Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atatürk Dönemi Türkiye'nin Ortadoğu Politikası (1923-1938)

Atatürk Dönemi Türkiye'nin Ortadoğu Politikası (1923-1938)

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Ülküsel Erinç

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ülküsel Erinç on Sep 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 1
ATATÜRK DÖNEM
İ
TÜRK 
İ
YE'N
İ
N ORTADO
Ğ
U POL
İ
T
İ
KASI (1923-1938)AYDIN CANÇ.Ü. Ö
Ğ
RET
İ
M GÖREVL
İ
S
İ
 
Cumhuriyetin kuruldu
ğ
undan beri Türkiye, dönemin süper devletleriyle ortak s
ı
n
ı
rasahip oldu. Bu Türkiye’nin daha dikkatli d
ı
ş
politika izlemesi ihtiyac
ı
n
ı
do
ğ
urdu. Co
ğ
rafi konumitibariyle Asya’dan Avrupa’ya uzanan yeni bir devletin tek bir kom
ş
usu olmas
ı
ş
ünülemezdi.Birinci Dünya Sava
ş
ı
ndan sonra Ortado
ğ
u’da yap
ı
lan yeni düzenlemeyle de Türkiye
İ
ngiltere veFransa ile kom
ş
u olmu
ş
tu. 1920’li y
ı
llar boyunca Türkiye, kuzeyinde Sovyet Rusya ile, güneydeIrak mandas
ı
nedeniyle
İ
ngiltere ile, Suriye mandas
ı
nedeniyle Fransa ile, ayr 
ı
ca On
İ
ki Adanedeniyle
İ
talya ile ortak s
ı
n
ı
rlara sahipti.Lozan Bar 
ı
ş
ı
ndan
1
sonra Türkiye bat
ı
l
ı
devletler ile meselelerini halletmi
ş
ti. Bundansonra da Türkiye’nin temel meselesi h
ı
zl
ı
ekonomik kalk 
ı
nmay
ı
sa
ğ
layarak muass
ı
r medeniyetseviyesine ula
ş
makt
ı
. Hayatlar 
ı
n
ı
n ço
ğ
unu sava
ş
alanlar 
ı
nda geçiren yeni Türkiye’ninyöneticileri, bu hedefe ula
ş
mak isterken d
ı
ş
politikada da bar 
ı
ş
ilkesini esas alm
ı
ş
t
ı
r. Bu durumTürkiye’nin zorunlu olarak Versay sisteminin yan
ı
nda yer almas
ı
na yol açt
ı
. LozanAntla
ş
mas
ı
’nda Türkiye, mevcut s
ı
n
ı
rlar 
ı
d
ı
ş
ı
nda hak iddia etmeyece
ğ
ini kabul etmi
ş
tir.
2
 Bundan sonra kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
önemli d
ı
ş
sorunlar 
ı
da Türkiye bar 
ı
ş
ç
ı
yollarla çözümlemeyi tercihetmi
ş
tir. Zaten Türkiye’nin Lozan’dan sonra kom
ş
ular 
ı
yla toprak problemi yoktu. Bu da zorunluolarak Türkiye’yi statükocu bir politika izlemeye itmi
ş
tir. Di
ğ
er yandan uzun sava
ş
lar sonundayorgun dü
ş
ş
on alt
ı
milyonluk Türkiye’nin maceraperest bir politika izlemesi ak 
ı
lc
ı
bir yakla
ş
ı
m olmazd
ı
.Y
ı
llarca suren y
ı
 prat
ı
c
ı
sava
ş
lardan yeni ç
ı
km
ı
ş
olan Türkiye Lozan’dan sonrauluslararas
ı
alanda yerini sa
ğ
lamla
ş
t
ı
rmak için d
ı
ş
geli
ş
meleri yak 
ı
ndan takip etmi
ş
ve aktif bir d
ı
ş
politika izlemi
ş
tir. Mustafa Kemal, bölgesel i
ş
 birli
ğ
ine gitmenin yan
ı
s
ı
ra daha geni
ş
  paktlara kat
ı
lmay
ı
da milli menfaatlere uygun görmü
ş
tür. Yeni Türkiye iç politikada bir dizireformlar 
ı
uygulamaya koymu
ş
tu. Bu reformlar 
ı
n yerle
ş
ebilmesi için d
ı
ş
ta bar 
ı
ş
a, içte iseistikrara ihtiyaç vard
ı
.
3
 
İ
stikrar 
ı
bozmamak için de Türkiye uluslararas
ı
geli
ş
meleri yak 
ı
ndanizlemek zorundayd
ı
.Türkiye’nin Ortado
ğ
u’daki kom
ş
ular 
ı
na bakt
ı
ğ
ı
m
ı
z zaman
İ
ran ve Afganistan d
ı
ş
ı
ndakiOrtado
ğ
u devletleri, I. Dünya sava
ş
ı
n
ı
n sonuna kadar bir k 
ı
sm
ı
fiilen elden ç
ı
km
ı
ş
olsa da,hukukî olarak Osmanl
ı
Devleti’nin egemenli
ğ
inde bulunuyordu. Osmanl
ı
Devleti’nin sava
ş
tanyenik ç
ı
kmas
ı
üzerine Anadolu d
ı
ş
ı
ndaki yerler ki, bunlar Araplar 
ı
n ya
ş
ad
ı
ğ
ı
topraklard
ı
,özellikle
İ
ngiltere ve Fransa’n
ı
n hakimiyetine geçmi
ş
ti. I.Dünya sava
ş
ı
s
ı
ras
ı
nda bu bölgeninArap unsurlar 
ı
Halifenin cihat ilan
ı
na ra
ğ
men dü
ş
manla i
ş
 birli
ğ
ine gitmi
ş
tir.
4
Arkas
ı
ndan da
İ
ngilizlerin ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
k vaatlerine kanarak Türklere sald
ı
rm
ı
ş
lar, bu da Türklerin kalplerindederin izler b
ı
rakm
ı
ş
t
ı
r.
İ
tilaf Devletleri Mondros Mütarekesi’nden sonra, öz Türk Yurdunu da istilaya giri
ş
inceAnadolu’da Mustafa Kemal Pa
ş
a liderli
ğ
inde Türk Milli Mücadelesi ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
. Ortado
ğ
u’da iseAraplara vaat edilen ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
k verilmedi ve arkas
ı
ndan da bu bölgeler küçük devletlere bölünerek 
İ
ngiliz ve Frans
ı
z mandaterli
ğ
ine verildi. Bu s
ı
rada, Osmanl
ı
Devleti’ne kar 
ş
ı
itilaf Devletleriyle i
ş
 birli
ğ
i yapan ve Osmanl
ı
Ordular 
ı
n
ı
n ald
ı
ğ
ı
yenilgilerde önemli rolü olan Arapunsurlar 
ı
nas
ı
l kand
ı
ı
lm
ı
ş
olduklar 
ı
n
ı
anlamaya ba
ş
lad
ı
lar. Araplara verilen ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
k vaatleriuygulamaya konulmad
ı
ğ
ı
gibi, bunun emperyalistlerin amaçlar 
ı
na ula
ş
mak için kulland
ı
klar 
ı
bir araç oldu
ğ
u ortaya ç
ı
kt
ı
.Milli Mücadele içinde ve Lozan Antla
ş
mas
ı
’ndan sonraki y
ı
llarda Türkiye’nin Do
ğ
uludevletlerle ili
ş
kilerini Misak-
ı
Milli’de belirtilen amaçlar ve ilkeler belirlemi
ş
tir. Misak-
ı
 
 
 2
Milli’nin temel ilkesi, Türk unsurunun ço
ğ
unlukta oldu
ğ
u yerlerde Milli bir Türk Devletikurmakt
ı
. Buna göre, Osmanl
ı
Devleti’nin varisi olan yeni Türk Devleti,
İ
mparatorlu
ğ
unyüzy
ı
llarca egemenli
ğ
i alt
ı
nda kalm
ı
ş
olan Arap ülkeleri üzerindeki iddialar 
ı
ndan vazgeçmi
ş
ve bir bak 
ı
ma Misak-
ı
Millî ile amaçlar 
ı
n
ı
, ba
ş
ka milletlerin ç
ı
karlar 
ı
na dokunmayacak 
ş
ekildes
ı
n
ı
rlam
ı
ş
oluyordu. Bu durumda Türkiye’nin bu ülkeler üzerinde kurulan yeni devletlerleili
ş
kilerinin dostane olmamas
ı
için hiçbir sebep yoktu. Di
ğ
er yandan Türkiye’nin Arapülkelerine göre nisbeten ba
ğ
ı
ms
ı
z say
ı
labilecek Afganistan ve
İ
ran ile de önemli bir ç
ı
kar çat
ı
ş
mas
ı
bulunmuyordu.
5
 Türkiye’nin Misak-
ı
Milli’deki Ortado
ğ
u topraklar 
ı
ile ilgili istekleri gerçekle
ş
medi.Ard
ı
ndan Lozan’da da bu topraklardan vazgeçmesi sonucunda Araplar bat
ı
l
ı
emperyalistlerlekar 
ş
ı
kar 
ş
ı
ya kald
ı
. Orada kurulan yapay devletlerin temel amac
ı
ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
klar 
ı
n
ı
kazanmakt
ı
.Bunun sonucunda Arap dünyas
ı
Türkiye’yi umut
ı
ş
ı
ğ
ı
olarak görmeye ve Türkiye ile i
ş
 birli
ğ
iyollar 
ı
n
ı
aramaya ba
ş
lad
ı
. Mustafa Kemal de emperyalizme kar 
ş
ı
yapt
ı
ğ
ı
sava
ş
ı
kazanm
ı
ş
, Arapdünyas
ı
nda da bu olumlu kar 
ş
ı
lanm
ı
ş
t
ı
. Ayr 
ı
ca Mustafa Kemal Azerbaycan, Irak, Suriye, Libya,Afganistan ve Hindistan’daki Müslümanlarla ili
ş
kiler kurmu
ş
tu.
6
 Mustafa Kemal Türk Milli Mücadelesinin sadece Türkiye’nin mücadelesi olmad
ı
ğ
ı
, bunun bütün do
ğ
unun mazlum milletlerinin davas
ı
oldu
ğ
unu “Türkiye’nin bugünkü mücadelesiyaln
ı
zca Türkiye’ye ait de
ğ
ildir, müdafaa etti
ğ
i bütün mazlum milletlerin bütün
ş
ark 
ı
ndavas
ı
d
ı
r”
7
sözleriyle vurgulam
ı
ş
ve di
ğ
er Müslüman halklar 
ı
n deste
ğ
ini almak istemi
ş
tir.Mustafa Kemal bu giri
ş
imlerden yüzde yüz sonuç beklemiyordu. Ancak dü
ş
man
ı
n silah
ı
n
ı
naynen kendisine kar 
ş
ı
kullanman
ı
n yarar 
ı
n
ı
da biliyordu. Bu maksatla Ankara’dan tüm
İ
slamdünyas
ı
na yard
ı
m istemek amac
ı
yla yay
ı
nlanan bildirilerde “i
ş
galin Osmanl
ı
saltanat
ı
ndan çok hilafet makam
ı
n
ı
özgürlük ve ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
klar 
ı
n
ı
n tek dayana
ğ
ı
gören
İ
slam dünyas
ı
na yönelik oldu
ğ
unu” ilan
ı
nda yarar görüyordu. Bu
ş
ekilde
İ
slam etkenini M. Kemal bu sefer mazlummilletleri yönlendirmek için kullan
ı
yordu.
8
Milli Mücadele ba
ş
ar 
ı
ya ula
ş
ı
nca Ortado
ğ
u ülkeleriTürkiye’den fiili yard
ı
m beklemeye ba
ş
lad
ı
. Di
ğ
er yandan bu ülkelerin bat
ı
l
ı
lara kar 
ş
ı
sava
ş
ı
ndaM. Kemal Pa
ş
a’n
ı
n olumlu etkisi görülmekteydi. M. Kemal Pa
ş
a bir anlamda bat
ı
l
ı
lar 
ı
n dayenilebilece
ğ
ini bu ülkelere göstermi
ş
ti. Mazlum milletler aras
ı
nda bat
ı
l
ı
larla mücadele edenülkelerde M. Kemal’in popülaritesi oldukça yüksekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin d
ı
ş
politikas
ı
öncelikle elde edilen ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
ğ
ı
n sürdürülmesive milli menfaatlerin korunmas
ı
temeline dayan
ı
yordu.
9
Bu politikan
ı
n
ı
ş
ı
ğ
ı
alt
ı
nda yürütülmesigereken diplomas
ı
, iyi kom
ş
uluk ili
ş
kilerini geli
ş
tirmek ve dünya politikas
ı
nda a
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
 devletlerle i
ş
 birli
ğ
ine girmekti. Yeni Türk Devletinin kurucular 
ı
, son dönemlerde Osmanl
ı
 Devleti’nin nas
ı
l kendi co
ğ
rafyas
ı
nda yaln
ı
z kald
ı
ğ
ı
n
ı
görmü
ş
lerdi. Yak 
ı
n tarihi iyi de
ğ
erlendirenyeni Türk Devletinin liderleri d
ı
ş
politikalar 
ı
n
ı
planlarken, kar 
ş
ı
lar 
ı
nda dü
ş
man bir Balkanittifak 
ı
ve ret cephesi yaratmamaya özen göstermi
ş
lerdi. Mustafa Kemal’in bar 
ı
ş
ç
ı
politikas
ı
 kom
ş
ularla ili
ş
kilerde öncelikle uygulamaya konuldu. Kom
ş
u ülkelerle dostluk ili
ş
kilerininkurulmas
ı
na önem verildi.
10
 Lozan Bar 
ı
ş
ı
n
ı
n imzalanmas
ı
ndan sonra, Türkiye’de köklü devrim hareketlerine giri
ş
ildi.Bu arada Cumhuriyetin ilan
ı
ndan sonra hilafet de 3 Mart l924 de ilga edildi. Hilafetin ilgas
ı
11
,laiklik yolunda at
ı
lan ad
ı
mlar ve cumhuriyet Türkiye’sinin bat
ı
l
ı
la
ş
ma politikalar 
ı
, henüz dinetkisinden kurtulamam
ı
ş
Müslüman halklarda, özellikle Araplarda baz
ı
tepkilerin belirmesineneden oldu.
12
Fakat Osmanl
ı
Devlet sisteminin köhnele
ş
mi
ş
bir parças
ı
n
ı
te
ş
kil eden bu kurumunkald
ı
ı
lmas
ı
Türkiye’de önemli bir tepki do
ğ
urmam
ı
ş
t
ı
r. Zaten, hilafet Müslüman devletler için birle
ş
tirici bir unsur olmaktan ç
ı
km
ı
ş
t
ı
, hiçbir egemen devletin halifenin üstün kuvvetinitan
ı
mayaca
ğ
ı
da bir gerçekti. Ayr 
ı
ca Halifenin zannedildi
ğ
i gibi manevi bir gücünün olmad
ı
ğ
ı
 da, I. Dünya Sava
ş
ı
nda Araplar 
ı
n “Halifenin cihat ilan
ı
na ra
ğ
men”
İ
ngilizlerle i
ş
 birli
ğ
iyapmas
ı
yla aç
ı
kça ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
. Asl
ı
nda hilafetin kald
ı
ı
lmas
ı
na kar 
ş
ı
baz
ı
Müslüman
 
 3
topluluklar 
ı
nda olu
ş
an tepkinin arkas
ı
nda, sömürgeci ve emperyalist emellerini Ortado
ğ
u’dagerçekle
ş
tirmek isteyen
İ
ngiltere ve Fransa’n
ı
n oldu
ğ
u bilinmekteydi.
13
 Bu arada Güney Asya Müslümanlar 
ı
ilk anda hilafetin kald
ı
ı
lmas
ı
nda büyük bir 
ş
ok geçirdiler. Adeta dünyalar 
ı
ba
ş
lar 
ı
na y
ı
ı
ld
ı
. Müslümanlar nüfusça Hindulardan az olduklar 
ı
için,Hindistan’
ı
n
İ
ngiltere’den istiklalini kazanmas
ı
onlar için istiklal olmayabilirdi. Bu aç
ı
dan
İ
slamve halife onlar 
ı
n ayr 
ı
bir millet olmalar 
ı
n
ı
n ba
ş
l
ı
ca sembolüydü. Ayr 
ı
ca, Türkiye’nin nüfuzunu ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
klar 
ı
n
ı
kazanmak için kullanmak istiyorlard
ı
. Güney Asya Müslümanlar 
ı
ilk 
ş
okuatlatt
ı
ktan sonra Mustafa Kemal’in hakl
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
kabul ettiler ve Türkiye’ye daha önceden beriverdikleri deste
ğ
i daha sonra da devam ettirdiler.
14
 Türkiye,
İ
slam dünyas
ı
na bat
ı
l
ı
lar 
ı
n yenilebilece
ğ
ini gösterirken lider konuma ula
ş
t
ı
.Ancak Türkiye’de radikal reformlar 
ı
n yap
ı
lmas
ı
yla, Arap dünyas
ı
n
ı
n Türkiye’ye bak 
ı
ş
ı
dade
ğ
i
ş
ti. Bu bir bak 
ı
ma Türkiye’de yap
ı
lan reformlar 
ı
n bat
ı
tipi bir toplum yaratmaya çal
ı
ş
mas
ı
 nedeniyle, Türkiye’nin dinsizle
ş
ti
ğ
i yönünde menfi propaganda yap
ı
l
ı
rken, bu reformlarlagüçlenen Türkiye’nin bölgeye tekrar dönece
ğ
i korkusunu da depre
ş
tirdi. Bu iki faktör Arapdünyas
ı
ile Türkiye’nin aras
ı
n
ı
açt
ı
. Bu durum 1924’den sonra Arap dünyas
ı
ile Türkiye aras
ı
nda belirleyici faktör oldu.Türkiye’de hilafetin kald
ı
ı
lmas
ı
ve sonras
ı
ndaki devrimlere kar 
ş
ı
 
İ
slam alemindekiele
ş
tiriler 1924’de doru
ğ
a ç
ı
km
ı
ş
l930’a kadar yüksek ölçüde devam etmi
ş
tir. Bundan sonraTürkiye d
ı
ş
ı
ndaki dinci çevrelerde Türkiye’ye kar 
ş
ı
bir ilgisizlik belirmi
ş
, ba
ğ
lar kopmu
ş
tur.
15
 Bu ülkelerin ço
ğ
u ulusal bütünle
ş
melerini sa
ğ
lay
ı
 p ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
k mücadelesini yürütmek zorunlulu
ğ
unda olduklar 
ı
ndan, daha çok dine ba
ğ
lanma yoluna gitmi
ş
ler ve Türkiye ile ba
ğ
lar 
ı
n
ı
 iyice koparm
ı
ş
lard
ı
r.Türkiye’deki laikle
ş
eme, bat
ı
l
ı
la
ş
ama ve hilafetin kald
ı
ı
lmas
ı
baz
ı
Müslüman halklardatepki yaratmas
ı
na kar 
ş
ı
l
ı
k, bu halklar aras
ı
nda Türkiye’nin ba
ş
ar 
ı
lar 
ı
n
ı
kendilerine örnek almak isteyenler de bulunuyordu. Bu dü
ş
üncede olanlara göre, Türkiye emperyalizme kar 
ş
ı
sava
ş
m
ı
ş
vezafer kazanm
ı
ş
bir Müslüman devletti, Türkiye’nin bu hareketi kendi ülkeleri için örnek olabilirdi. Türk Milleti ve onun lideri Mustafa Kemal gerçekle
ş
tirdi
ğ
i
ı
nk 
ı
lâbla henüz kendini bulamam
ı
ş
, hayat
ı
na yön verememi
ş
milletlere, özellikle do
ğ
u dünyas
ı
ve üçüncü dünya ülkeleriiçin büyük bir tecrübe kayna
ğ
ı
ve rehber olmu
ş
tur.
16
Türk 
İ
nk 
ı
lab
ı
n
ı
n
İ
slam dünyas
ı
ndaki etkisive yank 
ı
lanmas
ı
iki yönde gerçekle
ş
mi
ş
tir. Birincisi olumlu yönde olmu
ş
tur.
İ
lk zamanlar 
İ
ranve Afganistan, daha sonraki dönemlerde Cezayir, Tunus, Pakistan gibi ülkelerde Mustafa Kemalve Türk 
İ
nk 
ı
lab
ı
örnek al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Uzun süre de bu ülkelerde Türk sevgisi sürmü
ş
tür. Di
ğ
er etkisiise özellikle Arap ülkelerinde menfî yönde olmu
ş
tur.
17
 Milli Mücadele s
ı
ras
ı
nda ve Lozan sonras
ı
nda Ankara Hükümeti, Osmanl
ı
ülkeleriiçinde bulunan, Ortado
ğ
u ülkeleri üzerindeki haklar 
ı
ndan vazgeçti
ğ
ini aç
ı
klad
ı
ğ
ı
için Türkiye ileArap ülkeleri aras
ı
nda önemli bir ç
ı
kar çat
ı
ş
mas
ı
bulunmuyordu. Yaln
ı
zca güney s
ı
n
ı
rlar 
ı
n
ı
n belirlenmesi s
ı
ras
ı
nda Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye manda rejimleriyle zorunlu ili
ş
kileregirmi
ş
ti. Lozan’da çözümlenemeyen Musul sorunu
İ
ngiltere ile l926 da sonuçland
ı
ı
ld
ı
. Bundansonra Irak’la ili
ş
kiler iyi yönde geli
ş
ti. Di
ğ
er yandan Türkiye’nin yeni yöneticileri Irak veSuriye’deki kamuoyunu kazanabilmek amac
ı
yla, bu ülkelerdeki manda yönetiminin sona ermesigerekti
ğ
ini her f 
ı
rsatta tekrarl
ı
yorlard
ı
.
İ
ran ve Afganistan’la Türkiye’nin ili
ş
kileri Arapülkelerine göre daha yak 
ı
n ve daha dostane olmu
ş
tur.Türkiye 1924’den sonra Ortado
ğ
u’ya kar 
ş
ı
bir bak 
ı
ma kay
ı
ts
ı
z kalm
ı
ş
t
ı
r. Onlar 
ı
nmücadelelerine resmi düzeyde destek verirken, maddi yard
ı
mda bulunmam
ı
ş
t
ı
r. Türkiye’nin buülkelere maddi yard
ı
m yapmamas
ı
n
ı
n temel nedeni psikolojik faktördür. Birinci DünyaSava
ş
ı
ndaki Arap ihaneti Türkiye’nin yeni yöneticilerinin haf 
ı
zalar 
ı
ndan henüz silinmemi
ş
tir.Bunun yan
ı
nda Türkiye Bo
ğ
azlarda güvenli
ğ
ini tam sa
ğ
layamad
ı
ğ
ı
için, gerek 
İ
ngiltere ,gerek Fransa ile silahl
ı
bir çat
ı
ş
may
ı
göze alamam
ı
ş
t
ı
r. Arap dünyas
ı
nda ba
ş
layan anti - bat
ı
c
ı
l
ı
ğ
ı
n yan
ı
 s
ı
ra anti -Türkçülük de vard
ı
r.
18
Türkiye’nin bat
ı
ya yakla
ş
mas
ı
Araplar aras
ı
nda ho
ş
 kar 
ş
ı
lanmam
ı
ş
t
ı
. Dolay
ı
s
ı
yla da Türkiye bölgede Araplar lehine riske girme gere
ğ
i duymad
ı
ve

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->