.a.snökaoset uppgår till 117 mnkr. I övrigt förklaras avvikelsen bl.a. avkostnader för Spårväg City, Trygghetsprojektet, miljöbussar, förtidalösen av US-leasar samt trafikutökningar. Lägre marknadsräntor harhaft en positiv resultatpåverkan på ca 97 mnkr.
¾
 
Fullmäktige beslöt i december 2010 att SL inte behövde vidta någrasärskilda åtgärder för att balansera den negativa prognosavvikelsen
 
som delvis har sin orsak i poster av engångskaraktär. Inga specifikaåtgärder har dessförinnan vidtagits för att uppnå ekonomisk balans.
 
¾
 
Punktligheten och andelen nöjda resenärer har haft en negativutveckling, särskilt för pendeltågtrafiken, Roslagsbanan och Saltsjö-banan, beroende på omfattande trafikstörningar under året. Produkti-viteten har utvecklats negativt samtidigt som skattefinansieringsgra-den ökat.
¾
 
Styrningen bedöms sammantaget som
ej helt acceptabel
.
Proble-men vad gäller brister i avtals- och projektstyrningen bland annat iTrygghetsprojektet, Spårväg City och tunnelbaneupphandlingen kvar-står, vilket även givit stora ekonomiska konsekvenser. Landstingetshuvudmål om tillförlitlighet har inte uppnåtts.
¾
 
Den interna kontrollen bedöms vara
ej helt acceptabel.
Problemetavseende avsaknad av tillfredsställande dokumenterad och spårbarnyckelkontroll i SL Access-systemet som hanterar miljardintäkterkvarstår. Det saknas även tillräckliga rutiner för uppföljning av trafik-avtalen, bl.a. för att säkerställa att SL fått levererat det man betalatför.
¾
 
Räkenskaperna bedöms av den auktoriserade revisorn vara
rätt-visande.
 
¾
 
Efter samråd med den auktoriserade revisorn bedöms att detfinns brister i styrningen och i den interna kontrollen i viktigaavseenden. Därför bedöms att bolagets verksamhet inte fullt utskötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-fredsställande sätt.
 
 
Årsrapport 2010AB Storstockholms Lokaltrafik
Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2011-03-16 att överlämnarapporten till styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik för yttrande senast2011-06-13 och till trafiknämnden för kännedom och med möjlighet tillyttrande senast 2011-06-13.Revisionen har utförts i enlighet med aktiebolagslagen, kommunallagen, lands-tingets regler och anvisningar, riktlinjer för bolagsrevision och samordnad revisioninom SLL samt god revisionssed för kommunal verksamhet. Revisionen har utgåttfrån revisionsplanen som fastställts av de förtroendevalda revisorerna.I granskningen har lekmannarevisorerna biträtts av landstingets revisionskontor.Granskningen har skett under ledning av enhetschef Ralf Jonsson. Granskningenhar genomförts av granskningsansvarig Monica Rådestad vid revisionskontoret.Parallellt med lekmannarevisionen har revision utförts enligt ABL 9 kap. underledning av auktoriserad revisor Magnus Fagerstedt vid Ernst & Young AB.Under granskningsåret har ömsesidig information och samverkan skett mellan bo-lagets lekmannarevisorer och dess auktoriserade revisorer.I denna rapport görs ingen bedömning av färdtjänstverksamheten, som är enresultatenhet under landstingsstyrelsen och därför rapporteras i bilaga till årsrap-porten för landstingsstyrelsen.
 
RK 201004-35Revisionskontoret 2011-03-17
1
SammanfattningAB Storstockholms Lokaltrafik
I den årliga revisionen prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt ochfrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisandeoch om den interna kontrollen är tillräcklig.Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed, enligtlandstingets anvisningar och bedöms ge en rättvisande bild av årets resultat ochställning. Slutlig bedömning för år 2010 är:
Oacceptabel Ej heltacceptabelAcceptabel BraStyrning
X
Intern kontroll
X
Ej rättvisande Ej helträttvisandeRättvisandeRäkenskaper
X
Årets resultat är - 420 mnkr, att jämföras med fullmäktiges budgeterade noll-resultat. Lägre marknadsräntor har haft en positiv resultatpåverkan på ca 97mnkr. Den negativa resultateffekten p.g.a. åtgärder för att hålla trafiken igångunder årets snökaos i slutet av februari uppgår till 117 mnkr. Avvikelsen för-klaras i övrigt av kostnader för Spårväg City, Trygghetsprojektet, miljöbussar,förtida lösen av US-leasar och kostnader för beslutade trafikutökningar.Inom ramen för Trygghetsprojektet har SL investerat i övervakningskamerortill bussarna motsvarande 102 mnkr som dock visat sig inte fungera, varför enutrangering har gjorts med kvarvarande bokfört värde på 82 mnkr, vilket på-verkat resultatet 2010.Fullmäktige beslöt i december 2010 att SL inte behövde vidta några särskildaåtgärder för att balansera den negativa prognosavvikelsen som delvis har sinorsak i poster av engångskaraktär. Inga specifika åtgärder har vidtagits dess-förinnan och ekonomisk balans uppnås inte.Synpunkter finns vad gäller hanteringen av investeringsbudgeten. Detta gällerde tillkommande investeringar som landstingsfullmäktige i april 2010 (LS0912-1066), efter begäran från SL, beslutade godkänna genom omdispone-ringar där det egentligen inte fanns ett utrymme för SL att göra de omdispone-ringar som beslutet förutsatte. I samma ärende beslutade fullmäktige att for-don till pendeltågstrafiken skulle beaktas i budgeten för 2011-2015. SL harändå redovisat utgifter i form av ett förskott på 400 mnkr under 2010. Full-mäktige beslutade i december om en utökning av SL:s investeringsvolym för2010.En positiv utveckling noteras vad gäller resandeutveckling med bland annatstarkare drivkrafter för ökat resande i nya busstrafikavtalen. Tillgängligheten i

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->